Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 571 / 2012    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος.
Περίληψη:
Αυτεπάγγελτος διορισμός συνηγόρου ή διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου από το δικαστήριο, κατόπιν αιτήσεως του αυτοπροσώπως εμφανιζόμενου στο ακροατήριο του Αρείου Πάγου αναιρεσείοντος για οιοδήποτε λόγο, όπως λόγω οικονομικής αδυναμίας του αναιρεσείοντος να διορίσει δικηγόρο της αρεσκείας του, δεν προβλέπεται στη διαδικασία στον ’ρειο Πάγο, όταν δικάζει ως ακυρωτικό δικαστήριο, ούτε παραβιάζεται το άρθρο 6 παρ.3 γ' της ΕΣΔΑ ή το άρθρο 20 Συντ., εκ τούτου και εκ του ότι δεν επιτρέπεται αυτοπρόσωπη εμφάνιση, διότι στον ’ρειο Πάγο εξετάζονται μόνο νομικά ζητήματα και όχι η ουσία των υποθέσεων. Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης, ως ανυποστήρικτη , λόγω μη προσήκουσας, αλλά αυτοπρόσωπης παράστασης του κλητευθέντος μη δικηγόρου αναιρεσείοντος.
ΑΡΙΘΜΟΣ 571/2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές:Γεώργιο Χρυσικό, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Ανδρέα Τσόλια, Κωνσταντίνο Φράγκο-Εισηγητή, Ιωάννη Γιανακόπουλο και Ειρήνη Κιουρκτσόγλου - Πετρουλάκη Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 6 Μαρτίου 2012 , με την παρουσία του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Σταύρου Μαντακιοζίδη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Γ. Π. του Σ., κατοίκου ..., που δεν παρέστει στο ακροατήριο, περί αναιρέσεως της με αριθμό 591/2010 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημ/κείου Κέρκυρας.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Κέρκυρας, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 6 Οκτωβρίου 2010 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1424/2010.
Αφού άκουσε
Τον αναιρεσείοντα ο οποίος και υπέβαλε αίτημα να του επιτραπεί κατά το άρθρο 6 παρ. 3 περ. γ' της ΕΣΔΑ η αυτοπρόσωπη χωρίς δικηγόρο παράσταση καθόσον είναι νομικός (όχι δε και δικηγόρος) άλλως να του διορισθεί συνήγορος από το δικαστήριο τούτο που δικάζει την αναίρεσή του για το λόγο ότι στερείται συγκυριακά οικονομικής δυνατότητας διορισμού δικηγόρου της αρεσκείας του. Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Εισαγγελέα ο οποίος πρότεινε να απορριφθεί το πρώτο και δεύτερο αίτημά του πρότεινε να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη η από 6 Οκτωβρίου 2010 αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 513 παρ.1 εδ.γ του ΚΠΔ, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Η κλήση αυτή γίνεται με επίδοση σύμφωνα με τα άρθρα 155-161 και μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166. Εξάλλου, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται από το άρθρο 515 παρ.1 του ιδίου Κώδικα, αν αναβληθεί η συζήτηση της υποθέσεως σε ρητή δικάσιμο, όλοι οι διάδικοι οφείλουν να εμφανισθούν σ' αυτή χωρίς νέα κλήτευση και αν ακόμη δεν ήταν παρόντες όταν δημοσιεύτηκε η απόφαση για την αναβολή. Επίσης, κατά το άρθρο 514 εδ. α ΚΠΔ, εάν ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανισθεί, η αίτησή του απορρίπτεται.
Περαιτέρω, από το συνδυασ΅ό των διατάξεων άρθρων 96, 42 παρ. 2, 474 παρ. 1, 465, 513 παρ. 1 και 3 και 514 του ΚΠΔ προκύπτει ότι ο διάδικος ΅πορεί να αντιπροσωπεύεται ή να συ΅παρίσταται στην ενώπιον του Αρείου Πάγου συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως ΅ε συνήγορο, ο οποίος ΅πορεί να διοριστεί και ΅ε απλή έγγραφη δήλωση του διαδίκου του οποίου η υπογραφή βεβαιώνεται και από δικηγόρο. Ο άνω διορισ΅ός παρέχει στο συνήγορο την εξουσία να εκπροσωπεί το διάδικο σε όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αφορούν τη συγκεκρι΅ένη ποινική υπόθεση αν η πληρεξουσιότητα δεν παρεσχέθη για ορισ΅ένες ΅όνο από αυτές. Αν δε κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως ο αναιρεσείων δεν παρασταθεί ΅ε συνήγορο ή δεν εκπροσωπηθεί από συνήγορο, νο΅ί΅ως εξουσιοδοτη΅ένο προς τούτο ή αν παρασταθεί αυτοπροσώπως, χωρίς ο ίδιος να έχει την ιδιότητα του δικηγόρου, γραμμένου σε οιοδήποτε Δικηγορικό Σύλλογο της χώρας ή άλλης χώρας της Ε.Ε., θεωρείται ΅η ε΅φανιζό΅ενος και ως μη προσήκουσα η παράσταση και η αίτησή του, εφόσον αυτός κλητεύθηκε νο΅ί΅ως και ε΅προθέσ΅ως, απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη. Αυτεπάγγελτος δε διορισ΅ός πληρεξουσίου συνηγόρου ή διορισμός δικηγόρου από το δικαστήριο, κατόπιν αιτήσεως του αυτοπροσώπως εμφανιζόμενου στο ακροατήριο του Αρείου Πάγου αναιρεσείοντος και αν ακό΅η αφορά η υπόθεση κακούργη΅α, για οιοδήποτε λόγο, όπως λόγω οικονομικής αδυναμίας του αναιρεσείοντος να διορίσει δικηγόρο της αρεσκείας του, δεν προβλέπεται στη διαδικασία στον ’ρειο Πάγο, όταν δικάζει ως ακυρωτικό δικαστήριο, ούτε παραβιάζεται το άρθρο 6 παρ.3 της ΕΣΔΑ ή το άρθρο 20 Συντάγματος, εκ τούτου και εκ του ότι δεν επιτρέπεται αυτοπρόσωπη ε΅φάνιση και παράσταση από κατηγορούμενο μη δικηγόρο, διότι στον ’ρειο Πάγο εξετάζονται ΅όνο νο΅ικά ζητή΅ατα και όχι η ουσία των υποθέσεων. Έχει δε θεσμοθετηθεί από την Ελληνική πολιτεία παρά ταύτα, στο πλαίσιο των αρχών της ΕΣΔΑ, σύ΅φωνα ΅ε τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 6 και 7 του ν. 3226/2004, διαδικασία διορισ΅ού συνηγόρου, προ της δικασί΅ου και όχι επί της έδρας, από κατάσταση του Δικηγορικού Συλλόγου, κατόπιν απλής χωρίς τη μεσολάβηση δικηγόρου αιτήσεως του ενδιαφερομένου αναιρεσείοντος- κατηγορουμένου, απευθυνόμενης προς τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου, για πολίτες χα΅ηλού εισοδή΅ατος, που δεν διαθέτουν τα μέσα να πληρώσουν συνήγορο να παραστούν στον ’ρειο Πάγο, υποβαλλόμενη 15 ημέρες προ της δίκης και αν έχουν καταδικασθεί με ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον 12 μηνών. Η ως άνω επιβαλλόμενη από τον νομοθέτη υποχρέωση του αναιρεσείοντος να παρίσταται στον ’ρειο Πάγο με ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου δεν είναι υπέρμετρη, διασφαλίζει την ορθή λειτουργία της δικαιοσύνης στο ανώτατο αυτό επίπεδο αναιρετικού ελέγχου των αποφάσεων και δεν παρεμποδίζει την ελεύθερη πρόσβαση στον ’ρειο Πάγο (βλ. και ΟλΑΠ 2/2008)
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα από 26 -11-2010 και από 8-2-2011 αποδεικτικά επιδόσεως του επιμελητή της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ... και του Υπαρχιφύλακα ΑΤ Κέρκυρας ... αντίστοιχα, ο αναιρεσείων και ο αντίκλητος δικηγόρος του Νικόλαος Καβελαράς, κλητεύθηκαν από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου νόμιμα και εμπρόθεσμα, για να εμφανισθεί ο αιτών στη συνεδρίαση της 12/ 4 /2011, που είχε προσδιορισθεί η κρινόμενη με αρ. εκθ. 1/ 6-10 -2010 αίτησή του αναιρέσεως. Κατά την παραπάνω συνεδρίαση, με την 645 /2011 απόφαση του δικαστηρίου τούτου, αναβλήθηκε με αίτηση του δικηγόρου Ιωάννη Μουλά, ως αγγέλου του άνω αντικλήτου δικηγόρου του αναιρεσείοντος και λόγω κωλύματος συνεπέια ασθενείας του δικηγόρου αυτού, για τη δικάσιμο της 18-10-2011, ότε και πάλιν , με την 1424/2011 απόφαση, αναβλήθηκε η συζήτηση της αίτησης αναιρέσεως, με αίτημα του αυτοπροσώπως εμφανισθέντος χωρίς συνήγορο αναιρεσείοντος, λόγω δηλωθείσας αποχής του δικηγόρου του Ιωάννη Μουλά, για τη συνεδρίαση της 21-2-2012 και με την τρίτη 407/2011 απόφαση του δικαστηρίου τούτου, αναβλήθηκε και πάλιν η υπόθεση, με αίτηση του παραστάντος χωρίς δικηγόρο αναιρεσείοντος για τη δικάσιμο της 6-3-2012, προκειμένου ο χωρίς δικηγόρο εμφανισθείς αναιρεσείων να ζητήσει το διορισμό συνηγόρου από την πρόεδρο του Αρείου Πάγου, λόγω της επικληθείσας οικονομικής δυσχέρειας αυτού να καλύψει την αμοιβή δικηγόρου της αρεσκείας του.
Κατά την εκφώνηση της υποθέσεως από το οικείο πινάκιο στη σειρά της ενώπιον του δικαστηρίου τούτου, κατά τη νέα δικάσιμο της 6-3-2012, ο αναιρεσείων εμφανίστηκε κατ'αυτή αυτοπροσώπως και πάλιν χωρίς συνήγορο και ζήτησε, " να του επιτραπεί, κατά το άρθρο 6 παρ.3 περ.γ της ΕΣΔΑ, η αυτοπρόσωπη χωρίς δικηγόρο παράσταση καθόσον είναι νομικός, (όχι δε και δικηγόρος), άλλως ζήτησε να του διορισθεί συνήγορος από το δικαστήριο τούτο που δικάζει την αναίρεσή του κατά της 591/2010 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κέρκυρας, (καταδικασθείς ωσεί παρών σε φυλάκιση 10 μηνών για πλημμεληματική πράξη μη καταβολής ληξιπρόθεσμων και βεβαιωμένων στη ΔΟΥ Κέρκυρας χρεών του συνολικού ποσού 36.881 ευρώ προς το Ελληνικό Δημόσιο, χρονικού διαστήματος από 29-9-2004 έως 1-5-2006), για το λόγο ότι στερείται συγκυριακά οικονομικής δυνατότητας διορισμού δικηγόρου της αρεσκείας του". Από την αναγνωσθείσα δε με αριθ. 43 /5-3- 2012 απόφαση της προέδρου του Αρείου Πάγου, προκύπτει ότι απορρίφθηκε η ασκηθείσα σχετική από 28-2-2012, με αριθ. πρωτ. 205/1-3- 2012 κατατεθείσα αίτησή του για διορισμό δωρεάν συνηγόρου να τον εκπροσωπήσει κατά την παρούσα δίκη αναιρέσεώς του, λόγω εκπρόθεσμης ασκήσεως της αιτήσεως αυτής, αλλά και λόγω μη προσκόμισης από τον αιτούντα ουδενός δικαιολογητικού εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η οικονομική αδυναμία αυτού, ήτοι ότι είναι πολίτης χαμηλού εισοδήματος, όπως απαιτεί ο σχετικός ν. 3226/2004.
Επομένως, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, ο αναιρεσείων κατηγορούμενος, προκειμένης δίκης αναιρέσεως ποινικής αποφάσεως ενώπιον του παρόντος ανωτάτου δικαστηρίου του Αρείου Πάγου, δεν δικαιούται να παραστεί αυτοπροσώπως και να εκπροσωπήσει ο ίδιος τον εαυτό του, καθόσον δεν είναι δικηγόρος διορισμένος σε Δικηγορικό Σύλλογο της Ελλάδος ή άλλης χώρας της Ε.Ε., αλλά ούτε, και κατά το επικληθέν άρθρο 6 παρ.3 περ.γ' της ΕΣΔΑ, που κυρώθηκε με το ΝΔ 53/1974 και έχει κατά το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος υπερνομοθετική ισχύ, και σύμφωνα με το οποίο ορίζεται ότι " πας κατηγορούμενος έχει δικαίωμα όπως υπερασπίσει ο ίδιος εαυτόν ή αναθέσει την υπεράσπισή του εις συνήγορο της αρεσκείας του, ενή δε περιπτώσει δεν διαθέτει τα μέσα να πληρώσει συνήγορο να του παρασχεθεί τοιούτος δωρεάν, όταν τούτο ενδείκνυται υπό του συμφέροντος της δικαιοσύνης", δύναται το παρόν ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο κατά το νόμο και την ΕΣΔΑ, αλλ' ούτε και υποχρεούται, να διορίσει σε αυτόν, με δαπάνη του Ελληνικού Δημοσίου, δικηγόρο, λόγω προσωρινής οικονομικής δυσχέρειας αυτού, όπως ζητεί ο αναιρεσείων, αφού του παρασχέθηκε από το δικαστήριο τούτο ο αναγκαίος και πολύ μεγάλος χρόνος, με τις παραπάνω τρεις αναβολές και αυτός είχε το χρόνο να ανεύρει πληρεξούσιο δικηγόρο, όσο και τη δυνατότητα να ακολουθήσει χωρίς τη μεσολάβηση δικηγόρου τη νόμιμη διαδικασία και να ζητήσει το διορισμό δικηγόρου δωρεάν, όπως και έπραξε τελευταία με την ως παραπάνω αίτησή του η οποία απορρίφθηκε, αν συνέτρεχαν στην περίπτωσή του οι πρoϋποθέσεις του προαναφερθέντος ν. 3226/2004, μη παραβιαζομένης σε κάθε περίπτωση της παραπάνω προεκτεθείσας διατάξεως της ΕΣΔΑ, αφού ο Έλληνας νομοθέτης, σύ΅φωνα ΅ε τα άρθρα 1,2,6 και 7 του ν. 3226/2004, έχει νομοθετήσει την προαναφερθείσα ειδική διαδικασία διορισ΅ού δωρεάν συνηγόρου, κατόπιν αιτήσεως προς τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου, για όσους αναιρεσείοντες πολίτες είναι χα΅ηλού εισοδή΅ατος, αν δεν διαθέτουν τα μέσα να πληρώσουν συνήγορο, όπως διατείνεται και ο αναιρεσείων. Επίσης, από το ότι κατά τα παραπάνω, το παρόν ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο δεν υποχρεούται να επιτρέψει την ενώπιόν του αυτοπρόσωπη χωρίς δικηγόρο παράσταση, ούτε υποχρεούται να προβεί στο διορισμό δωρεάν συνηγόρου, και αφού χάριν επικείμενης προς τον αναιρεσείοντα, με την προηγούμενη με αρ. 407/2012 απόφαση, αναβλήθηκε η συζήτηση της υποθέσεως για τρίτη φορά, καίτοι κατά το άρθρο 515 ΚΠΔ επιτρέπεται η αναβολή για μία μόνο φορά για εξαιρετικούς λόγους, επισημάνθηκε δε από τον Πρόεδρο του δικαστηρίου, ότι δεν μπορεί να παραστεί αυτοπροσώπως, ως μη δικηγόρος και μόνον υπό, τις προϋποθέσεις του άνω ν. 3226/2004, θα μπορούσε να του διορισθεί συνήγορος από την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου έπεται ότι δεν υπάρχει υπέρμετρη δυσχέρεια πρόσβασης στη δικαιοσύνη, εκ μέρους του αναιρεσείοντος, δεν παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας, ούτε το Ελληνικό Σύνταγμα, ούτε η αρχή της δίκαιης δίκης ή κάποια άλλη αρχή της ΕΣΔΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αβάσιμα τα αντίθετα υποστηρίζει στα κατατεθέντα από 18-10-2011 και από 12-2-2012 έγγραφα και συμπληρωματικά, πρώτο και δεύτερο υπομνήματά του ο αναιρεσείων.
Κατά συνέπεια, ο αναιρεσείων που δεν παραστάθηκε με δικηγόρο ούτε εκπροσωπήθηκε ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου του Αρείου Πάγου με δικηγόρο, πρέπει να δικασθεί ερήμην, λόγω μη προσήκουσας παράστασης χωρίς πληρεξούσιο δικηγόρο και η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως αυτού, πρέπει να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη και να καταδικασθεί αυτός στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ.1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει τη με αριθ. εκθ. 1/ 6- 10 -2010 αίτηση του Γ. Π. του Σ., περί αναιρέσεως της με αριθ. 591/2010 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κέρκυρας. Και.
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 13 Μαρτίου 2012. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 22 Μαρτίου 2012.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή