Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 664 / 2010    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Παραίτηση.
Περίληψη:
Παραίτηση από αίτηση αναιρέσεως. Κηρύσσει απαράδεκτη αίτηση (ΑΠ 84/2009). Δύο αιτήσεις αναιρέσεως. Παραίτηση με δήλωση ενώπιον του Διευθυντή της φυλακής. Απορρίπτει αιτήσεις ως απαράδεκτες.
ΑΡΙΘΜΟΣ 664/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο, Χαράλαμπο Παπαηλιού, Νικόλαο Κωνσταντόπου-λο, Παναγιώτη Ρουμπή και Γεώργιο Μπατζαλέξη - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 9 Μαρτίου 2010, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ρούσσου - Εμμανουήλ Παπαδάκη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ..., που δεν παραστάθηκε, περί αναιρέσεως της 236/2009 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Λαρίσης.
Με πολιτικώς ενάγοντες τους: 1. ..., 2. ..., 3. ..., 4. ... 5. ... 6. ..., 7...., 8. ..., 9...., 10. ..., 11. ..., 12...., 13. ..., 14. ... και 15. ..., που δεν παραστάθηκαν.

Το Πενταμελές Εφετείο Λαρίσης, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στις από 29 Οκτωβρίου 2009 και 11 Ιουνίου 2009 αιτήσεις του αναιρέσεως, οι οποίες καταχωρίστηκαν στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1443/2009.

Αφού άκουσε
Τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθούν οι προκείμενες αιτήσεις αναίρεσης ως απαράδεκτες.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 474 παρ. 1, 475 παρ. 1, 476 παρ. 1 και 513 παρ. 1 ΚΠΔ, ο διάδικος μπορεί να παραιτηθεί από το ένδικο μέσο το οποίο έχει ασκήσει, με δήλωση στον γραμματέα του δικαστηρίου που έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη απόφαση, εφόσον δε κρατείται στις φυλακές και ενώπιον εκείνου που τις διευθύνει, για την οποία συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από εκείνον που την υποβάλλει ή τον αντιπρόσωπό του και από εκείνον που την δέχεται, είτε ακόμη και στο ακροατήριο, πριν αρχίσει η συζήτηση με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά της συνεδριάσεως. Στην περίπτωση αυτή το Δικαστικό Συμβούλιο ή το Δικαστήριο κηρύσσει το ένδικο μέσο απαράδεκτο και καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα.
Στην προκειμένη περίπτωση, ο αναιρεσείων ... με την από 9-3-2010 δήλωσή του που έγινε στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης της Κλειστής Φυλακής ...και για την οποία συντάχθηκε η από 8/9-3-2010 σχετική έκθεση, η οποία υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με το 3810/9-3-2010 έγγραφο του εν λόγω σωφρονιστικού καταστήματος που απεστάλη με τηλεομοιοτυπία (FAX) (σχετική και η από 8-3-2010 Δήλωση παραιτήσεως- Αίτηση του αναιρεσείοντος προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης του αυτού ως άνω σωφρονιστικού Καταστήματος που απεστάλη με τον αυτό τρόπο) παραιτήθηκε από τις από 29-10-2009 και 11.6.2009 αιτήσεις αναιρέσεώς του, που ασκήθηκαν με δήλωση που επιδόθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στις 2-11-2009 και ενώπιον της γραμματέως Εφετών Λαρίσης, συνταχθείσης της 8/11-6-2009 εκθέσεως, αντιστοίχως, για αναίρεση της 236/2009 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Λαρίσης. Επομένως, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, το ένδικο αυτό μέσο πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτο και να επιβληθούν στην αναιρεσείουσα τα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠοινΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. 4 του ν. 2943/2001), δοθέντος ότι, όπως προκύπτει από το από 10.11.2009 αποδεικτικό επιδόσεως του Γραμματέως του ανωτέρω σωφρονιστικού Καταστήματος ο αναιρεσείων κλητεύθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα και δεν παραστάθηκε.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Κηρύσσει απαράδεκτες τις από 29-10-2009 και 11-6-2009 αιτήσεις του...για αναίρεση της 236/2009 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Λαρίσης. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 24 Μαρτίου 2010. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 30 Μαρτίου 2010.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ