Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 456 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας ανεπάρκεια, Υπέρβαση εξουσίας, Αναβολής αίτημα.
Περίληψη:
Άρθρα 340 παρ. 1, 349 ΚΠΔ. Το αίτημα για αναβολή υπόκειται μεν στην κυριαρχική εξουσία του δικαστηρίου της ουσίας, όμως τούτο οφείλει να αιτιολογήσει ειδικώς και εμπεριστατωμένως την απόρριψη του (άρθρου 93 παρ. 3 Συντάγματος, 139 ΚΠΔ). Εάν δεν υπάρχει αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος αναβολής, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως εκ του άρθρου 510 παρ. 1 Δ΄ ΚΠΔ και εφ’ όσον το δικαστήριο προχώρησε σε καταδικαστική απόφαση υπερέβη την εξουσία του ιδρυομένου, εντεύθεν λόγου αναιρέσεως εκ του άρθρου 510 παρ. 1 Η΄ ΚΠΔ. Αναιρεί. Παραπέμπει δι’ αμφοτέρους τους λόγους αυτούς.
Αριθμός 456/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ε' Ποινικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 23 Ιανουαρίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Νικολάου Μαύρου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Γεωργίας Στεφανοπούλου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ....., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Αλέξιο Αθανασόπουλο, περί αναιρέσεως της 6142/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου(Πλημμελημάτων) Αθηνών. Το Τριμελές Εφετείο (Πλημμελημάτων) Αθηνών , με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 27 Νοεμβρίου 2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1985/2008.

Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή εν μέρει η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από τις διατάξεις των άρθρων 340 § 1, 349 και 139 Κ.Π.Δ., όπως η τελευταία ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 2 § 5 του Ν. 2408/1996, προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει αναβολή της δίκης για σημαντικά αίτια, όπως μεταξύ άλλων μπορεί να είναι η από ανυπέρβλητο κώλυμα αδυναμία εμφανίσεως του συνηγόρου υπερασπίσεως του κατηγορουμένου και η μη δυνατότης εγκαίρου και επαρκούς αναπληρώσεώς του με άλλον. Η παραδοχή ή μη του ως άνω αιτήματος απόκειται μεν εις την κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, οφείλει όμως τούτο να απαντήσει στο αίτημα αναβολής και, εις περίπτωση απορρίψεώς του, να αιτιολογήσει ειδικώς και εμπεριστατωμένως την απόφασή του. Άλλως, εάν απορρίψει το αίτημα, χωρίς την επιβαλλομένη αιτιολογία, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως εκ του άρθρου 510 § 1 στοιχ. Δ' Κ.Π.Δ. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της δίκης, επί της οποίας εξεδόθη η προσβαλλομένη, δια της κρινομένης αιτήσεως αναιρέσεως, απόφαση, ο κατηγορούμενος, μετά την εκφώνηση των ονομάτων των μαρτύρων κατηγορίας, έλαβε τον λόγον από την Πρόεδρο και δήλωσε στο δικαστήριο "ότι ο δικηγόρος Ζήσης Κωνσταντίνου που διόρισε ως συνήγορό του και ο οποίος έχει αναλάβει την υπεράσπισή του και έχει μελετήσει τη δικογραφία, έχει δε στα χέρια του και σχετικά έγγραφα, δεν προσήλθε σήμερα στο δικαστήριο για να τον υπερασπισθεί, επειδή είναι ασθενής και δεν μπορεί να παραστεί σήμερα σε αυτό το δικαστήριο και ως εκ τούτου ζητά την αναβολή της δίκης, κατέθεσε δε και την από 22/9/2008 ιατρική γνωμάτευση, η οποία και αναγνώσθηκε". Το Τριμελές Εφετείο απέρριψε το αίτημα αναβολής με την εξής αιτιολογία και το διατακτικό: Η υπόθεση έχει ήδη αναβληθεί στο πρόσωπο του συνηγόρου υπερασπίσεως δύο φορές και μία στο πρόσωπο του κατ/νου. Για τον λόγο αυτό κρίνει το δικαστήριο ότι ο κατ/νος καταχρηστικώς αιτείται για τέταρτη φορά αναβολή της υπόθεσης στο πρόσωπο του συνηγόρου του, η οποία σημειωτέον παραγράφεται τον Μάρτιο του 2009 και θα έπρεπε να είχε φροντίσει ενόψει των παραπάνω να εξεύρει άλλο συνήγορο εγκαίρως, εφόσον εγνώριζε ότι ο συνήγορός του είχε κώλυμα και δεν μπορούσε να τον υπερασπίσει.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την αίτηση του κατηγορουμένου ..... Με αυτά τα οποία εδέχθη το Εφετείο δεν διέλαβε στην άνω απορριπτική του αιτήματος αναβολής παρεμπίπτουσα απόφασή του την κατά τις διατάξεις των άρθρων 93 § 3 του Συντάγματος και 139 Κ.Π.Δ. ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού δεν εκτίθενται σ'αυτήν τα στοιχεία που προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία, στα οποία το δικαστήριο εθεμελίωσε την ουσιαστική αβασιμότητα του αιτήματος αναβολής, οι συλλογισμοί, με τους οποίους κατέληξε στην (απορριπτική του) κρίση αυτή, καθώς και οι αποδείξεις που την στηρίζουν. Ειδικότερα δεν προσδιορίζονται οι αποδείξεις, τις οποίες έλαβεν υπ' όψη το Εφετείο, προκειμένου να καταλήξει στην άνω κρίση του ότι το κώλυμα του δικηγόρου του, ότι δεν μπορεί να τον υπερασπίσει, το εγνώριζε και από πότε, ώστε να δυνηθεί να αναθέσει την υπεράσπισή του σε άλλο δικηγόρο, λαμβανομένου υπ' όψη ότι η βεβαίωση του ιατρού εδόθη δύο ημέρες προ της δικασίμου του Εφετείου (που έλαβε χώρα την 24 Σεπτεμβρίου 2008). Αυτά, ενώ ουδεμία γίνεται μνεία, στο σκεπτικό της αποφάσεως περί της ιατρικής αυτής γνωματεύσεως, από 22/9/2008, ώστε ουδόλως καθίσταται σαφές, εάν το δικαστήριο εδέχθη ή όχι ότι το προβληθέν κώλυμα του συνηγόρου υπερασπίσεως ήτο πραγματικόν (υπαρκτό) και παρεμπόδιζε την εμφάνισή του στο δικαστήριο προς υπεράσπιση του κατηγορουμένου κατά την συγκεκριμένη συνεδρίαση, δεδομένου ότι η επιλογή του προσώπου του συνηγόρου του κατηγορουμένου αποτελεί δικαίωμα του τελευταίου αυτού, σύμφωνα με τα άρθρα 6 § 3 της ΕΣΔΑ και 14 § 3 στοιχ. δ' του κυρωθέντος με το Ν. 2462/1997 Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα. Τα γεγονότα δε το μεν ότι είχαν προηγηθεί και άλλες τρεις αναβολές για την ίδια υπόθεση, το δε ότι υπάρχει κίνδυνος παραγραφής του αδικήματος, δεν συνιστούν την απαιτουμένη από τις ανωτέρω διατάξεις ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία για την απόρριψη του νέου αιτήματος αναβολής.
Συνεπώς η παρεμπίπτουσα αυτή απόφαση δεν έχει την κατά τα άρθρα 93 § 3 του Συντάγματος και 139 ΚΠΔ απαιτουμένη αιτιολογία και πρέπει, κατά παραδοχή του σχετικού εκ του άρθρου 510 § 1 στοιχ. Δ' Κ.Π.Δ. λόγου αναιρέσεως, να αναιρεθεί, εφ' όσον όμως αναιρείται ή απόφαση αυτή για έλλειψη αιτιολογίας, πρέπει στην συνέχεια να αναιρεθεί και η καταδικαστική απόφαση του ως άνω δικαστηρίου, καθ' όσον το τελευταίο προχώρησε στην έκδοση της αποφάσεως αυτής χωρίς να έχει αιτιολογήσει την απόρριψη του αιτήματος της αναβολής και ούτως υπερέβη την εξουσία του και υπέπεσε, εντεύθεν, στην πλημμέλεια (εκ) του άρθρου 510 § 1 στοιχ. Η' Κ.Π.Δ., κατά τον επίσης βάσιμο περί τούτου λόγον αναιρέσεως. Μετά ταύτα η υπόθεση πρέπει να παραπεμφθεί για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, συγκροτηθησόμενο από άλλους δικαστάς, εκτός εκείνων οι οποίοι εδίκασαν προηγουμένως (άρθρ. 519 Κ.Π.Δ.).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί την υπ'αριθμ. 6142/2008 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών. Και
Παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 6 Φεβρουαρίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 20 Φεβρουαρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή