Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 2596 / 2008    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας. Δέχεται. Ορίζει αρμόδιες τις Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς και του Εφετείου Λαμίας.
ΑΡΙΘΜΟΣ 2596/2008

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Z' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Γρηγόριο Μάμαλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Νικόλαο Ζαΐρη, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Παναγιώτη Ρουμπή - Εισηγητή και Κωνσταντίνο Φράγκο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Μαύρου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 19 Νοεμβρίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λιβαδειάς, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούντα τον Ψ. Με εγκαλούμενους τους: 1. Χ1, 2. Χ2, 3. Χ3 και 4. Χ4.
Η αίτηση αυτή με ημερομηνία 23 Ιουλίου 2008, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1262/2008.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικόλαος Μαύρος εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημητρίου-Πριάμου Λεκκού με αριθμό 474/10.10.2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγων την από 23-7-2008 αίτηση του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Λιβαδειάς, περί κανονισμού αρμοδιότητος, εκθέτω τα εξής:
Κατά το άρθρο 122 παρ. 1 ΚΠΔ, η τοπική αρμοδιότητα προσδιορίζεται από τον τόπο τελέσεως του εγκλήματος ή κατοικίας ή διαμονής προσωρινώς του κατηγορουμένου όταν αρχίζει η ποινική δίωξη. Εξ άλλου, από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 125 και 132 παρ. 1, 2 του ιδίου Κώδικα, προκύπτει ότι, αν μεταξύ πολλών αρμοδίων κατά τόπο δικαστηρίων που υπάγονται σε διαφορετικά Εφετεία ή μεταξύ ανακριτικών υπαλλήλων αμφισβητείται η αρμοδιότητα για το ίδιο έγκλημα είτε για συναφή εγκλήματα, μπορεί ο 'Αρειος Πάγος, με αίτηση, εκτός άλλων, και του Εισαγγελέως, να αναθέση την ανάκριση και εκδίκαση ορισμένης υποθέσεως σε ένα εξ αυτών και αν ακόμη δεν έχει επιληφθή της υποθέσεως, όταν συντρέχουν προς τούτο λόγοι ευχερούς διεξαγωγής της ποινικής διαδικασίας (βλ. ΑΠ 1706/2001).
Στην προκειμένη περίπτωση, εκ ων εγγράφων της δικογραφίας προκύπτει ότι ο Ψ, υπέβαλε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θηβών την από 17-1-2008 μήνυση κατά των 1) Χ1, 2) Χ2, 3) Χ3 και 4) Χ4, διά της οποίας καταγγέλονται ψευδορκία και συκοφαντική δυσφήμηση, πράξεις φερόμενες ως τελεσθείσες από έκαστο των μηνυομένων στην ....., ο δε Εισαγγελεύς Πλημμελειοδικών Θηβών, διά του από 21-1-2008 εγγράφου του, διεβίβασε την ανωτέρω μήνυση στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λιβαδειάς, λόγω αρμοδιότητος, εκ του τόπου τελέσεως των ανωτέρω πράξεων. Εν συνεχεία, ο Εισαγγελεύς Πλημμελειοδικών Λιβαδειάς, διά του από 30-4-2008 εγγράφου του, επέστρεψε την εν λόγω μήνυση στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θηβών, επικαλούμενος αρμοδιότητα του τελευταίου, εκ του τόπου κατοικίας του τρίτου των μηνυομένων και λόγω συναφείας ως προς τους λοιπούς, και με την γνώμη ότι ο Εισαγγελεύς Πλημμελειοδικών Θηβών επελήφθη το πρώτον. Ακολούθως, ο Εισαγγελεύς Πλημμελειοδικών Θηβών επέστρεψε την μήνυση, διά του από 5-6-2008 εγγράφου του, στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λιβαδειάς, εμμένων στην ως άνω γνώμη του περί αρμοδιότητος. Επελθούσης, έτσι, αποφατικής συγκρούσεως αρμοδιότητος και εφ'όσον οι ανωτέρω Εισαγγελείς υπάγονται εις διαφορετικά Εφετεία (Αθηνών-Λαμίας), αρμόδιος προς κανονισμό αρμοδιότητος, στην περίπτωση αυτή, είναι ο 'Αρειος Πάγος εν συμβουλίω.
Επειδή δε οι διά της ανωτέρω μηνύσεως καταγγελόμενες πράξεις φέρονται τελεσθείσες στην ....., ανήκουσα στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, είναι προφανές ότι στις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές αυτού και του Εφετείου Λαμίας θα διεξαχθή ευχερέστερα η ποινική διαδικασία επί της ανωτέρω υποθέσεως. Επομένως, πρέπει να γίνη δεκτή η υπό κρίση αίτηση και να προσδιορισθούν οι εν λόγω αρχές ως κατά τόπον αρμόδιες επί της προκειμένης υποθέσεως.
Για τους λόγους αυτούς - Π ρ ο τ ε ί ν ω
Να γίνη δεκτή η από 23-7-2008 αίτηση του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Λιβαδειάς και να προσδιορισθούν ως αρμόδιες κατά τόπο εισαγγελικές και δικαστικές, επί της από 17-1-2008 μηνύσεως του Ψ κατά των 1) Χ1, 2) Χ2, 3) Χ3 και 4) Χ4, οι εισαγγελικές και δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς και του Εφετείου Λαμίας.
Αθήναι 30 Σεπτεμβρίου 2008
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτριος-Πρίαμος Λεκκός
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 122 παρ. 1 του ΚΠΔ η τυπική αρμοδιότητα του ποινικού δικαστηρίου προσδιορίζεται από τον τόπο όπου εκτελέστηκε το έγκλημα ή όπου κατοικεί ή διαμένει προσωρινά ο κατηγορούμενος όταν αρχίζει η ποινική δίωξη. Εξάλλου από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 125 και 132 παρ. 1 και 2 του ίδιου κώδικα, προκύπτει ότι, αν μεταξύ πολλών αρμοδίων κατά τόπο δικαστηρίων που υπάγονται σε διαφορετικά Εφετεία η μεταξύ ανακριτικών υπαλλήλων αμφισβητείται η αρμοδιότητα για το ίδιο έγκλημα είτε για συναφή εγκλήματα, μπορεί ο Αρειος Πάγος, με αίτηση, εκτός άλλων, και του Εισαγγελέα να αναθέσει την ανάκριση και εκδίκαση ορισμένης υπόθεσης σε ένα από αυτά και αν ακόμη δεν έχει επιληφθεί της υπόθεσης, όταν συντρέχουν προς τούτο λόγοι ευχερούς διεξαγωγής της ποινικής διαδικασίας.
Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτει ότι ο Ψ υπέβαλε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θηβών την από 17-1-2008 μήνυση κατά των: 1) Χ1, 2) Χ2, 3) Χ3 και 4) Χ4, με την οποία καταγγέλει σε βάρος αυτών ότι τέλεσαν τα εγκλήματα της ψευδορκίας και της συκοφαντικής δυσφήμησης, που φέρονται ότι τελέστηκαν από καθένα εξ αυτών στην ..... στις 4.1.2008 κατά την σύνταξη των υπ' αριθμ. ..., ..., ...και ... ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον της συμβολαιογράφου Αλιάρτου Ασημίνας Γρ. Καρανάσου. Στη συνέχεια ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Θηβών με το από 21-1-2008 έγγραφο του, διαβίβασε την παραπάνω μήνυση στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λιβαδειάς, λόγω αρμοδιότητάς του από τον τόπο που φέρονται ότι τελέσθησαν οι παραπάνω αξιόποινες πράξεις. Περαιτέρω, ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Λιβαδειάς, με το από 30-4-2008 έγγραφό του, επέτρεψε την εν λόγω μήνυση στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θηβών, επικαλούμενος αρμοδιότητα του τελευταίου λόγω του τύπου κατοικίας του τρίτου των μηνυομένων και λόγω συναφείας για τους λοιπούς και με τη γνώμη ότι ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Θηβών επιλήφθηκε πρώτος της υπόθεσης. Ακολούθως ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Θηβών απέστειλε πάλι την παραπάνω μήνυση με το από 5-6-2008 έγγραφο του στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λιβαδειάς, εμμένοντας στην προαναφερόμενη γνώμη του περί αρμοδιότητας για την μήνυση αυτή. Ετσι επήλθε αποφατική σύγκρουση αρμοδιότητας μεταξύ των ανωτέρω δύο Εισαγγελέων που υπάγονται σε διαφορετικά Εφετεία (Αθηνών και Λαμίας αντίστοιχα) και ήδη με την από 23-7-2008 αίτηση του Εισαγγελέα Λιβαδειάς ζητείται από το Συμβούλιο αυτό, ως αρμόδιο, ο κανονισμός αρμοδιότητας για την ανωτέρω υπόθεση. Το Συμβούλιο αυτό κρίνει ότι, ενόψει του ότι οι με την παραπάνω μήνυση καταγγελόμενες πράξεις φέρονται να έχουν τελεστεί στην ....., που ανήκει στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, είναι προφανές ότι στις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές αυτού και του Εφετείου Λαμίας θα διεξαχθεί ευχερέστερα η ποινική διαδικασία για την παραπάνω υπόθεση. Συνακόλουθα όλων των προεκτιθεμένων πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λιβαδειάς, να αρθεί η αποφατική σύγκρουση της τυπικής αρμοδιότητας της μεταξύ του ως άνω Εισαγγελέα και τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θηβών και να ορισθούν ως κατά τύπο αρμόδιες για την ως άνω υπόθεση οι εισαγγελικές και δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς και του Εφετείου Λαμίας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την από 23-7-2008 αίτηση του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λιβαδειάς.

Αίρει την αποφατική σύγκρουση αρμοδιότητας της μεταξύ του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λιβαδειάς και του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θηβών. Και

Ορίζει τις αρμόδιες κατά τύποι εισαγγελικές και δικαστικές αρχές για την από 17-1-2008 μήνυση του Ψ κατά την: 1) Χ1, 2) Χ2, 3) Χ3 και 4) Χ4 τις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς και του Εφετείου Λαμίας.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 28 Νοεμβρίου 2008. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 3 Δεκεμβρίου 2008.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ