Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 8 / 2016    (Νόμου 3068)


Αριθμός απόφασης 8/2016

ΤΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΟΥ Ν. 3068/2002
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Συγκροτήθηκε από τους: Ευφημία Λαμπροπούλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου (αναπληρώτρια της Προέδρου του Αρείου Πάγου Βασιλικής Θάνου-Χριστοφίλου σύμφωνα με τη 207/2015 πράξη της), Βασίλειο Πέππα εισηγητή-αναπληρωματικό μέλος (λόγω κωλύματος του πρώτου τακτικού μέλους Κωνσταντίνου Τσόλα) και Χρήστο Βρυνιώτη, τακτικό μέλος, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε με την παρουσία και της γραμματέως Ελένης Τσιουρή στις 9 Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30', στο μέγαρο του Αρείου Πάγου και στο γραφείο της προέδρου του για να αποφασίσει επί της από 7-3-2014 αίτησης των: 1) Γ. Ν. του Α., 2) Θ. Μ. του Γ., 3) Η. Κ. του Β., 4) Χ. Ψ. του Δ. και 5) Γ. Τ. του Α., κατοίκων ..., κατά του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης) με την επωνυμία "Δήμος Καλαμπάκας" που εδρεύει στην … εκπροσωπείται νόμιμα.
Αφού έλαβε υπόψη:
1) την πιο πάνω αίτηση που κατατέθηκε νόμιμα στη γραμματεία του Αρείου Πάγου, με την οποία οι αιτούντες παραπονούνται για τη μη συμμόρφωση του καθ' ου προς την 180/2012 αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων, 2) το 14/2014 πρακτικό του συμβουλίου τούτου, 3) το 16904/25-6-2014 έγγραφο του καθ' ου, 4) το 28/2014 πρακτικό-απόφαση του συμβουλίου τούτου, 5) το …/28-1-2015 απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου του καθ' ου, 6) το 2714/6-2-2015 έγγραφο του καθ' ου και 7) τα …/3-8-2015, …/3-8-2015, …/3-8-2015 και …/3-8-2015 πρωτόκολλα ορκωμοσίας των τεσσάρων πρώτων αιτούντων.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
O ν. 3068/2002 ορίζει στο άρθρο 1 εδ. α' και β' αυτού ότι: "Το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων. Δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου είναι όλες οι αποφάσεις των διοικητικών, πολιτικών, ποινικών και ειδικών δικαστηρίων που παράγουν υποχρέωση συμμόρφωσης ή είναι εκτελεστές κατά τις οικείες δικονομικές διατάξεις και τους όρους που κάθε απόφαση τάσσει". Περαιτέρω από τις διατάξεις των άρθρων 3 του ν. 3068/2002 και 3 του π.δ. 61/2004 προβλέπεται διαδικασία προσκλήσεως του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση και κύρωσης για τη μη συμμόρφωση.
Στην προκείμενη περίπτωση από τα έγγραφα του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Με την υπό κρίση αίτησή τους οι αιτούντες ζήτησαν να συμμορφωθεί το καθ' ου νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης) με την επωνυμία "Δήμος Καλαμπάκας" προς την 180/2012 αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων, με την οποία αναγνωρίσθηκε ότι αυτοί συνδέονται με το καθ' ου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και υποχρεώθηκε το τελευταίο να αποδέχεται τις υπηρεσίες τους με βάση τη σύμβαση αυτή. Το συμβούλιο τούτο με το 14/2014 πρακτικό του κάλεσε το καθ' ου να εκθέσει τις απόψεις του εντός προθεσμίας ενός μηνός από την επίδοση του πρακτικού, ενώ με το 28/2014 πρακτικό του χορήγησε περαιτέρω προθεσμία δύο μηνών από την επίδοσή του, για να διευκρινισθούν τα αναφερόμενα στο εν λόγω πρακτικό. Από τα έγγραφα του φακέλου προκύπτει επίσης ότι με την 13/2015 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του καθ' ου έγινε σύσταση τεσσάρων προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΔΕ τεχνιτών υδραυλικών για τους τέσσερις πρώτους αιτούντες, οι οποίοι με την 317/18-6-2015 απόφαση του καθ' ου, εγκριθείσα με την .../30-6-2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 731/24-7-2015 τεύχος Γ', κατατάχθηκαν στις παραπάνω θέσεις. Στις 3-8-2015 οι τέσσερις πρώτοι αιτούντες προσήλθαν στο δημοτικό κατάστημα του καθ' ου και ορκίστηκαν, όπως προκύπτει από τα …/3-8-2015, …/3-8-2015, …/3-8-2015 και …/3-8-2015 πρωτόκολλα ορκωμοσίας αυτών αντίστοιχα. Αντίθετα ο πέμπτος καθ' ου δεν προσελήφθη, αφού με την προαναφερθείσα 180/2012 αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων η αγωγή του είχε απορριφθεί.
Συνεπώς προκύπτει η πλήρης συμμόρφωση του καθ' ου προς την ανωτέρω δικαστική απόφαση και πρέπει να απορριφθεί η υπό κρίση αίτηση ως ουσιαστικά αβάσιμη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 7-3-2014 αίτηση των: 1) Γ. Ν. του Α., 2) Θ. Μ. του Γ., 3) Η. Κ. του Β., 4) Χ. Ψ. του Δ. και 5) Γ. Τ. του Α..
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 9 Μαρτίου 2016 και εκδόθηκε στην Αθήνα στις 2 Ιουνίου 2016.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


<< Επιστροφή