Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1638 / 2008    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Αιτιολογίας ανεπάρκεια, Αποδεικτικά μέσα.
Περίληψη:
Αναιρείται η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για έλλειψη αιτιολογίας, διότι από την αναφορά σ’ αυτήν των αποδεικτικών μέσων δεν προκύπτει ότι το δικαστήριο έλαβε υπ’ όψη και συνεκτίμησε για το σχηματισμό της κρίσεώς του και τις καταθέσεις των μαρτύρων υπερασπίσεως, αφού αναφέρονται μόνον οι καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας, ούτε και συνάγεται κάτι τέτοιο από το συνολικό περιεχόμενο του σκεπτικού. Παραπέμπει.

Αριθμός 1638/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


Ζ' Ποινικό Τμήμα


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μιχαήλ Δέτση, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γρηγόριο Μάμαλη, Θεοδώρα Γκοΐνη-Εισηγήτρια, Βασίλειο Κουρκάκη και Ελευθέριο Μάλλιο, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 16 Ιανουαρίου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Εμμανουήλ-Ρούσσου Παπαδάκη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Χριστίνας Σταυροπούλου, για να δικάσει τις αιτήσεις των αναιρεσειόντων - κατηγορουμένων 1. Χ1 και 2. Χ2, που παραστάθηκαν με τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Χαράλαμπο Μωραΐτη, περί αναιρέσεως της 8640/2006 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών. Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και οι αναιρεσείοντες-κατηγορούμενοι ζητούν την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στις από 4 Ιουνίου 2007 αιτήσεις τους, οι οποίες καταχωρίστηκαν στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1173/2007.

Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο των αναιρεσειόντων, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Οι κρινόμενες δύο αιτήσεις αναιρέσεως, από 4-6-2007, των Χ1 και Χ2, κατά της 8640/2006 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, πρέπει, ως συναφείς, να συνεκδικασθούν.
Η απαιτούμενη κατά τα άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠοινΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της δικαστικής αποφάσεως, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ. Δ' ΚΠοινΔ λόγο αναιρέσεως, περιλαμβάνει και τη μνεία των αποδεικτικών μέσων κατά το είδος τους, τα οποία έλαβε υπόψη το δικαστήριο για το σχηματισμό της καταδικαστικής ή αθωωτικής ή όποιας άλλης κρίσεώς του. Ειδικότερη αναφορά των αποδεικτικών μέσων (όπως τα ονόματα μαρτύρων κλπ) δεν είναι αναγκαία, όπως δεν είναι αναγκαία και παράθεση του τι προέκυψε από καθένα εξ αυτών. Πρέπει, όμως, να συνάγεται ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη και συνεκτίμησε όλα ανεξαιρέτως τα αποδεικτικά μέσα και όχι μόνον ορισμένα από αυτά. Επομένως, η αναφορά στην αιτιολογία της καταδικαστικής αποφάσεως, ότι λήφθηκαν υπόψη και συνεκτιμήθηκαν με τις άλλες αποδείξεις "οι ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας", δεν βεβαιώνει αναμφίβολα ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη και συνεκτίμησε και τις καταθέσεις των μαρτύρων υπερασπίσεως, εκτός εάν κατά τρόπο αναμφισβήτητο προκύπτει, από το όλο περιεχόμενο της αιτιολογίας της αποφάσεως, ότι λήφθηκαν υπόψη και οι καταθέσεις αυτές.
Στην προκειμένη περίπτωση, το Τριμελές Εφετείο Αθηνών, που δίκασε σε δεύτερο βαθμό, με την προσβαλλόμενη 8640/2006 απόφασή του, κήρυξε ενόχους τους ήδη αναιρεσείοντες για έκδοση ψευδών ιατρικών πιστοποιητικών κατ'εξακολούθηση και επέβαλε στον καθένα ποινή φυλακίσεως έξι (6) μηνών, ανασταλείσα επί τριετία, με την αιτιολογία ότι τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία παραθέτει για τη θεμελίωση της ενοχής των κατηγορουμένων-αναιρεσειόντων προέκυψαν "από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας που εξετάσθηκαν στον ακροατήριο του δικαστηρίου τούτου, από τα πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης που αναγνώσθηκαν, τα έγγραφα...". 'Όπως, όμως, προκύπτει από τα πρακτικά της προσβαλλόμενης αποφάσεως, εξετάσθηκαν στο ακροατήριο και μάρτυρες υπερασπίσεως των εν λόγω κατηγορουμένων και ειδικότερα ο ..... για τον κατηγορούμενο Χ2 και ο ........ για τον κατηγορούμενο Χ1, οι καταθέσεις των οποίων, ούτε από την ανωτέρω μνεία περί των ληφθέντων υπόψη αποδεικτικών μέσων, ούτε από άλλη αναφορά του όλου περιεχομένου της αποφάσεως, προκύπτει, είτε ευθέως είτε διηγηματικώς, ότι λήφθηκαν πράγματι υπόψη από το δικαστήριο. 'Ετσι, η αιτιολογία της προσβαλλόμενης αποφάσεως δεν είναι ειδική και εμπεριστατωμένη, πλημμέλεια η οποία προβάλλεται με το δεύτερο λόγο των ένδικων αιτήσεων, εκ του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ.Δ' ΚΠοινΔ, ο οποίος είναι βάσιμος και πρέπει να γίνει δεκτός, παρελκούσης μετά ταύτα της έρευνας του ετέρου λόγου αναιρέσεως των αιτήσεων. Ακολούθως, πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση ως προς τους αναιρεσείοντες (για τους συγκατηγορουμένους τους ήταν αθωωτική) και να παραπεμφθεί η υπόθεση, για νέα συζήτηση, στο ίδιο Δικαστήριο, δεδομένου ότι η συγκρότησή του από δικαστές άλλους, από εκείνους που τη δίκασαν προηγουμένως, είναι δυνατή (άρθρο 519 ΚΠοινΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί την 8640/2006 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημάτων) Αθηνών κατά το μέρος της που αφορά στους αναιρεσείοντες Χ1 και Χ2. Και
Παραπέμπει την υπόθεση, κατά το αναιρούμενο μέρος της, στο ίδιο Δικαστήριο, συγκροτούμενο από δικαστές άλλους, από εκείνους που τη δίκασαν προηγουμένως.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 19 Ιουνίου 2008. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 20 Ιουνίου 2008.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ