Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 453 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας επάρκεια, Εφέσεως απαράδεκτο.
Περίληψη:
Απόρριψη εφέσεως ως εκπρόθεσμης. Πληρότητα αιτιολογίας απορριπτικής αποφάσεως.
ΑΡΙΘΜΟΣ 453/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
E' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Kωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη, Ελευθέριο Νικολόπουλο - Εισηγητή, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 23 Ιανουαρίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Μαύρου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Γεωργίας Στεφανοπούλου, για να δικάσει την αίτηση της αναιρεσείουσας - κατηγορουμένης ...., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Απόστολο Ζιάκα, περί αναιρέσεως της 41469/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.
Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και η αναιρεσείουσα - κατηγορούμενη ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 3 Ιουλίου 2008 αίτησή της αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1532/2008.

Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο της αναιρεσείουσας, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Για να έχει την απαιτούμενη από τα άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγματος και 139 του Κ.Π.Δ πλήρη και εμπεριστατωμένη αιτιολογία η απόφαση με την οποία απορρίπτεται ως εκπρόθεσμο το ένδικο μέσο της έφεσης του κατηγορουμένου κατά της καταδικαστικής απόφασης που εκδόθηκε χωρίς να είναι αυτός παρών, απαιτείται να διαλαμβάνονται στην απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου α) ο χρόνος επίδοσης της εκκαλούμενης απόφασης στον εκκαλούντα, β) ο χρόνος της άσκησης του ένδικου μέσου και γ) το αποδεικτικό επίδοσης της πιο πάνω απόφασης. Σε περίπτωση, όμως, κατά την οποία, με σαφή λόγο εφέσεως, αμφισβητούνται ο τόπος κατοικίας εκείνου που ασκεί το ένδικο μέσο και το άγνωστο της διαμονής του, καθώς και η εντεύθεν αδυναμία γνώσης της επίδοσης, απαιτείται προσθέτως, να περιλαμβάνεται στην απόφαση η σχετική αιτιολογία (Ολ. ΑΠ 5/1995).
Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη υπ' αριθμ. 41.469/2008 απόφαση, το κατ' έφεση δικάσαν Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών που την εξέδωσε, απέρριψε ως απαράδεκτη, λόγω εκπροθέσμου ασκήσεως, την υπ' αριθμ.14.501/14-11-2007 έφεση της αναιρεσείουσας κατά της υπ' αριθμ. 123.829/2002 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με την ακόλουθη αιτιολογία "... Με την προσβαλλόμενη 123.829/2002 απόφαση του Μονομελούς Πλημ/κείου Αθηνών, η εκκαλούσα-κατηγορουμένη καταδικάσθηκε σε ποινή φυλακίσεως δέκα τεσσάρων (14) μηνών και χρηματική ποινή 1.200 ευρώ για μη έγκαιρη καταβολή εισφορών ΤΕΒΕ κατά το χρονικό διάστημα από 1/1997 έως 2/2001. Η εν λόγω απόφαση η οποία εκδόθηκε ερήμην της κατηγορουμένης, επιδόθηκε σ' αυτήν στις 2-6-2005 ως αγνώστου διαμονής, μετά από αναζήτησή της στην τελευταία γνωστή διαμονή της επί της οδού ..... απ' όπου είχε μετοικήσει σε άγνωστη διεύθυνση, όπως αυτά προκύπτουν από το από 2-6-2005 αποδεικτικό επίδοσης του Αστυφύλακα του ΑΤ ..... και την με ιδία ημεροχρονολογία βεβαίωση αυτού. Η έφεση έπρεπε να ασκηθεί μέχρι 12-6-2005, όμως ασκήθηκε στις 14-11-2007. Ο πληρεξούσιος δικηγόρους της κατηγορουμένης εκκαλούσας ισχυρίζεται ότι αυτή δεν έλαβε έγκαιρα της ως άνω προσβαλλόμενης αποφάσεως, διότι όταν της επιδόθηκε αυτή ως αγνώστου διαμονής στις 2-6-2005, δεν κατοικούσε στην ως άνω τελευταία γνωστή διεύθυνση, αλλά στο χωριό της στον ...., όπου είχε μετοικήσει από το έτος 2003, δηλαδή είχε γνωστή διαμονή στην οποία δεν αναζητήθηκε και μόλις τελευταία έμαθε για την απόφαση και άσκησε την έφεση. Ο ισχυρισμός, όμως, αυτός του πληρεξουσίου της δικηγόρου, δεν αποδεικνύεται από κανένα αποδεικτικό στοιχείο, καθόσον δεν προσκομίζει κάποιο έγγραφο προς απόδειξη αυτού και δη κάποιο λογαριασμό ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π. από το οποίο να προκύπτει ότι αυτή διαμένει από το έτος 2003 στον ...., το αίτημά του δε για αναβολή της υπόθεσης προκειμένου να καλέσει μάρτυρα προς απόδειξη αυτού, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμο, καθόσον είχε τη δυνατότητα να το πράξει και η υπόθεση βαίνει σε παραγραφή. Κατ' ακολουθία αυτών, δεν συντρέχει κατά την κρίση του δικαστηρίου λόγος ανυπερβλήτου κωλύματος της εκκαλούσας κατηγορουμένης που να δικαιολογεί το εκπρόθεσμο της ασκήσεως της εφέσεως της και πρέπει αυτή να απορριφθεί ως απαράδεκτη λόγω της εκπροθέσμου ασκήσεώς της...". Η αιτιολογία αυτή είναι η επιβαλλόμενη από τις παραπάνω διατάξεις, δοθέντος ότι στην προσβαλλόμενη απόφαση αναφέρονται ο χρόνος της νόμιμης επίδοσης στην εκκαλούσα της εκκαλούμενης απόφασης (2-6-2005), το ταυτόχρονο αποδεικτικό του διενεργήσαντος την επίδοση οργάνου και ο χρόνος ασκήσεως του ενδίκου μέσου της εφέσεως (14-11-2007). Περαιτέρω, ενόψει του ότι από την επισκόπηση του δικογράφου της εφέσεως δεν προκύπτει ότι η εκκαλούσα είχε επικαλεσθεί ότι είχε γνωστή διαμονή κατά τον χρόνο επιδόσεως της πρωτόδικης αποφάσεως, ως επίσης δεν είχε επικαλεσθεί την ύπαρξη ανυπερβλήτου κωλύματος για την εκπρόθεσμη άσκηση της εφέσεως, ως εκ περισσού το δικάσαν δικαστήριο και με πληρότητα αιτιολογίας απήντησε στους ισχυρισμούς του πληρεξουσίου της εκκαλούσας οι οποίοι το πρώτον προβλήθηκαν ενώπιον του δικαστηρίου.
Συνεπώς, ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ' Κ.Π.Δ μοναδικός λόγος της υπό κρίση αναιρέσεως με τον οποίο (ως εκτιμάται) πλήττεται η προσβαλλόμενη απόφαση για έλλειψη αιτιολογίας, είναι αβάσιμος και πρέπει να απορριφθεί, καταδικαστεί δε η αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ.1 Κ.Π.Δ)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 3 Ιουλίου 2008 αίτηση της ..... για αναίρεση της υπ' αριθμ. 41.469/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών Και.
Καταδικάζει την αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 30 Ιανουαρίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 20 Φεβρουαρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή