Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1811 / 2009    (Β, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Αριθμός 1811/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

B' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ - (ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Μουστάκα, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως, Σαράντη Δρινέα, Νικόλαο Πάσσο, Σοφία Καραχάλιου - Εισηγήτρια και Ιωάννη Παπαδόπουλο, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 4 και 11 Σεπτεμβρίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Νικολούδη και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα , για να δικάσει την έφεση του εκκαλούντος - εκζητουμένου Χ, υπηκόου Π.Γ.Δ.Μ. (FYROM), κατοίκου ... και προσωρινά κρατουμένου στη Δικαστική Φυλακή ..., κατά της υπ' αριθμ. 634/2009 απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, ο οποίος παρέστη με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Νικόλαο Εμμανουηλίδη.

Το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, με την ως άνω απόφασή του, αποφάσισε την εκτέλεση του από 9 Μαρτίου 2009 Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, που εκδόθηκε από την Εισαγγελία Λάνταου στο Παλατινάτο της Γερμανίας.
Κατά της αποφάσεως αυτής ο εκκαλών - εκζητούμενος άσκησε, δια του πληρεξουσίου του δικηγόρου Νικολάου Χαριτόπουλου, την από 17 Ιουλίου 2009 και με αριθμό "4/2009" έφεση, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν, ενώπιον της Γραμματέως Εφετείου Θεσσαλονίκης Ναούμας Γράβα και καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1130/2009. Προκειμένης συζητήσεως
Αφού άκουσε τον πληρεξούσιο δικηγόρο του εκκαλούντος - εκζητουμένου, που ζήτησε να γίνει δεκτή η έφεσή του και τον Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, ο οποίος πρότεινε να απορριφθεί η υπό κρίση έφεση και να εκδοθεί αυτός στις Αρχές της Γερμανίας.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Επειδή, κατά το άρθρο 22 του Ν.3251/2004 (Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης κ.λ.π.), σε περίπτωση μη συγκαταθέσεως του εκζητουμένου, επιτρέπεται η άσκηση έφεσης στον Άρειο Πάγο από τον εκζητούμενο ή τον Εισαγγελέα κατά της οριστικής απόφασης του Συμβουλίου Εφετών εντός 24 ωρών από την δημοσίευση της απόφασης. Για την έφεση συντάσσεται έκθεση ενώπιον του γραμματέως Εφετών, στην οποία πρέπει να διατυπώνονται οι λόγοι για τους οποίους ασκείται αυτή". Στην παρούσα περίπτωση, η υπό κρίση έφεση του Χ κατά της υπ'αριθμ. 634/16.7.2009 οριστικής αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, με την οποία αποφασίσθηκε η εκτέλεση του από 9.3.2009 Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, που εκδόθηκε από την Εισαγγελία Λάνταου στο Παλατινάτο της Γερμανίας, έχει ασκηθεί νομοτύπως και εμπροθέσμως, με την σύνταξη εκθέσεως γι' αυτή ενώπιον του γραμματέως Εφετών Θεσσαλονίκης, εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από της δημοσιεύσεως της αποφάσεως. Επομένως, πρέπει να γίνει τυπικώς δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω, ως προς την ουσιαστική βασιμότητα των λόγων της. Επειδή, κατά το άρθρο 121 του Ν.3241/2004, το Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης είναι απόφαση ή διάταξη δικαστικής αρχής κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκδίδεται με σκοπό τη σύλληψη και την προσαγωγή προσώπων, το οποίο ευρίσκεται στο έδαφος άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφ' όσον το πρόσωπο αυτό ζητείται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους εκδόσεως του εντάλματος στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας: α) προκειμένου σε πρόσωπο στο οποίο έχει αποδοθεί η αξιόποινη πράξη να ασκηθεί ποινική δίωξη ή β) να εκτελεσθεί ποινή ή μέτρο ασφαλείας, τα οποία στερούν την ελευθερία. Κατά το άρθρο 2 δε του αυτού νόμου §1. Το Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: α) ταυτότητα και ιθαγένεια του εκζητουμένου, β) όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφωνικής ή τηλεομοιοτυπικής σύνδεσης, ηλεκτρονική διεύθυνση της δικαστικής αρχής έκδοσης του εντάλματος, γ) μνεία της εκτελεστής δικαστικής απόφασης, του εντάλματος σύλληψης ή της συναφούς διάταξης δικαστικής αρχής, δ) φύση και νομικό χαρακτηρισμό του εγκλήματος, ε) περιγραφή των περιστάσεων τέλεσης του εγκλήματος, στις οποίες περιλαμβάνονται ο χρόνος και ο τόπος τέλεσης, καθώς και η μορφή της συμμετοχής του εκζητουμένου στην αξιόποινη πράξη, στ) την επιβληθείσα ποινή, αν πρόκειται για αμετάκλητη απόφαση ή το πλαίσιο ποινής που προβλέπεται για την αξιόποινη πράξη από τη νομοθεσία του κράτους μέλους έκδοσης του εντάλματος και ζ) στο μέτρο του δυνατού, κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με την αξιόποινη πράξη και τις συνέπειές της, §2. Το Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης μπορεί να αφορά περισσότερα εγκλήματα, 3) Το Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης μεταφράζεται στην επίσημη γλώσσα ή σε μια από τις επίσημες γλώσσες του κράτους εκτέλεσης του εντάλματος. Εξάλλου, κατά το άρθρο 5 του ίδιου νόμου, το Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εκδίδεται για πράξεις, οι οποίες τιμωρούνται κατά τους ελληνικού ποινικούς νόμους με στερητική της ελευθερίας ποινή ή με στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφαλείας, το ανώτατο όριο των οποίων είναι τουλάχιστον δώδεκα μηνών ή σε περίπτωση που έχει ήδη επιβληθεί ποινή ή μέτρο ασφαλείας τα οποία στερούν την ελευθερία για απαγγελθείσες καταδίκες διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων μηνών. Κατά το άρθρο δε 10 του αυτού, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 11 και 13 του παρόντος, το Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εκτελείται, εφ' όσον: α) η αξιόποινη πράξη για την οποία έχει εκδοθεί το Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, συνιστά έγκλημα σύμφωνα και με τους Ελληνικούς ποινικούς νόμους, ανεξαρτήτως του νομικού χαρακτηρισμού, το οποίο τιμωρείται σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους έκδοσης του εντάλματος με στερητική της ελευθερίας ποινή ή με στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφαλείας, το ανώτατο όριο των οποίων είναι τουλάχιστον δώδεκα μηνών...., β) τα δικαστήρια του κράτους έκδοσης του εντάλματος καταδίκασαν τον εκζητούμενο σε ποινή ή μέτρο ασφαλείας, στερητικό της ελευθερίας τουλάχιστον τεσσάρων μηνών για αξιόποινη πράξη την οποία και οι ελληνικοί νόμοι χαρακτηρίζουν ως πλημμέλημα ή κακούργημα. Περαιτέρω, με το άρθρο 11 του ιδίου νόμου, καθορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες απαγορεύεται η εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και η δικαστική αρχή που αποφασίζει αρνείται την εκτέλεση αυτού, μεταξύ των οποίων και η περίπτωση δ', κατά την οποία απαγορεύεται η εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης "αν έχει επέλθει παραγραφή του εγκλήματος ή της ποινής, σύμφωνα με τους Ελληνικούς ποινικούς νόμους και η αξιόποινη πράξη υπάγεται στην αρμοδιότητα των Ελληνικών δικαστικών αρχών σύμφωνα με τους Ελληνικούς ποινικούς νόμου", ενώ τέλος με το άρθρο 12 του αυτού νόμου καθορίζονται οι περιπτώσεις, στις οποίες η δικαστική αρχή, που αποφασίζει για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης, μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση αυτού. Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων, συνάγεται ότι: Το Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εκδίδεται για την σύλληψη και την προσαγωγή προσώπου, το οποίο βρίσκεται στο έδαφος άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την άσκηση ποινικής διώξεως ή την εκτέλεση ποινής ή μέτρου ασφαλείας στερητικών της ελευθερίας. Αφορά αξιόποινες πράξεις που απειλούνται με το νόμο με ποινή ή μέτρο ασφαλείας στερητικό της ελευθερίας τουλάχιστον δώδεκα μηνών κατά το ανώτατο όριό των ή, εφ' όσον πρόκειται για εκτέλεση ποινής ή μέτρου ασφαλείας στερητικών της ελευθερίας, τουλάχιστον τεσσάρων μηνών. Μπορεί δε το Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης να αναφέρεται σε αλλοδαπούς ή ημεδαπούς. Έτσι, με βάση το Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης μπορεί να συλλαμβάνεται και να παραδίδεται, από ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άλλο κράτος μέλος αυτής, κάθε υπόδικος ή κατάδικος για τα εγκλήματα που αναφέρονται στις ανωτέρω διατάξεις του Ν. 3251/2004, ακόμη και αν αυτός είναι πολίτης του κράτους από το οποίο ζητείται η παράδοσή του, εφ' όσον βεβαίως συντρέχουν οι προαναφερθείσες θετικές προϋποθέσεις και ελλείπουν οι σχετικές υποχρεωτικές ή δυνητικές απαγορεύσεις, που αναφέρονται στα άρθρα 10, 11 και 12 του ιδίου νόμου. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 43 του ν.3251/2004, η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (9.7.2004), ενώ στις μεταβατικές του διατάξεις (άρθρ. 37 και 39) δεν υπάρχει διάταξη που να ορίζει διαφορετικό χρόνο ισχύος για κάποιες από τις διατάξεις αυτού. Από την μεταβατική δε διάταξη του άρθρου 39 παρ. 1 του ιδίου νόμου, στο οποίο ορίζεται, ότι "οι αιτήσεις έκδοσης που παραλήφθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εξακολουθούν να διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση", κατ' αντιδιαστολή, συνάγεται ότι για τις αιτήσεις έκδοσης που παραλήφθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλαδή για τις εκδόσεις με βάση το Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου αυτού. Από το περιεχόμενο δε και τις ρυθμίσεις του εν λόγω νόμου, σχετικώς με το Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, γίνεται φανερό, ότι ο νόμος αυτός, ως προς τις ανωτέρω διατάξεις του, είναι νόμος ποινικός δικονομικός και όχι ουσιαστικός ποινικός, αφού δεν περιέχει διατάξεις ουσιαστικού ποινικού δικαίου αλλά ρυθμίζει απλώς τις διαδικασίες σύλληψης και της, μετά από δικαστική κρίση, παράδοσης του εκζητουμένου προσώπου, μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια της μεταξύ των δικαστικής συνεργασίας. Επομένως, ως δικονομικός νόμος, κατά την γενική αρχή του διαχρονικού δικονομικού ποινικού δικαίου, εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς δίκες, κατά το ανεκτέλεστο μέρος των, δηλαδή και για τις αξιόποινες πράξεις, που έχουν τελεσθεί προ της δημοσιεύσεως του νόμου αυτού. Στην παρούσα περίπτωση, από όλα τα έγγραφα που υπάρχουν στη δικογραφία, μεταξύ των οποίων και τα πρακτικά της πρωτοδίκου δίκης, τα οποία είναι ενσωματωμένα στην εκκαλουμένη απόφαση, σε συνδυασμό με όσα εξέθεσε ο εκκαλών και ο συνήγορός του, ενώπιον του Εφετείου και του Αρείου Πάγου, αποδεικνύονται τα κατωτέρω: Το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, με την εκκαλουμένη, υπ' αριθμ. 634/2009, απόφασή του, αποφάσισε την εκτέλεση του από 9.3.2009 Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, που εκδόθηκε από την Εισαγγελία Λάνταου, στο Παλατινάτο της Γερμανίας (στοιχ. δικογραφίας 7119 Js 420/2007), με βάση το από 13.7.2004 ένταλμα σύλληψης του Πρωτοδικείου Λάνταου στο Παλατινάτο της Γερμανίας, κατά του εκκαλούντος, υπηκόου FYROM, Χ, και διέταξε την διατήρηση της κρατήσεως του εκζητουμένου, που διατάχθηκε με την υπ' αριθμ. 16/7.7.2009 διάταξη του Εισαγγελέως Εφετών Θεσσαλονίκης, μέχρι της εκτελέσεως του ανωτέρω Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Η ανωτέρω Εισαγγελική Αρχή της Γερμανίας εξέδωσε το προαναφερόμενο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, με βάση το από 13.7.2004 ένταλμα σύλληψης του Πρωτοδικείου Λάνταου της Γερμανίας, στο Παλατινάτο της Γερμανίας (σήμα Αρχείου ..., που τροποποιήθηκε στις 22.4.2009), εις βάρος του εκζητουμένου, ο οποίος διώκεται για την αξιόποινη πράξη της κατ'ιδέαν συρροής επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της συμμετοχής του σε συμπλοκή, η οποία προβλέπεται από τον γερμανικό ποινικό κώδικα και τιμωρείται με ποινή στερητική της ελευθερίας έως δέκα (10) έτη. Τούτο εκδόθηκε από τις, ως άνω, Γερμανικές Αρχές, την 9.3.2009, σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατίας της Γερμανίας διατάξεις του νέου εκτελεστού νόμου του άρθρου 16 παρ. 2 εδ. 2 του Συντάγματος 0922/3762δ/25.6.2006, περί Εφαρμογής της αποφάσεως πλαίσιο, αναφορικώς με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τέθηκε σε ισχύ την 2.8.2006 και επομένως δεν τίθεται θέμα εγκυρότητας αυτού και του νομίμου της αιτήσεως, κατά τους περί τούτου ισχυρισμούς του εκζητουμένου. Εξ άλλου, από το ένδικο Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, το οποίο διαβιβάσθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, κατά το άρθρο 9 του Ν.3251/2004 και το συνοδεύει νομίμως επικυρωμένη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, προκύπτει, ότι με αυτό ζητείται η σύλληψη και προσαγωγή του εκκαλούντος, ενώπιον της δικαστικής αρχής που το εξέδωκε, με σκοπό την άσκηση ποινικής διώξεως κατ' αυτού, για την προαναφερομένη αξιόποινη πράξη, που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 223, 224 εδ. 1 αρ. 4, 231, 52 του Γερμανικού Ποινικού Κώδικα και τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας ποινή μέχρι δέκα ετών. Η πράξη δε αυτή τελέσθηκε στη Γερμανία και συνίσταται, σύμφωνα με τις περιστάσεις τελέσεώς της, που αναφέρονται στο ένδικο Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, στο ότι: "Στις 16.12.2001 περί της 2.30 π.μ. απαγορεύθηκε στους μάρτυρες ..., ... και ... η είσοδος στη δισκοθήκη "..." επί της οδού ... στο ... από το προσωπικό ασφαλείας, το οποίο εργαζόταν εκεί. Αυτοί ειδοποίησαν στη συνέχεια τους μάρτυρες ...,..., ..., ... και ... και επέστρεψαν μαζί με αυτούς, περί τις 5.00 π.μ. στη δισκοθήκη για να επιβάλουν πλέον την είσοδό τους σε αυτή. Γι' αυτό είχαν εξοπλισθεί με πασσάλους. Το προσωπικό ασφαλείας της δισκοθήκης τους απαγόρευσε ξανά την είσοδο, όπου ερρίφθησαν μπουκάλια και ποτήρια, ο δε συγκατηγορούμενος ΑΑ πυροβόλησε επανειλημμένα και ο συγκατηγορούμενος ΒΒ έκανε χρήση ερεθιστικού αερίου, και έτσι οι "μουσαφίρηδες" το έβαλαν στα πόδια. Ο κατηγορούμενος χ καθώς και οι περαιτέρω συγκατηγορούμενοι ανέλαβαν μαζί με περαιτέρω υπαλλήλους της δισκοθήκης την καταδίωξη και έριξαν κάτω τους μάρτυρες ... και .. και στη συνέχεια τους κτύπησαν με ξύλα. Ενώ ο μάρτυρας ... κατάφερε να έλθει σε ασφαλές μέρος, παρέμεινε ο μάρτυρας ... πάνω στο δρόμο. Εδώ κλωτσούσε ο συγκατηγορούμενος ΓΓ τον μάρτυρα ... έως ότου αυτός δεν εκινείτο, έτσι ώστε να αποδεχθεί τον θάνατο του μάρτυρα. Ο μάρτυρας ... υπέστη εγκεφαλικό τραύμα 3ου βαθμού με συνέπεια ολική αφασία και λογοαπραγία. Από τότε μπορεί να συνεννοηθεί εν μέρει μόνο με νοήματα σε απλές καθημερινές καταστάσεις και δεν είναι πλέον σε θέση να κινείται με ίδιες δυνάμεις. Σε όλη του την ζωή θα χρειάζεται ξένη βοήθεια και διαρκώς δεν θα είναι σε θέση να φροντίζει για την διατροφή του". Από τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά, που διαλαμβάνονται στο ένδικο Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, προκύπτει ο τόπος και ο χρόνος τελέσεως της αποδιδομένης στον κατηγορούμενο αξιοποίνου πράξεως και οι συνθήκες τελέσεώς της. Ωσαύτως, το ένδικο Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης φέρει ημεροχρονολογία έκδοσης (9.3.2009), το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή του εκδόσαντος αυτό, στην γερμανική γλώσσα, συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και περιέχει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 2 του ανωτέρω Νόμου και ειδικότερα: την ταυτότητα και υπηκοότητα του εκζητουμένου, το όνομα, την διεύθυνση, τον αριθμό της τηλεφωνικής και τηλεομοιοτυπικής συνδέσεως και την ηλεκτρονική διεύθυνση της δικαστικής αρχής εκδόσεώς του, μνεία του εντάλματος συλλήψεως, επί τη βάσει του οποίου αυτό εξεδόθη (ήτοι το από 13.7.2004 ένταλμα συλλήψεως του Πρωτοδικείου Λάνταου, στο Παλατινάτο της Γερμανίας (Σήμα Αρχείου ..., που τροποποιήθηκε στις 22.4.2009), ενώ αναφέρεται σ'αυτό η μορφή της συμμετοχής στην ανωτέρω αξιόποινη πράξη του εκζητουμένου, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως "δράστης" (αυτουργός) και το πλαίσιο της ποινής που προβλέπεται για την αξιόποινη πράξη, από την νομοθεσία του Κράτους εκδόσεως αυτού. Επομένως, πληροί τις προϋποθέσεις και τους όρους της τυπικής νομιμότητάς του, κατά τον Ν.3251/2004. Περαιτέρω, η αξιόποινη πράξη που αποδίδεται στον εκζητούμενο και για την οποία ζητείται η σύλληψη και η προσαγωγή αυτού στην, ως άνω, γερμανική δικαστική αρχή, ήτοι αυτή της "κατ'ιδέαν συρροής επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της συμμετοχής σε καυγά" (σε συμπλοκή) τιμωρείται, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις του Γερμανικού Ποινικού Κώδικα, με στερητική της ελευθερίας ποινή που, κατ' ανώτατο όριο, υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες. Υπό τα περιστατικά δε που εκτίθενται ανωτέρω, η πράξη αυτή, ανεξαρτήτως του νομικού χαρακτηρισμού της, είναι έγκλημα και κατά την Ελληνική ποινική νομοθεσία, ήτοι βαρειά σκοπουμένη σωματική βλάβη, που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 308 παρ. 1, 310 παρ. 1 και 3, 313 του Π.Κ. και τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, φέρουσα τον χαρακτήρα κακουργήματος. Επομένως, ανήκει στην κατηγορία εκείνων των πράξεων, για τις οποίες, κατά το άρθρο 10 του Ν.3251/2004, επιτρέπεται η εκτέλεση του Ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Επί τη βάσει τούτων, συντρέχουν οι προϋποθέσεις του επιτρεπτού της εκδόσεως του ενδίκου Ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης καθώς και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 10 του ανωτέρω νόμου, για το επιτρεπτό της εκτελέσεως αυτού, ενώ δεν συντρέχει περίπτωση υποχρεωτικής ή δυνητικής απαγορεύσεως της εκτελέσεως τούτου, από τις προβλεπόμενες στα άρθρα 11 και 12 του αυτού νόμου. Ο ισχυρισμός του εκκαλούντος - εκζητουμένου, που περιέχεται στην ένδικο έφεσή του, ότι δεν διέπραξε την ανωτέρω αξιόποινο πράξη και ότι σε κάθε περίπτωση η πράξη, που φέρεται ότι ετέλεσε, τελέσθηκε από αυτόν, ευρισκόμενο σε κατάσταση άμυνας και κατάσταση ανάγκης και επομένως δεν είναι επιτρεπτή η εκτέλεση του ενδίκου Ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, προβάλλεται αλυσιτελώς. Και τούτο, διότι η σύλληψη και προσαγωγή του στις αρμόδιες γερμανικές δικαστικές αρχές ζητείται στο πλαίσιο Εφαρμογής του Ν.3251/2004, οι διατάξεις του οποίου ορίζουν τις προϋποθέσεις της εκδόσεως και εκτελέσεως του Ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και δεν προβλέπουν έλεγχο του Συμβουλίου, ως προς το βάσιμο της κατηγορίας ή την ορθότητα της αποφάσεως. Ωσαύτως, οι προβαλλόμενοι από αυτόν λόγοι της εφέσεως, που ανάγονται στην προσωπική του κατάσταση και ειδικότερα στην κατάσταση της υγείας του, συνεπεία σοβαρού τραυματισμού του, από το επικαλούμενο τροχαίο ατύχημα, δεν ασκούν έννομο επιρροή, επί του εξεταζομένου αντικειμένου. Εξάλλου, ο ισχυρισμός που προβάλλεται από τον εκκαλούντα - εκζητούμενο, σύμφωνα με τον οποίο δεν είναι επιτρεπτή η έκδοση και εκτέλεση του ενδίκου Ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, εφ' όσον ο νόμος 3152/2004, κατ' εφαρμογήνν του οποίου αυτό εξεδόθη και ζητείται η εκτέλεσή του, ετέθη σε ισχύ την 9.7.2004, ενώ η αξιόποινος πράξη, που του αποδίδεται, φέρεται ότι ετελέσθη το έτος 2001, πρέπει να απορριφθεί. Και τούτο, διότι ο Ν.3152/2004 είναι νόμος ποινικός δικονομικός και όχι ουσιαστικός, ως προς τις προαναφερόμενες διατάξεις του, και, ως δικονομικός, εφαρμόζεται και για τις αξιόποινες πράξεις που έχουν τελεσθεί προ της θέσεως αυτού σε ισχύ, σύμφωνα με όσα εκτίθενται ανωτέρω στην μείζονα πρόταση της παρούσας. Ωσαύτως, ο ισχυρισμός αυτού (εκκαλούντος), που αναφέρεται στα στοιχεία της ταυτότητά του και ειδικότερα στην ειδικότητά του, δεν ασκεί καμία έννομη επιρροή, για την εκτέλεση του ενδίκου Ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, εφ' όσον αυτός είναι το εκζητούμενο πρόσωπο, του οποίου ζητείται η σύλληψη και προσαγωγή στις προαναφερόμενες δικαστικές αρχές της Γερμανίας, προς άσκηση ποινικής διώξεως κατ' αυτού για σοβαρή αξιόποινη πράξη, ενώ τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ταυτότητά του ανάγονται σε δηλώσεις του ιδίου. Περαιτέρω, ο ισχυρισμός αυτού, σύμφωνα με τον οποίο δεν είναι επιτρεπτή η εκτέλεση του ενδίκου Ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, εφ'όσον από του χρόνου που φέρεται ότι ετελέσθη η αξιόποινης πράξη που του αποδίδεται (16.12.2001), μέχρι σήμερα, παρήλθε χρονικό διάστημα της πενταετίας και επομένως υπέκυψε σε παραγραφή, πρέπει να απορριφθεί. Και τούτο, διότι ο ισχυρισμός αυτός, εν όψει του ότι στην παρούσα περίπτωση πρόκειται περί "εκτελέσεως" του Ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, ερευνάται στα πλαίσια της διατάξεως του άρθρου 11 περ. δ' του Ν.3251/2004. Όμως, ο ίδιος είναι αλλοδαπός, η αξιόποινη πράξη που του αποδίδεται φέρεται τελεσθείσα στη Γερμανία και επ' αυτής δεν έχουν αρμοδιότητα τα Ελληνικά δικαστήρια, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. Επομένως δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της ανωτέρω διατάξεως του άρθρου 11 περ. δ' του Ν.3251/2004, από την οποία προβλέπεται απαγόρευση της εκτελέσεως του Ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης (ανεξαρτήτως του ότι κατά τον Ελληνικό Ποινικό Κώδικα η πράξη που του αποδίδεται, φέρουσα τον χαρακτήρα κακουργήματος, δεν υπέκυψε σε παραγραφή). Τέλος, ο ισχυρισμός αυτού ότι το Συμβούλιο Εφετών, με την εκκαλουμένη απόφασή του, παρέλειψε να αποφανθεί επί της από 9.7.2009 προσφυγής του, με την οποία ζήτησε την άρση της κρατήσεώς του, πρέπει να απορριφθεί αφ' ενός μεν ως αλυσιτελής, αφ' ετέρου δε ως ερειδόμενος σε αναληθή προϋπόθεση. Και τούτο, διότι, με την εκκαλουμένη απόφασή του, το Συμβούλιο Εφετών, αποφαινόμενο για την εκτέλεση του ενδίκου Ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, διέταξε την διατήρηση της κρατήσεώς του, ενώ, ακολούθως, με το υπ' αριθμ. 636/16.7.2009 βούλευμα αυτού, απέρριψε, ως άνευ αντικειμένου, την από 9.7.2009 προσφυγή του ιδίου (εκκαλούντος), που εισήχθη ενώπιόν του, με την υπ' αριθμ. 600/14.7.2009 πρόταση του Εισαγγελέως Εφετών. Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, συντρέχουν στην παρούσα περίπτωση οι προϋποθέσεις για την εκτέλεση του ενδίκου Ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και γι' αυτό το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, το οποίο, με την προσβαλλόμενη απόφασή του, απεφάσισε την εκτέλεση αυτού, ορθώς τις προαναφερόμενες διατάξεις ερμήνευσε και εφήρμοσε και επομένως η υπό κρίση έφεση πρέπει να απορριφθεί, ως αβάσιμος.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται τυπικώς και απορρίπτει κατ' ουσίαν την από 17.7.2009 έφεση του Χ, υπηκόου FYROM, κατά της υπ' αριθμ. 634/2009 αποφάσεως του Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την οποία αποφασίσθηκε η εκτέλεση του από 9.3.2009 Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, που εκδόθηκε από την Εισαγγελία Λάνταου, στο Παλατινάτο της Γερμανίας (στοιχεία δικογραφίας 7119 Js 420/07).

Καταδικάζει τον εκκαλούντα στα δικαστικά έξοδα από διακόσια είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 11 Σεπτεμβρίου 2009.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του στις 11 Σεπτεμβρίου 2009.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή