Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 2187 / 2007    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Παραίτηση.
Περίληψη:
Απορρίπτει αίτηση λόγω παραιτήσεως

Αριθμός 2187/2007


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


Ζ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μιχαήλ Δέτση, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Γρηγόριο Μάμαλη-Εισηγητή, Θεοδώρα Γκοΐνη, Βασίλειο Κουρκάκη και Ελευθέριο Μάλλιο Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 10 Οκτωβρίου 2007, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Μαύρου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Χριστίνας Σταυροπούλου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου X1 και ήδη κρατούμενου του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Α' τύπου Μαλανδρίνου, που δεν παρέστη στο ακροατήριο, για αναίρεση της 57/2006 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας.
Το Πενταμελές Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 15 Δεκεμβρίου 2006 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 44/2007.

Αφού άκουσε Τον Αντεισαγγελέα, ο οποίος αφού αναφέρθηκε στην από 10 Σεπτεμβρίου 2007 και με αριθμό 73 έκθεση παραιτήσεως του ως άνω αναιρεσείοντος, με την οποία αυτός δήλωσε ότι παραιτείται από την αίτηση αναιρέσεως, που πρότεινε να κηρυχθεί απαράδεκτη η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από τις διατάξεις των άρθρων 474 παρ.1, 475 παρ.1, 476 παρ.1 και 513 παρ.1 του ΚΠοινΔ, προκύπτει ότι ο διάδικος μπορεί, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου, ο οποίος έχει σχετική εντολή κατά τους όρους του άρθρου 96 παρ.2 ΚΠοινΔ, να παραιτηθεί από το ένδικο μέσο, που έχει ασκήσει, με δήλωση στο γραμματέα του Δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση ή στο γραμματέα του Ειρηνοδικείου ή στον προϊστάμενο της προξενικής αρχής που βρίσκεται στο εξωτερικό και στην περιφέρεια των οποίων κατοικεί ή διαμένει προσωρινά ο δικαιούμενος, αν δε αυτός κρατείται στη φυλακή, η δήλωση μπορεί να γίνει και σε εκείνον που τη διευθύνει. Για τη δήλωση συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από εκείνον που την υποβάλλει ή τον αντιπρόσωπό του και από εκείνον που τη δέχεται. Στην περίπτωση αυτή το ένδικο μέσο απορρίπτεται ως απαράδεκτο και ο αναιρεσείων καταδικάζεται στα έξοδα.
Στην προκείμενη περίπτωση, ο αναιρεσείων X1 με την από 10 Σεπτεμβρίου 2007 δήλωσή του, που έγινε από τον ίδιο στο Διευθυντή του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Α' τύπου Μαλανδρίνου, όπου αυτός κρατείται, και για την οποία συντάχθηκε η υπ'αριθ. ........ σχετική έκθεση, παραιτήθηκε από την από 15-12-2006 αίτησή του αναιρέσεως με αριθμό εκθέσεως 12/15/12/2006, που ασκήθηκε με δήλωση, ενώπιον του γραμματέα του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας, για αναίρεση της 57/2006 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας. Επομένως, σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν, το ένδικο αυτό μέσο πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτο και να επιβληθούν στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα (άρθρα 476 παρ.1 ΚΠοινΔ).

Για τους λόγους αυτούς

Απορρίπτει την από 15 Δεκεμβρίου 2006 αίτηση του X1 για αναίρεση της 57/2006 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 14 Νοεμβρίου 2007.

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 6 Δεκεμβρίου 2007.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ