Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 915 / 2013    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Ναρκωτικά, Επανάληψη διαδικασίας, Μειοψηφική γνώμη.
Περίληψη:
Επανάληψη διαδικασίας (525 επ. Κ.Π.Δ.). Προϋποθέσεις παραδεκτού της αίτησης. Βαρύτερο έγκλημα θεωρείται η κακουργηματική πράξη της προμήθειας και κατοχής ναρκωτικών ουσιών με σκοπό την εμπορία, για το οποίο καταδικάσθηκε ο κατηγορούμενος από την πλημμεληματικού χαρακτήρα πράξη της προμήθειας και κατοχής ναρκωτικών ουσιών προς ιδία αποκλειστική χρήση. Απαιτούνται νέα άγνωστα στοιχεία που δεν είχαν υποβληθεί στους δικαστές που εξέδωσαν την απόφαση. Προσκόμιση και επίκληση δύο ενόρκων βεβαιώσεων μαρτύρων, ως νέων αποδεικτικών στοιχείων. Δεν συνιστούν νέες αποδείξεις που να καθιστούν ολοφάνερη την καταδίκη του κατηγορουμένου για έγκλημα βαρύτερο (προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών με σκοπό την εμπορία), από αυτό που τέλεσε (προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών προς ιδία αποκλειστική χρήση). Απορρίπτει την αίτηση κατά πλειοψηφία - κατά την άποψη της μειοψηφίας η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή.
ΑΡΙΘΜΟΣ 915/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Νικόλαο Ζαΐρη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο-Εισηγητή, Ειρήνη Κιουρκτσόγλου-Πετρουλάκη, Μαρία Βασιλάκη και Μαρία Γαλάνη-Λεοναρδοπούλου, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Παντελή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέα Πελαγίας Λόζιου.
Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 2 Απριλίου 2013, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αιτούντος Σ. Μ. του Η., κατοίκου ... ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Μιχαήλ Δημητρακόπουλο, για επανάληψη της διαδικασίας που περατώθηκε με την υπ' αριθμ. 49/2009 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Ναυπλίου.
Το Πενταμελές Εφετείο Ναυπλίου, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αιτών ζητεί τώρα την επανάληψη της διαδικασίας, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 3 Δεκεμβρίου 2012 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1377/12.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικόλαος Παντελής εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Παντελή με αριθμό 10 και ημερομηνία 21 Ιανουαρίου 2013, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "Εισάγω στο Δικαστήριο Σας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 525§1 περ. 2, 527§1,3 και 528 ΚΠΔ, την από 19/12/2012 αίτηση του Σ. Μ. του Η., κατοίκου ... με την οποία αυτός ζητάει την επανάληψη προς το συμφέρον του, της ποινικής διαδικασίας που περατώθηκε με την έκδοση της με αριθμό 49/2009 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Ναυπλίου με την οποία καταδικάσθηκε σε ποινή κάθειρξης 6 ετών και 6 μηνών και χρηματική ποινή 10.000 € για τις αξιόποινες πράξεις της κατοχής, της μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών και της οδήγησης αυτοκινήτου υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών και εκθέτω τα ακόλουθα: Ι. Κατά τη διάταξη του άρθρου 525§1 ΚΠΔ, η ποινική διαδικασία που περατώθηκε με αμετάκλητη απόφαση, επαναλαμβάνεται προς το συμφέρον του καταδικασμένου για κακούργημα ή πλημμέλημα, εκτός από τις άλλες περιπτώσεις που περιοριστικά αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο και όταν, μετά την οριστική καταδίκη κάποιου, αποκαλύφθηκαν νέα άγνωστα στους δικαστές που τον δίκασαν γεγονότα ή αποδείξεις, τα οποία από μόνα τους ή σε συνδυασμό με εκείνα που είχαν προσκομισθεί προηγουμένως, καθιστούν φανερό, ότι αυτός που καταδικάσθηκε είναι αθώος ή καταδικάσθηκε άδικα για έγκλημα βαρύτερο από εκείνο που πραγματικά τέλεσε. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, νέα γεγονότα ή αποδείξεις, θεωρούνται εκείνες, οι οποίες ασχέτως του αν υπήρχαν και πριν την καταδίκη, δεν υποβλήθηκαν στην κρίση των δικαστών που δίκασαν και ως εκ τούτου ήσαν άγνωστες σ' αυτούς, την κρίση του δε αυτή το επιλαμβανόμενο της αίτησης επανάληψης της διαδικασίας δικαστήριο σχηματίζει από την έρευνα των πρακτικών της προηγούμενης δίκης, καθώς και από τα έγγραφα της δικογραφίας. Νέες αποδείξεις μπορούν να είναι οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία, όπως καταθέσεις μαρτύρων ή και νεώτερες των προηγουμένως εξετασθέντων, συμπληρωματικές ή διευκρινιστικές των όσων είχαν τεθεί υπόψη του δικαστηρίου, νέα έγγραφα ή άλλα στοιχεία που διευκρινίζουν αμφίβολα σημεία της υπόθεσης, με την προϋπόθεση όμως, ότι οι αποδείξεις αυτές εκτιμώμενες μόνες τους, ή σε συνδυασμό με εκείνες που είχαν προσκομισθεί στο δίκασαν δικαστήριο, καθιστούν φανερό, δηλαδή σε σημείο που εγγίζει την βεβαιότητα και όχι απλώς πιθανό, ότι ο κατηγορούμενος είναι αθώος ή καταδικάσθηκε άδικα για βαρύτερο έγκλημα από εκείνο που πραγματικά τέλεσε. Δεν μπορούν όμως να αποτελέσουν λόγο επανάληψης της διαδικασίας γεγονότα, τα οποία δεν ήσαν άγνωστα στους δικαστές που εξέδωσαν την καταδικαστική απόφαση, αλλά αντιθέτως απορρίφθηκαν και εκείνα με τα οποία επιδιώκεται ο από ουσιαστικής και νομικής πλευράς έλεγχος της προσβαλλομένης απόφασης, με βάση το αποδεικτικό υλικό, αφού η επανάληψη της διαδικασίας, ως στρεφόμενη εναντίον αμετάκλητης απόφασης, δεν αποτελεί ένδικο μέσο, αλλά έκτακτη διαδικασία. (ΑΠ 1222/08, ΑΠ 1126/08, ΑΠ 680/07). II. Στην κρινόμενη υπόθεση, η παραπάνω με αριθμό 49/2009 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Ναυπλίου, είναι αμετάκλητη δεδομένου ότι με την με αριθμό 1417/2010 απόφαση του Αρείου Πάγου, απορρίφθηκαν οι από τον αιτούντα ασκηθείσες αιτήσεις αναίρεσης. Με την αμετάκλητη απόφαση αυτή ο αιτών την επανάληψη της διαδικασίας καταδικάσθηκε για τις προαναφερθείσες αξιόποινες πράξεις που συνίστανται στο ότι: Α) ΣΤΟ 47° Χ/Μ της ΕΟ Τρίπολης-Καλαμάτας, στις 9-9-2005 και περί ώρα 23.00', με πρόθεση, α) κατείχε και β) μετέφερε εν γνώσει του, με οποιοδήποτε τρόπο μέσα στο έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας ναρκωτικές ουσίες, χωρίς να είναι τοξικομανής με σκοπό την περαιτέρω διάθεση και συγκεκριμένα κατελήφθη με το ... ΙΧΕ αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του που οδηγούσε ο ίδιος, να κατέχει στην αριστερή τσέπη του παντελονιού του που φορούσε, ένα σωληνάριο περιέχον ποσότητα κοκαΐνης καθαρού βάρους ενός γραμμαρίου και ογδόντα ενός εκατοστών του γραμμαρίου (1,81gr) και μέσα σε σακβουαγιάζ που μετέφερε με το παραπάνω όχημα βρέθηκαν: 1) ποσότητα αποξηραμένων φυτικών αποσπασμάτων ακατέργαστης ινδικής καννάβεως, καθαρού βάρους τριών γραμμαρίων και πενήντα ενός εκατοστών του γραμμαρίου (3,51 gr), 2) μια νάϋλον συσκευασία περιέχουσα ποσότητα κοκαΐνης καθαρού βάρους επτά γραμμαρίων και πενήντα πέντε εκατοστών του γραμμαρίου (7,55gr), 3) ποσότητα κοκαΐνης καθαρού βάρους δέκα τριών εκατοστών του γραμμαρίου (0,13gr), 4) δύο αυτοσχέδια τσιγαριλίκια περιέχοντα καπνό και αποξηραμένη ινδική κάνναβη καθαρού βάρους δέκα οκτώ εκατοστών του γραμμαρίου (0,18gr) το ένα και τριάντα πέντε εκατοστών του γραμμαρίου (0,35gr) το άλλο και 5) ποσότητα κοκαΐνης καθαρού βάρους ενός χιλιοστού του γραμμαρίου (0,001 gr) εντός πλαστικού σωληναρίου. Τις παραπάνω ποσότητες ναρκωτικών κατείχε και μετέφερε, χωρίς να είναι τοξικομανής με σκοπό την περαιτέρω διάθεση σε τρίτους, ήτοι προς εμπορία. Β) Στην ... στις 10 Σεπτεμβρίου 2005, με πρόθεση, χωρίς να είναι τοξικομανής κατείχε ναρκωτικές ουσίες με σκοπό την περαιτέρω διάθεση και συγκεκριμένα, κατελήφθη να κατέχει εντός της οικίας του που βρίσκεται επί της οδού ... 1) ποσότητα κοκαΐνης, συσκευασμένη σε σακουλάκι, καθαρού βάρους είκοσι ενός γραμμαρίων και τεσσάρων δεκάτων του γραμμαρίου (21,4gr), 2) ποσότητα φυτικών αποσπασμάτων ινδικής καννάβεως συσκευασμένη σε νάυλον σακουλάκι, συνολικού καθαρού βάρους πέντε γραμμαρίων και επτά δεκάτων του γραμμαρίου (5,7gr) και 3) ποσότητα υπολειμμάτων κοκαΐνης, μη προσδιορισθέντος βάρους, σε γυάλινο πιάτο. Τις παραπάνω ποσότητες ναρκωτικών, κατείχε χωρίς να είναι τοξικομανής με σκοπό την περαιτέρω διάθεση σε τρίτους. Γ) ΣΤΟ 47° Χ/Μ της ΕΟ Τρίπολης-Καλαμάτας, στις 9-9-2005 και περί ώρα 23.00', με πρόθεση, κατελήφθη να οδηγεί χερσαίο μεταφορικό μέσο υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα κατελήφθη να οδηγεί, με το ... ΙΧΕ αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του να οδηγεί υπό την επίδραση ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα κοκαΐνης (σε συγκέντρωση >5000 ng/ml ούρων) και ινδικής κάνναβης (σε συγκέντρωση >300 ng/ml ούρων). III) Ως νέα γεγονότα για την απόδειξη και την ευδοκίμηση της αίτησης του ο αιτών επικαλείται τις με αριθμούς …/2012 και …/2012 ένορκες βεβαιώσεις των μαρτύρων Σ. Α. και Π. Τ. αντίστοιχα ενώπιον του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σ. Αλμπάνη και οι οποίοι κατέθεσαν ότι: ο πρώτος εξ αυτών Σ. Α. "Στις 10 Σεπτεμβρίου 2005, ημέρα Σάββατο, και περί ώρα 11:25 μετέβην μαζί με την Πταισματοδίκη Αθηνών, κ. Γεωργία Μουτεβέλη, στην κατοικία του Σ. Μ., που βρίσκεται στην ... οδός ... προκειμένου να ερευνήσουμε αν υπάρχουν ναρκωτικά εντός αυτής. Για να ανοίξουμε την θύρα εισόδου στο άνω διαμέρισμα, μας συνέδραμε ο κλειθροποιός (κλειδαράς), κ. Κ. Ρ. και ήταν παρούσα η γειτόνισσα, κ. Π. Τ. Κατά την έρευνα ευρέθησαν: α) ναρκωτική ουσία, πιθανώς κοκαΐνη, συσκευασμένη σε νάιλον σακουλάκι περιτυλιγμένη με αλουμινόχαρτο, συνολικού μεικτού βάρους 21,4 γραμμαρίων, β) ναρκωτική ουσία ινδική κάνναβη συσκευασμένη σε νάιλον σακουλάκι, περιτυλιγμένη με αλουμινόχαρτο, συνολικού μεικτού βάρους 6 γραμμαρίων και γ) ένα γυάλινο πιάτο με υπολείμματα ναρκωτικής ουσίας πιθανώς κοκαΐνη. Τα άνω ναρκωτικά βρέθηκαν στο επάνω μέρος ενός κομοδίνου, δίπλα στο κρεβάτι του Σ. Μ., ήσαν σε εμφανή θέση, περιτυλιγμένα πρόχειρα με αλουμινόχαρτο. Δεν υπήρχαν μικρά σακουλάκια, ούτε ζυγαριά, ούτε άλλα αντικείμενα που να συνδέονται με ναρκωτικά. Η κοκαΐνη και το χασίσι βρέθηκαν σε ξεχωριστές συσκευασίες το καθένα και δεν ήσαν κατανεμημένα- καθ' οιονδήποτε τρόπο-σε μικρότερες ποσότητες. Το γυάλινο πιάτο με τα υπολείμματα κοκαΐνης ήταν πάνω στο κρεβάτι, στο υπνοδωμάτιο του Μ.. και η δευτέρα Π. Τ. ότι: "Τον Σεπτέμβριο του 2005 θυμάμαι είχαν έλθει αστυνομικοί μαζί με έναν κλειδαρά στην τριόροφη κατοικία όπου διαμένω στην οδό ... στην ... και παρέστην ως μάρτυρας κατά την είσοδο τους στο διαμέρισμα του ενοικιαστή και γείτονα μου Σ. Μ. (διέμενε στο επάνω οροφοδιαμέρισμα). Κατά την είσοδο στο διαμέρισμα οι αστυνομικοί διαπίστωσαν σε εμφανές μέρος ναρκωτικές ουσίες καθώς και ένα γυάλινο πιάτο με υπολείμματα ναρκωτικών και γι' αυτό σχολίασαν ότι ο Μ. έκανε χρήση ναρκωτικών. Δεν άκουσα κανένα σχόλιο για εμπόριο ναρκωτικών και θα ήθελα να επισημάνω κι εγώ ότι ως γειτόνισσα για αρκετά χρόνια του κ. Μ. ουδέποτε υπέπεσε στην αντίληψη μου κάτι ύποπτο, πρόκειται δε για ένα μορφωμένο σοβαρό άτομο προερχόμενο από καλή και εύπορη οικογένεια επιστημόνων που προσωπικά θεωρών αδιανόητο να σχετίζεται με εμπορία απαγορευμένων ουσιών". IV. Αυτές οι καταθέσεις όμως προδήλως δεν συνιστούν νέα γεγονότα, τα οποία εάν γνώριζαν οι εκδόσαντες την απόφαση δικαστές θα χαρακτήριζαν την αξιόποινη συμπεριφορά του αιτούντος ως προμήθεια ναρκωτικών για αποκλειστική του χρήση, δεδομένου ότι οι παραδοχές του δικαστηρίου ότι κατείχε και μετέφερε τις ναρκωτικές ουσίες με σκοπό την περαιτέρω διάθεση τους σε τρίτους, στηρίζονται στο ότι οι ποσότητες των ναρκωτικών που βρέθηκαν ήταν μεγάλες και αναντίστοιχες των αναγκών του για την καθημερινή χρήση τους, ενόψει μάλιστα ότι ο τελευταίος δεν ήταν εξαρτημένος ή "βαρύς" χρήστης. Ως εκ τούτου, το ότι οι ναρκωτικές ουσίες δεν ήταν κατανεμημένες σε δόσεις έτοιμες προς διάθεση και ότι ο αιτών δεν κατείχε ζυγαριά ακριβείας, δεν θα άλλαζαν την απόφαση του δικαστηρίου σε σχέση με την ποινική αξιολόγηση της συμπεριφοράς του ενόψει των ανωτέρω παραδοχών. V. Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω εκτεθέντων πρέπει η κρινόμενη αίτηση επανάληψης της διαδικασίας να απορριφθεί, να επιβληθούν στον αιτούντα τα δικαστικά έξοδα και να απορριφθεί το συνυποβαλλόμενο αίτημα του για αναστολή εκτέλεσης της επιβληθείσης, με την πιο πάνω απόφαση, ποινής, το οποίο απαραδέκτως εισάγεται καθ' όσον ο αιτών δεν κρατείται προς έκτιση αυτής της ποινής.
Για τους λόγους αυτούς Προτείνω: 1) Να απορριφθεί η από 19/12/2012 αίτηση του Σ. Μ. του Η., κατοίκου ... για επανάληψη προς το συμφέρον του της ποινικής διαδικασίας που περατώθηκε με την με αριθμό 49/2009 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Ναυπλίου. 2) Να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στον αιτούντα και 3) Να απορριφθεί το αίτημα του για αναστολή εκτέλεσης της ποινής που επιβλήθηκε σ' αυτόν με την πιο πάνω απόφαση.
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Π. Παντελής".
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και τον πληρεξούσιο του αιτούντος,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά τη διάταξη του άρθρου 525 παρ. 1 Κ.Π.Δ. η ποινική διαδικασία, που περατώθηκε με αμετάκλητη απόφαση, επαναλαμβάνεται προς το συμφέρον του καταδικασμένου για πλημμέλημα ή κακούργημα, αν, ύστερα από την οριστική καταδίκη του, αποκαλύφθηκαν νέα, άγνωστα στους δικαστές που τον καταδίκασαν, γεγονότα ή αποδείξεις, τα οποία, μόνα τους ή σε συνδυασμό με εκείνα που είχαν προσκομισθεί προηγουμένως, κάνουν φανερό ότι αυτός που καταδικάσθηκε είναι αθώος ή καταδικάσθηκε άδικα για έγκλημα βαρύτερο από εκείνο που πραγματικά τέλεσε. Νέες αποδείξεις, κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, είναι εκείνες, οι οποίες δεν υποβλήθηκαν στο δικαστήριο και ως εκ τούτου ήταν άγνωστες στους δικαστές που εξέδωσαν την καταδικαστική απόφαση, την κρίση του δε αυτή σχηματίζει το δικαστήριο, που επιλαμβάνεται της αιτήσεως περί επαναλήψεως της διαδικασίας, από την έρευνα των πρακτικών της προηγούμενης δίκης, καθώς και από τα έγγραφα της δικογραφίας. Νέες αποδείξεις μπορεί να είναι οποιεσδήποτε, όπως καταθέσεις νέων μαρτύρων ή και νεότερες καταθέσεις, συμπληρωματικές ή διευκρινιστικές ή και τροποποιητικές εκείνων που τέθηκαν υπόψη του Δικαστηρίου ή νέα έγγραφα ή άλλα στοιχεία, τα οποία διευκρινίζουν αμφίβολα σημεία της υποθέσεως, με την προϋπόθεση, όμως, ότι οι αποδείξεις αυτές, εκτιμώμενες είτε μόνες τους, είτε σε συνδυασμό με εκείνες που είχαν προσκομισθεί στο δικαστήριο, που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση, καθιστούν φανερό, δηλαδή σε σημείο που εγγίζει τη βεβαιότητα και όχι απλώς πιθανό, ότι ο καταδικασμένος είναι αθώος ή καταδικάσθηκε άδικα για έγκλημα βαρύτερο από εκείνο που πραγματικά τέλεσε. Δεν μπορούν να αποτελέσουν λόγο επαναλήψεως της διαδικασίας γεγονότα, τα οποία δεν ήταν άγνωστα στους δικαστές που εξέδωσαν την καταδικαστική απόφαση, αλλ` αντίθετα ερευνήθηκαν αμέσως ή εμμέσως και απορρίφθηκαν απ` αυτούς, έστω και κατ` εσφαλμένη εκτίμηση των τεθέντων υπόψη τους αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και εκείνα με τα οποία επιδιώκεται ο από ουσιαστικής και νομικής πλευράς έλεγχος της προσβαλλόμενης αποφάσεως με βάση το αποδεικτικό υλικό, το οποίο έλαβαν υπόψη τους οι εκδόσαντες αυτή δικαστές, καθόσον η αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας, ως στρεφόμενη κατά αμετάκλητης αποφάσεως, δεν αποτελεί ένδικο μέσο, αλλά έκτακτη διαδικασία. Ως βαρύτερο δε έγκλημα, από εκείνο που τέλεσε ο καταδικασθείς, θεωρείται ότι υπάρχει, όταν με το βαρύτερο χαρακτηρισμό, μεταβάλλεται το είδος της αξιόποινη πράξης. Βαρύτερο συνεπώς έγκλημα θεωρείται η κακουργηματική πράξη της προμήθειας και κατοχής ναρκωτικών ουσιών με σκοπό την εμπορία, (άρθρο 20 παρ.1 στοιχ. ζ' Κ.Ν.Ν. ήτοι Ν.3459/2006, όπως ίσχυε πριν από το νέο Ν.4139/20-3-2013 ), από την πλημμεληματικού χαρακτήρα πράξη της προμήθειας και κατοχής ναρκωτικών ουσιών προς ιδία αποκλειστική χρήση του κατηγορουμένου (άρθρο 29 παρ.1 Κ.Ν.Ν. ήτοι Ν.3459/2006, όπως ίσχυε πριν από το νέο Ν.4139/20-3-2013.) Στην προκειμένη περίπτωση, με την κρινόμενη, από 3-12-2012 αίτηση, ο αιτών επιδιώκει την επανάληψη της ποινικής διαδικασίας, που περατώθηκε με την αμετάκλητη καταδικαστική με αριθμό 49/2009 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Ναυπλίου, με την οποία αυτός καταδικάσθηκε σε συνολική ποινή κάθειρξης έξι (6) ετών και έξι (6) μηνών και Χρηματική ποινή, 10.000 Ευρώ, για τις αξιόποινες πράξεις α) της κατοχής ναρκωτικών ουσιών με σκοπό την εμπορία β) της μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών με σκοπό την εμπορία και γ) της οδήγησης αυτοκινήτου υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών. Ως λόγο επανάληψης της διαδικασίας, προβάλλει με την αίτηση, ότι μετά την οριστική καταδίκη του, προέκυψαν νέα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία επικαλείται και αποδεικνύουν ότι, το Δικαστήριο τον καταδίκασε άδικα για έγκλημα βαρύτερο από αυτό που πραγματικά τέλεσε, ήτοι για τις κακουργηματικές πράξεις της κατοχής και μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών, ενώ θα έπρεπε να καταδικαστεί, κατά παραδοχή προβληθέντος αυτοτελούς ισχυρισμού, για τις πλημμεληματικού χαρακτήρα πράξεις της κατοχής και μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών, σε ποσότητες που αποδεδειγμένα εξυπηρετούν αποκλειστικά τις δικές του ανάγκες. Η αίτηση με το παραπάνω περιεχόμενο είναι νόμιμη, σύμφωνα με την προαναφερθείσα διάταξη, παραδεκτά δε εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 527 παρ.3, και 528 παρ.1 του Κ.Π.Δ, και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ` ουσία. Στην κρινόμενη υπόθεση, όπως προκύπτει από την παραδεκτή επισκόπηση των περιεχομένων στη δικογραφία εγγράφων προκύπτουν τα εξής: Ο αιτών, Σ. Μ. του Η., καταδικάστηκε με την υπ` αριθ. 49/2009, απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Ναυπλίου, στην προαναφερθείσα ποινή για τις αξιόποινες πράξεις που προαναφέρθηκαν. Η απόφαση αυτή κατέστη αμετάκλητη, αφού με την υπ` αριθ. 1417/2010 απόφαση του Αρείου Πάγου, απορρίφθηκαν, οι κατ` αυτής ασκηθείσες από 19-3-2009 και 17-7-2009, αιτήσεις αναίρεσης του αιτούντος. Ειδικότερα, με την ως άνω αμετάκλητη απόφαση, καταδικάσθηκε, για το ότι:
Α) ΣΤΟ 47° Χ/Μ της ΕΟ Τρίπολης-Καλαμάτας, στις 9-9-2005 και περί ώρα 23.00', με πρόθεση, α) κατείχε και β) μετέφερε εν γνώσει του, με οποιοδήποτε τρόπο μέσα στο έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας ναρκωτικές ουσίες, χωρίς να είναι τοξικομανής με σκοπό την περαιτέρω διάθεση και συγκεκριμένα κατελήφθη με το ... ΙΧΕ αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του που οδηγούσε ο ίδιος, να κατέχει στην αριστερή τσέπη του παντελονιού του που φορούσε, ένα σωληνάριο περιέχον ποσότητα κοκαΐνης καθαρού βάρους ενός γραμμαρίου και ογδόντα ενός εκατοστών του γραμμαρίου (1,81gr) και μέσα σε σακβουαγιάζ που μετέφερε με το παραπάνω όχημα βρέθηκαν: 1) ποσότητα αποξηραμένων φυτικών αποσπασμάτων ακατέργαστης ινδικής καννάβεως, καθαρού βάρους τριών γραμμαρίων και πενήντα ενός εκατοστών του γραμμαρίου (3,51gr), 2) μια νάιλον συσκευασία περιέχουσα ποσότητα κοκαΐνης καθαρού βάρους επτά γραμμαρίων και πενήντα πέντε εκατοστών του γραμμαρίου (7,55gr), 3) ποσότητα κοκαΐνης καθαρού βάρους δέκα τριών εκατοστών του γραμμαρίου (0,13gr), 4) δύο αυτοσχέδια τσιγαριλίκια περιέχοντα καπνό και αποξηραμένη ινδική κάνναβη καθαρού βάρους δέκα οκτώ εκατοστών του γραμμαρίου (0,18gr) το ένα και τριάντα πέντε εκατοστών του γραμμαρίου (0,35gr) το άλλο και 5) ποσότητα κοκαΐνης καθαρού βάρους ενός χιλιοστού του γραμμαρίου (0,001gr) εντός πλαστικού σωληναρίου. Τις παραπάνω ποσότητες ναρκωτικών κατείχε και μετέφερε, χωρίς να είναι τοξικομανής με σκοπό την περαιτέρω διάθεση σε τρίτους, ήτοι προς εμπορία.
Β) Στην ... στις 10 Σεπτεμβρίου 2005, με πρόθεση, χωρίς να είναι τοξικομανής κατείχε ναρκωτικές ουσίες με σκοπό την περαιτέρω διάθεση και συγκεκριμένα, κατελήφθη να κατέχει εντός της οικίας του που βρίσκεται επί της οδού ... 1) ποσότητα κοκαΐνης, συσκευασμένη σε σακουλάκι, καθαρού βάρους είκοσι ενός γραμμαρίων και τεσσάρων δεκάτων του γραμμαρίου (21,4gr), 2) ποσότητα φυτικών αποσπασμάτων ινδικής καννάβεως συσκευασμένη σε νάιλον σακουλάκι, συνολικού καθαρού βάρους πέντε γραμμαρίων και επτά δεκάτων του γραμμαρίου (5,7gr) και 3) ποσότητα υπολειμμάτων κοκαΐνης, μη προσδιορισθέντος βάρους, σε γυάλινο πιάτο. Τις παραπάνω ποσότητες ναρκωτικών, κατείχε χωρίς να είναι τοξικομανής με σκοπό την περαιτέρω διάθεσή τους σε τρίτους.
Γ) ΣΤΟ 47° Χ/Μ της ΕΟ Τρίπολης-Καλαμάτας, στις 9-9-2005 και περί ώρα 23.00', με πρόθεση, κατελήφθη να οδηγεί χερσαίο μεταφορικό μέσο υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα κατελήφθη να οδηγεί, το ... ΙΧΕ αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του, υπό την επίδραση ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα κοκαΐνης (σε συγκέντρωση > 5000 ng/ml ούρων) και ινδικής κάνναβης (σε συγκέντρωση >300 ng/ml ούρων). Το δικαστήριο στην καταδικαστική για τον αιτούντα κρίση του, κατέληξε, στηριζόμενο στις κατά την προδικασία ληφθείσες και αναγνωσθείσες στο ακροατήριο, ένορκες καταθέσεις του μάρτυρα αστυνομικού Κ. Μ., ενώπιον του Α.Τ. Μεγαλόπολης και ενώπιον του Ανακριτή Τρίπολης, στις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων υπεράσπισης Μ. Μ., αδελφής του κατηγορουμένου και Ι. Ξ., ψυχολόγου, και στα αναγνωσθέντα έγγραφα. Ως νέα γεγονότα και αποδείξεις για την ευδοκίμηση της κρινόμενης αιτήσεώς του, ο αιτών επικαλείται και προσκομίζει: 1) Την υπ` αριθ. …/28-6-2012 ένορκη βεβαίωση ενώπιον του συμβολαιογράφου Αθηνών Σπ.Αλμπάνη, του μάρτυρα Σ. Α., Αστυνομικού, διενεργήσαντος κατά την προανάκριση, κατ` οίκον έρευνα στην οικία του κατηγορουμένου και υπογράψαντος τη σχετική έκθεση κατ` οίκον έρευνας και κατάσχεσης και 2) Την υπ` αριθ. …/6-11-2012 ένορκη βεβαίωση ενώπιον του ως άνω συμβολαιογράφου της μάρτυρος Π. Τ., γειτόνισσας του κατηγορουμένου, παραστάσας κατά την ως άνω έρευνα και συνυπογράψασας την ως άνω έκθεση, κατ` οίκον έρευνας και κατάσχεσης. Οι παραπάνω μάρτυρες, οι οποίοι δεν είχαν εξεταστεί στην προηγηθείσα ποινική δίκη, κατέθεσαν: Ο μεν πρώτος εξ αυτών Σ. Α., ότι "Στις 10 Σεπτεμβρίου 2005, ημέρα Σάββατο, και περί ώρα 11:25 μετέβην μαζί με την Πταισματοδίκη Αθηνών, κ. Γεωργία Μουτεβέλη, στην κατοικία του Σ. Μ., που βρίσκεται στην ... οδός ... προκειμένου να ερευνήσουμε αν υπάρχουν ναρκωτικά εντός αυτής. Για να ανοίξουμε την θύρα εισόδου στο άνω διαμέρισμα, μας συνέδραμε ο κλειθροποιός (κλειδαράς), κ. Κ. Ρ. και ήταν παρούσα η γειτόνισσα, κ. Π. Τ. Κατά την έρευνα ευρέθησαν: α) ναρκωτική ουσία, πιθανώς κοκαΐνη, συσκευασμένη σε νάιλον σακουλάκι περιτυλιγμένη με αλουμινόχαρτο, συνολικού μεικτού βάρους 21,4 γραμμαρίων, β) ναρκωτική ουσία ινδική κάνναβη συσκευασμένη σε νάιλον σακουλάκι, περιτυλιγμένη με αλουμινόχαρτο, συνολικού μεικτού βάρους 6 γραμμαρίων και γ) ένα γυάλινο πιάτο με υπολείμματα ναρκωτικής ουσίας πιθανώς κοκαΐνη. Τα άνω ναρκωτικά βρέθηκαν στο επάνω μέρος ενός κομοδίνου, δίπλα στο κρεβάτι του Σ. Μ., ήσαν σε εμφανή θέση, περιτυλιγμένα πρόχειρα με αλουμινόχαρτο. Δεν υπήρχαν μικρά σακουλάκια, ούτε ζυγαριά, ούτε άλλα αντικείμενα που να συνδέονται με ναρκωτικά. Η κοκαΐνη και το χασίσι βρέθηκαν σε ξεχωριστές συσκευασίες το καθένα και δεν ήσαν κατανεμημένα- καθ' οιονδήποτε τρόπο σε μικρότερες ποσότητες. Το γυάλινο πιάτο με τα υπολείμματα κοκαΐνης ήταν πάνω στο κρεβάτι, στο υπνοδωμάτιο του Μ.". Η δεύτερη, Π. Τ. ότι: "Τον Σεπτέμβριο του 2005 θυμάμαι είχαν έλθει αστυνομικοί μαζί με έναν κλειδαρά στην τριώροφη κατοικία όπου διαμένω στην οδό ... στην ... και παρέστην ως μάρτυρας κατά την είσοδο τους στο διαμέρισμα του ενοικιαστή και γείτονά μου Σ. Μ. (διέμενε στο επάνω οροφοδιαμέρισμα). Κατά την είσοδο στο διαμέρισμα οι αστυνομικοί διαπίστωσαν σε εμφανές μέρος ναρκωτικές ουσίες καθώς και ένα γυάλινο πιάτο με υπολείμματα ναρκωτικών και γι' αυτό σχολίασαν ότι ο Μ. έκανε χρήση ναρκωτικών. Δεν άκουσα κανένα σχόλιο για εμπόριο ναρκωτικών και θα ήθελα να επισημάνω κι εγώ ότι ως γειτόνισσα για αρκετά χρόνια του κ. Μ., ουδέποτε υπέπεσε στην αντίληψή μου κάτι ύποπτο, πρόκειται δε για ένα μορφωμένο σοβαρό άτομο προερχόμενο από καλή και εύπορη οικογένεια επιστημόνων που προσωπικά θεωρώ αδιανόητο να σχετίζεται με εμπορία απαγορευμένων ουσιών".
Όμως οι παραπάνω καταθέσεις, που επικαλείται ο αιτών, ως νέα γεγονότα - αποδείξεις, από μόνα τους ή σε συνδυασμό με τα στοιχεία που είχαν προσκομισθεί στο δικαστήριο, που εξέδωσε την ως άνω υπ' αριθ. 49/2009 απόφασή του, της οποίας ζητείται η ακύρωση με την κρινόμενη αίτηση, δεν είναι ικανά να θεμελιώσουν λόγο που μπορεί να δικαιολογήσει την αιτούμενη επανάληψη της διαδικασίας. Συγκεκριμένα, ο αυτοτελής ισχυρισμός του αιτούντα, που αναφέρεται στην παραπάνω αίτησή του, ότι δηλαδή τις ανευρεθείσες ποσότητες κοκαΐνης και ινδικής κάνναβης τις προμηθεύτηκε για δική του αποκλειστικά χρήση τέθηκε υπό την κρίση του δικαστηρίου που εξέδωσε την ως άνω απόφαση, αφού τον προέβαλε και δεν έγινε δεκτός. Ειδικότερα, το δικαστήριο δέχθηκε ότι "κατείχε και μετέφερε τις ναρκωτικές ουσίες με σκοπό την περαιτέρω διάθεσή τους, στηριζόμενο στο γεγονός ότι οι ποσότητες ναρκωτικών που βρέθηκαν τόσο στο αυτοκίνητο όσο και στην οικία του, ήταν μεγάλες και αναντίστοιχες των αναγκών του για την καθημερινή χρήση τους, ενόψει μάλιστα του γεγονότος ότι ο κατηγορούμενος δεν ήταν εξαρτημένος από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών ή βαρύς χρήστης". To γεγονός ότι οι ναρκωτικές ουσίες που βρέθηκαν κατά την έρευνα στην οικία του κατηγορουμένου ήταν σε εμφανές σημείο, σύμφωνα με τις καταθέσεις αμφοτέρων των ως άνω, νέων μαρτύρων, και ειδικότερα, στο πάνω μέρος ενός κομοδίνου δίπλα στο κρεβάτι του, κατά την κατάθεση του μάρτυρα Αστυνομικού, καθώς και το γεγονός της μη ύπαρξης ζυγαριάς ασφαλείας, δεν είναι στοιχεία που να καθιστούν ολοφάνερο ότι η απόφαση του δικαστηρίου θα ήταν διαφορετική σε σχέση με την ποινική αξιολόγηση της συμπεριφοράς του, ήτοι ότι οι εκδόσαντες την απόφαση δικαστές θα χαρακτήριζαν την αξιόποινη συμπεριφορά του αιτούντος ως προμήθεια ναρκωτικών για αποκλειστικά δική του χρήση και θα τον καταδίκαζαν σε βαθμό πλημμελήματος και όχι κακουργήματος που τον καταδίκασαν. Σε κάθε περίπτωση, οι παραπάνω καταθέσεις κατά το σημείο τους, που αναφέρουν ότι τα ναρκωτικά που βρέθηκαν στην οικία του κατηγορουμένου, α) ήταν σε εμφανές μέρος και ειδικότερα, "στο επάνω μέρος ενός κομοδίνου δίπλα στο κρεβάτι του", και β) δεν ήταν "κατανεμημένα καθ` οιονδήποτε τρόπο, σε μικρότερες ποσότητες" αναιρούνται από τα στοιχεία της δικογραφίας, και ειδικότερα αναιρούνται, από την από 12-9-2005, απολογία του κατηγορουμένου ενώπιον του Ανακριτή Τρίπολης, στην οποία ο ίδιος, απολογούμενος κατέθεσε επί λέξει: " Η ποσότητα που βρέθηκε στην Αθήνα ήταν συσκευασμένη σε ένα σακουλάκι και τοποθετημένη στο δεύτερο συρτάρι του γραφείου μου και ήταν σε κομματάκια βραχάκια". Επιπρόσθετα, τόσο από τη με χρονολογία 09-09-2005 κατάθεση του μάρτυρα αστυνομικού Κ. Μ., ενώπιον του προανακριτικού υπαλλήλου Σ. Κ., όσο και από την κατάθεση του ιδίου ενώπιον του τακτικού ανακριτή Τριπόλεως, με χρονολογία 28-9-2005, βεβαιώνεται το μεν η ύπαρξη εντός του ταξιδιωτικού του σάκου και σε ξεχωριστές συσκευασίες, διαφορετικών ειδών ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα: α) 3,51 γραμ. κάνναβης, β) 7,55 γραμ. κοκαΐνης, γ) 0,13 γραμ. της αυτής ναρκωτικής ουσίας και 2 αυτοσχέδιων τσιγαριλικίων ινδικής κάνναβης, το δε η απόκρυψη εντός του φιαλιδίου παυσίπονων με την ένδειξη DEPON μικρής ποσότητας κοκαΐνης. Επίσης, από τον ως άνω μάρτυρα, βεβαιώνεται στην ανακριτική του κατάθεση, το γεγονός ότι ο αιτών απόκρυψε την ιδιότητα της ανευρεθείσας στο ως άνω φιαλίδιο ναρκωτικής ουσίας, για την οποία αυτός αρχικά αναληθώς δήλωσε ότι πρόκειται περί αναγκαίας για το βιολογικό εργαστήριο του ουσίας, και μόνον όταν του δηλώθηκε από τα αστυνομικά όργανα, ότι θα προβούν σε έρευνα του αυτοκινήτου του, τότε μόνο παραδέχθηκε ότι πρόκειται περί της ναρκωτικής ουσίας (κοκαΐνης). Δεν αναιρείται δε η κρίση της γνώμης της πλειοψηφίας, από το γεγονός ότι ο αιτών διέθετε πράγματι μεγάλη ακίνητη περιουσία και ότι απολάμβανε αντίστοιχης οικονομικής ευμάρειας, η οποία του επέτρεπε τη δυνατότητα προμήθειας ικανών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, και για ικανό χρονικό διάστημα, που θα κάλυπταν τις προσωπικές του ανάγκες. Τούτο γιατί: α) η συνολική ποσότητα των 30,89 γραμμαρίων κοκαΐνης, που κατείχε ο αιτών και η οποία κατά μέτριους υπολογισμούς αντιστοιχεί σε μεγάλο αριθμό δόσεων, δε μπορεί να θεωρηθεί ως μικρή ποσότητα προορισμένη να εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τις προσωπικές του ανάγκες (ΑΠ 1451/2004 και 1223/2007), τη στιγμή μάλιστα που πρόκειται περί μη εξαρτημένου ατόμου, β) ωσαύτως, δεν αναιρείται η κρίση αυτή της πλειοψηφίας από το γεγονός, ότι κατά την υπ' αυτού οδήγηση του Ι.Χ.Ε αυτοκινήτου του, καταλήφθηκε να οδηγεί υπό την επήρεια κοκαΐνης, που προηγουμένως αυτός είχε κάνει χρήση. Επίσης, δεν αναιρείται η κρίση αυτή από το γεγονός ότι κατά τη γενόμενη κατ' οίκον έρευνα, δεν ανευρέθηκε ζυγαριά ακριβείας, ούτε από την ανυπαρξία κατά το παρελθόν σε βάρος του άλλων στοιχείων, επιβαρυντικών μιας ανάλογης συμπεριφοράς του. Το γεγονός δε ότι με πρόσφατη νομοθετική διάταξη (άρθρο 29 του ν. 4139/2013) καταργήθηκαν τα ποσοτικά όρια προσδιοριστικά των, για αποκλειστική και προσωπική χρήση, ναρκωτικών ουσιών, δεν αναιρεί και πάλι την κρίση της πλειοψηφίας, αφού οι ως άνω ποσότητες δεν δικαιολογούνται μόνο για την ατομική του χρήση.
Επομένως τα στοιχεία αυτά, κατά την άποψη της πλειοψηφίας, καθιστούν πρόδηλον, ότι δεν αποτελούν νέα άγνωστα, κατά την έννοια του άρθρου 525 παρ. 1 ΚΠΔ, γεγονότα, τα οποία, από μόνα τους ή συνεκτιμώμενα μετά των λοιπών που αξιολογήθηκαν από το Δικαστήριο, θα οδηγούσαν σε παραδοχή του προβληθέντος από τον κατηγορούμενο αυτοτελούς ισχυρισμού, ότι τις ναρκωτικές ουσίες που βρέθηκαν στην κατοχή του, τις προμηθεύτηκε για δική του αποκλειστικά χρήση, και εντεύθεν σε καταδίκη του σε βαθμό πλημμελήματος και όχι σε βαθμό κακουργήματος που καταδικάστηκε. Με τα δεδομένα αυτά, κατά την άποψη της πλειοψηφίας, οι επικαλούμενοι ως άνω, λόγοι της κρινόμενης αιτήσεως επαναλήψεως διαδικασίας, είναι αβάσιμοι και επομένως πρέπει να απορριφθεί η αίτηση αυτή. Κατά τη γνώμη της μειοψηφίας δύο μελών του συμβουλίου του δικαστηρίου τούτου, του Κωνσταντίνου Φράγκου, εισηγητή και της Μ. Γαλάνη- Λεοναρδοπούλου, Αρεοπαγιτών, η κρινόμενη αίτηση επανάληψης της διαδικασίας του αμετάκλητα καταδικασθέντος 36ετούς βιολόγου - ιατρού, έπρεπε να γίνει δεκτή, διότι στην προκειμένη περίπτωση, μετά την οριστική καταδίκη του αιτούντος χρήστη ναρκωτικών, μη τοξικομανούς, σε κάθειρξη έξι ετών, για κατοχή και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών με σκοπό την εμπορία - διάθεση σε τρίτους, αποκαλύφθηκαν νέα, άγνωστα στους δικαστές που τον καταδίκασαν, γεγονότα και αποδείξεις, τα οποία σε συνδυασμό με εκείνα, που είχαν προσκομιστεί προηγουμένως, κάνουν φανερό ότι αυτός που καταδικάστηκε, καταδικάστηκε άδικα για έγκλημα βαρύτερο από εκείνο που πραγματικά τέλεσε. Τούτο διότι νέες αποδείξεις, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 525 ΚΠΔ, είναι εκείνες που δεν υποβλήθηκαν στο δικαστήριο και ως εκ τούτου ήταν άγνωστες στους δικαστές που εξέδωσαν την καταδικαστική απόφαση, την κρίση του δε αυτή σχηματίζει το δικαστήριο, που επιλαμβάνεται της αίτησης για επανάληψη της διαδικασίας, από την έρευνα των πρακτικών της προηγούμενης δίκης, καθώς και από τα έγγραφα της δικογραφίας. Νέες αποδείξεις μαρτύρων, με δύο ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον συμβολαιογράφου, συμπληρωματικές και διευκρινιστικές, που διευκρινίζουν αμφίβολα σημεία της υπόθεσης, αποδείξεις εκτιμώμενες, είτε μόνες τους, είτε σε συνδυασμό με εκείνες που είχαν προσκομιστεί στο δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση, καθιστούν φανερό και όχι απλώς πιθανό ότι ο καταδικασμένος, καταδικάσθηκε άδικα για έγκλημα βαρύτερο από εκείνο που πραγματικά τέλεσε. Υπάρχει δε βαρύτερο έγκλημα, κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, όταν τροποποιείται ουσιωδώς ο χαρακτήρας της πράξεως και μεταβάλλεται το είδος αυτής, όπως όταν παρέχεται η δυνατότητα επιεικέστερης μεταχείρισης του υπαιτίου κατοχής και μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών, όχι προς εμπορία, που καταδικάστηκε, για κακουργηματική πράξη, κατά το άρθρο 20 παρ.1 περ. ζ' του ΚΝΝ, αλλά λόγω συνδρομής προβληθέντος αυτοτελούς ισχυρισμού, προμήθειας και κατοχής ναρκωτικών για αποκλειστική χρήση, που τιμωρείται, κατ'άρθρο 29 παρ.1 του ΚΝΝ, ελαφρύτερα, σε βαθμό πλημμελήματος, με φυλάκιση μέχρι ενός έτους. Σημειούται, ότι επιτρέπεται η προσαγωγή νέων και αγνώστων αποδείξεων προς επίρρωση αυτοτελούς ισχυρισμού περί γεγονότος γνωστού μεν από την αρχή και προβληθέντος στο δικαστήριο, αλλά απορριφθέντος ως αναπόδεικτου, όταν ο ισχυρισμός αυτός κατατείνει στη μεταβολή της πράξεως από κακούργημα σε πλημμέλημα, όπως στην προκειμένη περίπτωση, που ο καταδικασμένος αιτών, προκύπτει από τις δικαστικές αποφάσεις ότι είχε προβάλει τον ως παραπάνω νόμιμο αυτοτελή ισχυρισμό και στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό.
Κατά τη ως παραπάνω μειοψηφούσα γνώμη, τα νέα αυτά αποδεικτικά στοιχεία, αν τα ελάμβανε υπόψη το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, θα οδηγείτο σε αποδοχή του προβληθέντος, από το άρθρο 29 παρ.1 του ΚΝΝ, αυτοτελούς ισχυρισμού του κατηγορουμένου, ότι τις μικρές πράγματι ποσότητες κοκαΐνης και ινδικής κάνναβης, που βρέθηκαν στην κατοχή του, στο αυτοκίνητό του και στην κατοικία του, τις προμηθεύτηκε για αποκλειστική δική του χρήση για κάλυψη των ατομικών του αναγκών και όχι για εμπορία και θα τιμωρούσε τον κατηγορούμενο σε βαθμό πλημμελήματος και όχι σε βαθμό κακουργήματος που τον καταδίκασε. Ήτοι η κρινόμενη αίτηση θάπρεπε να γίνει δεκτή, σύμφωνα με τα έγγραφα που υπάρχουν στη σχετική δικογραφία, τα αποδεικτικά στοιχεία που είχαν εισφερθεί και εκτιμηθεί στο ποινικό δικαστήριο και με τις προπαρατεθείσες δύο ένορκες βεβαιώσεις μαρτύρων που επικαλείται ο αιτών, για τους παρακάτω λόγους:
1) ο κατηγορούμενος, όταν συνελήφθη οδηγών το ΙΧΕ αυτοκίνητό του, στην Εθνική οδό Αθηνών - Καλαμάτας, μεταβαίνοντας στην ιδιαίτερη πατρίδα του την …για διακοπές 10 ημερών, βρισκόταν υπό την επίδραση ναρκωτικών ουσιών και δη κοκαΐνης, πράξη αυτοτελή, για την οποία επίσης καταδικάστηκε, διαπιστώθηκε δε αυτό από εργαστηριακή εξέταση που έγινε στα ούρα του, που λήφθηκαν αμέσως μετά τη σύλληψή του, ενώ πάνω στο κρεβάτι του υπνοδωματίου της οικίας του στην ... που έγινε έρευνα, βρέθηκε γιάλινο πιάτο με υπολείμματα κοκαΐνης και άρα πρόκειται αναμφισβήτητα για χρόνιο και όχι ευκαιριακό χρήστη ναρκωτικών ουσιών, που μάλιστα πριν ξεκινήσει για …είχε κάνει χρήση κοκαΐνης. (βλ. 2595/2005 έκθεση τοξικολογικών εξετάσεων Εργαστηρίου Γ.Ν.Πατρών), ενώ δεν είναι εξαρτημένο άτομο με την έννοια του ΚΝΝ, όπως δέχθηκε και το δικαστήριο.
2) Οι κατασχεθείσες ποσότητες, συνολικά 30,89 γραμμ. κοκαΐνης και 9,47 γραμμ. ινδικής κάνναβης, δεν είναι σχετικά μεγάλες, για τις ανάγκες ενός τέτοιου χρήστη και ο κατηγορούμενος, βιολόγος στο επάγγελμα και γόνος εύπορης οικογένειας, είχε την οικονομική δυνατότητα να προμηθευτεί αυτές τις ποσότητες που βρέθηκαν στην κατοχή του, για δική του αποκλειστικά χρήση.
3) Τα ευρεθέντα στην κατοικία του ναρκωτικά ήσαν σε εμφανές μέρος πάνω στο κομοδίνο του δωματίου του και όχι κρυμμένα.
4) Ο ανισοβαρής τρόπος κατανομής των ανευρεθέντων ναρκωτικών, κοκαΐνης και ινδικής κάνναβης, σε διάφορες συσκευασίες και ποσότητες,(0,001 γρ., 0,13 γρ., 1,81 γρ., 7,51 γρ., 21,4 γρ. κοκαϊνης και 3,51, 5,7 γρ. ακατέργαστης κάνναβης, 2 αυτοσχέδια τσιγαριλίκια) , δεν καταδεικνύουν ποσότητες έτοιμες, διαθέσιμες και συσκευασμένες με προορισμό την περαιτέρω διάθεση - πώληση σε τρίτους.
5) Ο καταδικασθείς, εργαζόταν, ως ιατρός βιολόγος στο μικροβιολογικό εργαστήριο της εξετασθείσας στο ακροατήριο του Εφετείου αδελφής του μικροβιολόγου ιατρού Μ. Μ., που κατέθεσε ότι αυτός έκανε χρήση από έτους και προμηθεύθηκε αρκετή κοκαΐνη γιατί δεν μπορούσε να ξαναπάει να προμηθευτεί, ότι δεν κυκλοφορεί σε περιθωριακούς τόπους και ότι έχουν δέκα ακίνητα μεγάλης αξίας από κληρονομιές και γονικές παροχές και δεν είναι άνθρωπος που θα έκανε εμπόριο.
6) στην οικία του και στο αυτοκίνητό του δε βρέθηκε καμία ζυγαριά, που συνήθως κατέχουν οι εμπορευόμενοι ναρκωτικές ουσίες για να διαχωρίζουν αυτές σε μικρές συσκευασίες, έτοιμες και πρόσφορες προς πώληση.
7) Οι άνω ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, η ποικιλία και ο τρόπος κατανομής αυτών, που βρέθηκαν στις 9-9-2005 στην Ε.Ο Τρίπολης - Καλαμάτας, μέσα στο ΙΧΕ αυτοκίνητό του, πάνω του και σε σακκίδιο (όχι πάλιν κρυμμένα), ενώ μετέβαινε για διακοπές στην πόλη της καταγωγής του, δε συνάδουν με άνθρωπο που είχε σκοπό την περαιτέρω διάθεση της ποσότητας αυτής ή μέρους αυτής σε τρίτους, δικαιολογείται δε η κατοχή των ποσοτήτων αυτών για ιδία αποκλειστική χρήση του κατά της διακοπές, ενόψει των καθημερινών του αναγκών και του γεγονότος ότι ήταν εύπορος και μπορούσε να προμηθεύεται ικανές ποσότητες για ιδία αποκλειστική χρήση για τις ανάγκες του πολλών ημερών.
8) Από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν προέκυψε κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο, για προηγούμενη δράση του, κανείς δεν κατέθεσε ότι προμηθεύθηκε ναρκωτικά από τον αιτούντα, ούτε κάν πληροφορίες δεν κατέθεσαν ότι είχαν οι αρχές ασφαλείας σε βάρος του αιτούντος ιατρού για ενασχόληση αυτού και μάλιστα με διακίνηση ναρκωτικών, η δε σύλληψή του οφείλεται σε τυχαίο έλεγχό του στην Ε.Ο. .
9) Όπως προκύπτει από το αντίγραφο του Ποινικού του Μητρώου, ο αιτών έχει μία μικρή μόνο καταδίκη παράβασης του ΚΟΚ και ουδεμία άλλη.
10) Το άρθρο 29 του ΚΝΝ, που προσδιόριζε όρια ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών του χρήστη, που καλύπτουν τις ανάγκες για αποκλειστική ατομική του χρήση, είχεν επιφύλαξη, εκτός αν το δικαστήριο κρίνει άλλως, αλλά ήδη η διάταξη αυτή καταργήθηκε με το άρθρο 29 του νέου ν. 4139/2013 και το ζήτημα αυτό αφήνεται στην κρίση του δικαστηρίου.
Κατ' ακολουθία, κατά την άνω μειοψηφούσα γνώμη, από τα παραπάνω δύο αποδεικτικά στοιχεία, που είναι νέα, καθίσταται φανερό ότι αυτά, σε συνδυασμό με εκείνα που είχαν προσκομισθεί προηγουμένως δίδεται διαφορετική εικόνα της αξιόποινης πράξεως για την οποία καταδικάστηκε ο αιτών, ως προς το σκοπό που κατείχε και μετέφερε τις ναρκωτικές ουσίες που βρέθηκαν στην οικία του και στο αυτοκίνητό του, και δη συνάγεται ότι , με συνεκτίμηση του είδους, της καθαρότητας και της ποσότητας των συγκεκριμένων ναρκωτικών σε συνδυασμό με τη συχνότητα χρήσης, το χρόνο χρήσης, την ημερήσια δόση και τις ιδιαίτερες ανάγκες χρήσης του αιτούντος, τις ουσίες αυτές, που κατείχε και μετέφερε ο αιτών ιατρός ως χρήστης και εύπορος διαθέτων χρήματα για αγορά ικανής ποσότητας ανά μεγάλα χρονικά διαστήματα, τις είχε προμηθευτεί για αποκλειστικά ατομική δική του χρήση και όχι με σκοπό την εμπορία και διακίνηση, όπως καταδικάστηκε, σε βαθμό κακουργήματος, κατά το άρθρο 20 παρ.1 περ.ζ του ΚΝΝ, σε κάθειρξη έξι ετών και μπορούσε και θάπρεπε, αν τα νέα αυτά στοιχεία είχαν τεθεί υπόψη των δικαστών, να είχε γίνει δεκτός ως βάσιμος ο ανωτέρω προβληθείς και νόμιμος, από το άρθρο 29 παρ.1 του ΚΝΝ, αυτοτελής ισχυρισμός του κατηγορουμένου και να τιμωρηθεί αυτός ελαφρύτερα σε βαθμό πλημμελήματος, με φυλάκιση μέχρι ενός έτους.
Τέλος, πρέπει να απορριφθεί και το συνυποβαλλόμενο αίτημά του, για αναστολή εκτέλεσης της επιβληθείσας με την παραπάνω απόφαση ποινής, το οποίο απαραδέκτως εισάγεται, καθόσον ο αιτών δεν κρατείται προς έκτιση της ποινής αυτής, και μετά ταύτα πρέπει να καταδικασθεί ο αιτών στα δικαστικά έξοδα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 3-12-2012, υπ` αριθ. πρωτ. 8436/19-12-2012, αίτηση του Σ. Μ. του Η., κατοίκου ... οδός ... για επανάληψη προς το συμφέρον του, της ποινικής διαδικασίας που περατώθηκε με την έκδοση της υπ' αριθ. 49/2009 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Ναυπλίου, η οποία κατέστη αμετάκλητη με την υπ` αριθ.1417/2010 απόφαση του Αρείου Πάγου.
Απορρίπτει το αίτημα για αναστολή εκτέλεσης της ποινής που επιβλήθηκε στον αιτούντα με την παραπάνω απόφαση. Και Επιβάλλει στον αιτούντα τα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται σε διακόσια πενήντα (250) Ευρώ
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 28 Μαΐου 2013.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 18 Ιουνίου 2013.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ