Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 115 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

ΑΡΙΘΜΟΣ 115/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Παπουτσή - Εισηγητή και Ανδρέα Δουλγεράκη, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Μαύρου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 21 Οκτωβρίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, ο οποίος δεν παραστάθηκε, περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ. 644/2008 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.
Το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 8 Μαρτίου 2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 848/2008.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικόλαος Μαύρος εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή με αριθμό 296/4.6.08, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Ι) Το Β' Πενταμελές Εφετείο Αθηνών με την υπ'αριθμ. 644/5-3-2008 απόφασή του καταδίκασε για αγορά και κατοχή και απόπειρα πώλησης ναρκωτικής ουσίας τον Χ και του επέβαλε κάθειρξη επτά (7) ετών.
Η άνω απόφαση εκδόθηκε αντιμωλία του καταδικασθέντος καταχωρήθηκε δε στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473 § 3 Κ.Ποιν.Δ. στις 7-4-2008 (βλ. οικεία βεβαίωση).
Κατ'αυτής ο παραπάνω καταδικασθείς άσκησε ο ίδιος με δήλωση στον διευθυντή του καταστήματος κράτησης Κορυδαλλού, όπου και κρατείτο, στις 8-3-2008 την υπ'αριθμ. 250 έκθεση αναίρεσης, προβάλλων ως λόγους αναίρεσης ότι "κατά την εκδίκαση της εφέσεώς μου θεωρώ ότι δικάστηκα ξανά με ιδιαίτερη αυστηρότητα καθώς οι δικαστές δεν έλαβαν σοβαρά υπόψιν τους σοβαρές ελαφρυντικές περιστάσεις τις οποίες επέδειξα" (βλ. την άνω έκθεση αναίρεσης).

ΙΙ) Επειδή από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 148 έως 153, 462, 473 § 2, 474 § 2, 476 § 1 και 509 § 1 εδ. α' Κ.Π.Δ. προκύπτει ότι για το κύρος και κατ'ακολουθίαν το παραδεκτό της αιτήσεως αναιρέσεως κατά αποφάσεων (αλλά και βουλευμάτων) πρέπει στην έκθεση, που περιέχει τη δήλωση ασκήσεώς της, να διατυπώνονται και δη κατά τρόπο σαφή και ορισμένο οι λόγοι -οι οποίο περιλαμβάνονται στο άρθρο 510 § 1 Κ.Π.Δ.- για τους οποίους ασκείται το ένδικο αυτό μέσο. 'Ετσι, αν η αίτηση αναίρεσης δεν περιέχει τέτοιους λόγους είναι απαράδεκτη και απορρίπτεται -513, 476 § 1 Κ.Π.Δ. ΑΠ 354/2006, -βλ. και ΑΠ 1811/2006, ΑΠ 2472/2005 κ.ά- Ενόψει των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι η υπό κρίση αναίρεση είναι απαράδεκτη αφού δεν περιέχει κάποιον λόγο από αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 510 Κ.Π.Δ. και δη κατά τρόπον σαφή και ορισμένο, αλλά είναι παντελώς αόριστη και αναφέρεται στην ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου χωρίς συγκεκριμένη αιτίαση που μπορεί να εκτιμηθεί δικαστικά.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Προτείνω όπως κηρυχθεί απαράδεκτη η υπ'αριθμ. 250/2008 αίτηση αναίρεσης του Χ, κατά της υπ'αριθμ. 644/2008 απόφασης του Β' Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, και να επιβληθούν τα έξοδα σε βάρος αυτού. Αθήνα 28 Μαΐου 2008
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αθανάσιος Κονταξής
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ι. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 148 έως 153, 473 παρ. 2, 474 παρ. 2, 476 παρ. 1, 509 παρ. 1 και 510 του Κ.Π.Δ. προκύπτει ότι, για το κύρος και κατ' ακολουθία το παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης κατά αποφάσεως, πρέπει στη δήλωση ασκήσεώς της να περιέχονται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο οι λόγοι για τους οποίους ασκείται. Αν δεν περιέχεται σ' αυτήν ένας τουλάχιστον λόγος από τους αναφερόμενους περιοριστικά στο άρθρο 510 Κ.Π.Δ. λόγους αναίρεσης, η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη χωρίς άλλη έρευνα, σύμφωνα με το άρθρο 513 του ίδιου Κώδικα.
Στην προκειμένη περίπτωση, με την κρινόμενη από 8 Μαρτίου 2008 και με αρ. 250 έκθεση αναίρεσης, πλήττεται η 644/5-3-2008 απόφαση του Β' Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, με την οποία ο αναιρεσείων καταδικάσθηκε για αγορά, κατοχή και απόπειρα πώλησης ναρκωτικής ουσίας και του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης επτά (7) ετών.
Την αναίρεση την άσκησε ο ίδιος με δήλωση στο Διευθυντή του καταστήματος κράτησε Κορυδαλλού, προβάλλονται, ως λόγους αναίρεσης, τα ακόλουθα:
"Κατά την εκδίκαση της εφέσεώς μου θεωρώ ότι δικάστηκε ξανά με ιδιαίτερη αυστηρότητα, καθώς οι δικαστές δεν έλαβαν σοβαρά υπόψιν τους σοβαρές ελαφρυντικές περιστάσεις τις οποίες επέδειξα".
Ενόψει των ανωτέρω είναι προφανές ότι η αναφερόμενη υπό κρίση αναίρεση είναι απαράδεκτη, καθόσον δεν περιέχει κάποιου λόγο από εκείνους που αναφέρονται στο άρθρο 510 Κ.Π.Δ. και μάλιστα κατά τρόπο σαφή και ορισμένο, αλλά είναι εντελώς αόριστη και αναφέρεται στην εξανεχθείσα ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου, χωρίς καμία συγκεκριμένη αιτίαση, που να μπορεί να εκτιμηθεί δικαστικά. Πρέπει, λοιπόν, να απορριφθεί και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (αρ. 476 παρ. 1, 583 παρ. 1 Κ.Π.Δ.).
Σημειώνεται ότι ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος ειδοποιήθηκε από το Γραμματέα της Εισαγγελίας του Α.Π. εμπροθέσμως, προκειμένου να εμφανισθεί ενώπιον του Συμβουλίου τούτου και να εκθέσει τις απόψεις του, κατ' επιταγήν του άρθρου 476 Κ.Π.Δ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την υπ' αρ. 250/8-3-2008 αίτηση του Χ, για αναίρεση της υπ' αρ. 644/2008 απόφασης του Β' Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Και

Καταδικάζει του αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα εκ διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 4 Νοεμβρίου 2008. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 13 Ιανουαρίου 2009.-
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή