Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 215 / 2010    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Προθεσμία.
Περίληψη:
Αίτηση αναιρέσεως κατά βουλεύματος. Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως ως απαράδεκτης (εκπρόθεσμης). Ασκήθηκε μετά την παρέλευση του 10ημέρου. Είχε επιδοθεί το βούλευμα πλέον του 10ημέρου. Δεν επικαλείται λόγο ανώτερης βίας. Ειδοποιήθηκε για την απόρριψη ο αντίκλητός του (τηλεφωνικά από τον αρμόδιο γραμματέα). Απορρίπτει αίτηση.
Αριθμός 215/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Παπαηλιού και Νικόλαο Κωνσταντόπουλο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Παντελή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του την 1η Δεκεμβρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ..., κατοίκου ..., που δεν παρέστη στο Συμβούλιο περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ. 230/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Με πολιτικώς ενάγοντα τον ....

Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, με το ως άνω βούλευμά του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 16 Ιουνίου 2009 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 925/2009.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Παντελής εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κατσιρώδη με αριθμό 309/23.09.2009, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
"Ι. Εισάγω στο Δικαστήριό Σας σε Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 485του Κ.Π.Δ., την 133/16-6-2009 αίτηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου ... κατοίκου ... κατά του 230/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών και εκθέτω τα ακόλουθα:
ΙΙ. Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών με το προσβαλλόμενο βούλευμά του απέρριψε στην ουσία της την 301/2008 έφεσή του ήδη αναιρεσείοντος κατά του 1510/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών με το οποίο αυτός παραπέμφθηκε στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών για να δικαστεί για εξακολουθητική πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια και με σκοπό προσπορισμού για τον εαυτό του παράνομου περιουσιακού οφέλους και αντίστοιχη βλάβη τρίτου συνολικού ποσού που υπερβαίνει τα 15.000 ΕΥΡΩ.

ΙΙΙ. Σύμφωνα με το άρθρο 476 παρ. 1 του Κ.Π.Δ., όπως αντικ. με το άρθρο 2 παρ.18 του Ν.2408/96,όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωμα ή εναντίον απόφασης ή βουλεύματος για τα οποία δεν προβλέπεται ή όταν ασκήθηκε εκπρόθεσμα ή χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται από το νόμο για την άσκησή του, καθώς και όταν έγινε νόμιμα παραίτηση από το ένδικο μέσο ή σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ρητά προβλέπει ότι το ένδικο μέσο είναι απαράδεκτο, το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (ως συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που εμφανιστούν, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο και διατάσσει την εκτέλεση της απόφασης ή του βουλεύματος που έχει προσβληθεί και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο (ΑΠ 401/2006). Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 473 του Κ.Π.Δ., η προθεσμία για την άσκηση ενδίκων μέσων, όπου ειδική διάταξη νόμου δεν ορίζει διαφορετικά, είναι δέκα ημέρες και αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης ή, εάν αυτός δεν είναι παρών ή πρόκειται για βούλευμα, από την επίδοση τούτων στο δικαιούμενο.
ΙV. To παραπάνω προσβαλλόμενο βούλευμα επιδόθηκε στον αναιρεσείοντα με θυροκόλληση στην κατοικία του στις ... (βλ. το σχετικό αποδεικτικό επιδόσεως του Επιμελητή της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών ... ενώ αυτό είχε επιδοθεί νωρίτερα στις ... στον ... στον αντίκλητο δικηγόρο του Μιχ. Κουρμπέλη . Αυτός όμως άσκησε την αναίρεσή του αυτή στις 16-6-2009 ημέρα Τρίτη , δηλ. μετά την λήξη της δεκαήμερης προθεσμίας που είχε για να την ασκήσει η οποία έληξε στις 15-6-2009, χωρίς να επικαλείται κανένα λόγο ανωτέρας βίας για την εκπρόθεσμη αυτή άσκηση.
Επειδή η αίτηση αυτή αναιρέσεως είναι εκπρόθεσμη, πρέπει το Δικαστήριό Σας σε Συμβούλιο σύμφωνα με όσα παραπάνω (ΙΙΙ) εκτέθηκαν και τα άρθρα 476 παρ. και 583 παρ. 1 του ΚΠΔ: α) να απορρίψει την αναίρεση αυτή ως απαράδεκτη και να διατάξει την εκτέλεση του προσβαλλόμενου βουλεύματος και β) να επιβάλλει σ' αυτόν τα σχετικά δικαστικά έξοδα από 220 Ευρώ. Τέλος το αίτημα του αναιρεσείοντος για αυτοπρόσωπη εμφάνιση υποβάλλεται ως εκ περισσού αφού θα κληθεί εκ μέρους μας ενώπιον του Δικαστηρίου Σας, σύμφωνα με το άρθρο 476 του Κ.Π.Δ., για να εκθέσει τις απόψεις του.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Προτείνω: Α) Να απορριφθεί η 133/16-6-2009 αίτηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου ... κατοίκου ... κατά του 230/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών Β) Να διαταχθεί η εκτέλεση του βουλεύματος αυτού και Γ) Να επιβληθούν στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα ύψους 220 Ευρώ.
Αθήνα 16 Σεπτεμβρίου 2009
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Αθανάσιος. Κ. Κατσιρώδης"

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Σύμφωνα με το άρθρο 473 του Κ.Π.Δ., η προθεσμία για την άσκηση ενδίκων μέσων, όπου ειδική διάταξη νόμου δεν ορίζει διαφορετικά, είναι δέκα ημέρες και αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης ή, εάν αυτός δεν είναι παρών ή πρόκειται για βούλευμα, από την επίδοση τούτων στο δικαιούμενο. Όπως δε ορίζεται με το άρθρο 476 παρ. 1 του Κ.Π.Δ. (όπως αντικ. με το άρθρο 2 παρ, 18 του Ν.2408/96), όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωμα ή εναντίον απόφασης ή βουλεύματος για τα οποία δεν προβλέπεται ή όταν ασκήθηκε εκπρόθεσμα ή χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται από το νόμο για την άσκησή του, καθώς και όταν έγινε νόμιμα παραίτηση από το ένδικο μέσο ή σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ρητά προβλέπει ότι το ένδικο μέσο είναι απαράδεκτο, το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (ως συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που εμφανιστούν, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο και διατάσσει την εκτέλεση της απόφασης ή του βουλεύματος που έχει προσβληθεί και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο.
Στην προκειμένη περίπτωση, το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών με το προσβαλλόμενο βούλευμά του απέρριψε στην ουσία της την 301/2008 έφεση του ήδη αναιρεσείοντος κατά του 1510/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών με το οποίο αυτός παραπέμφθηκε στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών για να δικαστεί για εξακολουθητική πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια και με σκοπό προσπορισμού για τον εαυτό του παράνομου περιουσιακού οφέλους και αντίστοιχη βλάβη τρίτου, συνολικού ποσού που υπερβαίνει τα 15.000 ΕΥΡΩ. Όπως δε προκύπτει από τα έγγραφα που υπάρχουν στη δικογραφία, το προσβαλλόμενο βούλευμα επιδόθηκε στον αναιρεσείοντα με θυροκόλληση στην κατοικία του στις ... (βλ. το σχετικό αποδεικτικό επιδόσεως του Επιμελητή της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών ...) ενώ αυτό είχε επιδοθεί νωρίτερα στις ... στον ...στον αντίκλητο δικηγόρο του Μιχ. Κουρμπέλη. Αυτός όμως άσκησε την αναίρεσή του αυτή στις 16-6-2009 ημέρα Τρίτη, δηλ. μετά την λήξη της δεκαήμερης προθεσμίας που είχε για να την ασκήσει η οποία έληξε στις 15-6-2009, χωρίς να επικαλείται κανένα λόγο ανωτέρας βίας για την εκπρόθεσμη αυτή άσκηση.
Συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως είναι εκπρόθεσμη και πρέπει, το Δικαστήριο αυτό σε Συμβούλιο, σύμφωνα με όσα παραπάνω έχουν εκτεθεί, κατά τα άρθρα 476 παρ. 1 και 583 παρ. 1 του ΚΠΔ: α) να απορρίψει την αναίρεση αυτή ως απαράδεκτη και να διατάξει την εκτέλεση του προσβαλλόμενου βουλεύματος και β) να επιβάλλει σ' αυτόν τα σχετικά δικαστικά έξοδα από 220 Ευρώ. Τέλος το αίτημα του αναιρεσείοντος για αυτοπρόσωπη εμφάνιση υποβάλλεται ως εκ περισσού αφού θα κληθεί αυτός ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 476 του Κ.Π.Δ., για να εκθέσει τις απόψεις του. Σημειώνεται δε, ότι προς τούτο ειδοποιήθηκε ο αντίκλητος δικηγόρος του κατ' άρθρο 476 § 1 ΚΠΔ, σύμφωνα με την επί του φακέλου της δικογραφίας, επισημείωση του Γραμματέα.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την 133/16-6-2009 αίτηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου ..., κατά του 230/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών.
Διατάσσει την εκτέλεση του βουλεύματος αυτού. Και Επιβάλλει τον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα σε διακόσια είκοσι (220) Ευρώ.-
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 2 Φεβρουαρίου 2010. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 3 Φεβρουαρίου 2010.-

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ