Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 264 / 2013    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Χρεοκοπία δόλια.
Περίληψη:
Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως. Άμεση συνέργεια σε δόλια χρεοκοπία. Λόγοι: α) Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου. Ορθή και αιτιολογημένη η καταδίκη της αναιρεσείουσας, συνισταμένη στο ότι γνώριζε την εικονική μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της πτωχής εταιρείας του αυτουργού της κυρίας πράξεως, σε βάρος της ομάδος των πιστωτών, στην εταιρεία όπου συμμετείχε η ίδια και συστήθηκε για να τον διευκολύνει στην διάπραξη του αδικήματος. Όταν μεταβιβάζεται εικονικά το σύνολο της πτωχευτικής περιουσίας δεν απαιτείται να εξειδικεύονται τα μεταβιβαζόμενα εικονικά εμπορεύματα κατ' είδος και αξία. Δεν απαιτείται για την στοιχειοθέτηση του υποκειμενικού στοιχείου του αδικήματος άμεσος δόλος. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
Αριθμός 264/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Νικόλαο Ζαΐρη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Γεώργιο Αδαμόπουλο, Ειρήνη Κιουρκτσόγλου-Πετρουλάκη και Μαρία Γαλάνη-Λεοναρδοπούλου - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 22 Ιανουαρίου 2013, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ευάγγελου Παντιώρα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση της αναιρεσείουσας-κατηγορουμένης Γ. Ν. του Ι., κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Ελευθέριο Μοίρα, για αναίρεση της υπ' αριθ. 5246/2012 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών. Με συγκατηγορούμενο τον Α. Π. του Σ. και με πολιτικώς ενάγουσα την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΒΕΧΡΩ Α.Ε.", που εδρεύει στο ... και εκπροσωπείται νόμιμα και που στο ακροατήριο δεν παρέστη.
Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και η αναιρεσείουσα-κατηγορούμενη ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 9 Ιουλίου 2012 αίτησή της αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 872/2012.
Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο της αναιρεσείουσας, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
I. Κατά το άρθρο 398 του Π.Κ "Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους τιμωρείται ο υπαίτιος δόλιας χρεοκοπίας, κατά τους όρους του εμπορικού νόμου και με φυλάκιση το πολύ δύο ετών ο υπαίτιος απλής χρεοκοπίας" Ο Εμπορικός Νόμος στο άρθρο 684 αυτού ορίζει ότι "κηρύσσεται δόλιος χρεοκόπος και τιμωρείται κατά τους ορισμούς του ποινικού νόμου πάς πτωχεύσας έμπορος, όστις ήθελε αποκρύψει τα βιβλία του ή δολίως αφαιρέσει, διαγράψει ή αλλοιώσει το περιεχόμενο αυτών, όστις ήθελεν υπεξαιρέσει ή αποκρύψει μέρος του ενεργητικού του ή δια των βιβλίων ή εγγράφων αυτού είτε δημοσίων είτε ιδιωτικών, ή δια του ισολογισμού του ήθελε δολίως παραστήσει εαυτόν οφειλέτην ποσών μη οφειλομένων ...". Η απόκρυψη του ενεργητικού μπορεί να τελεσθεί ποικιλοτρόπως είτε με νομική πράξη, όπως είναι η εικονική απαλλοτρίωση περιουσιακών στοιχείων ή η εικονική εκχώρηση απαιτήσεως ή άλλες ψευδείς δικαιοπραξίες, είτε με υλική πράξη όπως η απόκρυψη με τη φύλαξη κινητού πράγματος σε άγνωστο τόπο. Σε περίπτωση πτωχεύσεως εταιρείας, το επόμενο άρθρο (685) του Εμπορικού Νόμου, ορίζει ότι καταδιώκονται για δόλια χρεοκοπία και τιμωρούνται κατά τους όρους του ποινικού νόμου οι διαχειριστές της εάν, μεταξύ των άλλων σ' αυτό αναφερομένων περιπτώσεων ... "δώσωσι αφορμήν εις την πτώχευσιν της εταιρείας εκ δόλου ή συνεπεία δολίων πράξεων". Μεταξύ των δολίων πράξεων περιλαμβάνεται και η απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων από το ενεργητικό της εταιρείας, με τις μορφές που, κατά τα άνω, μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτή, αφού και αυτή μπορεί να δώσει αφορμή στην πτώχευση της εταιρείας. Εκ των διατάξεων αυτών, προκύπτει ότι το έγκλημα της δόλιας χρεοκοπίας είναι "ποινικός νόμος εν λευκώ", διότι καθορίζεται μόνον η ποινή του, ο δε καθορισμός των ειδικών ουσιαστικών όρων του εγκλήματος, παραπέμπεται στον Εμπορικό Νόμο. Ούτω το έγκλημα της δόλιας χρεοκοπίας, είναι υπαλλακτικώς μικτό, διότι οι περισσότεροι τρόποι αποτελούν εκφάνσεις της ιδίας εγκληματικής συμπεριφοράς, ώστε αν ο δράστης πραγματώσει περισσοτέρους τους ενός τρόπους τέλεσης του, συγχρόνως ή διαδοχικώς ένα μόνο έγκλημα χρεοκοπίας τελεί. Δόλιες πράξεις, ως προαναφέρθηκε, είναι αυτές οι οποίες περιέχουν κατάχρηση των δικαιωμάτων και καθηκόντων του διαχειριστή και προκαλούν αιτιωδώς την πτώχευση της επιχείρησης, όπως η απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων της ή η μεταβίβαση υπό των διαχειριστών ... εικονικός του ενεργητικού της, κατά την διάρκεια της πτωχεύσεως, υπό την έννοια της παύσεως των πληρωμών δεν απαιτείται δε ως εξωτερικός όρος του αξιοποίνου και η κήρυξη της πτωχεύσεως από το πτωχευτικό δικαστήριο, αλλ' αρκεί η διαπίστωση από το ποινικό δικαστήριο της καταστάσεως αυτής (το οποίο, μάλιστα, δεν δεσμεύεται από την απόφαση του πολιτικού δικαστηρίου). Εντεύθεν και χρόνος τελέσεως της πράξεως της δόλιας χρεοκοπίας, είναι κατά κανόνα η παύση των πληρωμών αφ' ότου θεωρείται κατ' αρχήν τετελεσμένη αυτή. Εξάλλου κατά το άρθρο 46 παρ.1 ΠΚ, με την ποινή του αυτουργού τιμωρείται επίσης ... β)όποιος με πρόθεση παρέσχε άμεση συνδρομή στο δράστη κατά τη διάρκεια αυτής της πράξης και κατά την εκτέλεση της κύριας πράξης .Η συνέργεια θα πρέπει να παρασχεθεί από το συνεργό κατά τέτοιο τρόπο ώστε χωρίς τη βοήθεια αυτού να μη ήταν δυνατή με βεβαιότητα η διάπραξη του εγκλήματος κάτω από τις συνθήκες που διαπράχθηκε .
ΙΙ. Εξ' άλλου η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούμενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 Κ.Π.Δ. ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ιδίου Κώδικα, όταν αναφέρονται σ' αυτή με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία απεδείχθησαν από την ακροαματική διαδικασία και από τα οποία το δικαστήριο που την εξέδωσε συνήγαγε την ύπαρξη των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος για το οποίο καταδικάσθηκε ο κατηγορούμενος, τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία προέκυψαν τα περιστατικά αυτά και οι νομικοί συλλογισμοί με βάση τους οποίους έγινε η υπαγωγή των περιστατικών στην εφαρμοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη. Δια την ύπαρξη τοιαύτης αιτιολογίας είναι επιτρεπτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο και αρκεί να αναφέρονται τα αποδεικτικά μέσα κατ' είδος γενικώς, χωρίς να εκτίθεται τί προέκυψε χωριστά εξ ενός εκάστου αυτών. Ούτε είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών μέσων και των μαρτυρικών καταθέσεων μεταξύ των, ούτε απαιτείται να ορίζεται ποίο βαρύνει περισσότερο για τον σχηματισμό της δικαστικής κρίσης. Απαιτείται μόνο να προκύπτει ότι το δικαστήριο έλαβε υπ' όψη του και συνεκτίμησε για το σχηματισμό της δικανικής του πεποίθησης όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και όχι μόνο μερικά εξ αυτών κατ' επιλογή, όπως αυτό επιβάλλουν οι διατάξεις των άρθρων 177 παρ. 1 και 178 Κ.Π.Δ.
Ειδικώς ως προς το δόλο, που απαιτείται κατά κανόνα, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 ΠΚ, προς στοιχειοθέτηση της υποκειμενικής υποστάσεως των κακουργημάτων και πλημμελημάτων, που συνίσταται κατά το άρθρο 27 παρ. 1 ιδίου Κώδικα εδ. α' στη θέληση της παραγωγής των περιστατικών που κατά το νόμο απαρτίζουν την έννοια της αξιοποίνου πράξεως, αυτός ενυπάρχει στην παραγωγή των περιστατικών αυτών και προκύπτουν από αυτή, ούτω δε δεν είναι αναγκαία ειδική αιτιολογία ως προς αυτόν, εκτός εάν ο νόμος απαιτεί η πράξη να έχει τελεσθεί "εν γνώσει" ορισμένου περιστατικού ή με τον σκοπό προκλήσεως ορισμένου αποτελέσματος (άρθρο 27 παρ. 2 Π.Κ.) ή αν έχει τη μορφή του ενδεχομένου δόλου. Περαιτέρω περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, η οποία ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' Κ.Π.Δ. λόγο αναιρέσεως, υπάρχει όταν το δικαστήριο της ουσίας, χωρίς να παρερμηνεύει το νόμο, δεν υπάγει σωστά τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε στη διάταξη που εφαρμόσθηκε, καθώς και όταν η διάταξη παραβιάσθηκε εκ πλαγίου για το λόγο ότι στο πόρισμα της αποφάσεως αναγόμενο στην ταυτότητα και τα στοιχεία του οικείου εγκλήματος που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό του διατακτικού με το σκεπτικό έχουν εμφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος του Αρείου Πάγου, για την ορθή ή μη εφαρμογή του νόμου, οπότε η απόφαση στερείται νόμιμης βάσης.
III. Στην προκείμενη περίπτωση το Τριμελές Εφετείο (Πλημμελημάτων) Αθηνών, που δίκασε κατ' έφεση, όπως προκύπτει από το αιτιολογικό της προσβαλλόμενης απόφασης σε συνδυασμό με το διατακτικό της, που αλληλοσυμπληρώνονται, δέχθηκε, κατά την αναιρετικώς ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του, ότι από τα αποδεικτικά μέσα που αναφέρει, ήτοι "από τις καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας και υπεράσπισης, που εξετάσθηκαν ενόρκως στο Δικαστήριο τούτο, τις ανώμοτες καταθέσεις των νομίμων εκπροσώπων της πολιτικώς ενάγουσας εταιρείας ΒΕΧΡΩ, τα πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης, καθώς και τα έγγραφα που αναγνώσθηκαν και αναφέρονται στα πρακτικά, την απολογία της παρούσας, πρώτης κατηγορουμένης και την όλη αποδεικτική διαδικασία" αποδείχθηκε ότι οι κατηγορούμενοι τέλεσαν τις πράξεις που τους αποδίδονται. Συγκεκριμένα δέχεται ότι αποδείχθηκαν τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά: "κατόπιν αίτησης της εταιρείας "ΒΕΧΡΩ ΑΕ" η οποία είχε απαίτηση σε βάρος της εταιρείας "Α. και Σ. Π. Α.Ε." της οποίας Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ήταν ο δεύτερος κατηγορούμενος Α. Π. ύψους 202.685,79 Ευρώ, με την υπ' αρ. 14/2006 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης. Με την ως άνω απόφαση του Πολ. Πρωτ. Αθηνών ορίσθηκε μεταξύ των άλλων, ημέρα παύσης πληρωμών η 15-4-2005 και διατάχθηκε η σφράγιση της περιουσίας της "Α. και Σ. Π. Α.Ε." από τον αρμόδιο Ειρηνοδίκη. Στις 20-2-2006 η Ειρηνοδίκης Χαλανδρίου προέβη σε σφράγιση του επί της οδού ... αρ. 305 στο ... καταστήματος της ως άνω ανώνυμης εταιρείας, θέτοντας ταινία και Ισπανικό κερί στην πόρτα εισόδου και στη συρόμενη πόρτα της ράμπας. Παρά την ως άνω όμως σφράγιση, ο δεύτερος κατηγορούμενος μετά την ως άνω ημερομηνία με πρόθεση και αυθαίρετα έθραυσε τις σφραγίδες που έθεσε η Ειρηνοδίκης Χαλανδρίου προς διασφάλιση της πτωχευτικής περιουσίας η οποία αποτελείτο από χρώματα, υλικά χρωμάτων και εξοπλισμό 9 γραφεία, ράφια, πάγκους, μηχανήματα. Στο ως άνω κατάστημα λειτούργησε η εταιρεία με τη επωνυμία "ΑΤΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΑΕ" συμφερόντων του δεύτερου κατηγορουμένου. Επίσης ο δεύτερος κατηγορούμενος κατά το χρονικό διάστημα από 15-4-2005 έως τον Ιανουάριο του 2006 απέκρυψε περιουσιακά στοιχεία από το ενεργητικό της πτώχευσης προς βλάβη της ομάδος των πιστωτών και συγκεκριμένα κατά το ως άνω χρονικό διάστημα στην Αθήνα υπό την ιδιότητα του, ως νομίμου εκπροσώπου της Α και Σ Π. ΑΕ απέκρυψε χρώματα, υλικά χρωμάτων, συνολικής αξίας 202.685,79 Ευρώ της εταιρείας Α. και Σ. Π. ΑΕ, η οποία κατά τα προαναφερθέντα είχε κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως με ημερομηνία παύσης πληρωμών την 15-4-2005 με σκοπό να μειωθεί το ενεργητικό της πτωχευτικής περιουσίας της ως άνω πτωχεύσασας εταιρείας, που αποτελείτο από υλικά χρωμάτων, χρώματα, εργαλεία, εξοπλισμό σε πάγκους, γραφεία, ράφια, μηχανήματα και να προκαλέσει βλάβη στην ομάδα των πιστωτών, που δεν ικανοποίησαν τις απαιτήσεις τους εξ αιτίας της απώλειας των ως άνω περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού της πτωχευτικής περιουσίας. Επομένως ο δεύτερος κατηγορούμενος πρέπει να κηρυχθεί ένοχος των αξιοποίνων πράξεων της δόλιας χρεοκοπίας και παραβίασης σφραγίδων που έθεσε η αρχή. Τα ως άνω προκύπτουν από τα καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας και των εγγράφων που αναγνώσθηκαν στο ακροατήριο και δεν αναιρούνται από κανένα αποδεικτικό μέσο. Ως προς την πρώτη κατηγορούμενη Γ. Ν. αποδείχθηκε ότι στην Αθήνα τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2005 και μετέπειτα παρείχε άμεση συνδρομή στον δεύτερο κατηγορούμενο κατά την τέλεση της πράξης της δόλιας χρεοκοπίας, αφού αν και γνώριζε ως βοηθός του επί σειρά ετών του δεύτερου κατηγορούμενου την πρόθεση του να τελέσει δόλια χρεωκοπία σε βάρος των πιστωτών της πτωχής εταιρείας "Α. και Σ. Π. ΑΕ" δέχθηκε να μεταβιβασθούν εικονικά προς την εταιρεία με την επωνυμία "ΑΤΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΑΕ" στην οποία δέχθηκε να συμμετάσχει, ο εξοπλισμός, σε γραφεία, ράφια, πάγκους μηχανήματα και τα εμπορεύματα υλικά, χρώματα, εργαλεία της Α και Σ Π. ΑΕ". Η "ΑΤΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΑΕ" ήταν εταιρεία συμφερόντων του δεύτερου κατηγορούμενου. Ωστόσο, πρέπει να της αναγνωρισθούν τα ελαφρυντικά του άρθρου 84 παρ. 2 β ΠΚ όπως και πρωτοδίκως. Επομένως, η πρώτη κατηγορούμενη πρέπει να κηρυχθεί ένοχη της αξιόποινης πράξης της άμεσης συνέργειας σε δόλια χρεοκοπία. Τα ως άνω προκύπτουν από τις καταθέσεις των μαρτύρων που εξετάσθηκαν στο ακροατήριο και από τα έγγραφα που αναγνώσθηκαν στο ακροατήριο και δεν αναιρούνται από την κατάθεση των μαρτύρων της υπεράσπισης της πρώτης κατηγορούμενης, ούτε από την απολογία της". Στο διατακτικό της προσβαλλόμενης, που παρατίθεται κατά πιστή μεταφορά του, το Δικαστήριο όσο αφορά τον αυτουργό της αξιόποινης πράξης της δόλιας χρεωκοπίας τον κήρυξε ένοχο του ότι: "στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα από την 15-4-2005 έως τον Ιανουάριο του έτους 2006 κατέστη υπαίτιος δόλιας χρεωκοπίας κατά τους όρους του Εμπορικού Νόμου, ήτοι (άρθρ. 684ΕΝ) απέκρυψε περιουσιακά στοιχεία από το ενεργητικό της πτώχευσης προς βλάβη της ομάδος των πιστωτών και συγκεκριμένα στον ανωτέρω χρόνο και τόπο και με την ιδιότητα του ως νόμιμος εκπρόσωπος (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος) της ανώνυμης εταιρείας "Α Σ Π. ΑΕ" απέκρυψε περιουσιακά στοιχεία, ήτοι χρώματα και υλικά χρωμάτων αξίας 202.685,79 Ευρώ της εταιρείας Α Σ Π. ΑΕ, η οποία κηρύχθηκε σε πτώχευση με την υπ' αρ. 14/2006 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και ορίσθηκε χρόνος παύσεως των πληρωμών η 15-4-2005 με σκοπό να μειωθεί το ενεργητικό της πτωχευτικής περιουσίας της ανωτέρω πτωχευσάσης εταιρείας και να προκαλέσει βλάβη .στην ομάδα των πιστωτών, οι οποίοι δεν ικανοποίησαν τις απαιτήσεις τους εξ αιτίας της απώλειας των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων από το ενεργητικό της πτωχευτικής περιουσίας" Όσο αφορά δε την αναιρεσείουσα-κατηγορούμενη την κήρυξε ένοχη του ότι : "στην Αθήνα τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2005 και μετέπειτα παρείχε άμεση συνδρομή στον δράστη κατά τη διάρκεια της πράξης του και στην εκτέλεση της κυρίας πράξης και συγκεκριμένα στον ανωτέρω τόπο και χρόνο με πρόθεση βοήθησε τον δεύτερο κατηγορούμενο Α. Παπαδόπουλο στην ανωτέρω άδικη πράξη της δόλιας χρεοκοπίας, καθώς μολονότι γνώριζε την πρόθεση του δευτέρου κατηγορουμένου να τελέσει δόλια χρεοκοπία σε βάρος των πιστωτών της πτωχής εταιρείας Α. Σ. Π. ΑΕ δέχθηκαν να μεταβιβασθούν εικονικά προς την δική τους υπό ίδρυση ΑΕ εταιρεία με την επωνυμία ΑΤΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΑΕ ο εξοπλισμός και τα υλικά - εμπορεύματα της Α.Σ. Π. ΑΕ." Στη συνέχεια επέβαλε στην αναιρεσείουσα -κατηγορουμένη, την ποινή της έξι (6) μηνών, την οποία ανέστειλε επί τριετία και την υποχρέωσε να καταβάλει στην παρασταθείσα ως πολιτικώς ενάγουσα Α.Ε., με την επωνυμία ΒΕΧΡΩ ΑΕ, ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη, από τη σε βάρος της τελεσθείσα αδικοπραξία το ποσό των 45 Ευρώ. Με αυτά που δέχθηκε το Δικαστήριο της ουσίας, σε σχέση με την αναιρεσείουσα - κατηγορούμενη, διέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφαση του, την απαιτούμενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκθέτει σ' αυτήν με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία και τα οποία συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση της ανωτέρω αξιόποινης πράξης, (άμεσης συνέργειας σε δόλια χρεοκοπία) τις αποδείξεις, από τις οποίες προέκυψαν αυτά και τις σκέψεις με τις οποίες τα υπήγαγε στις ως άνω ουσιαστικές ποινικές διατάξεις που εφάρμοσε (26 παρ.1, 27 παρ. 1, 46 παρ. 1βκαι 398 του Π.Κ. σε συνδ. με το άρθρο 684 Ε.Ν.), τις οποίες περαιτέρω ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε και ούτε παραβίασε αυτές ευθέως ή εκ πλαγίου με ελλιπή ή αντιφατική αιτιολογία ώστε να στερήσει την απόφαση του νόμιμης βάσης. Ειδικότερα παρατίθεται στην προσβαλλόμενη απόφαση ότι η αναιρεσείουσα -κατηγορούμενη παρείχε άμεση συνδρομή στην τέλεση από το φυσικό αυτουργό της αξιόποινης πράξης της δόλιας χρεοκοπίας κατά την εκτέλεση της κυρίας πράξης του, αφού ορίζεται ως χρόνος τέλεσης αυτής, για την δράση του αυτουργού, το χρονικό διάστημα από την 15-4-2005, που δέχεται ως χρόνο παύσης των πληρωμών, έως τον Ιανουάριο του έτους 2006 και για την αναιρεσείουσα - κατηγορουμένη, δέχεται ότι παρείχε την άμεση συνδρομή της, από τον Δεκέμβριο του έτους 2005 και μετέπειτα, εννοώντας σαφώς, ότι ο μετέπειτα χρόνος οριοθετείται στο χρονικό πλαίσιο της δράσης του φυσικού αυτουργού και συγκατηγορουμένου της, στο Δικαστήριο της ουσίας, ήτοι μέχρι τον Ιανουάριο του 2006. Άρα δέχεται ως χρόνο της άμεσης συνδρομής της στον φυσικό αυτουργό της αξιόποινης πράξης της δόλιας χρεοκοπίας, το χρονικό διάστημα από τον Δεκέμβριο του 2005 έως τον Ιανουάριο του 2006, που περιλαμβάνεται στο χρόνο εκτελέσεως της κύριας πράξης και η ειδικότερη αιτίαση της αναιρεσείουσας-κατηγορούμενης, ότι η προσβαλλόμενη απόφαση στερείται νόμιμης βάσης, διότι έχει εμφιλοχωρήσει στο αιτιολογικό αυτής, χωρίς να διασαφηνίζεται στο διατακτικό της, ασάφεια σε σχέση με τον χρόνο που παρείχε την άμεση συνδρομή της στον αυτουργό της κυρίας πράξης του, διότι αναφέρεται ως χρόνος ο Δεκέμβριος του 2005 και μετέπειτα για αυτή, ενώ για τον αυτουργό διαλαμβάνεται το χρονικό διάστημα από 15-4-2005 έως τον Ιανουάριο του 2006, είναι αβάσιμος και ως εκ τούτου απορριπτέος. Επίσης, παρατίθενται στην ίδια προσβαλλόμενη απόφαση με πληρότητα οι παραδοχές που στοιχειοθετούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση της κυρίας πράξης του φυσικού αυτουργού, ήτοι ότι αυτός, που ήταν Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας με την επωνυμία "Α. και Σ. Π. Α. Ε.", εκ προθέσεως, από 15-4-2005 έως τον Ιανουάριο του 2006, απέκρυψε περιουσιακά στοιχεία από το ενεργητικό της πτωχευτικής περιουσίας προς βλάβη της ομάδας των πιστωτών, ήτοι απέκρυψε χρώματα και υλικά χρωμάτων αξίας 202.685, 79 Ευρώ, καθώς και τον εξοπλισμό της πτωχής πλέον εταιρείας του δηλαδή τα γραφεία, τους πάγκους, τα ράφια και τα μηχανήματα και τα μεταβίβασε εικονικά στην εταιρεία που ιδρύθηκε και λειτουργούσε στο ίδιο κατάστημα στο ... με την επωνυμία "ΑΤΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΑΕ.", συμφερόντων του ιδίου στην οποία συμμετείχε η αναιρεσείουσα- κατηγορουμένη. Με τις παραπάνω παραδοχές, αιτιολογείται η κρίση του Δικαστηρίου της ουσίας σε σχέση με την στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής υπόστασης της αξιόποινης πράξης, της άμεσης συνέργειας σε δόλια χρεοκοπία για την οποία καταδικάσθηκε η αναιρεσείουσα-κατηγορούμενη, αφού διαλαμβάνεται η εκ προθέσεως τέλεση από το φυσικό αυτουργό της δόλιας πράξης της χρεοκοπίας με την ειδικότερη μορφή της απόκρυψης όλου του ενεργητικού της πτωχής εταιρείας με εικονική μεταβίβαση αυτού στην εταιρεία δικών του συμφερόντων, που λειτουργούσε στο ίδιο κατάστημα με την επωνυμία "ΑΤΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΑΕ" στη σύσταση της οποίας συμμετείχε η αναιρεσείουσα -κατηγορουμένη, η οποία αν δεν συμμετείχε δε μπορούσε να συσταθεί ώστε να ολοκληρωθεί το αδίκημα αυτό. Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι, ως προαναφέρθηκε στη μείζονα νομική σκέψη, με την παραδοχή της προσβαλλόμενης απόφασης, ότι μεταβιβάσθηκε εικονικά στη νέα αυτή εταιρεία όλο το ενεργητικό της περιουσίας της πτωχής εταιρείας, και όχι μέρος αυτού προς βλάβη των πιστωτών της, δεν είναι ανάγκη να αιτιολογείται το είδος και η αξία των εμπορευμάτων, την οποία όμως (είδος και αξία εμπορευμάτων) η προσβαλλόμενη απόφαση αιτιολογεί πλήρως διαλαμβάνοντας ότι τα εμπορεύματα είναι χρώματα και υλικά χρωμάτων αξίας 202.685,79 Ευρώ. Η ειδικότερη δε αιτίαση της αναιρεσείουσας- κατηγορούμενης, ότι δεν αιτιολογείται στην προσβαλλόμενη απόφαση, σε τι συνίσταται η άμεση συνδρομή της στον αυτουργό της κύριας πράξης αφού δεν αναφέρονται κατ' είδος και αξία τα εικονικώς μεταβιβασθέντα στην εταιρεία που συμμετείχε εμπορεύματα για να στοιχειοθετηθεί σε βάρος της το αδίκημα για το οποίο καταδικάσθηκε, είναι αβάσιμη κατ' ουσία και ως εκ τούτου απορριπτέα Τέλος παρατίθενται στην ίδια προσβαλλόμενη απόφαση τα πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούν την αξιόποινη συμμετοχή της αναιρεσείουσας-κατηγορουμένης κατά την εκτέλεση της κυρίας πράξεως από τον φυσικό αυτουργό, χωρίς την οποία (άμεση συνδρομή της) δεν ήταν βέβαιο ότι αυτός θα μπορούσε να εκτελέσει την αξιόποινη πράξη της δόλιας χρεοκοπίας. Ειδικότερα στις παραδοχές της, διαλαμβάνεται ότι η αναιρεσείουσα -κατηγορουμένη αν και γνώριζε, διότι ήταν βοηθός του φυσικού αυτουργού του εγκλήματος επί σειρά ετών, ότι αυτός προυτίθετο να τελέσει το αδίκημα αυτό σε βάρος των πιστωτών της πτωχής εταιρείας του, με την επωνυμία Α. και Σ. Π. Α.Ε., δέχθηκε να συμμετάσχει στην εταιρεία με την επωνυμία "ΑΤΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΑΕ" που ήταν συμφερόντων του φυσικού αυτουργού του ανωτέρω εγκλήματος, λειτούργησε στο κατάστημα της πτωχής εταιρείας και συστήθηκε ειδικά προκειμένου να μεταβιβασθούν εικονικά σ' αυτή, ο εξοπλισμός και τα υλικά εμπορεύματα που προαναφέρθηκαν, της πτωχής εταιρείας προς βλάβη των πιστωτών της πτωχής εταιρείας. Από την παραπάνω παραδοχή της προσβαλλόμενης απόφασης δικαιολογείται πλήρως και ο δόλος της αναιρεσείουσας - κατηγορουμένης, στοιχειοθετούμενος στη γνώση και τη θέληση να συνδράμει τον φυσικό αυτουργό κατά την εκτέλεση της κυρίας πράξεως του, αφού γνώριζε μάλιστα το εγκληματικό του σχέδιο, χωρίς στην προκειμένη περίπτωση να χρειάζεται ειδικότερη επ' αυτού αιτιολογία δεδομένου ότι για την υποκειμενική στοιχειοθέτηση της αξιόποινης πράξης της άμεσης συνέργειας σε δόλια χρεοκοπία δεν απαιτείται άμεσος δόλος, αλλά αρκεί και ενδεχόμενος. Περαιτέρω η ειδικότερη αιτίαση της αναιρεσείουσας- κατηγορούμενης ότι το Δικαστήριο της ουσίας την καταδίκασε, χωρίς την απαιτούμενη αιτιολογία διότι δεν αναφέρει με σαφήνεια τα αποδεικτικά μέσα που έλαβε υπ' όψη του για τον σχηματισμό της κρίσης του, και αξιολόγησε ανύπαρκτο αποδεικτικό υλικό, λαμβάνοντας υπ' όψη του τις καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας που εξετάσθηκαν χωρίς όρκο είναι αβάσιμος και ως εκ τούτου πρέπει να απορριφθεί. Τούτο διότι, ως προκύπτει από τα πρακτικά της προσβαλλόμενης απόφασης, που δεν έχουν προσβληθεί για πλαστότητα και επισκοπούνται για τις ανάγκες του αναιρετικού ελέγχου, το Δικαστήριο της ουσίας, στην αρχή του σκεπτικού του αναφέρει μεν αορίστως, ότι έλαβε υπ' όψη του τις "καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας και υπεράσπισης που εξετάσθηκαν ενόρκως", στη συνέχεια όμως, εξειδικεύει, τις καταθέσεις αυτές διαλαμβάνοντας τα εξής: "τις ανώμοτες καταθέσεις των τριών νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας "ΒΕΧΡΩ", οι οποίες ήταν α) η κατάθεση του Ε. Β., β) η κατάθεση του Π. Δ. και γ) η κατάθεση της Α. Χ., που παραστάθηκαν εκπροσωπώντας την πολιτικώς ενάγουσα ως άνω εταιρεία και σύμφωνα με το άρθρο 221 στοιχ. δ' ΚΠΔ, εξετάσθηκαν χωρίς όρκο. Οι καταθέσεις αυτές των νομίμων εκπροσώπων της πολιτικώς ενάγουσας εταιρείας, οι οποίοι με την ως άνω ιδιότητα τους ήταν διάδικοι κατά την ποινική διαδικασία ήταν όμως παράλληλα και βασικοί μάρτυρες κατηγορίας, συνιστούν μαρτυρία και επομένως συνεκτιμώνται και αυτές από το Δικαστήριο της ουσίας, με τα λοιπά αποδεικτικά μέσα χωρίς να αποτελούν ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο. Άρα το Δικαστήριο της ουσίας δεν αξιολόγησε ανύπαρκτο αποδεικτικό υλικό.
Κατ' ακολουθία όλων των ανωτέρω, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' και Ε' ΚΠΔ, προβαλλόμενοι λόγοι αναίρεσης της υπό κρίση αίτησης αναίρεσης, με τους οποίους πλήττεται η προσβαλλόμενη απόφαση για έλλειψη της επιβαλλόμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των προαναφερθεισών ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, είναι αβάσιμοι κατ' ουσία και ως εκ τούτου πρέπει να απορριφθούν. Μετά από αυτά και αφού δεν υπάρχει άλλος παραδεκτός λόγος αναιρέσεως προς έρευνα, η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί στο σύνολο της και να καταδικασθεί η αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠΔ).
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ.
Απορρίπτει την από 9-7-2012 αίτηση της Γ. Ν. του Ι., κατοίκου ..., για αναίρεση της υπ' αρ. 5246/2012 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημάτων) Αθηνών που ασκήθηκε με επίδοση δηλώσεως στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και
Καταδικάζει την αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια πενήντα (250) Ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 12 Φεβρουαρίου 2013.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 19 Φεβρουαρίου 2013.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ