Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 804 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Εφέσεως απαράδεκτο, Δικαστήριο Αναθεωρητικό.
Περίληψη:
Μετά την τροποποίηση του άρθρου 476 παρ. 2 ΚΠΔ με το άρθρο 38 του Ν. 3160/2003 δεν επιτρέπεται πλέον αναίρεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου με το οποίο απορρίπτεται η έφεση κατά του πρωτοδίκου βουλεύματος ως απαράδεκτη. Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως για τον άνω λόγο.
Αριθμός 804/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη και Ελευθέριο Νικολόπουλο-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Φωτίου Μακρή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 20 Φεβρουαρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου ..... που δεν παρέστη στο Συμβούλιο, περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ. 13/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.

Το Συμβούλιο του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος, ζητεί τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 24 Νοεμβρίου 2008 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1901/2008.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Φώτιος Μακρής εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Χρυσού με αριθμό 15/16-1-2009, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω την με αριθμ. 5/13-2-2007 αίτηση - αναίρεσης του ...... κατά του με αριθμ 13/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου με το οποίο απορρίφθηκε σαν απαράδεκτη η με ημερομηνία 2-2-2008 έφεση του κατά του με αριθμ. 34/2007 βουλεύματος του Συμβουλίου του Αεροδικείου Αθηνών με το οποίο παραπέμπεται στο ακροατήριο του αρμοδίου Δικαστηρίου για βαριά σωματική βλάβη, εξύβριση κα απειλή και εκθέτω τα παρακάτω. Κατά τις διατάξεις των άρθρων 204 &1 και 2 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα '' 1. Κατά βουλευμάτων του δικαστικού Συμβουλίου του Στρατοδικείου επιτρέπονται τα ένδικα μέσα που προβλέπονται από τις διατάξεις του ΚΠΔ στα πρόσωπα και με προϋποθέσεις που ορίζονται σ'αυτόν. ......'' και '' 2 Κατά των βουλευμάτων του δικαστικού Συμβουλίου του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου εκτός από αυτά που αποφαίνονται επί αιτήσεων αναθεώρησης επιτρέπεται αναίρεση κατά τις διατάξεις του ΚΠΔ. ,''προκύπτει ότι επί βουλευμάτων των Δικαστικών Συμβουλίων του Στρατοδικείου επιτρέπονται ένδικα μέσα , που προβλέπονται από τις διατάξεις του ΚΠΔ , και ειδικά για αναίρεση επιτρέπεται ή άσκηση του ενδίκου αυτού μέσου κατά τις διατάξεις του ΚΠΔ έκτός από την περίπτωση που το βούλευμα έχει περιεχόμενο αίτηση αναθεώρησης . Τουτέστιν μετά την θέση σε ισχύ του νέου Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα οι διατάξεις του επί του κεφαλαίου αυτού ευθυγραμμίστηκαν με αυτές του ΚΠΔ και διέπονται από αυτές. Εξ ετέρου κατά τις διατάξεις των άρθρων 482 & 1 ΚΠΔ και 476 § 1 ΚΠΔ κατά τις οποίες, κατά μεν την πρώτη '' 1 Ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει την αναίρεση του βουλεύματος όταν α) τον παραπέμπει στο ακροατήριο για κακούργημα. Σε εγκλήματα που συρρέουν ή είναι συναφή ο κατηγορούμενος μπορεί να ζητήσει την αναίρεση για όλα έστω και αν το ένδικο αυτό μέσο επιτρέπεται μόνο ένα από αυτά και β) παύει προσωρινά την ποινική δίωξη εναντίον του '' και κατά την δεύτερη '' 1 Όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε δικαίωμα ή εναντίον απόφασης ή βουλεύματος για το οποίο δεν προβλέπεται ή .......,η....'' το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο(ως συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά , ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που εμφανιστούν , κηρύσσει το ένδικο μέσο απαράδεκτο και διατάσσει την εκτέλεση της απόφασης του βουλεύματος που έχει προσβληθεί.. και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο .....'' προκύπτει ότι για να ασκηθεί αναίρεση κατά βουλεύματος πρέπει να παραπέμπει τον κατηγορούμενο στο ακροατήριο του αρμοδίου Δικαστηρίου για κακούργημα ή να παύει προσωρινά την εναντίον του ποινική δίωξη και ότι όταν ασκήθηκε αναίρεση κατά βουλεύματος το όποιο δεν υπόκειται στο ένδικο μέσο της αναίρεσης το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο(ως συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που θα εμφανιστούν, κηρύσσει το ένδικο μέσο απαράδεκτο και διατάσσει την εκτέλεση της απόφασης του βουλεύματος που έχει προσβληθεί.. και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο. Τέτοια περίπτωση είναι και ή από μέρους του κατηγορουμένου άσκηση του ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά βουλεύματος το οποίο κηρύσσει την ασκηθείσα έφεση του σαν απαράδεκτη και το οποίο κατά τις διατάξεις των άρθρων 482 και 483 ΚΠΔ δεν προβλέπεται. Στην προκειμένη περίπτωση ο αναιρεσείων κατηγορούμενος άσκησε την με αριθμ. 21/24-11-2008 αναίρεση κατά του με αριθ.13/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου το οποίο απέρριψε ως απαράδεκτη την με ημερομηνία 2-2-2008 έφεση του κατά του με αριθμ. 34/ 19-12-2007 βουλεύματος του Συμβουλίου του Αεροδικείου Αθηνών με την οποία τον παραπέμπει ατό ακροατήριο του αρμοδίου Δικαστηρίου να δικαστεί για βαριά σωματική βλάβη, εξύβριση και απειλή και το οποίο βούλευμα δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα κατά τις διατάξεις του ΚΠΔ τούτων εφαρμοζομένων και επί των βουλευμάτων των Στρατοδικείων σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις και ως εκ τούτου η αίτηση αναίρεσης του παραπάνω πρέπει να απορριφθεί σαν απαράδεκτη εκ του λόγου αυτού και να επιβληθούν σ' αυτόν τα δικαστικά έξοδα.

Δια ταύτα
Προτείνω όπως Α. Να κηρυχθεί απαράδεκτη ή αριθμ. 21/ 24-11-2008 αίτηση αναίρεσης του ..... κατά του με αριθμ. 13/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου με το οποίο απορρίφθηκε σαν απαράδεκτη ή με ημερομηνία 2-2-2008 έφεση του κατά του με αριθμ. 34/19-12-2008 βουλεύματος του Συμβουλίου του Αεροδικείου Αθηνών.
Β. Να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα της άσκησης της αναίρεσης στην παραπάνω.
Αθήνα την 15-1-2009
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Ιωάννης Χρυσός

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 204 παρ.2 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, κατά των βουλευμάτων του δικαστικού συμβουλίου του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, εκτός από αυτά που αποφαίνονται επί αιτήσεων αναθεώρησης, επιτρέπεται αναίρεση κατά τις διατάξεις του Κ.Π.Δ. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 476 παρ.2 του ΚΠΔ, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της με το άρθρο 38 του ν.3160/2003, κατά της απόφασης που απορρίπτει το ένδικο μέσο ως απαράδεκτο, επιτρέπεται μόνο αναίρεση. Από την τελευταία αυτή διάταξη προκύπτει ότι το δικαίωμα του κατηγορουμένου να ασκήσει αναίρεση περιορίσθηκε μόνον επί αποφάσεων που απορρίπτουν το ένδικο μέσο ως απαράδεκτο και δεν παρέχεται πλέον τέτοιο δικαίωμα και επί των βουλευμάτων. Εξάλλου, κατά το άνω άρθρο 476 παρ.1 του Κ.Π.Δ, όταν το ένδικο μέσο και συνεπώς και αυτό της αναίρεσης ασκήθηκε μεταξύ άλλων περιπτώσεων και από πρόσωπο που δεν έχει το δικαίωμα προς τούτο ή εναντίον απόφασης ή βουλεύματος, για τα οποία δεν προβλέπεται, το αρμόδιο να κρίνει απ' αυτού Συμβούλιο ή Δικαστήριο (σε Συμβούλιο), μετά από πρόταση του Εισαγγελέα και αφού ακούσει τους τυχόν εμφανισθέντες διαδίκους, καλούμενους προς τούτο, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο και διατάσσει την εκτέλεση του προσβληθέντος βουλεύματος ή απόφασης.
Στην προκειμένη περίπτωση, η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου-αναιρεσείοντος .... στρέφεται κατά του υπ' αριθμ.13/2008 βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, με το οποίο απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η έφεσή του κατά του υπ' αριθμ. 34/2007 βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου του Αεροδικείου Αθηνών, που τον παρέπεμπε για τις πράξεις της βαριάς σωματικής βλάβης της απειλής και της εξύβρισης. Σύμφωνα, όμως, με τα προαναφερόμενα, εφόσον το πληττόμενο βούλευμα απέρριψε ως απαράδεκτη την έφεσή του, η ένδικη αίτηση αναίρεσης του κατηγορουμένου είναι απαράδεκτη και πρέπει να απορριφθεί, καταδικασθεί δε ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ.1 ΚΠΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την υπ' αριθμ. 21/24-11-2008 αίτηση του .... για αναίρεση του υπ' αριθμ. 13/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, τα οποία ανερχόμενα σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 6 Μαρτίου 2009. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 20 Μαρτίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή