Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1680 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Επανάληψη διαδικασίας.
Περίληψη:
Επανάληψη διαδικασίας (άρθρο 525§1 ΚΠΔ). Προϋποθέσεις. Τι αποτελούν νέα γεγονότα ή αποδείξεις. Η δωροληψία και παράβαση καθήκοντος πρέπει να αποδεικνύονται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Απορρίπτει την αίτηση επανάληψης διαδικασίας και το αίτημα αναστολής εκτελέσεως της ποινής.
Αριθμός 1680/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ε' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευτέρπης Κουτζαμάνη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 6 Φεβρουαρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αιτούντος Χ, κατοίκου ... και ήδη κρατουμένου στο Νοσοκομείο Κρατουμένων ..., που δεν παρέστη στο Συμβούλιο, για επανάληψη της διαδικασίας που περατώθηκε με την υπ' αριθμ. 719/2004 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών και για αναστολή εκτελέσεως της ποινής.

Το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αιτών ζητεί τώρα την επανάληψη της διαδικασίας, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 16.7.2007 αίτησή του και την αναστολή εκτελέσεως της ποινής που επιβλήθηκε με την ως άνω απόφαση, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 24.9.2007 αίτησή του, που καταχωρίστηκαν στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1508/2007.
Έπειτα η Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Κουτζαμάνη εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ρούσσου - Εμμανουήλ Παπαδάκη με αριθμό 572/16.12.2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
"I) Eισάγω υπό την κρίση του Δικαστηρίου Σας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 § § 1+4, 138 § 2β, 525 § 1 περ. 2,3 Κ.Π.Δ. την από 16-7-2007 αίτηση του Χ, κατοίκου ..., κρατούμενου στο Νοσοκομείο Κρατουμένων ..., περί επαναλήψεως υπέρ αυτού της ποινικής διαδικασίας επί της οποίας εξεδόθη η υπ'αρ. 719/2004 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών με την οποία κατεδικάσθη σε ποινή καθείρξεως 5 ετών για διακεκριμένη κλοπή κατ'εξακολούθηση και κατ'επάγγελμα. Επίσης ζητεί συγχρόνως την αναστολή εκτελέσεως της άνω ποινής και εκθέτω τ'ακόλουθα:
ΙΙ) Κατά το άρθρο 525 § 1 περ. 2α Κ.Π.Δ. η ποινική διαδικασία που περατώθηκε με αμετάκλητη απόφαση επαναλαμβάνεται προς το συμφέρον του καταδικασμένου για πλημμέλημα ή κακούργημα, αν μετά την οριστική καταδίκη του αποκαλύφθηκαν νέα άγνωστα στους δικαστές που τον καταδίκασαν γεγονότα ή αποδείξεις, τα οποία μόνα τους ή σε συνδυασμό με εκείνα που είχαν προσκομισθεί προηγουμένως καθιστούν φανερό ότι αυτός που καταδικάστηκε είναι αθώος ή καταδικάστηκε άδικα για έγκλημα βαρύτερο από εκείνο το οποίο πραγματικά τέλεσε. Κατά την αληθή έννοια της διατάξεως αυτής, ως νέες αποδείξεις θεωρούνται εκείνες που δεν υποβλήθηκαν, έστω κι αν προϋπήρχαν, στο δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση και για τον λόγο αυτόν ήταν άγνωστες στους δικαστές που τον δίκασαν κατ'εκείνο τον χρόνο, την κρίση του δε αυτή σχηματίζει το επιλαμβανόμενο της αιτήσεως επαναλήψεως διαδικασίας δικαστήριο από την έρευνα των πρακτικών της προαναφερόμενης δίκη και από τα έγγραφα της σχετικής ποινικής δικογραφίας. Τέτοιες νέες, αποδείξεις μπορούν να είναι οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία, όπως καταθέσεις νέων μαρτύρων, καταθέσεις παλαιών μαρτύρων με τις οποίες ανακαλούνται ή τροποποιούνται ή συμπληρώνονται οι προηγούμενες καταθέσεις τους, νέα έγγραφα ή δικαστικές αποφάσεις ή πρακτικά ή άλλα στοιχεία που διευκρινίζουν αμφίβολα σημεία της υποθέσεως, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι οι αποδείξεις αυτές, εκτιμώμενες είτε μόνες τους, είτε σε συνδυασμό με εκείνες που είχαν προσκομισθεί ήδη στο εκδώσαν την καταδικαστική απόφαση δικαστήριο, καθιστούν φανερό και όχι απλώς πιθανό ότι ο καταδικασθείς είναι αθώος ή καταδικάστηκε άδικα για έγκλημα βαρύτερο από εκείνο το οποίο πραγματικά τέλεσε (Α.Π. 1708/2004 σε συμβούλιο Π.Χρ. ΝΕ σελ. 698, Α.Π. 1612/2002 σε Συμβούλιο Π. Χρ. ΝΓ σελ. 597 Θ. Δαλακούρα "Επανάληψη της διαδικασίας" σελ. 177 επ.). Αντιθέτως δεν μπορούν να αποτελέσουν λόγο επαναλήψεως της διαδικασίας γεγονότα τα οποία δεν ήταν άγνωστα στους δικαστές που εξέδωσαν την καταδικαστική απόφαση και τα οποία ερευνήθηκαν αμέσως ή εμμέσως και απορρίφθηκαν από αυτούς, έστω και κατ'εσφαλμένη εκτίμηση των τεθέντων υπόψη τους αποδεικτικών στοιχείων καθώς και εκείνα με τα οποία επιδιώκεται ο από ουσιαστικής και νομικής πλευράς έλεγχος της προσβαλλομένης αποφάσεως με βάση το αποδεικτικό υλικό που έλαβαν υπόψη τους οι εκδώσαντες αυτήν δικαστές, καθ'όσον η αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας, ως στρεφομένη κατά αμετάκλητης αποφάσεως, δεν αποτελεί ένδικο μέσο, αλλ'έκτακτη διαδικασία (Α.Π. 137/2004 σε συμβούλιο Π.Χρ. ΝΔ 1070, ΑΠ 557/2002 σε συμβούλιο Π.Χρ. ΝΓ/37, Θ. Δαλακούρα "Επανάληψη της διαδικασίας" σελ. 233-234). Οι προβλεπόμενοι από την περ. 3 της παρ. 1 και προβαλλόμενοι λόγοι για δωροληψία και παράβαση καθήκοντος των μετασχόντων του απαγγείλαντος την καταδίκη δικαστηρίου δικαστών που είχαν ουσιώδη επιρροή στην καταδίκη του κατηγορουμένου, για να ληφθεί υπόψη και να θεμελιώσει λόγο επαναλήψεως της διαδικασίας πρέπει να είναι αποδεδειγμένοι με αμετάκλητη δικαστική απόφαση (Α.Π. 4/70 Π.Χρ. 1970/126, Θ. Δαλακούρα ενθ. ανωτέρω σελ. 157 επ.). Αν στην περίπτωση του αρ. 525 § 1 αρ. 3 δεν εκδόθηκε καταδικαστική απόφαση επειδή δεν μπορούσε να εκδικασθεί στην ουσία της η υπόθεση ή επειδή υπήρχαν λόγοι που ανέστειλαν την ποινική δίωξη, τηρείται η διαδικασία των επομένων παραγράφων (3-5). Εξ'άλλου κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 527 του ίδιου Κώδικα, η αίτηση για την επανάληψη της διαδικασίας υπέρ του καταδικασμένου υποβάλλεται από τον ίδιο ή τη σύζυγό του ή τους εξ αίματος συγγενείς του μέχρι και του δευτέρου βαθμού ή από τον συνήγορό του που παρέστη στην συζήτηση, κατά την οποία εκδόθηκε η αμετακλήτως περατώσασα την διαδικασία καταδικαστική απόφαση ή από τον εισαγγελέα του δικαστηρίου που τον κατεδίκασε. Όπως δε αναφέρεται στην επί του αντίστοιχου άρθρου 427 του Σχεδίου ΚΠΔ του έτους 1934 αιτιολογική έκθεση, είναι το δικαίωμα εκάστου εκ των αναφερομένων στην ως άνω διάταξη προσώπων και αυτοτελές και δεν αναιρείται ούτε από την αντίθετη δήλωση του καταδικασμένου (Μπουροπούλου Ερμ. ΚΠΔ τομ. Β σελ. 318). Επιπροσθέτως, μπορεί να ασκηθεί η πιο πάνω αίτηση σύμφωνα με την κρατούσα θεωρία και τη νομολογία άποψη, και από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του δικαιούχου που έχει ειδική εντολή τούτου, κατ'ανάλογη εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 465 § 2 του Κ.Π.Δ. (ΑΠ 428/1993 σε συμβ. Π.Χρ. ΜΓ σελ. 266 ΑΠ 117/1982 σε συμβ. Π.Χρ. ΛΒ/799 Θ. Δαλακούρα "επανάληψη δ/σίας" σελ. 337, Μπουρ. Ερμ. Κ.Π.Δ. τόμ. Β σελ. 138, Ζησιάδη Ποιν. Δικον. Τομ. 5 σελ. 384).
Περαιτέρω, κατά την παράγραφο 3 του ίδιου ως άνω άρθρου 527 Κ.Π.Δ. η αίτηση πρέπει να περιέχει τους λόγους για τους οποίους ζητείται η επανάληψη, καθώς και τα στοιχεία που τους βεβαιώνουν, γιατί διαφορετικά είναι απαράδεκτη, υποβάλλεται δε στον Εισαγγελέα Εφετών, αν η αμετάκλητη καταδίκη ή αθώωση απαγγέλθηκε από πλημμελειοδικείο και στον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου σε κάθε άλλη περίπτωση. Ο Εισαγγελέας στον οποίο παραδόθηκε η αίτηση οφείλει σε ένα μήνα να ελέγξει με κάθε αποδεικτικό μέσο την βασιμότητά της, είτε ο ίδιος είτε μέσω κάποιου ανακριτή ή εισαγγελέα και κατόπιν την εισάγει στο αρμόδιο κατά το άρθρο 528 του ίδιου Κώδικα Δικαστικό Συμβούλιο ή Δικαστήριο, όπου υπηρετεί.
Τέλος, κατά το άρθρο 528 § 1 του αυτού Κώδικα, αρμόδιο να αποφασίσει για την αίτηση της επαναλήψεως της διαδικασίας είναι, κατά τις διακρίσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 527, το Συμβούλιο Εφετών ή Αρείου Πάγου, αφού ακούσει τον οικείο εισαγγελέα και τον αιτούντα. Το Συμβούλιο μπορεί να διατάξει συμπληρωματική έρευνα για να βεβαιωθούν οι λόγοι της αιτήσεως. Αν δεχθεί την αίτηση, ακυρώνει την απόφαση, και αν κρίνει ότι η επανάληψη της συζητήσεως στο ακροατήριο είναι αναγκαία, παραπέμπει την υπόθεση για να συζητηθεί σε άλλο ομοιόβαθμο με αυτό που κατεδίκασε δικαστήριο και στην περίπτωση του άρθρου 525 § 1 αρ. 4 σε άλλο δικαστήριο ομοιόβαθμό με το ανώτερο από αυτά που δίκασαν αρχικά την υπόθεση. Νέα γεγονότα ή αποδείξεις δεν είναι όσες ερευνήθηκαν ευθέως ή εμμέσως από τους δικάσαντες δικαστές και απορρίφθηκαν, έστω και με εσφαλμένη εκτίμηση ή δεν άσκησαν επιρροή στον σχηματισμό δικαστικής κρίσεως. Λόγο επαναλήψεως της διαδικασίας δεν θεμελιώνουν παραλείψεις ή πλημμέλειες του Δικαστηρίου, όπως η μη λήψη υπόψη προταθέντων πραγματικών περιστατικών, η μη απάντηση σε ισχυρισμούς του κατηγορουμένου, η απόρριψη αιτημάτων του για ευρύτερη έρευνα και για χρήση και άλλων αποδεικτικών μέσων (Συμβ. ΑΠ 964/2006 Ποιν. Δικ/σύνη σελ. 1347).
ΙΙΙ). Στην υπό κρίση περίπτωση ο αιτών Χ κατεδικάσθη κατ'έφεση με την υπ'αρ. 719/2004 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής (κατ'εξακολούθηση κατ'επάγγελμα και κατά συνήθεια, αρ. 13στ', 98, 372-374 ε' Π.Κ.) σε ποινή καθείρξεως 5 ετών: Συγκεκριμένα: από κοινού με τον συγκατηγορούμενό του (ΩΩ) με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος αφαίρεσε ξένα ολικά κινητά πράγματα από την κατοχή άλλου με σκοπό να τα ιδιοποιηθεί παράνομα και ειδικότερα: 1) Στον Πειραιά, τις νυκτερινές ώρες της 23ης προς 24ης-8-1988, αφαίρεσε το ... (ελβετικός αριθμός ΙΧΕ αυτοκίνητο, τύπου ΒΜW 323J ALPINA, με αριθμό πλαισίου ..., καθώς και το σκάφος (κρίς-κράφτ), τύπου ΚΑΜΜΙΝ, μετά την εξωλέμβια μηχανή τύπου MERCURES-140/PS, που βρίσκονταν πάνω στο τρέϊλερ που έφερε το αυτοκίνητο αυτό, από την κατοχή του αλλοδαπού, ... . 2) Στην ... κατά το τελευταίο τρίμηνο του 1988 αφαίρεσε ένα Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο, τύπου VW -GOLF CTI, με αριθμό πλαισίου ... και κινητήρα ..., από την κατοχή αλλοδαπού του οποίου η ταυτότητα δεν αποκαλύφθηκε. Το αυτοκίνητο αυτό εκινείτο με τις πλαστές πινακίδες κυκλοφ. ... . Τέτοιες πράξεις (κλοπές) διαπράττει κατ'επάγγελμα και κατά συνήθεια.
IV) Ο αιτών υποστηρίζει εις την υπό κρίση αίτηση ότι είχε έλθει στην Ελλάδα από την Σουηδία (όπου ζούσε) για την κηδεία της αδελφής του και η σύζυγός του με τον φίλο της ΑΑ γνωρίζοντας ότι εκκρεμούσαν σε βάρος του εντάλματα τον κατέδωσαν στην αστυνομία. Πιο συγκεκριμένα του ζήτησαν συνάντηση για να τους δώσει χαρτιά για το διαζύγιο, τους όρισε συνάντηση στο ... όπου θα πήγαινε σε κτηνίατρο τον σκύλο της μητέρας του χρησιμοποιώντας το επαγγελματικό φορτηγάκι του αδελφού του. 'Εξω από το συνεργείο ήταν ο ΑΑ, αυτός μπήκε στο συνεργείο για να τηλεφωνήσει τότε εμφανίστηκε ο ΑΑ καθώς και πέντε αστυνομικοί οι οποίοι τον συνέλαβαν. Υποστηρίζει ότι το αυτοκίνητό του ήταν νόμιμο και δεν γνωρίζει πως οι αστυνομικοί των χρέωσαν το αυτοκίνητο. Επικαλείται ως νέα στοιχεία α) ότι το Γκόλφ δεν ήταν κλεμμένο και δεν προκύπτει από πουθενά η κλοπή. Η σύζυγός του στην ένορκη κατάθεση που έδωσε αναφέρει πως το Γκόλφ ήταν του ΑΑ, το είχε φέρει από την Γερμανία λαθραία αλλά ήταν νόμιμα αγορασμένο και δεν ανεζητείτο ως κλοπιμαίο, συνεπώς υπήρχε μόνο λαθρεμπορία για την οποία εδικάσθη ερήμην από άλλο δικαστήριο, β) το BMW και η βάρκα ΚΑΜΙΝ δεν υπήρξε ποτέ, δεν υπήρχε κατάσχεση της BMW, η βάρκα είχε μεταφερθεί εις την οικία όπου έμενε η σύζυγός του στην ... από τους ΑΑ και ΩΩ, τον ενοχοποίησαν όλοι με υπόδειξη των αστυνομικών για να απαλλαγούν οι ΑΑ και ΩΩ, ότι ο αστυνομικός ΒΒ είναι κουμπάρος του ΩΩ και όλα αυτά είναι στημένα από τον δικηγόρο ΓΓ όλων αυτών των κακοποιών με τους οποίους έχει προβλήματα και ειδικά με τον ίδιο επί 40 έτη.
Από τα στοιχεία της δικογραφίας καταθέσεις, έγγραφα, μη λαμβανόμενων υπόψη των κατά την προδικασία καταθέσεων του κατηγορουμένου, προέκυψε ότι:
V) Την 15-12-1988 ο αιτών (κατηγορούμενος) Χ συνελήφθη από αστυνομικούς στο επί της οδού ... (...) συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων του ΔΔ, διωκόμενος βάσει δύο καταδικαστικών αποφάσεων για απάτες και κλοπές ενός εντάλματος συλλήψεως για λαθρεμπορία και ενός βουλεύματος (80/87) του Συμβουλίου Πλημ/κών Αθηνών για διακεκριμένες κλοπές. Εις τους αστυνομικούς εδήλωσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας για να αποφύγει την σύλληψη κατείχε δε ένα αυτοκίνητο μάρκας VW GOLF που έφερε πλαστές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας. Από την από 27-3-1989 κατάθεση του αστυνομικού ΒΒ, που υπηρετούσε στο 2ο Τμήμα εγκλημάτων ιδιοκτησίας και ησχολείτο με αναζητήσεις κλεμμένων-παραποιημένων αυτοκινήτων, προέκυψε ότι ο αιτών συνεργάσθηκε με τους αστυνομικούς και παρέσχε πληροφορίες σχετικά με την δράση ατόμων (που κατονόμασε) σε κλοπές αυτοκινήτων. Θα πρέπει επίσης να παρατηρηθεί ότι ο αιτών μαζί με την υπό κρίση αίτηση υπέβαλε αντίγραφο μόνο του πρώτου φύλλου της καταθέσεως του αστυφύλακα ΒΒ, ενώ κατά την έρευνα που διενεργήσαμε επεσυνάφθη πλήρες αντίγραφο της καταθέσεως του άνω αστυνομικού από το δεύτερο φύλλο της οποίας προκύπτουν στοιχεία βάσει των οποίων απηγγέλθη η κατηγορία αλλά και στηρίχθηκε το δικαστήριο σε συνδυασμό, βεβαίως με τον μεγάλο αριθμό εγγράφων που ανεγνώσθησαν. Επίσης το δικαστήριο με την ιδία (719/2004) απόφαση εκήρυξε απαράδεκτη την δίωξη κατά του αιτούντος λόγω εκκρεμοδικίας για την πράξη της λαθρεμπορίας κατ'εξακολούθηση. Ο αστυφύλακας ΒΒ στο 2ο φύλλο της καταθέσεώς του, αναφέρει μεταξύ άλλων, πως ο κατηγορούμενος τους πήγε σε διάφορα σημεία των ... και τους υπέδειξε ορισμένα κλεμμένα αυτοκίνητα τα οποία ισχυρίσθηκε ότι είχε τοποθετήσει ο ΩΩ, συγκεκριμένα στην οδό ... σε αδιέξοδο περιοχής ... τους υπέδειξε ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο μάρκας BMW 318Ι χρώματος γκρί που έφερε τις υπ'αριθμ. ... πινακίδες το οποίο προέκυψε ότι ήταν προϊόν κλοπής και οι πινακίδες πλαστές, στην εξοχική κατοικία του Χ (αιτούντος) μεταξύ άλλων αυτοκινήτων βρέθηκε ένα τροχόσπιτο και ένα σκάφος πάνω σε τρέϊλερ μάρκας ΚΑΜΜΙΝ τα οποία κατασχέθηκαν και μεταφέρθηκαν στο Α.Τ. ... για φύλαξη. Από την προανάκριση προέκυψε ότι το σκάφος μάρκας ΚΑΜΜΙΝ είχε κλαπεί μαζί με το αυτοκίνητο ... την 23/24-8-88 από τον Πειραιά, το αυτοκίνητο αναζητήθηκε και δεν βρέθηκε, την δε 9/10-2-89 άγνωστοι δράστες εκμεταλλευόμενοι γενική διακοπή ρεύματος που υπήρχε στην ... αφαίρεσαν έξω από το ΑΤ το αναφερθέν σκάφος χωρίς να βρεθεί. Το σκάφος αυτό φαίνεται ταυτιζόμενο με το αναφερόμενο στην απόφαση. Ο αιτών κατά την διάρκεια της αυτεπάγγελτης από την αστυνομία, προανακρίσεως εδήλωσε ως διεύθυνση την οδό ... αρ. ..., στην διεύθυνση αυτή ανεζητήθη για να του επιδοθεί κλήση προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον του 12ου Τακτικού Ανακριτή Αθηνών και όπως προκύπτει από το υπο χρονολογία 10-12-1991 αποδεικτικό επιδόσεως του επιμελητή δικαστηρίων ... όταν ο τελευταίος μετέβη προς επίδοση τον πληροφόρησαν ότι ο Χ "δεν υπάρχει ούτε υπήρχε στην διεύθυνση αυτή, και είναι άγνωστος". Ο αιτών υποστηρίζει με την υπό κρίση αίτηση πως η όλη υπόθεση συνιστά σκευωρία της αστυνομίας και του ΑΑ, φίλου της τέως συζύγου του και προς επίρρωση των ισχυρισμών του υπέβαλε μαζί με την αίτηση την από 6-7-2006 ένορκη βεβαίωση ενώπιον του Ειρ. Λαμίας ΗΗ, υπεύθυνη δήλωση του ΕΕ με χρονολογία 11-7-2006 υπεύθυνη δήλωση του ΣΤ και αντίγραφα καταθέσεων των ΔΔ και ΖΖ. Οι δύο αυτές τελευταίες καταθέσεις δεν έχουν σχέση με την υπό κρίση υπόθεση, από την ανάγνωσή τους είναι απόλυτα σαφές ότι ο μεν ΖΖ αναφέρεται σε ένα αυτοκίνητο μάρκας πόρσε που είχε μεταφέρει στο συνεργείο του ο ΩΩ ενώ ο ΔΔ που διατηρεί το συνεργείο αυτοκινήτων στο οποίο συνελήφθη την 15-12-88 ο Χ, αναφέρεται στην γνωριμία του με τον με τον Χ χωρίς όμως να δίδει κάποια πληροφορία σχετικά με την δραστηριότητα αυτού. Και κατά συνέπεια οι εν λόγω καταθέσεις δεν είναι αξιολογήσιμες στην παρούσα υπόθεση. 'Οσον αφορά τις υπεύθυνες δηλώσεις των ΕΕ και ΣΤ: ο μεν πρώτος εξ αυτών αναφέρει πως ήταν παιδικός φίλος του ΑΑ ότι αυτός (ΑΑ) συνεργαζόταν με την ασφάλεια είχε φορτώσει δικογραφίες στον Χ που δεν είχε καμμία σχέση με αυτοκίνητα και κλοπές τότε, ότι ο ΑΑ είχε ένα σπίτι στην ... όπου του βρήκαν μία βάρκα και την φόρτωσαν στον Χ, ότι βρέθηκε στην ... το φόρτωσε στον Χ γιατί τότε έμενε με την πρώην γυναίκα του Χ ο ΑΑ εκεί ο Χ είχε χωρίσει και πήγαινε στην Σουηδία στην πρώτη γυναίκα του για να γλιτώσει και γνωρίζει από τον ΑΑ ότι δεν είχε καμμία σχέση ο Χ ο οποίος δεν είχε ασχοληθεί με κλοπές ή παρανομία. 'Όμως το παράδοξο με τον μάρτυρα αυτό είναι ότι δεν εμφανίστηκε για να εξετασθεί ως μάρτυς ενώπιον του δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλομένη απόφαση και δεν ανατρέπει όσα αναφέρει στην αρχική του κατάθεση ο αστυφύλακας ΒΒ και ειδικότερα για το σκάφος που βρέθηκε στην εξοχική κατοικία του Χ και μεταφέρθηκε στο Α.Τ. ... . Όσον αφορά την υπεύθυνη δήλωση του ΣΤ αφορά την κλοπή ενός αυτοκινήτου GOLF του δικηγόρου ΓΓ την οποία όμως δεν αφορά η υπό κρίση υπόθεση αλλά θα γίνει μνεία σε έτερο σημείο της παρούσας για λόγους κρίσεως περί αμφιβόλου αξιοπιστίας του ΣΤ, ο οποίος δεν ανευρέθη στην διεύθυνση (..., ...) που είχε δηλώσει όταν αποφυλακίστηκε (από 20-9-06 αποφυλακιστήριο ΑΣΚΑ ... και από 3-7-2008 βεβαίωση της Επιμελήτριας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών ...). 'Οσον αφορά την ένορκη βεβαίωση του ΗΗ ενώπιον του Ειρηνοδίκη Λαμίας που έδωσε στις 6-7-2006 αναφέρει ότι κατά το έτος 1987 ως και τον καιρό που αποφυλακίστηκε και έδωσε ένορκες καταθέσεις και υπεύθυνη δήλωση του Ν.105, το έτος 1991 είναι όλες ψευδείς γιατί απειλήθηκε από τον ΘΘ και ΚΚ να καταθέσει εναντίον ενός αγνώστου με το όνομα Χ, τούτο έγινε κατόπιν πιέσεων και εκβιασμών του στην φυλακή, ωστόσο στην εν λόγω ένορκη βεβαίωση αναφέρεται στην κλοπή του αυτοκινήτου μάρκας GOLF που ανήκε στον δικηγόρο ΓΓ και δεν κάνει ειδικό λόγο για τις πράξεις που αφορά η προκειμένη δικογραφία. Βεβαίως υποστηρίζει πως ο Χ (αιτών) ενεπλάκη αδίκως και όσα του απεδόθησαν είναι, ψευδή και ενώ το 2006 ενεθυμείτο πλήθος περιστατικών όταν αργότερα (3-11-08) εκλητεύθη εις την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Λαμίας και ελήφθη κατάθεσή του από τον εκεί Εισαγγελέα Πρωτοδικών αναφέρει ότι για την υπόθεση αυτή δεν θυμάται πλέον τίποτα αφού έχουν περάσει είκοσι χρόνια, δηλαδή εντός δύο ετών απαλείφθηκαν από την μνήμη του όλα όσα είχε καταθέσει προ διετίας και, σύμφωνα με σημείωση του Ειρηνοδίκη ο οποίος έλαβε την ένορκη βεβαίωση την 6-7-2006, όσα εδήλωσε ο ΗΗ ήταν γραμμένα εκ των προτέρων. Επίσης ο ΗΗ στην από 3-11-08 κατάθεσή του αναφέρει ότι δεν υπέβαλε έγκληση κατά των ΘΘ και ΚΚ για απειλή (οι οποίοι κατά δήλωσή του τον είχαν απειλήσει και εκβιάσει για να καταθέσει ψευδή σε βάρος του Χ). Περαιτέρω, σχετικά με την υπόθεση του δικηγόρου ΓΓ ο Χ κατεδικάσθη με την υπ'αρ. 718/2004 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών για την κλοπή του αυτοκινήτου του, ενώ με την υπ'αρ. 5901/1992 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έγινε δεκτή αγωγή του ανωτέρω δικηγόρου κατά του Χ για την κλοπή του αυτοκινήτου του μάρκας V.W. GOLF που δεν ταυτίζεται με την υπό κρίση υπόθεση (δείτε σχετικά αντίγραφα αποφάσεων).
VI) Κατά συνέπεια δεν υφίστανται νέα στοιχεία από τα οποία να προκύπτουν λόγοι επαναλήψεως της διαδικασίας και πρέπει να απορριφθεί η υπό κρίση αίτηση απορριφθησομένης συγχρόνως και της αιτήσεως του Χ για αναστολή εκτελέσεως της επιβληθείσας με την υπ'αριθμ. 719/2004 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών ποινής και επιβληθούν σε βάρος του τα δικαστικά έξοδα.
VII) Για τους λόγους αυτούς Προτείνω
Να απορριφθεί η από 16-7-2007 αίτηση του Χ, κατοίκου ..., κρατουμένου στο Νοσοκομείο Κρατουμένων ..., για επανάληψη υπέρ αυτού της ποινικής διαδικασίας επί της οποίας εξεδόθη η υπ'αρ. 719/2004 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών και απορριφθεί η συγχρόνως υποβληθείσα αίτησή του για αναστολή εκτελέσεως της επιβληθείσας με την άνω απόφαση ποινής.
Να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα σε βάρος του αιτούντος.
Αθήνα 8 Δεκεμβρίου 2008
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Ρούσσος-Εμμανουήλ Παπαδάκης".
Αφού άκουσε την Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 525 παρ. 1 ΚΠΔ η ποινική διαδικασία που περατώθηκε με αμετάκλητη απόφαση επαναλαμβάνεται προς το συμφέρον του καταδικασμένου, για πλημμέλημα ή κακούργημα, εκτός από τις άλλες περιπτώσεις που περιοριστικώς αναφέρονται στο ως άνω άρθρο και όταν (υπ' αριθ. 2) "ύστερα από την οριστική καταδίκη κάποιου, αποκαλύφθηκαν νέα - άγνωστα στους δικαστές που τον καταδίκασαν - γεγονότα ή αποδείξεις, τα οποία μόνα τους ή σε συνδυασμό με εκείνα που είχαν προσκομιστεί προηγουμένως κάνουν φανερό ότι αυτός που καταδικάστηκε είναι αθώος ή καταδικάστηκε άδικα για έγκλημα βαρύτερο από εκείνο που πραγματικά τέλεσε". Σκοπός της επαναλήψεως της διαδικασίας είναι η αναζήτηση της θεμελιώδους αρχής της ουσιαστικής αληθείας στη συγκεκριμένη περίπτωση και αποτροπή απαραδέκτων για το συναίσθημα του δικαίου αποτελεσμάτων (καταδικών - αθωώσεων). Ούτως ο θεσμός της επαναλήψεως της διαδικασίας φέρει εξαιρετικό χαρακτήρα και διέπεται από συγκεκριμένες αυστηρές προϋποθέσεις, διότι έρχεται σε σύγκρουση με τον θεσμό του δεδικασμένου κλπ και επιδιώκει την επανόρθωση των δικαστικών πλημμελειών με σκοπό την ορθότερη ουσιαστική απονομή της δικαιοσύνης. Εντεύθεν και 1) η επανάληψη της διαδικασίας δεν αποτελεί ένδικο μέσο, αλλ' έκτακτη διαδικασία, αφού η σχετική αίτηση στρέφεται κατ' αμετακλήτου αποφάσεως, ήτοι αυτής που απέκτησε την ισχύ δεδικασμένου, πράγμα που δεν συμβαίνει με τα ένδικα μέσα, 2) η υποβολή της σχετικής αιτήσεως δεν υπόκειται σε προθεσμία και μπορεί να γίνει οποτεδήποτε, 3) οι όροι "γεγονότα" ή "αποδείξεις" είναι ταυτόσημοι, 4) χωρεί επί αποφάσεως οιουδήποτε ποινικού δικαστηρίου (και στρατιωτικού), εφόσον υπό της αποφάσεως εχαρακτηρίσθη το αδίκημα ως κακούργημα ή πλημμέλημα, 5) η επανάληψη της διαδικασίας προβλέπεται μόνον επί αμετακλήτου αποφάσεως και οι περιπτώσεις, καθ' άς χωρεί η επανάληψη της διαδικασίας ορίζονται περιοριστικώς υπό του άνω άρθρου 525, εν όψει του εξαιρετικού χαρακτήρος της διαδικασίας αυτής, η οποία αποτελεί το έσχατο μέσο, με το οποίο επιδιώκεται να επιτευχθεί ο άνω σκοπός. Περαιτέρω, νέα γεγονότα ή αποδείξεις κατά την έννοια της ανωτέρω διατάξεως (525 παρ. 1 αριθ. 2) θεωρούνται εκείνες, οι οποίες, ασχέτως του αν υπήρχαν και πριν την καταδίκη, δεν υπεβλήθησαν στην κρίση των δικαστών που εδίκασαν και ως εκ τούτου ήσαν άγνωστες σ' αυτούς, την κρίση του δε αυτή το επιλαμβανόμενο της αιτήσεως επαναλήψεως διαδικασίας δικαστήριο σχηματίζει από την έρευνα των πρακτικών της προηγουμένης δίκης καθώς και από τα έγγραφα της δικογραφίας. Νέες αποδείξεις μπορεί να είναι οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία, όπως καταθέσεις μαρτύρων ή και νεώτερες των προηγουμένως εξετασθέντων, συμπληρωματικές ή διευκρινιστικές των όσων είχαν τεθεί υπόψη του δικαστηρίου, νέα έγγραφα ή άλλα στοιχεία που διευκρινίζουν αμφίβολα σημεία της υποθέσεως, με την προϋπόθεση όμως ότι οι αποδείξεις αυτές, εκτιμώμενες μόνες τους ή σε συνδυασμό με εκείνες που είχαν προσκομισθεί στο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση, καθιστούν φανερό, δηλαδή σε σημείο που εγγίζει την βεβαιότητα και όχι απλώς πιθανό, ότι ο κατηγορούμενος είναι αθώος ή κατεδικάσθη αδίκως για βαρύτερο έγκλημα από εκείνο που πραγματικά ετέλεσε. Δεν μπορούν όμως να αποτελέσουν λόγον επαναλήψεως της διαδικασίας γεγονότα, τα οποία δεν ήσαν άγνωστα στους δικαστάς που εξέδωσαν την καταδικαστική απόφαση, αλλά, αντιθέτως, ηρευνήθησαν αμέσως ή εμμέσως και απερρίφθησαν, ως και εκείνα, με τα οποία επιδιώκεται ο από ουσιαστικής και νομικής πλευράς έλεγχος της προσβαλλομένης αποφάσεως, με βάση το αποδεικτικό υλικό. Και τούτο διότι, εφόσον με την αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας δεν δημιουργείται στάδιο ελέγχου της δικαστικής κρίσεως, όπως αυτή διεμορφώθη στην οικεία δικαστική απόφαση, ύστερα από βάσανο του συγκεντρωθέντος αποδεικτικού υλικού, επιδιώκεται με αυτή η διεξαγωγή μιας νέας δίκης με βάση νέα στοιχεία, τα οποία δεν είχαν υπόψη τους οι δικασταί που εξέδωσαν την προσβαλλομένη απόφαση και από τα οποία αποδεικνύεται η αναλήθεια της πραγματικής βάσεως επί της οποίας εστηρίχθη η δικαστική κρίση.
Στην προκειμένη περίπτωση, ο αιτών Χ κατεδικάσθη αμετακλήτως δια της υπ' αριθ. 719/2004 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών για διακεκριμένη κλοπή κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και συνήθεια, εις ποινή καθείρξεως πέντε (5) ετών και δη (για το) ότι από κοινού με τον ΩΩ, με περισσότερες από μία πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, αφαίρεσε ξένα υλικά κινητά πράγματα από την κατοχή άλλου, με σκοπό να τα ιδιοποιηθεί παράνομα. Ειδικότερα: 1) Στον Πειραιά, τις νυκτερινές ώρες της 23ης προς 24η Αυγούστου 1988, αφαίρεσε το ... (Ελβετικός αριθμός) ΙΧΕ αυτοκίνητο, τύπου BMW 323J ALPINA με αριθμό πλαισίου ... , καθώς και το σκάφος (κρίς-κράφτ), τύπου ΚΑΜΜΙΝ, με την εξωλέμβια μηχανή τύπου MERCURES-140/PS, που βρισκόταν επάνω στο τρέιλερ που έφερε το αυτοκίνητο αυτό, από την κατοχή του αλλοδαπού KUSTER GUSTAN. 2) Στην Αθήνα, κατά το τελευταίο τρίμηνο του 1988 αφαίρεσε ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο, τύπου VW-GOLF-CTI, με αριθμό πλαισίου ... και κινητήρα KR025311, από την κατοχή αλλοδαπού, του οποίου η ταυτότητα δεν αποκαλύφθηκε. Το αυτοκίνητο αυτό εκινείτο με τις πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας ... . Τέτοιες πράξεις (κλοπές) διαπράττει κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια. Νυν (ο αιτών) ζητεί την επανάληψη της ποινικής διαδικασίας, η οποία επερατώθη με την έκδοση της ανωτέρω αποφάσεως, επικαλούμενος νέα γεγονότα και αποδείξεις, τα οποία ήσαν άγνωστα στους δικαστάς οι οποίοι τον εδίκασαν, και από τα οποία προκύπτει ότι ήτο αθώος για το άνω αδίκημα. Η αίτηση είναι νόμιμη και παραδεκτώς εισαγομένη ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου εν Συμβουλίω (άρθρα 527 παρ. 1 και 3 και 528 παρ. 1 ΚΠΔ), πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν.
Από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα: Με την υπ' αριθ. 719/2004 αμετάκλητη απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, ο αιτών κατεδικάσθη, ως άνω ανεφέρθη, για διακεκριμένη κλοπή. Για να καταλήξει στην καταδικαστική του κρίση το ανωτέρω δικαστήριο έλαβε υπόψη του τις καταθέσεις των ΒΒ και ΛΛ, προς δε και τις αναγνωσθείσες προανακριτικές καταθέσεις των εις αυτήν αναφερομένων μαρτύρων, μεταξύ των οποίων και την από 16.12.1988 τοιαύτη του ΔΔ, όπως από τα πρακτικά της 719/2004 αποφάσεως προκύπτει. Ήδη ο αιτών επικαλείται και προσκομίζει ως γεγονότα νέα και αποδείξεις τις καταθέσεις της πρώην συζύγου του ΜΜ, του ΕΕ, του ΗΗ, του ΣΤ, του ΝΝ και την από 16.12.1988 κατάθεση του ΔΔ. Όμως τα επικαλούμενα αυτά από τον αιτούντα στοιχεία από μόνα τους ή σε συνδυασμό με τα στοιχεία που είχαν προσκομισθεί στο δικαστήριο που εξέδωσε την ανωτέρω απόφαση, δεν είναι ικανά να θεμελιώσουν λόγον επαναλήψεως διαδικασίας που μπορεί να δικαιολογήσει αυτήν, αφού δεν καθιστούν φανερό, δηλαδή σε σημείο που να εγγίζει την βεβαιότητα και όχι απλώς πιθανόν, ότι ο αιτών δεν ετέλεσε την αξιόποινη πράξη της διακεκριμένης κλοπής κατ' επάγγελμα και συνήθεια, για την οποίαν και κατεδικάσθη. Ειδικότερα, α) η άνω από 16.12.1988 προανακριτική κατάθεση του ΔΔ ανεγνώσθη και ελήφθη υπόψη, όπως ανωτέρω ανεφέρθη και συνεπώς δεν ήτο άγνωστη στους δικαστάς που κατεδίκασαν τον αιτούντα. Β) η από 11.7.2006 υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1509/1986 του ΕΕ, ουδέν το νέον υπέρ του αιτούντος εισφέρει, αφού αυτός δηλώνει, μεταξύ άλλων, ότι "όπως είχε μάθει, ο ΑΑ είχε φορτώσει δικογραφίες στον Χ που δεν είχε καμμία σχέση, με αυτοκίνητα και κλοπές ποτέ, ... και μετά "Ο Χ, ξέρω από τον ίδιο τον ΑΑ , ότι δεν είχε καμμία σχέση και είναι όλα φόρτωμα ... ο Χ δεν έχει ποτέ ασχοληθεί με κλοπές ή παρανομία", ήτοι χωρίς κάτι συγκεκριμένο να γνωρίζει για την εν λόγω υπόθεση, αλλά γενικώς και αορίστως υπερασπίζεται τον αιτούντα, για τον οποίον, ενόψει μάλιστα του ότι έχει καταδικασθεί αμετακλήτως και δι' έτερες κλοπές με τις 718, 720/2004 αποφάσεις επίσης του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, δεν καθίσταται σαφές εις ποίες πράξεις του ο άνω δηλών αναφέρεται. Γ) επίσης η από 8.6.2006 υπεύθυνη δήλωση του ΣΤ δεν είναι νέο στοιχείο, αφού αναφέρεται σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του ΓΓ "μάρκας GOLF", ότι εκλάπη από τον ΑΑ, ενώ στην προκειμένη περίπτωση ο αιτών κατεδικάσθη με την υπ' αριθ. 719/2004 απόφαση (της οποίας ζητεί την ακύρωση) για αυτοκίνητο, επίσης τύπου VW-GOLF, το οποίον αφήρεσε όμως "από την κατοχή αλλοδαπού, του οποίου η ταυτότητα δεν αποκαλύφθηκε", όπως από την άνω απόφαση προκύπτει. Δ) η από 6.7.2006 ένορκη βεβαίωση, ενώπιον του Ειρηνοδίκου Λαμίας, του ΗΗ αφορά ανάκληση των όσων αυτός έχει καταθέσει από το 1987 έως το 1991 κατά του αιτούντος και υποστηρίζει ότι απειλήθηκε τότε από τους ΘΘ και ΚΚ να καταθέσει εναντίον του αγνώστου εις αυτόν ανθρώπου Χ, που του υπέδειξαν αυτοί και του οποίου το όνομα σκοπίμως ανεφέρετο για να ενοχοποιηθεί από τους ανωτέρω, όμως και αυτή, πέραν της γενικότητός της, αναφέρεται σε αυτοκίνητο μάρκας GOLF του δικηγόρου ΓΓ, που το είχε κλέψει ο ΘΘ με φίλους του. Ε) η από 15.12.1988 κατάθεση τού ΝΝ, Αστυφύλακος, αφορά το γεγονός της ψευδούς δηλώσεως στοιχείων ως ..., από τον αιτούντα όταν τον ήλεγξαν στο συνεργείο του ΔΔ και εν τέλει την αποκάλυψη των πραγματικών του στοιχείων και ουδέν έτερον και στ) η από 18.7.2007 υπεύθυνη δήλωση της ΜΜ, όπου αυτή δηλώνει, μεταξύ άλλων, ότι "ήτο σύζυγος του αιτούντος, με τον οποίον ήλθε σε διάσταση τα τέλη του 1987, διότι αυτός επέστρεψε στην Σουηδία, στην πρώην γυναίκα του. Από διάφορες συζητήσεις είχε καταλάβει ο αιτών βρίσκεται σε κόντρα με τους ΓΓ- Χωραΐτη - ΩΩ, οι οποίοι συνειργάζοντο με την αστυνομία. Αυτοί βρήκαν τον ΑΑ και τον ΘΘ και έμπλεξαν τον Χ. Όταν έφυγε ο Χ, για να τον εκδικηθεί, άρχισε να μένει με τον ΑΑ, όταν πήγε η Αστυνομία στο σπίτι που έμενε με τον ΑΑ η ΜΜ, την 28.3.1991, έψαξαν όλο το σπίτι για να βρουν τον Χ και όταν την ρώτησαν για τα αυτοκίνητα που ήταν έξω είπε ότι δεν ξέρει και ότι πολύ πιθανόν να είναι του Χ, επειδή μαζί του είχε προηγούμενα και γιατί ο ΑΑ ήταν φίλος της. Κάνει τη δήλωση γιατί έχει μετανοιώσει για ό,τι έκανε στον Χ", ουδέν νέον περιέχει, αφού αυτή (δηλούσα) ασχολείται με την οικογενειακή τους κατάσταση περισσότερο και τις σχέσεις του αιτούντος με ορισμένα πρόσωπα, και δηλώνει γενικώς ότι ο Χ δεν ήταν ποτέ κακοποιός ή εγκληματίας. Από όλα τα ανωτέρω, σαφώς προκύπτει ότι τα άνω αποδεικτικά στοιχεία, τόσον από μόνα τους όσον και συνεκτιμώμενα με τις αποδείξεις που είχαν προσκομισθεί στο Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, δεν καθιστούν φανερό, όπως προανεφέρθη, ότι ο αιτών ήτο αθώος της πράξεως, για την οποίαν κατεδικάσθη. Οι λοιπές αιτιάσεις που προβάλλει ο αιτών εν εκτάσει αφορούν τον από ουσιαστικής πλευράς επανέλεγχο της ορθότητος της αποφάσεως με την οποίαν κατεδικάσθη, εις το πλαίσιο της αρνήσεως της κατηγορίας υπό του αιτούντος, ο οποίος με τα ανωτέρω εκφράζει τις απόψεις του και τα συμπεράσματά του, διατί δεν υπήρχαν στοιχεία ενοχής, και είναι απαράδεκτοι.
Μετά πάντα ταύτα, η κρινομένη αίτηση πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της και να καταδικασθεί ο αιτών στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠΔ). Ακόμη, πρέπει να απορριφθεί και το αίτημα του αιτούντος για αναστολή της εκτελέσεως της ποινής, η οποία επεβλήθη δια της υπ' αριθ. 719/2004 ως άνω αποφάσεως, διότι κατά την διάταξη του άρθρου 529 ΚΠΔ προϋπόθεση της αναστολής εκτελέσεως της ποινής που εκτίεται δυνάμει αμετακλήτου καταδικαστικής αποφάσεως, όταν αυτή ζητείται μετά την υποβολή της αιτήσεως για επανάληψη της διαδικασίας, είναι η ευδοκίμηση της τελευταίας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 16.7.2007 αίτηση του Χ, για επανάληψη της διαδικασίας, που επερατώθη αμετακλήτως με την υπ' αριθ. 719/2004 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών και το από 24.9.2007 αίτημα για χορήγηση αναστολής εκτελέσεως της ποινής, η οποία επεβλήθη με την άνω απόφαση. Και

Καταδικάζει τον αιτούντα στα δικαστικά έξοδα, τα οποία ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 6 Μαρτίου 2009. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 20 Ιουλίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή