Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1604 / 2010    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός Αρμοδιότητος. Παραπέμπει στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς.
Αριθμός 1604/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' Ποιν. Τμήμα - (Σε Συμβούλιο)

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Θεοδώρα Γκοΐνη Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Ιωάννη Παπαδόπουλο, Ιωάννη Γιαννακόπουλο και Βασίλειο Φράγγο-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικόλαου Τσάγγα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 22 Σεπτεμβρίου 2010, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου,
με εγκαλών τον Χ, κάτοικο ... και εγκαλούμενο τον Τ. Η αίτηση αυτή με αριθμό και ημερομηνία 269/18-3-2010, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 427/2010.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικόλαος Τσάγγας εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή με αριθμό 210/31-5-2010 στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
"I)O Χ υπέβαλε, την με ΑΒΜ Γ08/1885/2008 έγκλησή του κατά Τ, Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, Γεωργίου Πετειναρέλη, Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών, κ.λ.π. Επί της εγκλήσεως αυτής ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Αθηνών εξέδωσε την υπ' αριθμ. ΕΓ 150-8/296/14Ρ/2009 διάταξη με την οποία απερρίφθη η άνω έγκληση - σε σχέση με τον Αντεισαγγελέα Εφετών Τ - ως νόμω αβάσιμη. Κατά της διάταξης αυτής ο άνω εγκαλών άσκησε την από 23-2-2010 υπ' αριθμ. 2/2010 προσφυγή ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Ενόψει του ότι ο καταγγελόμενος είναι δικαστικός λειτουργός που υπηρετεί με τον βαθμό του Αντεισαγγελέα Εφετών στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, δηλ. στην Εισαγγελία που είναι αρμόδια να κρίνει επί της ρηθείσης προσφυγής, μας υπεβλήθη από τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών η από 18-3-2010 αναφορά για τα περαιτέρω:
ΙΙ) Επειδή κατά το άρθρο 136 περ. ε' Κ.Π.Δ., ο κατηγορούμενος, στην έννοια του οποίου νοείται και ο καταγγελλόμενος και δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη (βλ. ΑΠ 364/2006, ΑΠ 1218/2006), είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του παρέδρου σε πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υποθέσεως σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο. Από το δικαιολογητικό λόγο της παραπάνω διατάξεως, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσης του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραπομπής, όχι μόνο κατά το στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και κατ' εκείνο της προδικασίας, στο οποίο περιλαμβάνεται και η κρίση επί προσφυγής του εγκαλούντος κατά απορριπτικής διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών κατά το άρθρο 48 Κ.Π.Δ. ή η κρίση επί της θέσεως της μηνύσεως στο αρχείο κατά το άρθρο 43 Κ.Π.Δ. Εξ άλλου επί της άνω περιπτώσεως την παραπομπή αποφασίζει ο Άρειος Πάγος που συνέρχεται σε συμβούλιο (άρθρο 137 § 1 στοιχ. γ Κ.Π.Δ.). Ενόψει των ανωτέρω συντρέχει νόμιμη περίπτωση παραπομπής στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά - και τις δικαστικές αρχές του Πειραιά - για την κρίση επί της παραπάνω προσφυγής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Προτείνω: Όπως παραπεμφθεί η υπόθεση και δη ο έλεγχος της θέσεως της από 21-12-2007 εγκλήσεως του Χ κατά του Τ στο αρχείο από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά, καθώς και στις δικαστικές αρχές του Εφετείου και του Πρωτοδικείου Πειραιά και των αντιστοίχων Εισαγγελιών, αν συντρέξει περίπτωση. Αθήνα 10 Μαΐου 2010
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αθανάσιος Κονταξής"
Αφού άκουσε Τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 136 στοιχ.ε' του ΚΠΔ, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 ΚΠΔ Δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή του σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές Δικαστήριο. Από το δικαιολογητικό λόγο της διατάξεως αυτής, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, οφειλομένης στο γεγονός ότι ο παθών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο Δικαστήριο, προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραπομπής όχι μόνο κατά το στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και κατ' εκείνο της προδικασίας, και όταν ακόμη δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ.1 στοιχ. γ' του ίδιου Κώδικα, την παραπομπή στην περίπτωση αυτή μπορεί να ζητήσει ο εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος ή ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε σχετικώς, αν πρόκειται περί παραπομπής από το Δικαστήριο της περιφέρειας ενός Εφετείου σε Δικαστήριο της περιφέρειας άλλου Εφετείου, ο Άρειος Πάγος, σε Συμβούλιο, όταν δεν υπάρχει αρμοδιότητα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ή Εφετών, εφαρμόζονται δε αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 132,134 και 135 εδ.1 ΚΠΔ. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Ο Χ υπέβαλε την ΑΒΜΓ08/1885/2008 έγκληση κατά του Δικαστικού Λειτουργού, Αντεισαγγελέως Εφετών Τ για συκοφαντική δυσφήμηση. Ο Εισαγγελεύς Πλημμελειοδικών Αθηνών, με την υπ'αριθ.ΕΓ 150-8/296/149/2009 διαταξή του απέρριψε κατ'άρθρο 47 ΚποινΔ την άνω έγκληση. Κατά της διατάξεως αυτής ο εγκαλών άσκησε, κατ'άρθρο 48 ΚποινΔ την υπ'αριθ.2/23-2-2010 προσφυγή ενώπιον του Εισαγγελέως Εφετών Αθηνών. Ο εγκαλούμενος, όμως, υπηρετεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, γι'αυτό ο Εισαγγελεύς Εφετών Αθηνών, με το υπ'αριθ.269/18-3-2010 έγγραφό του, ζητεί τον κανονισμό αρμοδιότητος. Κατόπιν των παραπάνω, συντρέχει περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητος κατά παραπομπή, σύμφωνα με τα άρθρα 136 στοιχ.ε' και 137 παρ.1 στοιχ.γ' ΚποινΔ και πρέπει να ορισθεί αρμόδιος να κρίνει την άνω προσφυγή, ο Εισαγγελεύς Εφετών Πειραιώς στον οποίο, καθώς και τις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές Πειραιώς, αν συντρέξει νόμιμη περίπτωση, πρέπει να διαταχθεί η παραπομπή της υποθέσεως.
Για τους λόγους αυτούς Διατάσσει την παραπομπή της υποθέσεως στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, ήτοι να αποφανθεί επι της υπ'αριθ.2/23-2-2010 προσφυγής του Χ κατά της υπ'αριθ.ΕΓ 150-8/296/14Δ/2009 διατάξεως του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών, καθώς και στις άλλες Δικαστικές Αρχές του Πειραιά, αν συντρέξει περίπτωση.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 6 Οκτωβρίου 2010.
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 6 Οκτωβρίου 2010.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ