Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 613 / 2013    (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Θέμα
Αγωγή διεκδικητική, Απαράδεκτη συζήτηση.
Περίληψη:
Διεκδικητική αγωγή ακινήτου. Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση διότι ο απολειπόμενος μοναδικός αναιρεσίβλητος δεν κλητεύθηκε και γενικά δεν μπορεί να διαπιστωθεί ποιος επισπεύδει τη συζήτηση.
Αριθμός 613/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Γ' Πολιτικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Φούκα, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (λόγω μη υπάρξεως Αντιπροέδρου στο Τμήμα), Δημήτριο Μαζαράκη, Νικόλαο Μπιχάκη, Ερωτόκριτο Καλούδη και Αργύριο Σταυράκη, Αρεοπαγίτες.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 23 Ιανουαρίου 2013, με την παρουσία και της γραμματέως Αγγελικής Ανυφαντή, για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ:

Των αναιρεσειόντων: 1) Χ. Γ. συζ. Δ., το γένος Ν. Τ., κατοίκου ..., 2) Μ. χήρας Α. Τ., το γένος Α. Κ., κατοίκου ..., και 3) Ν. Τ. του Α., κατοίκου ..., (οι 2η και 3ος ως κληρονόμοι του Α. Τ.), οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Νικόλαο Εμμανουηλίδη, με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ.
Του αναιρεσιβλήτου: Α. Μ. του Δ., κατοίκου ..., που δεν παραστάθηκε.

Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 6/5/1999 αγωγή του ήδη αναιρεσιβλήτου, που κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 77/2001 μη οριστική, 135/2005 οριστική του ιδίου Δικαστηρίου, 328/2008 μη οριστική και 150/2011 του Εφετείου Λάρισας. Την αναίρεση των τελευταίων αποφάσεως ζητούν οι αναιρεσείοντες με την από 26/9/2011 αίτησή τους.
Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο παραστάθηκαν μόνο οι αναιρεσείοντες, όπως σημειώνεται πιο πάνω. Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης Δημήτριος Μαζαράκης ανέγνωσε την από 11/1/2013 έκθεσή του, με την οποία εισηγήθηκε την απόρριψη της αίτησης αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Επειδή, κατά το άρθρ. 576 παρ. 2 του ΚΠολΔ, αν ο μοναδικός αντίδικος εκείνου που επισπεύδει την συζήτηση δεν εμφανισθεί ή εμφανισθεί αλλά δεν λάβει μέρος σε αυτήν με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος, ο ’ρειος Πάγος εξετάζει αυτεπαγγέλτως αν κλητεύθηκε νομίμως και εμπροθέσμως, αν δε η κλήση δεν επιδόθηκε καθόλου ή δεν επιδόθηκε νόμιμα ή εμπρόθεσμα, ο ’ρειος Πάγος κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση και η υπόθεση επαναφέρεται για συζήτηση με νέα κλήτευση. Επίσης, κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση, όταν απολείπεται ο μοναδικός αναιρεσίβλητος και δεν μπορεί να διαπιστωθεί ποιος διάδικος επέσπευσε τη συζήτησή της.
Στην προκείμενη περίπτωση, με την κρινόμενη από 26-9-2011 αίτηση αναιρέσεως προσβάλλεται η 150/2011 απόφαση του Εφετείου Λάρισας, η συζήτηση της οποίας ορίστηκε για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο της 23-1-2013. Κατ' αυτήν όμως, κατά την οποία εκφωνήθηκε η υπόθεση στη σειρά της από το οικείο πινάκιο, ο μοναδικός αναιρεσίβλητος δεν εμφανίσθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, ούτε κατέθεσε δήλωση σύμφωνα με τα άρθρα 573 παρ. 1, 242 παρ. 2 ΚΠολΔ. Προέχει, επομένως, να ερευνηθεί, αν ο απολειπόμενος μοναδικός αναιρεσίβλητος κλητεύθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα ή αν έχει επισπεύσει ο ίδιος τη συζήτηση εγκύρως κλητεύοντας νόμιμα και εμπρόθεσμα τους αντιδίκους του αναιρεσείοντες. Από την έρευνα του φακέλου της δικογραφίας δεν μπορεί να διαπιστωθεί ποιος διάδικος επέσπευσε τη συζήτηση της υποθέσεως, καθόσον οι φερόμενοι ως επισπεύδοντες τη συζήτηση αναιρεσείοντες δεν επικαλούνται συγκεκριμένη κατ' αριθμό και ημερομηνία έκθεση επίδοσης, ούτε προσκομίζουν συγκεκριμένο αποδεικτικό επιδόσεως. Επομένως, πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτηση της αίτησης αναίρεσης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της από 26-9-2011 αιτήσεως των Χ. συζ. Δ. Γ. κ.λ.π. για αναίρεση της υπ' αριθ. 150/2011 αποφάσεως του Εφετείου Λάρισας.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 19 Μαρτίου 2013.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 8 Απριλίου 2013.
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή