Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2060 / 2014    (Β1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Θέμα
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.
Περίληψη:
Το Εφετείο δεχόμενο ότι οφείλονται αμοιβές, για την εργασία κατά τις Κυριακές, τις οποίες και επιδίκασε, δίχως να υποβληθεί με την αγωγή αντίστοιχο αίτημα και είναι βάσιμος ο, από τον αρ. 9 του άρθρου 559 ΚΠολΔ, λόγος της αναίρεσης.

Αριθμός 2060/2014

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

B1' Πολιτικό Τμήμα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Νικόλαο Λεοντή, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Ανδρέα Δουλγεράκη, Νικόλαο Πάσσο, Μιχαήλ Αυγουλέα και Χρήστο Βρυνιώτη, Αρεοπαγίτες.
ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 7 Οκτωβρίου 2014, με την παρουσία και της Γραμματέως Ελένης Τσιουρή, για να δικάσει μεταξύ:
Του αναιρεσείοντος: Της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε. που εδρεύει στην … και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Σπυρίδωνα Ροΐδη και κατέθεσε προτάσεις με τις οποίες υπέβαλε το αίτημα της επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση.
Του αναιρεσιβλήτου: Σ. Κ. του Β., κατοίκου ..., ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Χαρίδημο Βεργούλη, με δήλωση κατ' άρθρο 242 παρ. 2ΚΠολΔ και κατέθεσε προτάσεις.
Η ένδικη διαφορά άρχισε με την με αρ.κατάθ. 35128/2006 αγωγή του ήδη αναιρεσίβλητου, που κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 22985/2008 οριστική του ίδιου Δικαστηρίου και 2195/2010 του Εφετείου Θεσσαλονίκης. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητεί η αναιρεσείουσα με την από 1-8-2011 αίτησή της. Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως σημειώνεται πιο πάνω. Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης, Ανδρέας Δουλγεράκης ανέγνωσε την από 25-9-2014 έκθεσή του, με την οποία εισηγήθηκε την παραδοχή της αιτήσεως αναιρέσεως.
Ο πληρεξούσιος της αναιρεσείουσας ζήτησε την παραδοχή της αιτήσεως του καθώς και του αιτήματος επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση και την καταδίκη του αντιδίκου μέρους στη δικαστική δαπάνη.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά τη διάταξη του αρθρ. 559 αριθ. 9 του KΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο επιδίκασε κάτι που δεν ζητήθηκε ή επιδίκασε περισσότερα από αυτά που ζητήθηκαν. Ο λόγος αυτός αναίρεσης αποτελεί κύρωση της διαθετικής αρχής (KΠολΔ 106), σύ΅φωνα ΅ε την οποία το δικαστήριο ενεργεί ύστερα από αίτηση διαδίκου και αποφασίζει ΅ε βάση τους πραγματικούς ισχυρισ΅ούς, που προτείνουν και αποδεικνύουν οι διάδικοι. Ως αίτηση, κατά την έννοια του αριθ΅ού 9 του άρθρου 559 ΚΠολΔ, θεωρείται η αίτηση που αποτελεί ιδιαίτερο κεφάλαιο της δίκης και προκαλεί εκκρεμοδικία. Στην προκειμένη περίπτωση το Εφετείο, με την προσβαλλόμενη απόφαση του, δέχθηκε, μεταξύ των άλλων και τα ακόλουθα: " Ο ενάγων (ήδη εκκαλών) στην από 27.7.2006 αγωγή του ενώπιον του Μονο΅ελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης εξέθετε ότι την 1.7.1999 προσλήφθηκε από την εναγό΅ενη εταιρία, που εκδίδει στη Θεσσαλονίκη την η΅ερήσια εφημερίδα "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ", ΅ε σύ΅βαση εξαρτη΅ένης εργασίας αορίστου χρόνου, προκει΅ένου να εργαστεί ως εσωτερικός συντάκτης στο τ΅ή΅α των αθλητικών ειδήσεων της εφημερίδας της, ότι ΅ε την ειδικότητα αυτή παρέσχε τις υπηρεσίες του στην εναγο΅ένη κατά τις αναφερό΅ενες σ' αυτήν (αγωγή) η΅έρες και ώρες, α΅ειβό΅ενος ΅ε αποδοχές κατώτερες των προβλεπό΅ενων από τις οικείες ΣΣΕ, ενώ δεν του καταβάλλονταν ούτε α΅οιβές για την πέραν του νό΅ι΅ου ωραρίου εργασία του και για την εργασία του κατά τις Κυριακές και τις νύχτες ούτε άδεια και επιδό΅ατα άδειας και εορτών. Βάσει αυτών, και επικαλούμενος, περαιτέρω, ότι για το χρονικό διάστη΅α από 1.7.1999 έως 15.7.2002 η εναγο΅ένη α΅φισβητεί τη σχέση τους ως απορρέουσα από σύ΅βαση εξαρτη΅ένης εργασίας αόριστου χρόνου, ζήτησε, αφενός να αναγνωριστεί ότι κατά το χρονικό αυτό διάστη΅α (1.7.1999 έως 15.7.2002) εργαζόταν ΅ε σύ΅βαση εξαρτη΅ένης εργασίας και αφετέρου να υποχρεωθεί η εναγο΅ένη, κυρίως ΅ε βάση τη σύ΅βαση και επικουρικά κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισ΅ού, να του καταβάλει για την εργασία του από 1.1.2011- 20.7.2006 το ποσό των 58.334,49 ευρώ για τις παραπάνω αιτίες και αναλυτικά: 1) 24.857,66 Ευρώ για διαφορές νό΅ι΅ων και καταβληθεισών αποδοχών, 2) 3.886,68 Ευρώ για επιδό΅ατα εορτών, 3) 2.258,10 Ευρώ για επιδό΅ατα άδειας, 4) 7.820,29 Ευρώ για την εργασία πέραν του νό΅ι΅ου ωραρίου (υπερεργασία κλπ) 5) 6.037,21 Ευρώ για εργασία τις Κυριακές, 6) 852,88 Ευρώ για νυχτερινή εργασία και 7) 12.621,67 Ευρώ για πρόσθετη εργασία. Το πρωτοβάθ΅ιο Δικαστήριο, ΅ε την εκκαλού΅ενη απόφασή του, απέρριψε την αγωγή ως αβάσι΅η, κατ' ουσίαν, κρίνοντας ότι για ΅εν το χρονικό διάστη΅α 1.7.1999 έως 15.7.2002 οι διάδικοι δε συνδέονταν ΅εταξύ τους ΅ε σύ΅βαση εξαρτη΅ένης εργασίας αλλά ΅ε σύ΅βαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, για δε το χρονικό διάστη΅α 16.7.2002 έως 20.7.2006 ο ενάγων, εργαζό΅ενος ως εξωτερικός συντάκτης και βάσει του χρόνου της παρεχόμενης εργασίας του, ελά΅βανε κανονικά τις αποδοχές του. Στην συνέχεια, (το Εφετείο) δέχθηκε και ότι "ο ενάγων απασχολείτο στην εφημερίδα της εναγο΅ένης από ώρα 14.30' έως 21.30' τις η΅έρες Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρα 15.00' έως 22.00' τις Κυριακές, ώστε δε δικαιούται α΅οιβή για εργασία πέραν του νό΅ι΅ου ωραρίου των 40 ωρών ανά εβδο΅άδα και για εργασία κατά τη νύχτα και πρέπει να απορριφθεί ως αβάσι΅η η αγωγή κατά σχετικά τα αιτή΅ατά της (α΅οιβή για υπερεργασία, υπερωριακή εργασία και απασχόληση κατά τη νύχτα). Ό΅ως, υπό το καθεστώς της πενθή΅ερης εργασίας, που καθιερώθηκε ΅ε την από 10.4.2002 συ΅φωνία ΅εταξύ της 'Ενωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, η οποία, κατ' άρθρο 3 παρ. 5 εδ. Β' του ΝΔ 1346/1973, εφαρ΅όζεται και για τους συντάκτες των ημερήσιων εφημερίδων Θεσσαλονίκης από 1.1.2002, ο ενάγων για την επτάωρη εργασία του κατά την Κυριακή, ως έκτη ημέρα, δικαιούται εκτός από την προσαύξηση του 75% επί του νόμιμου μισθού του και το 1/25 του μισθού αυτού, καθόσον δεν ελάμβανε αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας.
Συνεπώς, για την εργασία του αυτή (Κυριακών), με βάση τις αποδοχές του εσωτερικού συντάκτη εφημερίδας, ο ενάγων δικαιούται να λάβει το ποσό των 11.654,37 Ευρώ. Το ποσό αυτό το Εφετείο επιδίκασε στον ενάγοντα. Έτσι, όμως, που έκρινε επιδίκασε κάτι που δεν ζητήθηκε. Ειδικότερα, το Εφετείο δέχθηκε ότι ο αναιρεσίβλητος εργαζόταν κατά τις Κυριακές και συνεπώς, υπό το καθεστώς της πενθήμερης εργασίας, ο αναιρεσίβλητος για την επτάωρη εργασία του κατά την Κυριακή δικαιούται εκτός από την προσαύξηση 75% επί του νόμιμου μισθού του και το 1/25 του μισθού αυτού, καθόσον δεν ελάμβανε αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας. Ωστόσο, από την επισκόπηση της αγωγής του αναιρεσίβλητου, δεν προκύπτει ότι αυτός ζήτησε την επιδίκαση της προσαύξησης 75% επί του νόμιμου μισθού του, καθώς και το 1/25 του ημερομίσθιου του για την εργασία του κατά τις Κυριακές και ακόμη ότι επικαλείται, ότι δεν ελάμβανε αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης. Πρέπει να σημειωθεί, ότι το αίτημα της αγωγής, με αρίθμηση (VII) και τίτλο " ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ", αφορά μόνο τις αξιώσεις του ενάγοντος- αναιρεσίβλητου, για την αμοιβή της εργασίας που παρείχε επί 1,33 ώρες υπερεργασιακά και 1 ώρα κατά τη νύχτα, κατά τις Κυριακές, οι οποίες μάλιστα απορρίφθηκαν στην ουσία διότι κρίθηκε ότι ο αναιρεσίβλητος δεν εργάσθηκε πέραν του νομίμου ωραρίου, ούτε κατά τη νύχτα.
Συνεπώς, το Εφετείο, δεχόμενο ότι οφείλονται οι παραπάνω αμοιβές, για την εργασία κατά τις Κυριακές, τις οποίες και επιδίκασε, υπέπεσε στην πλημμέλεια που επικαλείται η αναιρεσείουσα και είναι βάσιμος ο μοναδικός, από τον αρ. 9 του άρθρου 559 ΚΠολΔ, λόγος της αναίρεσης. Μετά από αυτά, πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, κατά το παραπάνω μέρος της και εκείνο που αναφέρεται στην επιδίκαση δικαστικών εξόδων.
Σύ΅φωνα ΅ε το άρθρο 580 παρ.3 ΚΠολΔ, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 65 παρ. 1 του Ν.4139/2013 "Αν ο ’ρειος Πάγος αναιρέσει την απόφαση για οποιονδήποτε άλλο λόγο, εκτός από εκείνους που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, ΅πορεί να κρατήσει την υπόθεση και να ασχοληθεί ΅ε την εκδίκασή της, ιδίως αν, κατά την κρίση του, δεν χρειάζεται άλλη διευκρίνιση. Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, με την αγωγή δεν υποβλήθηκε το παραπάνω αίτημα και γιαυτό η υπόθεση δεν απαιτεί περαιτέρω έρευνα. Επομένως, ΅ετά την αναίρεση της προσβαλλομένης απόφασης, πρέπει ο ’ρειος Πάγος να κρατήσει την υπόθεση, να μην ασχοληθεί όμως με την εκδίκαση της αγωγής, ενόψει και του ότι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε απορρίψει αυτήν. Ο αναιρεσίβλητος- ενάγων πρέπει να καταδικαστεί, ως ηττώμενος, στα δικαστικά έξοδα της αναιρεσείουσας-εναγομένης, σύμφωνα με τα άρθρα 176, 183 ΚΠολΔ. Κατά τη διάταξη του άρθ. 579 § 2 ΚΠολΔ, εάν αποδεικνύεται προαποδεικτικά εκούσια ή αναγκαστική εκτέλεση της απόφασης που αναιρέθηκε, ο ’ρειος Πάγος, αν υποβληθεί αίτηση ΅ε το αναιρετήριο ή ΅ε τις προτάσεις ή ΅ε αυτοτελές δικόγραφο, που κατατίθεται στην γρα΅΅ατεία του Αρείου Πάγου ως την παρα΅ονή της συζήτησης, διατάσσει ΅ε την αναιρετική απόφαση την επαναφορά των πραγ΅άτων στην κατάσταση που υπήρχε πριν από την εκτέλεση. Στην προκει΅ένη περίπτωση, η αναιρεσείουσα ΅ε τις ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου προτάσεις της, που κατέθεσε, κατά την επ' αυτών ση΅είωση του αρ΅όδιου γρα΅΅ατέα, την 7-10-2014, δηλ. κατά την ημέρα συζήτησης της υπόθεσης, υπέβαλε αίτηση επαναφοράς των πραγ΅άτων στην προτέρα κατάσταση, ζητώντας να υποχρεωθεί ο αναιρεσίβλητος σε επιστροφή των ποσών που κατέβαλε σ' αυτόν σε εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης. Εφόσον όμως οι προτάσεις δεν κατατέθηκαν ως την παραμονή της συζήτησης, η υποβληθείσα με αυτές αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων είναι απαράδεκτη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί, την 2195/2010 απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης, κατά το μέρος της, που αναφέρεται στο σκεπτικό.
Απορρίπτει την αίτηση της αναιρεσείουσας, περί επαναφοράς των πραγ΅άτων στην προτέρα κατάσταση.
Καταδικάζει τον ενάγοντα-αναιρεσίβλητο στα δικαστικά έξοδα της αναιρεσείουσας-εναγομένης, τα οποία ορίζει σε δύο χιλιάδες τριακόσια (2.300) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε, στην Αθήνα, στις 4 Νοεμβρίου 2014
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του στις 18 Νοεμβρίου 2014.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή