Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1 / 2016    (Νόμου 3068)


Αριθμός απόφασης 1/2016 ΤΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΟΥ Ν. 3068/2002 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Συγκροτήθηκε από τους: Ευφημία Λαμπροπούλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου (αναπληρώτρια της Προέδρου του Αρείου Πάγου, Βασιλικής Θάνου-Χριστοφίλου σύμφωνα με την 207/2015 πράξη της), Βασίλειο Καπελούζο αναπληρωματικό μέλος (λόγω κωλύματος του πρώτου τακτικού μέλους Κωνσταντίνου Τσόλα) και Χρήστο Βρυνιώτη, εισηγητή-τακτικό μέλος, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε με την παρουσία και της γραμματέως Ελένης Τσιουρή στις 9 Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30, στο μέγαρο του Αρείου Πάγου και στο γραφείο της προέδρου του, για να αποφασίσει επί της από 25-1-2016 αίτησης του Π. Σ., κατοίκου ..., κατά του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης με την επωνυμία "Δήμος Αμαρουσίου" που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα.
Αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω αίτηση που κατατέθηκε νόμιμα στη Γραμματεία του Αρείου Πάγου, με την οποία ο αιτών παραπονείται για τη μη συμμόρφωση του καθ' ου προς τη 1380/2011 αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 1 εδ. α-δ του ν. 3068/2002, όπως τα εδάφια γ και δ προστέθηκαν με τα άρθρα 20 του ν. 3301/2004 και 4Ε παρ.3 του ν. 3388/2005 αντίστοιχα: "Το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων. Δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου είναι όλες οι αποφάσεις των διοικητικών, πολιτικών, ποινικών και ειδικών δικαστηρίων που παράγουν υποχρέωση συμμόρφωσης ή είναι εκτελεστές κατά τις οικείες δικονομικές διατάξεις και τους όρους που κάθε απόφαση τάσσει. Δεν είναι δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια του παρόντος και δεν εκτελούνται οι εκτελεστοί τίτλοι που αναφέρονται στις περιπτώσεις των εδαφίων γ-ζ της παρ. 2 του άρθρου 904 Κ.Πολ.Δ. πλην των κηρυχθεισών εκτελεστών αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τα οποία ανήκουν εξ ολοκλήρου στο Δημόσιο". Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών ως δικαστική απόφαση που υπόκειται στη διαδικασία του ν. 3068/2002 νοείται η οριστική καταψηφιστική απόφαση που έχει εκδοθεί κατά την τακτική ή κάποια ειδική διαδικασία και επιλύει οριστικά τη διαφορά, κατέστη δε τελεσίδικη, παρέχουσα κατά το άρθρο 904 παρ. 1 και 2α Κ.Πολ.Δ. δυνατότητα αναγκαστικής εκτέλεσης και παράγουσα αντίστοιχη υποχρέωση συμμόρφωσης. Τέτοια απόφαση δεν είναι εκείνη που έχει απλώς αναγνωριστικό χαρακτήρα και δίδει τη βάση για ικανοποίηση άλλων αξιώσεων του αιτούντος, διότι στο διατακτικό της δεν περιέχει καταψηφιστική διάταξη και δεν μπορεί να αποτελέσει κατά το νόμο τίτλο εκτελεστό, παρά μόνο ως προς τη δικαστική δαπάνη. Περαιτέρω από τις διατάξεις των άρθρων 3 του ίδιου πιο πάνω ν. 3068/2002 και 3 του π.δ. 61/2004, με τις οποίες προβλέπεται η διαδικασία διαπίστωσης της μη συμμόρφωσης της διοίκησης σε δικαστική απόφαση και κύρωσης για τη μη συμμόρφωση, προκύπτει ότι, αν η υπόχρεη αρχή δεν συμμορφωθεί προς τη δικαστική απόφαση, μετά τη διαπίστωση από το αρμόδιο τριμελές συμβούλιο ότι η μη συμμόρφωση είναι αδικαιολόγητη, την κλήση αυτού για συμμόρφωση της υπόχρεης αρχής και την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας που τάχθηκε σχετικά, το τριμελές συμβούλιο εκδίδει απόφαση με την οποία βεβαιώνει τη μη συμμόρφωση και προσδιορίζει ένα χρηματικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί στον ενδιαφερόμενο ως κύρωση για τη μη συμμόρφωση της διοίκησης προς τη δικαστική απόφαση. Από τις παραπάνω διατάξεις του ν. 3068/2002 και του π.δ. 61/2004, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 3 παρ. 8 αυτού, προκύπτει ότι η προβλεπόμενη από αυτές διαδικασία ελέγχου συμμόρφωσης της διοίκησης προς τις προαναφερόμενες αποφάσεις, αποτελούσα στην πραγματικότητα μορφή εξαναγκασμού αυτής (διοίκησης) προς συμμόρφωσή της προς το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης, πρέπει να αποτελεί το έσχατο μέσο προς τούτο. Κατά συνέπεια σε περίπτωση κατά την οποία παρέχεται με τη μη εκτελούμενη από τη διοίκηση δικαστική απόφαση η δυνατότητα έμμεσης εκτέλεσης αυτής είτε κατά το άρθρο 946 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. (περίπτωση εκτέλεσης επί ενέργειας πράξης που δεν μπορεί να γίνει από τρίτο) είτε κατά το άρθρο 947 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. (περίπτωση εκτέλεσης επί υποχρέωσης του οφειλέτη σε παράλειψη ή ανοχή πράξης), ο αιτών πρέπει να εκθέτει αν επιχειρήθηκε ή όχι τέτοια εκτέλεση και ποιο το αποτέλεσμά της. Τέλος με το άρθρο 3 παρ. 6 του ν. 3068/2002 ορίζεται ότι σε περίπτωση καταψηφιστικής απόφασης με αντικείμενο χρηματική παροχή, η σχετική αίτηση προς το αρμόδιο τριμελές συμβούλιο υποβάλλεται μόνο όταν η αναγκαστική εκτέλεση που επιχείρησε ο δικαιούχος απέβη άκαρπη ή είναι φανερό ότι θα απέβαινε άκαρπη. Στην προκειμένη περίπτωση με την υπό κρίση από 25-1-2016 αίτησή του ο αιτών εκθέτει τα εξής: Ότι με τη 1380/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία ήδη έχει καταστεί αμετάκλητη, έγινε μερικώς δεκτή η από 26-2-2009 αγωγή του κατά του εναγομένου και ήδη καθ' ου η αίτηση οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αναγνωρίσθηκε η ακυρότητα της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του από τον καθ' ου, αναγνωρίσθηκε ότι αυτός συνδέεται με τον καθ' ου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, υποχρεώθηκε ο καθ' ου να αποδέχεται την προσηκόντως προσφερόμενες υπηρεσίες του με ταυτόχρονη καταβολή των νομίμων αποδοχών του και με την απειλή χρηματικής ποινής εκατό ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσής του προς την υποχρέωση αυτή και υποχρεώθηκε ο καθ' ου να του καταβάλει τα ποσά των 22.697,44, 4.224 και 3.000 ευρώ με το νόμιμο τόκο κατά τις αναφερόμενες διακρίσεις. Ότι αν και επέδωσε στον καθ' ου πρώτο απόγραφο εκτελεστό της πιο πάνω απόφασης με επιταγή προς πληρωμή, ο τελευταίος δεν συμμορφώθηκε προς το διατακτικό της ούτε ως προς τα επιδικασθέντα ποσά και για το λόγο αυτό αναγκάσθηκε να προβεί σε κατάσχεση εις χείρας της Τράπεζας Πειραιώς ως τρίτης για την ικανοποίηση της απαίτησής του. Ζητεί δε να διαπιστωθεί από το παρόν συμβούλιο η μη συμμόρφωση του καθ' ου προς την ανωτέρω απόφαση και να επιβληθούν κατ' αυτού οι νόμιμες κυρώσεις. Με αυτό το περιεχόμενο η αίτηση είναι απορριπτέα σύμφωνα με τα προεκτεθέντα και ειδικότερα: α) κατά το μέρος της με το οποίο ο αιτών επικαλείται μη συμμόρφωση προς τις αναγνωριστικές διατάξεις της μη εκτελούμενης απόφασης ως μη νόμιμη, διότι ως δικαστική απόφαση που υπόκειται στη διαδικασία του ν. 3068/2002 δεν νοείται η αναγνωριστική, β) κατά το μέρος της με το οποίο ο αιτών επικαλείται μη συμμόρφωση προς τη διάταξη περί αποδοχής των υπηρεσιών του με ταυτόχρονη καταβολή των νομίμων αποδοχών του ως αόριστη, διότι αυτός δεν εκθέτει αν επιχειρήθηκε ή όχι έμμεση εκτέλεση και ποιο το αποτέλεσμά της και γ) κατά το μέρος της με το οποίο ο αιτών επικαλείται μη συμμόρφωση προς τη διάταξη με την οποία του επιδικάστηκαν τα προαναφερθέντα χρηματικά ποσά, ως αόριστη διότι ενώ πρόκειται για καταψηφιστική απόφαση με αντικείμενο χρηματική παροχή, ο αιτών δεν ισχυρίζεται επί πλέον ότι η αναγκαστική εκτέλεση που επιχείρησε κατά του καθ' ου απέβη άκαρπη ή είναι φανερό ότι θα απέβαινε άκαρπη αλλά αρκείται στην αόριστη αναφορά ότι αναγκάσθηκε να επιβάλει αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας της Τράπεζας Πειραιώς ως τρίτης, χωρίς περαιτέρω να εκθέτει αν συνεπεία της κατάσχεσης ικανοποιήθηκε ή όχι η πιο πάνω απαίτησή του.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 25-1-2016 αίτηση του Π.Σ., κατοίκου ...
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 9 Μαρτίου 2016 και εκδόθηκε στην Αθήνα στις 19 Απριλίου 2016.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή