Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 263 / 2013    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας (άρθρο 136 ΚΠΔ). Συντρέχει βάσιμος λόγος καθορισμού αρμοδιότητας άλλων Εισαγγελικών και λοιπών Δικαστικών Αρχών,κατόπιν υποβολής εγκλήσεως σε βάρος Εισαγγελικών και Δικαστικών Λειτουργών, ακόμη και στο στάδιο της προδικασίας [προκαταρκτικής εξετάσεως]. Καθορίζει ως αρμόδιο τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιώς και λοιπές Δικαστικές Αρχές Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιώς.
ΑΡΙΘΜΟΣ 263/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Νικόλαο Ζαΐρη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Γεώργιο Αδαμόπουλο, Ειρήνη Κιουρκτσόγλου-Πετρουλάκη και Μαρία Γαλάνη-Λεοναρδοπούλου - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.
Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 5 Φεβρουαρίου 2013, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αιτούντος Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούμενους τους: 1) Α. Ε., Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, 2) Γ. Δ., Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θηβών, 3) Γ. Α., 4) Δ. Α., 5) Ε. Π., 6) Ο. Σ., 7) Π. Α., 8) Ο. Σ., 9) Μ. Μ., 10) Π. Π., 11) Π. Π., Αντεισαγγελείς Εφετών Αθηνών, 12) Μ. Β. και 13) Μ. Τ., Εφέτες Αθηνών και εγκαλούσα την Κ. Κ. του Κ., κάτοικο ... .
Η αίτηση αυτή με αριθ. πρωτ. 180708/15.10.2012, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1153/12.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Μιλτιάδης Ανδρειωτέλλης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Μπόμπολη με αριθμό 7/15-1-2013, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "-Εισάγοντας, ενώπιόν Σας, σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ. 1 εδ. γ ΚΠΔ, την υπ' αριθ. πρωτ. 180708/15-10-2012 αίτηση του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών για κανονισμό αρμοδιότητας κατά παραπομπή της κατωτέρω ποινικής υποθέσεως, σύμφωνα με τα άρθρα 136 περ. ε' και 137 ΚΠΔ, και εκθέτουμε τα εξής: 1. Ο ανωτέρω Εισαγγελέας με το προαναφερθέν έγγραφό του - μετά της συνημμένης σ' αυτό ΑΒΜ: Ζ2012-1154(ΕΓ5-12/66) μηνύσεως της Κ. Κ., κατοίκου ..., - που στρέφεται κατά των αναφερόμενων σ' αυτή, δικαστικών λειτουργών, που υπηρετούν στο Πρωτοδικείο και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, στο Εφετείο και την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θηβών και την Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου -, ζήτησε προκειμένου να γίνει κανονισμός αρμοδιότητας κατά παραπομπή, διότι στην περιφέρεια του Εφετείου Αθηνών -μετά την ίδρυση του Εφετείου Χαλκίδας- δεν υπάγεται πλέον άλλο Πρωτοδικείο.
2. Το άρθρο 136 περ. ε' ΚΠΔ ορίζει ότι, "εάν ο εγκαλών ή ο ζημιωμένος ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από τον βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο η Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο (κατά τόπο) σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υποθέσεως σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές". Σύμφωνα δε με την παράγραφο 1 του αρ.137 ΚΠΔ, "την παραπομπή μπορεί να την ζητήσει και ο Εισαγγελέας (όπως στην κρινομένη περίπτωση) αποφασίζει δε περί αυτής ο Άρειος Πάγος, που συνέρχεται σε Συμβούλιο, εφ' όσον πρόκειται για περιπτώσεις, που δεν διαλαμβάνονται στα εδάφια α' και β' της παραγ. Ι του αρ. 137 ΚΠΔ", συνεπώς και στην περίπτωση της παραπομπής από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών σε άλλον ισόβαθμο Εισαγγελέα ή από ένα Πρωτοδικείο σε άλλο, εφ' όσον δεν υπάγεται άλλο Πρωτοδικείο στην περιφέρεια του συγκεκριμένου Εφετείου. -Επισημαίνεται ότι η Νομολογία δέχεται ότι η περίπτωση του αρθ. 136 στοιχ. ε' ΚΠΔ αποβλέπει στο αδιάβλητο της δικαστικής κρίσεως στην κοινή συνείδηση, γι' αυτό δε τον λόγο η παραπομπή μπορεί να ανακύψει και στην προδικασία (ΑΠ 1481/2009 ΑΠ 634/2008 ΑΠ 2080/2007, ΑΠ 440/2006, ΑΠ 2449/2005 ΑΠ 840/2005, ΑΠ 2050/2004, ΑΠ 733/2003).
3. Επειδή η Κ. Κ. με τη μήνυσή της, στρέφεται κατά των: 1) Π. Π., Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, 2) Ο. Σ., Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, 3) Π. Π., Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών, 3) Γ. Α., Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, 4) Μ. Μ., Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, 5) Π. Α., Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών 6) Δ. Α., Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών 7) Ό. Σ., Αντεισαγγελέα Εφετών Λαμίας, 8) Ε. Π. - Μ., Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, 9) Μ. Β., Εφέτη Αθηνών, 10) Μ. Τ., Εφέτη Αθηνών, 11) Γ. Δ., Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θηβών, 12) Α. Ε. Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, στους οποίους αποδίδει, διάφορες αξιόποινες πράξεις (παράβαση καθήκοντος κτλ).
4. Επειδή όμως -μετά την ίδρυση του Εφετείου Χαλκίδας- στην περιφέρεια του Εφετείου Αθηνών υπάγεται μόνο το (εδρεύον στην Αθήνα) Πρωτοδικείο Αθηνών και ως εκ τούτου, το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών δεν μπορεί να αποφασίσει την παραπομπή της υποθέσεως σε άλλο ομοειδές και ισόβαθμο δικαστήριο, ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Αθηνών, με το υπ' αριθ. πρωτ. 180708/15-10-2012 έγγραφό του υπέβαλε την αναφορά-αίτησή του, στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ώστε να αποφασίσει σχετικώς το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου (σε Συμβούλιο), που είναι, κατά τα εκτεθέντα, "σε κάθε άλλη περίπτωση" αρμόδιο.
5. Επομένως, συντρέχει νόμιμη περίπτωση, να χωρήσει από το Δικαστήριό σας (σε Συμβούλιο) κανονισμός αρμοδιότητας κατά παραπομπή, και να ορισθεί ως αρμόδιος να επιληφθεί της ανωτέρω υποθέσεως και να κρίνει, στα πλαίσια της αρμοδιότητάς του, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Πειραιώς, καθώς και οι δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιώς.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Προτείνουμε: Να διατάξει το Δικαστήριό Σας την παραπομπή της υποθέσεως, - την οποία ζητεί, ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Αθηνών, με το υπ' αριθ. πρωτ. 180708/15-10-2012 έγγραφό του, που αναφέρεται στην ΑΒΜ: Ζ2012-1154(ΕΓ5-12/66 μήνυση της Κ. Κ. 1)Π. Π., Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών 2) Ο. Σ. Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών 3) Π. Π., Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών 4) Γ. Α., Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών 5) Μ. Μ., Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών 6) Π. Α., Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών 7) Δ. Α., Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών 8) Ό. Σ., Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών 9) Ε. Π.-Μ., Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών 10) Μ. Β., Εφέτη Αθηνών 11) Μ. Τ., Εφέτη Αθηνών 12) Γ. Δ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θηβών 13) Α. Ε. Αντεισαγγελέα, Πρωτοδικών Αθηνών, από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, τις Ανακριτικές Αρχές και το Συμβούλιο Πλ/κών Αθηνών, στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών, Ανακριτικές Αρχές και Συμβούλιο Πλ/κών Πειραιά, για να επιληφθούν ανάλογα με τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα, τόσο για τους παραπάνω δικαστικούς λειτουργούς, όσο και για τους μηνυόμενους ιδιώτες, Μ. Κ., Σ. Γ., Σ. Β., Χ. Ν. και Ζ. Μ., λόγω συναφείας. Αθήνα 14-1-2013 Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Κ. Μπόμπολης"
Αφού άκουσε
Τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Σύμφωνα με το άρθρο 136 περ. ε' του ΚΠΔ, όταν ο εγκαλών ή αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός, από το βαθμό του παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 ΚΠΔ, δικαστήριο διατάσσεται η παραπομπή της υποθέσεως από το κατά τα άρθρα αυτά αρμόδιο δικαστήριο σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές. Σκοπός της διατάξεως, είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, οφειλόμενης στο γεγονός ότι ο εγκαλών ή αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο. Η παραπομπή αυτή σε άλλο δικαστήριο γίνεται όχι μόνο στο στάδιο της κύριας διαδικασίας, αλλά και σε αυτό της προδικασίας που περιλαμβάνει τόσο την προκαταρκτική εξέταση όσο και την άσκηση της ποινικής διώξεως.
Σύμφωνα δε με το άρθρο 137 του ιδίου Κώδικα, την παραπομπή στην πιο πάνω περίπτωση, μπορεί να ζητήσει ο Εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος ή ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε γι αυτή το Συμβούλιο Εφετών, αν ζητείται η παραπομπή από ένα Μονομελές ή Τριμελές Πλημμελειοδικείο ή Δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο όμοιο και σε κάθε περίπτωση ο Άρειος Πάγος, που συνέρχεται σε Συμβούλιο.
Στην προκειμένη περίπτωση όπως προκύπτει από τα έγγραφα της δικογραφίας, η Κ. Κ. του Κ., κάτοικος ..., με την υπό στοιχεία ΑΒΜ: Ζ 2012-1154 (ΕΓ5-12/66) μηνυτήρια αναφορά της, καταγγέλλει τους παρακάτω Δικαστικούς και Εισαγγελικούς Λειτουργούς ήτοι 1) τον Π. Π. Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, 2) την Ο. Σ. Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, 3) τον Π. Π. Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, 4) την Γ. Α., Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, 5) την Μ. Μ., Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, 6) τον Π. Α. Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, 7) τον Δ. Α., Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, 8) την Ό. Σ. Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, 9) την Ε. Π. -Μ., Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, 10) την Μ. Β., Εφέτη Αθηνών, 11) την Μ. Τ., Εφέτη Αθηνών, 12) τον Γ. Δ., Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θηβών, 13) τον Α. Ε., Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για αξιόποινες πράξεις.
Επειδή οι εγκαλούμενοι υπηρετούν, ως προκύπτει, από το υπ' αρ. πρωτ.60578/28-6-2012 έγγραφο, της Προϊσταμένης του Τμήματος Λειτουργίας Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων δικαιωμάτων Β. Α., οι 1ος, 2ος, 3ος, 4η, 5η, 6ος, 7ος, 8η, 9η, στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, με το βαθμό του Αντεισαγγελέα Εφετών, ο 12ος στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θηβών με τον βαθμό του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ο 13ος στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών με το βαθμό του Αντεισαγγελέα και οι 10η και 11η στο Εφετείο Αθηνών με το βαθμό του Εφέτη, δε σχετική υπόθεση υπάγεται κατά το στάδιο αυτό κατά τόπο στην αρμοδιότητα του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών [ αρθρ. 111 παρ.7, 119 παρ. 1 και 122 παρ. 1 του ΚΠΔ], ο Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών Γεώργιος Λαΐνης, απευθυνόμενος προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με το υπ' αρ. πρωτ. 54836/24-10-2012 έγγραφό του, ζήτησε τον καθορισμό της αρμοδιότητος άλλου δικαστηρίου ισόβαθμου και ομοειδούς. Με τα δεδομένα αυτά, συντρέχει νόμιμη περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή, (άρθρα 136 εδ. ε' και 137 παρ. 1 εδ. β' περ. γ' του ΚΠΔ), λόγω συναφείας με τον Α. Ε. Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για όλους τους λοιπούς ανωτέρω Εισαγγελικούς και Δικαστικούς λειτουργούς, ώστε οι περιεχόμενες στην προαναφερθείσα μηνυτήρια αναφορά της Κ. Κ. του Κ., καταγγελίες σε βάρος τους, να παραπεμφθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς, προκειμένου να επιληφθεί αυτών, και να κρίνει στα πλαίσια της αρμοδιότητάς του, καθώς και στις αρμόδιες δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Πειραιώς, αν ήθελε συντρέξει περαιτέρω νόμιμη περίπτωση.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Ορίζει ως κατά παραπομπή αρμόδιες να αποφανθούν επί της ΑΒΜ: Ζ2012-1154(ΕΓ5-12/66) μηνυτήριας αναφοράς της Κ. Κ. του Κ., κατοίκου ... κατά των: 1) Π. Π. Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, 2) Ο. Σ. Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, 3) Π. Π., Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, 4) Γ. Α., Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, 5) Μ. Μ., Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, 6) Π. Α. Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, 7) Δ. Α., Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, 8) Ό. Σ. Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, 9) Ε. Π. -Μ., Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, 10) Μ. Β., Εφέτη Αθηνών, 11) Μ. Τ. Εφέτη Αθηνών, 12) Γ. Δ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θηβών, 13) Α. Ε. Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, τις Δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου Πειραιώς και εφ' όσον συντρέξει νόμιμη περίπτωση τις δικαστικές αρχές του Εφετείου Πειραιώς, όσο και τις αντίστοιχες της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και Εφετών Πειραιώς.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 14 Φεβρουαρίου 2013.
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 19 Φεβρουαρίου 2013.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ