Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1996 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

ΑΡΙΘΜΟΣ 1996/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Δημάδη, Βιολέττα Κυτέα, Γεώργιο Αδαμόπουλο-Εισηγητή, Γεώργιο Μπατζαλέξη (κωλυομένης της Αρεοπαγίτου Αικατερίνης Βασιλακοπούλου-Κατσαβριά), Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 18 Σεπτεμβρίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αναστασίου Κανελλόπουλου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ..., για τον οποίο δήλωσε ότι τον εκπροσωπεί ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Βασίλειος Κατσαφάδος περί αναιρέσεως της 587,616, 622, 670 και 671/2008 αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών. Με πολιτικώς ενάγουσα την ...., που παρέστη με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Νικόλαο Καλλιούρη. Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 13 Φεβρουαρίου 2009 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 278/09.

Αφού άκουσε Τους πληρεξουσίους δικηγόρους των διαδίκων, που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 513 παρ. 3 ΚΠΔ, ο αναιρεσείων παρίσταται κατά τη συζήτηση της αίτησης (αναίρεσης) ενώπιον του Αρείου Πάγου με συνήγορο, ο οποίος, σύμφωνα με το άρθρο 96 παρ. 2 α του ιδίου Κώδικα διορίζεται με προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά της συνεδρίασης ή μπορεί να αντιπροσωπευτεί από συνήγορο, που έχει διοριστεί με έγγραφη δήλωση κατά τις διατυπώσεις του άρθρου 42 παρ. 2 εδ. β' και γ' του αυτού Κώδικα. Ο διορισμός παρέχει στο συνήγορο την εξουσία να εκπροσωπεί το διάδικο σε όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αφορούν τη συγκεκριμένη ποινική υπόθεση, εκτός αν η πληρεξουσιότητα παρέχεται για ορισμένες μόνο από τις πράξεις αυτές. Εξάλλου κατά το άρθρο 515 παρ. 1 του ιδίου Κώδικα, αν αναβληθεί η συζήτηση της υπόθεσης σε ρητή δικάσιμο όλοι οι διάδικοι οφείλουν να εμφανισθούν σε αυτή χωρίς νέα συζήτηση και αν ακόμη δεν ήταν παρόντες όταν δημοσιεύθηκε η απόφαση για την αναβολή. Τέλος, κατά το άρθρο 514 εδ. α' ΚΠΔ, εάν ο αναιρεσείων δεν εμφανισθεί στο ακροατήριο του Αρείου Πάγου με συνήγορο ή ο παριστάμενος γι' αυτόν ως εκπρόσωπος συνήγορος δεν έχει νομίμως κατά τα ανωτέρω διορισθεί, οπότε ο αναιρεσείων θεωρείται ως μη εκπροσωπούμενος από τον συνήγορο και ως εκ τούτου είναι απών, η αίτηση, εφ' όσον έχει κληθεί νομίμως και εμπροθέσμως απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα από 26-02-2009 αποδεικτικά επίδοσης του επιμελητή της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ..., ο αναιρεσείων κλητεύτηκε από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου νόμιμα και εμπρόθεσμα στη συζήτηση της υπ' αριθ. 5/ 13-2-2009 αίτησής του για αναίρεση της 587, 616, 622, 670 και 671/2008 απόφασης του ΜΟΕ Αθηνών, που είχε οριστεί για τη δικάσιμο της 10-4-2009 κατά την οποία, όπως προκύπτει από την 1020/2009 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, η εκδίκηση της αναιρέσεώς του αναβλήθηκε για την παρούσα δικάσιμο με την αιτιολογία ότι ο προβληθείς λόγος από το δικηγόρο Βασίλειο Κατσαφάδο, που παρέστη για λογαριασμό του και αναφερόταν στην αδυναμία εκπροσωπήσεως του ελλείψει πληρεξουσιότητος αποτέλεσε εξαιρετική περίπτωση που δικαιολογούσε την αναβολή κατ' άρθρο 515 παρ. 1 του Κώδικα αυτού. Κατά την παρούσα μετ' αναβολή συζήτηση της αιτήσεως, ο αναιρεσείων παρέστη δια του άνω συνηγόρου πλην δεν προσκομίσθηκε από αυτόν κανένα από τα άνω έγγραφα (πληρεξούσιο - δήλωση) από τα οποία να προκύπτει ότι ο αναιρεσείων έδωσε σε αυτόν εντολή και πληρεξουσιότητα να τον εκπροσωπεί ενώπιον του δικαστηρίου του Αρείου Πάγου κατά τη συζήτηση της κρινόμενης αιτήσεως αναίρεσης μη αρκούσης της υπάρξεως πληρεξουσιότητος για την κατάθεση της αίτησης αναίρεσης. Έτσι ο αναιρεσείων θεωρείται ότι δεν εμφανίσθηκε κατά τη συνεδρίαση και την εκφώνηση της αίτησής του ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά την παρούσα δικάσιμο και συνεπώς, εφόσον όφειλε να εμφανισθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου χωρίς νέα κλήτευσή του, πρέπει η αίτηση του να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη, να καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδα της παράστασης πολιτικώς ενάγουσας ... και στα δικαστικά έξοδα της δίκης (άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την υπ' αριθ. 5/13-2-2009 αίτηση του ... για αναίρεση της 587, 616, 622, 670 και 671/ 2008 απόφασης του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα της πολιτικώς ενάγουσας ..., τα οποία ορίζει στο ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ και στα έξοδα της δίκης, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των διακοσίων είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 9 Οκτωβρίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 16 Οκτωβρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή