Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 924 / 2012    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος.
Περίληψη:
Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
ΑΡΙΘΜΟΣ 924/2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Νικόλαο Ζαΐρη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, (κωλυομένου του Τακτικού Αντιπροέδρου Μιχαήλ Θεοχαρίδη, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 62/2012 πράξη της Προέδρου του Αρείου Πάγου), Βιολέττα Κυτέα- Εισηγήτρια, Ιωάννη Γιαννακόπουλο (κωλυομένου του Αρεοπαγίτη Ευτύχιου Παλαιοκαστρίτη), Βασιλείου Φράγγου και Δήμητρα Λεοντάρη - Μπουρνάκα, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 27 Απριλίου 2012, με την παρουσία του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Νικολάου Τσάγγα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελεύς) και του Γραμματέως Γεράσιμου Βάλσαμου, για να δικάσει την αίτηση της αναιρεσείουσας - κατηγορουμένης Ζ. Κ. συζ. Κ., κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Δημήτριο Κλειδαρά, περί αναιρέσεως της με αριθμό 27035/2011 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και η αναιρεσείουσα -κατηγορουμένη ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 7 Ιουνίου 2011 αίτησή της η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 726/2011.
Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο της αναιρεσειούσης, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκείμενη αίτηση αναιρέσεως.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Η απαιτουμένη κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 Κ.Π.Δ (όπως το τελευταίο ετροποποιήθη και ισχύει με το άρθρο 2 παρ. 5 Ν. 2408/1996) ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία εκτείνεται όχι μόνο στην απόφαση για την ενοχή ή την αθώωση αλλά σε όλες χωρίς εξαίρεση τις αποφάσεις, ανεξαρτήτως εάν αυτές είναι οριστικές ή παρεμπίπτουσες ή αν η έκδοσή τους αφίεται είς την διακριτική ή ανέλεγκτη, κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου της ουσίας που τις εξέδωσε. Ούτω και η παραδοχή ή μη του αιτήματος αναβολής κατ' άρθρο 349 παρ. 1 Κ.Π.Δ κατά το οποίο "Το δικαστήριο, μετά από πρόταση του εισαγγελέα ή πρόταση κάποιου από τους διαδίκους ή και αυτεπαγγέλτως μπορεί να διατάξει την αναβολή της δίκης για σημαντικά αίτια, που προσδιορίζονται ειδικά στην απόφαση", απόκειται μεν εις την ελεύθερη κρίση του δικαστηρίου, όμως οφείλει τούτο να απαντήσει στο αίτημα αυτό και σε περίπτωση απορρίψεώς του να αιτιολογήσει ειδικώς και εμπεριστατωμένως την απόφασή του, άλλως ιδρύεται ο εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' Κ.Π.Δ λόγος αναιρέσεως.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της δίκης, επί της οποίας εξεδόθη η προσβαλλομένη υπ' αριθμ. 27035/2011 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, δικάσαντος εις δεύτερο βαθμό, η νυν αναιρεσείουσα- κατηγορουμένη, τότε εκκαλούσα δεν ενεφανίσθη, αλλ' ενεφανίσθη ο δικηγόρος Α. Κ., ο οποίος ως άγγελος ανήγγειλε προς το δικαστήριο ότι ο συνήγορος του κατηγορουμένου δικηγόρος Αθηνών Δημήτριος Κλειδαράς "αδυνατεί να εμφανισθεί ενώπιον του δικαστηρίου τούτου και ζήτησε την αναβολή της υποθέσεως κατ' άρθρο 349 Κ.Π.Δ, καθόσον ο ανωτέρω πληρεξούσιος δικηγόρος της κατηγορουμένης παρίσταται την ίδια ημέραν ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών," προσεκόμισε δε το από 7/4/2011 έγγραφο του άνω δικηγόρου Δημήτρη Κλειδαρά προς το δικαστήριο το οποίο και ανεγνώσθη. Το δικαστήριο ακολούθως απέρριψε το ως άνω υποβληθέν αίτημα της αναβολής με την εξής αιτιολογία: " Η εκκαλούσα, δεν εμφανίσθηκε στην παρούσα δικάσιμο, αλλά εμφανίσθηκε ο Α. Κ., ο οποίος ως άγγελος, ανήγγειλε προς το Δικαστήριο ότι ο συνήγορος της εκκαλούσας Δημήτριος Κλειδαράς, αδυνατεί να εμφανισθεί στο παρόν Δικαστήριο κατά την παρούσα δικάσιμο, διότι παρίσταται στο Πενταμελές Εφετείο Αθηνών και προσκόμισε το από 7-4-2011 έγγραφο του ως άνω δικηγόρου που αναγνώσθηκε, στο οποίο αναφέρεται το εν λόγω κώλυμα και υπέβαλε (ο άγγελος) αίτημα αναβολής της συζήτησης. Το αίτημα αυτό το υπέβαλε ο άγγελος όχι της εκκαλούσας αλλά του ως άνω δικηγόρου, που επρόκειτο να ζητήσει από το Δικαστήριο να του επιτραπεί η εκπροσώπηση της εκκαλούσας είναι απορριπτέο ως απαράδεκτο, καθώς ο εν λόγω δικηγόρος πριν του επιτραπεί η εν λόγω εκπροσώπηση δεν νομιμοποιείται να υποβάλλει αίτημα αναβολής για προσωπικό κώλυμα να εμφανισθεί στο δικαστήριο και να ζητήσει να του επιτραπεί η εκπροσώπηση (ΑΠ 940/2010, ΑΠ 461/2009 δημ. ΝΟΜΟΣ)". Η αναιρεσείουσα νυν αιτιάται ότι υπάρχει απόλυτη ακυρότης που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο, εξαιτίας της αναιτιολογήτου απορρίψεως του υποβληθέντος από άγγελο αιτήματος αναβολής στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο λόγω κωλύματος του πληρεξουσίου δικηγόρου της να παραστεί στη δίκη, εκ του ότι ο τελευταίος είχε ανειλημμένη υποχρέωση παραστάσεως κατά τον ίδιο χρόνο στο Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, και εν συνέχεια ότι, κατ' εκτίμηση των εκτιθεμένων, υπάρχει υπέρβαση εξουσίας, λόγω της απορρίψεως της εφέσεώς της ως ανυποστηρίκτου. Όμως ο λόγος αυτός αφορών στην πλημμέλεια του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Α', σε συνδυασμό με το άρθρο 171 παρ. 1 περίπτ. δ' Κ.Π.Δ (απόλυτος ακυρότης λόγω μη τηρήσεως των διατάξεων που καθορίζουν την εκπροσώπηση και υπεράσπιση του κατηγορουμένου), δεν ιδρύεται στην προκειμένη περίπτωση, εφ' όσον, κατά τα άνω, το σχετικό αίτημα αναβολής υπεβλήθη από άγγελο όχι της αναιρεσειούσης κατηγορουμένης, αλλά του δικηγόρου, που επρόκειτο να ζητήσει από το δικαστήριο να του επιτρέψει την εκπροσώπηση αυτής (κατηγορουμένης), κατά τα άρθρα 340 παρ. 2 και 501 παρ. 1 Κ.Π.Δ, ο οποίος (δικηγόρος) πριν του επιτραπεί η τοιαύτη εκπροσώπηση, δεν νομιμοποιείται να υποβάλει αίτημα αναβολής, που αφορά προσωπικό του κώλυμα να εμφανισθεί στο δικαστήριο και να ζητήσει να του επιτραπεί ή εκπροσώπηση.
Συνεπώς ορθώς και αιτιολογημένος απερρίφθη το άνω αίτημα αναβολής ή απαράδεκτο και ο συναφής λόγος αναιρέσεως, υποστηρίζων τα αντίθετα, είναι αβάσιμος και απορριπτέος.
Κατά ακολουθίαν όλων αυτών και μη υπάρχοντος ετέρου λόγου αναιρέσεως η κρινομένη αίτηση πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της, ως κατ' ουσίαν αβάσιμος, καταδικασθεί δε η αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ.1 Κ.Π.Δ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την υπ' αριθμ. 53/7-6-2011 αίτηση της Ζ. συζ. Κ. Κ. για αναίρεση της υπ' αριθμ. 27035/2011 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Και
Καταδικάζει την αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα εξ ευρώ διακοσίων πενήντα (250) .
Εκρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 24 Μαΐου 2012. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 5 Ιουνίου 2012.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή