Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 1905 / 2007    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας ανεπάρκεια, Αγροτικών προϊόντων.
Περίληψη:
Υπερημερία αγοραστού αγροτικών προϊόντων ως προς την καταβολή του τιμήματος. Έλλειψη αιτιολογίας, λόγω μη αναφοράς εάν η αγορά έγινε για μεταπώληση, εξαγωγή ή βιομηχανοποίησ

Αριθμός 1905/2007ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


E΄ Ποινικό ΤμήμαΣυγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ηρακλή Κωνσταντινίδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Κούκλη-Εισηγητή, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό, και Βιολέττα Κυτέα, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 5 Οκτωβρίου 2007, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανάσιου Κονταξή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση των αναιρεσειόντων - κατηγορουμένων 1) Χ1 και 2) Χ2, που εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Παναγιώτη Διαλινάκη, περί αναιρέσεως της 321/2006 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας. Με πολιτικώς ενάγουσα την Ψ1, που δεν παρέστη στο ακροατήριο.
Το Τριμελές Εφετείο Λάρισας, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ΄ αυτή και οι αναιρεσείοντες - κατηγορούμενοι ζητούν την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 22 Μαΐου 2006 αίτησή τους, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1031/06.
Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο των αναιρεσειόντων, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
1. Επειδή, κατά το άρθρο 1 του ν.δ. 3424/1955 "περί ευθύνης των αγοραστών γεωργικών προϊόντων", όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του ν. 1409/1983, αγοραστής γεωργικών προϊόντων, όπως αυτά καθορίζονται στην § 1 του άρθρου 22 του ν. 992/1979, για μεταπώληση, εξαγωγή ή βιομηχανοποίηση, που καθίσταται υπερήμερος για την καταβολή του τιμήματος στους πωλητές παραγωγούς ή συνεταιρισμούς τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματική ποινή μέχρι 500.000 δραχμών. Κατά δε ο άρθρο 2 του ίδιου ν.δ. 3424/1955, εάν ο αγοραστής γεωργικών προϊόντων είναι εταιρία ευθύνεται ο με οποιοδήποτε τίτλο εκπρόσωπος αυτής, ως και ο δια λογαριασμό της εταιρίας συμβληθείς αντιπρόσωπος. Εξάλλου, κατά το άρθρο 22 § 1 του ν. 992/1979 γεωργικά προϊόντα νοούνται τα προϊόντα εδάφους, της κτηνοτροφίας, της αλιείας, της δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των παντός είδους εκτροφών, ως και τα προερχόμενα εκ του πρώτου σταδίου επεξεργασίας ή μεταποιήσεως αυτών. Περαιτέρω, η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούμενη από τα άρθρα 93 § 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 § 1 στοιχ. Δ' του ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως, όταν εκτίθενται σ' αυτή με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά, που αποδείχθηκαν από την ακροαματική διαδικασία και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος, για το οποίο κηρύχθηκε ένοχος ο κατηγορούμενος, τα αποδεικτικά μέσα, από τα οποία αυτά προέκυψαν, και οι σκέψεις, με τις οποίες έγινε η υπαγωγή των περιστατικών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρμόσθηκε.
Στην προκειμένη περίπτωση, το Τριμελές εφετείο Λάρισας, με την προσβαλλομένη υπ' αριθμ. 321/2006 απόφασή του, δέχθηκε όπως προκύπτει από το σκεπτικό σε συνδυασμό με το διατακτικό της, που παραδεκτά αλληλοσυμπληρώνονται, ότι από τα αναφερόμενα κατ' είδος αποδεικτικά μέσα, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Οι κατηγορούμενοι είναι και νόμιμοι εκπρόσωποι και διαχειριστές της ΕΠΕ με την επωνυμία "..........ΕΠΕ" και ο πρώτος εξ αυτών περί τα τέλη Αυγούστου 2002 συμφώνησε με την εγκαλούσα Ψ1 να αγοράσει για λογαριασμό της ως άνω εταιρίας την παραγωγή των μήλων που ήταν ηρτημένη στα δέντρα μηλιές αντί τιμήματος 0,53 Ευρώ το χιλιόγραμμο. Η ως άνω παραγωγός σε εκτέλεση της ως άνω συμφωνίας πούλησε και παρέδωσε στην ως άνω ΕΠΕ κατά το χρονικό διάστημα από 2-9-2002 μέχρι 31-10-2002 110.343 κιλά μήλων αντί του συνολικού τιμήματος των 58.482 Ευρώ, το οποίο κατά τη συμφωνία τους έπρεπε να καταβληθεί μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2002 πλην όμως κατέστη υπερήμερη η αγοράστρια εταιρία περί την πληρωμή του ποσού αυτού και μέχρι σήμερα κατέβαλε 5.000 Ευρώ, απομένοντας υπολοίπου 53.482 Ευρώ. Ενώ η ως άνω αγοράστρια εταιρία βρισκόταν σε υπερημερία, πτώχευσε με την υπ' αριθμό 1932/2003 απόφαση του Πολ. Πρωτ. Πειραιώς. Με την απόφαση αυτή ορίζεται χρόνος παύσης των πληρωμών η 30-6-2002, όμως η επικαλουμένη οικονομική δυσχέρεια της οφειλέτριας εταιρίας και η επακολουθήσασα πτώχευση αυτής είναι γεγονότα που καθαυτά δεν αποκλείουν πταίσμα και επομένως υπαιτιότητα (βλ. Α.Π 78/53 ΝΟΒ1, 109 ΑΠ 592/54 ΝοΒ2 1131), αφού παρά την παύση των πληρωμών της προχώρησε στη σύναψη της επίδικης αγοραπωλησίας γνωρίζοντας οι κατηγορούμενοι διαχειριστές ότι η εμπρόθεσμη πληρωμή του ως άνω τιμήματος δεν θα ήταν δυνατή. Με βάση τις παραδοχές αυτές, το τριμελές Εφετείο Λάρισας εκήρυξε και τους δύο κατηγορουμένους ενόχους παραβάσεως του άρθρου 2 ΝΔ 3424/1955, όπως αντικ. με το άρθρο 8 ΝΔ 1409/1983 σε συνδ. με άρθρο 22 παρ. 1 Ν.992/1979 και αφού αναγνώρισε και στους δύο την ελαφρυντική περίσταση του άρθρου 84 παρ. 25 ΠΚ, επέβαλε στον καθένα από αυτούς ποινή φυλακίσεως 3 ετών. Με αυτά, όμως, που δέχθηκε το Εφετείο, δεν διέλαβε στο σκεπτικό της προσβαλλομένης αποφάσεως, αλλ' ούτε και στο διατακτικό της, που παραδεκτώς το συμπληρώνει, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού δεν εξέθεσε σ' αυτή με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος, για το οποίο κηρύχθηκαν ένοχοι οι κατηγορούμενοι και τις σκέψεις με τις οποίες έγινε η υπαγωγή των περιστατικών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρμόσθηκε. Ειδικότερα δεν εξέθεσε στο σκεπτικό, αλλά και ούτε στο διατακτικό της πληττομένης αποφάσεως, το λόγο για τον οποίον έγινε η αγορά των μήλων από την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "................ ΕΠΕ" και συγκεκριμένα αν αυτή πραγματοποιήθηκε για μεταπώληση, εξαγωγή ή βιομηχανοποίηση", προϋπόθεση, οποία πρέπει να συντρέχει, όπως απαιτεί η ποινική διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 3424/1955, όπως αυτό ήδη ισχύει, για την αντικειμενική θεμελίωση της παραβάσεως αυτής, έλλειψη η οποία δεν μπορεί να αναπληρωθεί από μόνη την ιδιότητα της αγοράστριας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ως εξ αντικειμένου εμπορικής εταιρείας (αρθρ. 3Ν 3190/1955), αφού δεν εκτίθεται περαιτέρω εις αυτήν ούτε το κατά την εταιρική σύμβαση αντικείμενό της, ώστε να προκύπτει αμέσως από αυτό, ότι η αγορά των μήλων έγινε, όπως απαιτεί ο νόμος, για μεταπώληση, εξαγωγή ή βιομηχανοποίησή τους. Προσθέτως και κατ' αυτεπάγγελτη έρευνα (άρθρο 511 ΚΠΔ) από τις παραδοχές της προσβαλλομένης αποφάσεως ανακύπτει αντίφαση μεταξύ του σκεπτικού και του διατακτικού, ως προς το χρόνο, ο οποίος συμφωνήθηκε για την πληρωμή του τιμήματος των μήλων, η παρέλευση του οποίου καθιστούσε υπερήμερη την αγοράστρια εταιρεία και οδηγούσε σε πλήρωση όλων των στοιχείων της αντικειμενικής υποστάσεως του ιδίου εγκλήματος, αφού στο μεν σκεπτικό αναφέρεται, ότι η προθεσμία καταβολής του τιμήματος των 58.482 Ευρώ έληγε το τέλος Σεπτεμβρίου 2002, στο δε διατακτικό γίνεται αναφορά, αντιφατικά, ότι το τίμημα συμφωνήθηκε να καταβληθεί μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2002, δημιουργημένης εντεύθεν ασάφειας, ως προς το χρόνο τελέσεως της ως άνω αξιόποινης πράξεως. Ενόψει των ανωτέρω ο σχετικός από το άρθρο 510 παρ. 1Δ ΚΠΔ τρίτος λόγος αναιρέσεως, όπως συμπληρώθηκε, κατά τα αμέσως παραπάνω, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, είναι βάσιμος και ως τέτοιος πρέπει να γίνει δεκτός, αιτία για την οποία παρέλκει η έρευνα των άλλων λόγων της αιτήσεως αναιρέσεως. Επομένως, πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλομένη απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο που την εξέδωσε συγκροτηθησόμενο, όμως, από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που είχαν δικάσει την υπόθεση προηγουμένως (αρθρ. 519 ΚΠΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ


Αναιρεί την 321/2006 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας.

Παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, συγκροτηθησόμενο από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που εδίκασαν προηγουμένως.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 12 Οκτωβρίου 2007. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 25 Οκτωβρίου 2007.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή