Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1425 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ακυρότητα απόλυτη, Έγγραφα, Καθυστέρηση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.
Περίληψη:
Αναιρείται η καταδικαστική απόφαση για μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών λόγω απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας στο ακροατήριο διότι έλαβε υπόψη έγγραφο (πρακτικό του Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας, το οποίο δεν προκύπτει από τα πρακτικά της προσβαλλόμενης απόφασης ούτε από κάποιο σημείο αυτής ότι αναγνώσθηκε. Δεν αρκεί δε η στα πρακτικά της προσβαλλόμενης αναφορά ως αναγνωστέου εγγράφου της πρωτόδικης απόφασης στα πρακτικά της οποίας απλώς αναφέρεται ως αναγνωστέο έγγραφο το ως άνω πρακτικό του Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας, χωρίς να προκύπτει το περιεχόμενό του από το σκεπτικό της πρωτόδικης απόφασης. Παραπέμπει.
Αριθμός 1425/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα-Εισηγήτρια, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Παπουτσή και Ανδρέα Δουλγεράκη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 3 Μαρτίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Χρυσού (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Νικόλαο Παπαπέτρο, για αναίρεση της 374/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, με συγκατηγορούμενο τον... .

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος, ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 27 Φεβρουαρίου 2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 585/2008.

Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 171 παρ. 1 στοιχ. δ' 329, 331, 358, 364 παρ. 1 και 369 του Κ.Ποιν.Δ, προκύπτει ότι επέρχεται απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, που ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' του ίδιου Κώδικα λόγο αναιρέσεως, αν το δικαστήριο της ουσίας, για το σχηματισμό της κρίσης του, αναφορικά με την ενοχή του κατηγορουμένου, έλαβε υπόψη το έγγραφο που δεν αναγνώστηκε, γιατί έτσι παραβιάζεται η άσκηση του παρεχόμενου σ' αυτόν από το άρθρο 358 Κ.Ποιν.Δ δικαιώματος, να προβεί σε δηλώσεις και εξηγήσεις σχετικά με το αποδεικτικό αυτό μέσο. Όμως, η ανάγνωση του εγγράφου, δεν απαιτείται να προκύπτει μόνο από τη ρητή μνεία στο οικείο μέρος των πρακτικών, όπου αναφέρονται τα αναγνωσθέντα έγγραφα, αλλά αρκεί να προκύπτει αυτή (ανάγνωση) από το όλο περιεχόμενο των πρακτικών της δίκης ή από τις αιτιολογίες της προσβαλλόμενης απόφασης, Εξάλλου, η ακυρότητα αυτή αποτρέπεται αν το περιεχόμενο του εγγράφου που δεν αναγνώστηκε στο ακροατήριο προκύπτει από άλλα έγγραφα που αναγνώστηκαν στο ακροατήριο ή από άλλα αποδεικτικά μέσα (καταθέσεις μαρτύρων, απολογία κατηγορουμένου κλπ). Στην προκειμένη περίπτωση με την προσβαλλόμενη 374/2008 απόφασή του το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου έκρινε ένοχο τον αναιρεσείοντα μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών και εργατικών εισφορών ΙΚΑ και επέβαλε σ' αυτόν ποινή φυλάκισης τεσσάρων (4) μηνών την οποία μετέτρεψε προς 5,00 ευρώ την ημέρα. Για να καταλήξει στην κρίση του αυτή, όπως προκύπτει από το αιτιολογικό της προσβαλλομένης, το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του και το από 19/7/2002 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωνύμου ποδοσφαιρικής εταιρείας με την επωνυμία "Αθλητικός Όμιλος Βόλου Εθνικός-Ολυμπιακός Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία, (από προφανή παραδρομή γίνεται μνεία σ' αυτό με την ίδια ημερομηνία πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης της εν λόγω εταιρείας, όπως η παραδρομή αυτή αβίαστα προκύπτει από την σ' αυτό λεπτομερή αναφορά του περιεχομένου του και ιδιαίτερα της στο τέλος αυτού φράσης "Το Δ.Σ ομόφωνα εγκρίνει τις δικαιοδοσίες του Προέδρου και διαχειριστή ... (συγκατηγορουμένου του αναιρεσείοντα) για την εκπροσώπηση της Εταιρίας, οι οποίες αναφέρονται στο παρόν πρακτικό ενδεικτικά"). Από το πρακτικό αυτό (πρακτικό του Δ.Σ) κατά τις παραδοχές της προσβαλλόμενης δεν προέκυπτε ότι ο αναιρεσείων στερείτο της αρμοδιότητας για την πρόσληψη προσωπικού και την τακτοποίηση των οφειλών της ως άνω εταιρείας προς ασφαλισμένους στο ΙΚΑ. Το ουσιώδες για την περί ενοχής κρίση του αναιρεσείοντα ως άνω πρακτικό του Δ.Σ της εν λόγω εταιρείας δεν αναφέρεται στην οικεία θέση των πρακτικών αυτής, όπου αναφέρονται τα αναγνωσθέντα έγγραφα, ούτε προκύπτει η ανάγνωσή του από το όλο περιεχόμενο των πρακτικών της δίκης ή από τις αιτιολογίες της απόφασης είτε από τις αναγνωσθείσες και στα πρακτικά της προσβαλλομένη απόφασης μνημονευόμενες α)1420/2007 απόφαση του Τριμελούς Πρωτοδικείου Βόλου και β) της 3712/2007 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, (πρωτόδικης) η οποία και μόνο φέρεται ότι αναγνώσθηκε και όχι και τα πρακτικά αυτής στα οποία και μνημονεύεται το εν λόγω πρακτικό του Δ.Σ,. Έτσι δεν καθίσταται βέβαιο ότι το έγγραφο αυτό αναγνώσθηκε στο ακροατήριο της προσβαλλόμενης απόφασης ώστε να έχει τη δυνατότητα ο κατηγορούμενος-αναιρεσείων, κάνοντας χρήση του άρθρου 358 του ΚΠΔ να προβεί σε δηλώσεις και εξηγήσεις σχετικά με το έγγραφο αυτό. Συνακόλουθα ο κατ' εκτίμηση του αναιρετηρίου από το άρθρο 510 § 1 περ. Α', πρώτος λόγος της αναίρεσης με τον οποίο αποδίδεται στην προσβαλλόμενη απόφαση η πλημμέλεια της απόλυτης ακυρότητας της διαδικασία στο ακροατήριο που προκλήθηκε από τη λήψη υπόψη από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο που εξέδωσε την προσβαλλομένη απόφαση εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε είναι ουσιαστικά αβάσιμος και πρέπει ν' αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και παραπεμφθεί η υπόθεση προς νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο, αφού είναι δυνατή η συγκρότησή του από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί την 374/2008 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου.
Παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο, αποτελούμενο από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένους.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 19 Μαΐου 2009.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 9 Ιουνίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή