Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2258 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο.
Περίληψη:
Εγκλήματα προβλεπόμενα από το νόμο 1608/1950. Απαράδεκτη αναίρεση κατά βουλευμάτων που παραπέμπουν τέτοια βουλεύματα.
Αριθμός 2258/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Παπαηλιού - Εισηγητή και Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικόλαο Μαύρο (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 10 Νοεμβρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ..., που δεν παρέστη στο συμβούλιο, περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ. 2301/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών.

Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, με το ως άνω βούλευμά του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 3 Φεβρουαρίου 2009 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 234/2009.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικόλαος Μαύρος εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευτέρπης Κουτζαμάνη με αριθμό 138/10.04.2009, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
"Εισάγω, σύμφωνα με το άρθρο 485 παρ. 1 Κ.Ποιν.Δ. την υπ'αριθμ. 18/3-2-2009 αίτηση αναιρέσεως του Χ, κατοίκου ..., οδ. ... αριθμ. ..., η οποία ασκήθηκε στο όνομά του και για λογαριασμό του από τη δικηγόρο Αθηνών Ιωάννα Λιόντου, δυνάμει της από 3-2-2009 προσαρτημένης στην αίτηση και νομίμως θεωρημένης εξουσιοδοτήσεως και στρέφεται κατά του αριθμ. 2301/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, εκθέτω δε τα ακόλουθα. Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών με το προσβαλλόμενο βούλευμά του παρέπεμψε, μεταξύ άλλων και τον αναιρεσείοντα - κατηγορούμενο στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών προκειμένου να δικασθεί ως υπαίτιος απόπειρας απάτης από κοινού και κατ'εξακολούθηση στρεφόμενη κατά νομικού προσώπου από τα αναφερόμενα στο άρθρο 263Α του ΠΚ και δη κατά Τράπεζας εδρεύουσας στην ημεδαπή, από την οποία το όφελος που επιδίωξε και πέτυχε ο δράστης και η ζημία που προξενήθηκε και οπωσδήποτε απειλήθηκε στο νομικό πρόσωπο υπερβαίνει το ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ -(άρθρα 45, 98 παρ. 1, 386 παρ. 1 εδάφ. α ΠΚ, σε συνδυασμό με άρθρο 1 παρ. 1 Ν.1608/1950, όπως αυτό αντικ. με άρθρο 4 παρ. 5 Ν.1738/87 και τροπ. με άρθρα 2 Ν.1877/90, 36 Ν.2172/93 και 4 παρ. 3 εδ. α' και β' του Ν.2408/96).
Με τη διάταξη του άρθρου 308 παρ. 1 εδ. β' Κ.Ποιν.Δ. που προστέθηκε με το άρθρο 5 παρ. 7 Ν.1738/87, ορίζεται ότι στα εγκλήματα που προβλέπονται από το άρθρο 1 Ν.1608/50, όπως ήδη αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 παρ. 3 Ν.2408/96, η περάτωση της κύριας ανάκρισης κηρύσσεται από το συμβούλιο Εφετών. Για το σκοπό αυτό η δικογραφία διαβιβάζεται αμέσως, μετά την τελευταία ανακριτική πράξη, στον Εισαγγελέα Εφετών ο οποίος, αν κρίνει ότι η ανάκριση δεν χρειάζεται συμπλήρωση, την εισάγει με πρότασή του στο συμβούλιο Εφετών το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως, ακόμη και για τα συναφή πλημμελήματα- Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι κατά των παραπεμπτικών βουλευμάτων για εγκλήματα που προβλέπονται από το άρθρο 1 του Ν.1608/1950 και εκδόθηκαν κατά την οριζόμενη στην διάταξη αυτή διαδικασία δεν επιτρέπεται στον κατηγορούμενο το ένδικο μέσο της αναίρεσης και ότι ο περιορισμός αυτός καταλαμβάνει όχι μόνο τα αμιγώς παραπεμπτικά βουλεύματα αλλά και εκείνα τα οποία μαζί με την παραπεμπτική διάταξη περιέχουν και απαλλακτικές υπέρ του κατηγορουμένου διατάξεις και αυτό λόγω του σκοπού του νόμου, ο οποίος είναι η ταχεία περαίωση των υποθέσεων αυτών που αφορούν κατάχρηση του δημόσιου χρήματος, εκτείνεται δε και στα συναφή εγκλήματα ανεξάρτητα από το χαρακτήρα τους, ως κακουργήματα ή πλημμελήματα (ΑΠ 863/2005 Ποιν.Δικ. 2005, 1244, ΑΠ 1722/2007 Ποιν.Δικ. 2007, 393, ΑΠ 309/2004 ΛΧ, ΝΕ, 121).
Συνεπώς, εφόσον στην προκειμένη περίπτωση ο αναιρεσείων παραπέμφθηκε κατά την προαναφερόμενη διαδικασία για έγκλημα που προβλέπεται από το άρθρο 1 του Ν.1608/1950, όπως ισχύει σήμερα, η κρινόμενη αίτηση ασκήθηκε κατά βουλεύματος που δεν υπόκειται σε αναίρεση και για το οποίο γενικά δεν προβλέπεται η άσκηση ενδίκου μέσου από τον κατηγορούμενο και πρέπει κατόπιν τούτου να απορριφθεί ως απαράδεκτη, κατ'άρθρο 476 παρ. 1 του Κ.Ποιν.Δ. και να επιβληθούν στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα, σύμφωνα με το άρθρο 583 παρ. 1 του Κ.Π.Δ.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Προτείνω: 1) Να απορριφθεί ως απαράδεκτη η αριθμ. 18/3-2-2009 αίτηση αναιρέσεως του Χ, κατοίκου ..., οδ. ... αριθμ. ..., για αναίρεση του αριθμ. 2301/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών και
2) Να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα.
Αθήνα 24-3-2009
Η Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Ευτέρπη Κουτζαμάνη"

Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Στη διάταξη του άρθρου 308 § 1 εδ. β' ΚΠΔ, που προστέθηκε με το άρθρο 5 § 7 του ν. 1738/1987, ορίζεται ότι στα εγκλήματα που προβλέπονται από το άρθρο 1 του ν. 1608/1950, όπως ήδη αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 § 3 του ν. 2408/1996, η περάτωση της κύριας ανάκρισης κηρύσσεται από το συμβούλιο Εφετών. Για το σκοπό αυτό η δικογραφία διαβιβάζεται αμέσως, μετά την τελευταία ανακριτική πράξη, στον Εισαγγελέα Εφετών ο οποίος, αν κρίνει ότι η ανάκριση δεν χρειάζεται συμπλήρωση, την εισάγεται με πρότασή του στο συμβούλιο Εφετών, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως, ακόμη και για συναφή πλημμελήματα. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι κατά των παραπεμπτικών βουλευμάτων για εγκλήματα που προβλέπονται από το άρθρο 1 του ν. 1608/1950 και εκδόθηκαν κατά την οριζόμενη στη διάταξη αυτή διαδικασία δεν επιτρέπεται στον κατηγορούμενο το ένδικο μέσο της αναίρεσης και ότι ο περιορισμός αυτός καταλαμβάνει όχι μόνο τα αμιγώς παραπεμπτικά βουλεύματα, αλλά και εκείνα τα οποία μαζί με την παραπεμπτική διάταξη περιέχουν και απαλλακτικές υπέρ του κατηγορουμένη διατάξεις και αυτό λόγω του σκοπού του νόμου, ο οποίος είναι η ταχεία περαίωση των υποθέσεων αυτών που αφορούν κατάχρηση του δημόσιου χρήματος, εκτείνεται δε και στα συναφή εγκλήματα ανεξάρτητα από το χαρακτήρα τους ως κακουργήματα ή πλημμελήματα. Στην προκείμενη περίπτωση, το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών με το προσβαλλόμενο βούλευμά του παρέπεμψε, μεταξύ άλλων, και τον αναιρεσείοντα - κατηγορούμενο στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών προκειμένου να δικασθεί ως υπαίτιος απόπειρας απάτης από κοινού και κατ' εξακολούθηση στρεφόμενη κατά νομικού προσώπου από τα αναφερόμενα στο άρθρο 263Α του ΠΚ και δη κατά Τράπεζας εδρεύουσας στην ημεδαπή, από την οποία το όφελος που επεδίωξε και πέτυχε ο δράστης και η ζημία που προξενήθηκε και οπωσδήποτε απειλήθηκε στο νομικό πρόσωπο υπερβαίνει το ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) Ευρώ (άρθρα 45, 98 § 1, 386 § 1 εδαφ. α ΠΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 1 του ν. 1608/1950 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 § 5 του ν. 1738/1987 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 2 του ν. 1877/1990, 36 του ν. 2172/1993 και 4 § 3 εδαφ. α' και β' του ν. 2408/1996).
Συνεπώς, εφόσον στην προκείμενη περίπτωση ο αναιρεσείων παραπέμφθηκε κατά την προαναφερόμενη διαδικασία, για έγκλημα που προβλέπεται από το άρθρο 1 του ν. 1608/1950, όπως ισχύει σήμερα, η κρινόμενη αίτηση ασκήθηκε κατά βουλεύματος που δεν υπόκειται σε αναίρεση από τον κατηγορούμενο και πρέπει εφόσον ειδοποιήθηκε η αντίκλητος και πληρεξουσία δικηγόρος του Ιωάννα Λιόντου για να προσέλθει στο συμβούλιο και εκθέσει τις απόψεις της (άρθρ. 476 § 1εδαφ. β' ΚΠΔ), να κηρυχθεί απαράδεκτη και επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στον αναιρεσείοντα, σύμφωνα με το άρθρο 583 § 1 του ΚΠΔ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Κηρύσσει απαράδεκτη την 18/3-2-2009 αίτηση του Χ, κατοίκου ..., για αναίρεση του 2301/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Και

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 17 Νοεμβρίου 2009 . Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 20 Νοεμβρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή