Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 378 / 2009    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Παραίτηση, Αναβολή συζήτησης, Αναιρέσεων συνεκδίκαση.
Περίληψη:
1) Απορρίπτει για 2ο αναιρεσείοντα λόγω παραίτησης. 2) Αναβάλλει για 1ο αναιρεσείοντα λόγω σημαντικού αιτίου, που συνιστά το κατά τη διάσκεψη του Συμβουλίου ανακαλυφθέν κώλυμα - συνδρομή λόγου εξαιρέσεως μέλους του, κατά τα άρθρα 14 παρ. 1 και 15 ΚΠΔ, για το λόγο ότι στη σύνθεση της πρωτοβάθμιας δίκης μετέσχε, ως προεδρεύουσα εφέτης, η αδερφή της συζύγου του μέλους του Αρεοπαγίτη, που είναι συγγενής εξ αγχιστείας αυτού, δευτέρου βαθμού, κατά τα άρθρα 1463, 1464 ΑΚ.
Αριθμός 378/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Z' Ποινικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γρηγόριο Μάμαλη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Νικόλαο Ζαΐρη, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Παναγιώτη Ρουμπή και Κωνσταντίνο Φράγκο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 4 Φεβρουαρίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασιλείου Μαρκή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα, για να δικάσει τις αιτήσεις των αναιρεσειόντων - κατηγορουμένων: 1) Χ1, που παρέστη με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Νικόλαο Ράπτη και 2) Χ2, που δεν παρέστη, περί αναιρέσεως της 2332, 2335/2008 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Με συγκατηγορούμενο τον Χ3.
Το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος Χ1 ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 19 Νοεμβρίου 2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1953/2008.

Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του παραστάντος αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε α) να απορριφθεί η αίτηση αναίρεσης του Χ1 και β) αφού αναφέρθηκε στην από 29 Δεκεμβρίου 2008 με αριθμό 104 έκθεση παραιτήσεως του Χ2 με την οποία αυτός δήλωσε ότι παραιτείται από την από 8 Οκτωβρίου 2008 αίτηση αναίρεσης, πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ι. Όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 474 παρ. 1, 475 παρ. 1, 476 παρ. 1 και 513 παρ. 1 ΚΠοινΔ, ο διάδικος μπορεί να παραιτηθεί από το ένδικο μέσο το οποίο έχει ασκήσει, με δήλωση στο γραμματέα του δικαστηρίου που έχει εκδώσει την προσβαλλομένη απόφαση, για την οποία συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από εκείνον που την υποβάλλει ή τον αντιπρόσωπο του και από εκείνον που την δέχεται, είτε ακόμη και στο ακροατήριο, πριν αρχίσει η συζήτηση με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά της συνεδριάσεως. Στην περίπτωση αυτή, το Δικαστικό Συμβούλιο ή το Δικαστήριο κηρύσσει το ένδικο μέσο απαράδεκτο και καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα. Στην προκείμενη περίπτωση ο δεύτερος αναιρεσείων Χ2, με την από 29/12/2008 δήλωσή του, που έγινε στο Γραμματέα του Εφετείου Αθηνών, δια της πληρεξούσιας του δικηγόρου Αθηνών Αναστασίας Τσατραφύλλια, στην οποία έχει δοθεί σχετική εντολή, δυνάμει της από 22-12-2008 εξουσιοδοτήσεως και για την οποία συντάχθηκε η με αριθ. 104/29-12-2008 σχετική έκθεση, παραιτήθηκε από την από 8-10-2008 αίτηση αναιρέσεώς του, που ασκήθηκε με δήλωση ενώπιον του Γραμματέα του Εφετείου Αθηνών για αναίρεση της με αριθμ. 2332, 2335/2008 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Επομένως σύμφωνα με τα προεκτεθέντα το ένδικο αυτό μέσο πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτο και να επιβληθούν στον αναιρεσείοντα αυτό τα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠοινΔ).
2. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 1 του ΚΠοινΔ, εκτός από όσα ορίζονται ειδικά στον οργανισμό των δικαστηρίων, στον ειδικό νόμο για τα μεικτά ορκωτά δικαστήρια και στον κώδικα αυτό, δεν μπορούν στην ίδια ποινική υπόθεση να ασκήσουν έργα ανακριτή, δικαστή, εισαγγελέα ή γραμματέα όσοι είναι μεταξύ τους συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως και τον τρίτο βαθμό. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 349 παρ. 1 εδ. α-γ του ΚΠοινΔ, όπως τα δύο πρώτα αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 7 παρ. 5 του Ν. 3090/2002, το Δικαστήριο, μετά από πρόταση του Εισαγγελέα ή αίτηση κάποιου από τους διαδίκους ή και αυτεπαγγέλτως, μπορεί να διατάξει την αναβολή της δίκης για σημαντικά αίτια που προσδιορίζονται ειδικά στην απόφαση. Μπορεί, επίσης, για τον λόγο αυτό να διατάξει τη διακοπή της δίκης ή της συνεδρίασης πριν αρχίσει η συζήτηση της υποθέσεως. Η αναβολή γίνεται σε ρητή δικάσιμο, εκτός αν ειδικοί λόγοι που αναφέρονται στην απόφαση του δικαστηρίου ή του συμβουλίου δεν τον επιτρέπουν. Ως σημαντικά αίτια, κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως, είναι, μεταξύ άλλων, και το κώλυμα συμμετοχής του δικαστή στην εκδίκαση της αναιρέσεως, όχι μόνον όταν ο ίδιος ή άλλο από τα ως άνω συγγενικά του πρόσωπα, έχει συμμετάσχει στην έκδοση της προσβαλλόμενης αποφάσεως (άρθρο 14 παρ. 3 του ΚΠοινΔ), αλλά και σε στάδιο προγενέστερο εκείνης, ήτοι και όταν έχει συμπράξει και στην έκδοση της πρωτόδικης αποφάσεως, αφού έχει ήδη εκφράσει γνώμη και είναι δυνατόν εκ προκαταλήψεως να μη κρίνει κατά τρόπο ανεπηρέαστο. Η ύπαρξη αντικειμενικού δικαστή αποτελεί ειδικότερη έκφραση της γενικότερης αρχής του Κράτους δικαίου που απορρέει από το Σύνταγμα και τις καθιερούμενες απ' αυτή εγγυήσεις υπέρ του πολίτη, ο οποίος έχει αξίωση να δικάζεται από αντικειμενικό δικαστή. Άλλωστε, το δικαίωμα εξαιρέσεως πρέπει να θεωρηθεί ότι θεμελιώνεται στο άρθρο 6 της Συμβάσεως της Ρώμης περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με το οποίο "κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να δικαστεί η υπόθεσή του, δίκαια, δημόσια και μέσα σε λογική προθεσμία από ανεξάρτητο και αμερόληπτο Δικαστήριο, που λειτουργώντας νόμιμα, θα αποφασίσει, είτε για τις αμφισβητήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αστικής φύσης, είτε για το βάσιμο κάθε κατηγορίας εναντίον του ποινικής φύσης". Στην προκείμενη περίπτωση, από τα έγγραφα του φακέλου της δικογραφίας, προκύπτει ότι ο δεύτερος αναιρεσείων Χ1, με την υπ' αριθμό 4511/2007 απόφαση του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, του Τριμελούς Εφετείου (Κακουργημάτων) Αθηνών, καταδικάσθηκε σε συνολική ποινή φυλακίσεως 30 μηνών, για την πράξη της λαθρεμπορίας. Στη δίκη εκείνη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, συμμετέσχε, ως Προεδρεύουσα, η κατά το χρόνο εκείνο το βαθμό της Εφέτου κατέχουσα, Ναυσικά Φράγκου. Κατά της αποφάσεως αυτής, ο κατηγορούμενος και ήδη αναιρεσείων άσκησε έφεση, επί της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, με αριθμό 2332, 2335/2008 του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, με την οποία αυτός καταδικάσθηκε, για τις πιο πάνω πράξεις σε ποινή φυλακίσεως 8 μηνών. Κατά της αποφάσεως αυτής του δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου, ο αναιρεσείων, άσκησε την κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως, η συζήτηση της οποίας, ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, έλαβε χώρα κατά τη συνεδρίαση της 4-2-2008. Κατά την τελευταία αυτή συνεδρίαση, κατά την οποία συζητήθηκε η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως, ως μέλος του Δικαστηρίου τούτου, με πενταμελή σύνθεση, συμμετέσχε και ο Αρεοπαγίτης Παναγιώτης Ρουμπής. Όμως μετά τη συζήτηση της υποθέσεως, ανακαλύφθηκε ότι, μεταξύ του ως άνω Αρεοπαγίτη, κατά δήλωση αυτού, και της Εφέτου Ναυσικάς Φράγκου, υφίσταται συγγενικός δεσμός εξ αγχιστείας δευτέρου βαθμού, κατά τα άρθρα 1463, 1464 του ΑΚ, ήτοι η άνω Εφέτης είναι αδελφή της συζύγου του μέλους του Δικαστηρίου τούτου Παναγιώτη Ρουμπή, που συνιστά λόγο αποκλεισμού του ως άνω Αρεοπαγίτη, που δε μπορεί να ασκήσει έργα δικαστή στην ίδια ποινική υπόθεση, που ήδη έχει ενεργήσει ως δικαστής, η πιο πάνω γυναικαδελφή του. Μετά από αυτά, συντρέχει νόμιμος λόγος αναβολής εκδικάσεως της προκείμενης υποθέσεως σε άλλη δικάσιμο, που θα ορίσει ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ενόψει του ότι ο αναιρεσείων, δεν έχει κληθεί, να παραστεί κατά την ημέρα της δημοσιεύσεως της παρούσης αποφάσεως και η διάταξη του άρθρου 515 παρ. 1 ΚΠοινΔ, δεν είναι εφαρμοστέα, αφού η εν λόγω αναβολή γίνεται αυτεπαγγέλτως, προκειμένου αυτή να δικασθεί από σύνθεση, στην οποία δεν θα συμμετέχει ο ανωτέρω κωλυόμενος Αρεοπαγίτης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει τη με αριθ. εκθ. 75/8-10-2008 αίτηση του Χ2, για αναίρεση της με αριθ. 2332,2335/2008 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.

Καταδικάζει τον άνω αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, τα οποία ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ. Και
Αναβάλλει την εκδίκαση της προκείμενης υποθέσεως, όσον αφορά τον έτερο παραστάντα αναιρεσείοντα Χ1, σε άλλη δικάσιμο, που θα ορίσει ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, προκειμένου αυτή η υπόθεση να δικασθεί από σύνθεση του ιδίου Ζ ποινικού τμήματος, στην οποία δεν θα συμμετάσχει ο Αρεοπαγίτης Παναγιώτης Ρουμπής.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 11 Φεβρουαρίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 11 Φεβρουαρίου 2009.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ