Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 697 / 2008    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας και παραπομπή της υποθέσεως στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, επειδή ο καταγγελλόμενος είναι δικαστικός λειτουργός και υπηρετεί στο Εφετείο Αθηνών.

Αριθμός 697/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


Ζ' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γρηγόριο Μάμαλη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (κωλυομένου του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Μιχαήλ Δέτση, ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως), Αθανάσιο Κουτρομάνο (ορισθέντα με την υπ' αριθ. 30/2008 πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου), Θεοδώρα Γκοΐνη - Εισηγήτρια, Βιολέττα Κυτέα (ορισθείσα με την υπ' αριθ. 44/2008 πράξη Προέδρου του Αρείου Πάγου) και Ελευθέριο Μάλλιο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Χρυσού (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Χριστίνας Σταυροπούλου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 9 Απριλίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου. Με εγκαλούντα τον Ψ, και εγκαλούμενο τον Χ, Εφέτη Αθηνών.
Η αίτηση αυτή με αριθ. πρωτ. 4567/22.11.2007, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1990/2007.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Χρυσός εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημητρίου - Πριάμου Λεκκού, με αριθμό 37/ 30.1.2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγων, μετά της σχετικής δικογραφίας, την υπ'αριθ. πρωτ. 4567/22-11-2007 αίτηση του Εισαγγελέως Εφετών Αθηνών, περί καθορισμού αρμοδιότητος κατά παραπομπή, επί υποθέσεως με καταγγελλόμενο και τον Χ, Εφέτη Αθηνών, εκθέτω τα εξής:
Κατά την διάταξη του άρθρ. 136 περ. ε' ΚΠΔ, ζήτημα καθορισμού αρμοδιότητος κατά παραπομπή υπάρχει και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός, από του βαθμού του παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο κατά τα άρθρ. 122-125 ΚΠΔ δικαστήριο. Στην έννοια του κατηγορουμένου περιλαμβάνεται και ο εγκαλούμενος ή καταγγελλόμενος, όταν η υπόθεση ευρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προδικασίας και δεν έχει ακόμη ασκηθή ποινική δίωξη, για την ταυτότητα της αιτίας, δηλαδή την εξασφάλιση του ανεπηρεάστου της δικαστικής κρίσεως και τον αποκλεισμό υπονοιών μεροληψίας, λόγω της συνυπηρετήσεως. Εξ άλλου, κατά την διάταξη του άρθρ. 137 παρ. 1 περ. γ' ΚΠΔ, αρμόδιο να αποφασίση για την παραπομπή δικαστήριο είναι ο 'Αρειος Πάγος, όταν δεν υπάρχει αρμοδιότητα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ή Εφετών. Στην προκειμένη περίπτωση, δια της υπ'αριθμ. ΕΓ74-06/17/2007 πράξεως αρχειοθετήσεως του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών ετέθη στο αρχείο η υπό στοιχ. ..... δικογραφία, σχηματισθείσα κατόπιν προκαταρκτικής εξετάσεως με αφορμή την από 30-5-2005 αναφορά του Ψ, στρεφομένη και κατά του Χ, Εφέτη Αθηνών, με την οποία συσχετίσθηκαν άλλες δύο αναφορές του ίδιου. 'Ηδη δε, ανακύπτει περίπτωση εγκρίσεως ή μη της ως άνω ενεργείας του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών, από τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.
'Εφ'όσον, όμως, ο εκ των καταγγελλομένων Χ, Εφέτης, υπηρετεί στο Εφετείο Αθηνών, συντρέχει περίπτωση καθορισμού αρμοδιότητος κατά παραπομπή, από το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, και παραπομπής της υποθέσεως ως προς όλους τους μηνυομένους, λόγω συναφείας, από τις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές του Εφετείου Αθηνών στις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές άλλου Εφετείου και ειδικότερα αυτές του Εφετείου Πειραιώς.

Για τους λόγους αυτούς - Π ρ ο τ ε ί ν ω
Να παραπεμφθή η υπόθεση περί της οποίας η υπ'αριθμ. ΕΓ 74-06/17/2007 πράξη αρχειοθετήσεως του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών, δια της οποίας ετέθη στο αρχείο η υπό στοιχ. ..... δικογραφία προκαταρκτικής εξετάσεως, με καταγγελλόμενο και τον Χ, Εφέτη Αθηνών, από τις Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές του Εφετείου Αθηνών στις Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές του Εφετείου Πειραιώς.
Αθήναι 11 Ιανουαρίου 2008 Ο Αντεισαγγελεύς του Αρείου Πάγου Δημήτριος-Πρίαμος Λεκκός
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 136 περ. ε' και 137 παρ. 1 περ. γ' ΚΠοινΔ συνάγεται ότι, όταν εγκαλών ή αδικηθείς ή κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός, από το βαθμό του παρέδρου σε πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω, ο οποίος υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 του ίδιου Κώδικα δικαστήριο, διατάσσεται, κατόπιν αιτήσεως του εισαγγελέα ή του κατηγορουμένου ή του πολιτικώς ενάγοντα, από τον Άρειο Πάγο σε Συμβούλιο, η παραπομπή της υποθέσεως σε άλλο δικαστήριο, ομοειδές και ισόβαθμο, εφαρμοζομένων αναλόγως και των άρθρων 132, 134 και 135 παρ. 1 ΚΠοινΔ. Η παραπομπή αυτή νοείται, όχι μόνο κατά την κυρία διαδικασία, αλλά και κατά την προδικασία, συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ασκήσεως της ποινικής διώξεως, διότι και κατ' αυτό συντρέχει ο αυτός δικαιολογητικός λόγος, ήτοι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας μεροληψίας αυτού, εξ αιτίας της συνυπηρετήσεώς του στο ίδιο δικαστήριο με τον εγκαλούντα, παθόντα ή κατηγορούμενο δικαστικό λειτουργό.
Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Κατόπιν της από 18.5.2005 αναφοράς του Ψ, προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (με αριθ. γεν. πρωτ. 4738/30.5.2005 της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου), με την οποία συσχετίσθηκαν και οι από 1.6.2005 και 19.7.2005 όμοιες του ιδίου (με αριθ. γεν. πρωτ. 4901/3.6.2005 και 6731/2.8.2005), διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, όπου οι ως άνω αναφορές διαβιβάστηκαν, μετά το πέρας της οποίας η υπόθεση τέθηκε στο Αρχείο, σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 2 του ΚΠοινΔ. Η σχηματισθείσα σχετικώς δικογραφία με ...... (....), υποβλήθηκε την 31.5.2007 στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, για έγκριση ή μη της αρχειοθετήσεως, οπότε και ανέκυψε ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητας, λόγω του ότι, μεταξύ των καταγγελλομένων με την τρίτη ως άνω αναφορά, περιλαμβάνεται και ο Χ, Εφέτης Αθηνών. Τον κανονισμό αυτό ζητεί από τον Άρειο Πάγο ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών, με την υπ' αριθ. πρωτ. 4567/22.11.2007 αίτησή του, η οποία είναι νόμιμη, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, και κατ' ουσίαν βάσιμη, ενόψει των προεκτεθέντων. Πρέπει, επομένως, να γίνει δεκτή και να χωρήσει κανονισμός αρμοδιότητας, προκειμένου να αποκλεισθεί κάθε υπόνοια μεροληψίας. Προς τούτο, πρέπει η υπόθεση να παραπεμφθεί στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, ως πλησιέστερο, προκειμένου να εγκρίνει ή όχι την ανωτέρω αρχειοθέτηση και δη ως προς όλους τους καταγγελλομένους λόγω συναφείας.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Παραπέμπει την στο σκεπτικό υπόθεση στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στην Αθήνα στις 18 Μαρτίου 2008.
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ