Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1808 / 2009    (Β, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Έκδοση.
Περίληψη:
Έκδοση εκζητουμένου με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για την άσκηση ποινικής διώξεως. Προϋποθέσεις εκδόσεως και στοιχεία που πρέπει να περιέχει το ένταλμα. Έφεση κατά αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών που διατάσσει την εκτέλεση του εντάλματος (Ν. 3251/2004). Απορρίπτει έφεση.
Αριθμός 1808/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Β' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ - (ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Μουστάκα, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, ως αρχαιότερο μέλος τη συνθέσεως, Σαράντη Δρινέα-Εισηγητή, Νικόλαο Πάσσο, Σοφία Καραχάλιου και Ιωάννη Παπαδόπουλο, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 4 και 11 Σεπτεμβρίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Νικολούδη και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την έφεση του εκκαλούντος-εκζητουμένου Χ, κατοίκου ... και προσωρινά κρατούμενου στις Δικαστικές Φυλακές ..., ο οποίος εμφανίσθηκε ο ίδιος αυτοπροσώπως στο Δικαστήριο χωρίς δικηγόρο, κατά της υπ'αριθμ. 18/2009 απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς, με την οποία αποφάσισε την εκτέλεση των από 15-4-2009 και 25-5-2009 Ευρωπαϊκών Ενταλμάτων Σύλληψης που έχουν εκδοθεί από τον Δικαστή του Δικαστηρίου της Περιοχής Κουρζέμσκι της Ρίγας της Δημοκρατίας της Λετονίας.

Το Συμβούλιο Εφετών Πειραιώς με την ως άνω απόφασή του γνωμοδότησε υπέρ της εκδόσεως του ανωτέρω στις Δικαστικές Αρχές της Λετονίας.
Κατά της αποφάσεως αυτής ο εκζητούμενος και τώρα εκκαλών, άσκησε την με αριθμό και ημερομηνία 4/14-7-2009 έφεση, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν, η οποία συντάχθηκε ενώπιον του Γραμματέως του Τμήματος Βουλευμάτων του Εφετείου Πειραιά Νικολάου Σιτζάνη και καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1090/2009. Προκειμένης συζητήσεως
Αφού άκουσε τον αυτοπροσώπως παραστάντα εκζητούμενο, που με προφορική ανάπτυξη ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα ο οποίος πρότεινε να απορριφθεί η υπό κρίση έφεση και να εκδοθεί αυτός στις Αρχές της Λετονίας.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Επειδή κατά το άρθρο 22 παρ.1 του Ν.3251/2004 "Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης κλπ", κατά της αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών, που διέταξε την εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος συλλήψεως, επιτρέπεται η άσκηση εφέσεως στον 'Αρειο Πάγο από τον εκζητούμενο ή τον Εισαγγελέα εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από τη δημοσίευση της αποφάσεως. Για την έφεση συντάσσεται έκθεση από τον Γραμματέα Εφετών, στην οποία πρέπει να διατυπώνονται και οι λόγοι για τους οποίους ασκείται. Επομένως, η υπό κρίση από 14-7-2009 έφεση του Χ κατά της 18/13-7-2009 αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς, με την οποία αυτό αποφάσισε την εκτέλεση των κατ'αυτού εκδοθέντων από 15-4-2009 και 25-5-2009 ευρωπαϊκών ενταλμάτων συλλήψεως των Λετονικών Δικαστικών Αρχών, ασκηθείσα νομίμως και εμπροθέσμως, πρέπει να γίνει τύποις δεκτή και να εξετασθεί κατ'ουσίαν. Επειδή κατά το άρθρο 1 παρ.1 του ως άνω Ν.3251/2004, το ευρωπαϊκό ένταλμα συλλήψεως είναι απόφαση ή διάταξη δικαστικής αρχής κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκδίδεται με σκοπό τη σύλληψη και την προσαγωγή προσώπου, το οποίο ευρίσκεται στο έδαφος άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον το πρόσωπο αυτό ζητείται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους εκδόσεως του εντάλματος στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας προκειμένου α) να ασκηθεί ποινική δίωξη για αξιόποινη πράξη που έχει ήδη αποδοθεί σ' αυτό ή β) να εκτελεστεί ποινή ή μέτρο ασφαλείας, τα οποία στερούν την ελευθερία. Στο άρθρο 2 του ίδιου νόμου ορίζεται το περιεχόμενο και ο τύπος του ευρωπαϊκού εντάλματος συλλήψεως, που περιέχει, ειδικότερα, α) ταυτότητα και ιθαγένεια του εκζητουμένου, β) όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφωνικής κ.λ.π. σύνδεσης της δικαστικής αρχής εκδόσεως του εντάλματος, γ) μνεία της εκτελεστής δικαστικής αποφάσεως, του εντάλματος συλλήψεως ή της συναφούς διατάξεως δικαστικής αρχής, δ) φύση και νομικό χαρακτηρισμό του εγκλήματος, ε) περιγραφή των περιστάσεων τελέσεως του εγκλήματος, στις οποίες περιλαμβάνονται ο χρόνος και τόπος τελέσεως, καθώς και τη μορφή συμμετοχής του εκζητουμένου στην αξιόποινη πράξη, στ) την επιβληθείσα ποινή, αν πρόκειται για αμετάκλητη απόφαση ή το πλαίσιο ποινής που προβλέπεται για την αξιόποινη πράξη από τη νομοθεσία του κράτους μέλους έκδοσης του εντάλματος και ζ) στο μέτρο του δυνατού, κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με την αξιόποινη πράξη και τις συνέπειές της και, περαιτέρω, ορίζεται ότι το ένταλμα μεταφράζεται στην επίσημη γλώσσα του κράτους εκτελέσεως του. Στο άρθρο 9 παρ. 3 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι, όταν ο εκζητούμενος δεν συγκατατίθεται να προσαχθεί στο κράτος έκδοσης του εντάλματος, αρμόδια δικαστική αρχή για την έκδοση της αποφάσεως εκτέλεσης του εντάλματος είναι το Συμβούλιο Εφετών, στην περιφέρεια του οποίου διαμένει ή συλλαμβάνεται ο εκζητούμενος. Εξάλλου, κατά το άρθρο 5 του ίδιου νόμου, το ευρωπαϊκό ένταλμα συλλήψεως εκδίδεται για πράξεις, οι οποίες τιμωρούνται κατά τους ελληνικούς ποινικούς νόμους με στερητική της ελευθερίας ποινή ή με στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφαλείας, το ανώτατο όριο των οποίων είναι τουλάχιστον δώδεκα μηνών ή, σε περίπτωση που έχει ήδη επιβληθεί ποινή ή μέτρο ασφαλείας, τα οποία στερούν την ελευθερία για απαγγελθείσες καταδίκες διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων μηνών, κατά δε το άρθρο 10 παρ. 1 του νόμου αυτού, το ευρωπαϊκό ένταλμα συλλήψεως εκτελείται εφόσον α) η αξιόποινη πράξη, για την οποία έχει εκδοθεί, συνιστά έγκλημα σύμφωνα με τους ελληνικούς ποινικούς νόμους, ανεξαρτήτως του νομικού χαρακτηρισμού, το οποίο τιμωρείται σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους εκδόσεως του εντάλματος με στερητική της ελευθερίας ποινή ή με στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφαλείας, το ανώτατο όριο των οποίων είναι τουλάχιστον δώδεκα μηνών και β) τα δικαστήρια του τόπου έκδοσης του εντάλματος καταδίκασαν τον εκζητούμενο σε ποινή ή μέτρο ασφαλείας, στερητικό της ελευθερίας τουλάχιστον τεσσάρων μηνών για αξιόποινη πράξη, την οποία και οι ελληνικοί νόμοι χαρακτηρίζουν ως πλημμέλημα ή κακούργημα. Περαιτέρω, στο άρθρο 11 του ίδιου νόμου ορίζονται οι περιπτώσεις που απαγορεύεται η εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος συλλήψεως και στο άρθρο 12 οι περιπτώσεις που η δικαστική αρχή, η οποία αποφασίζει για την εκτέλεση του εν λόγω εντάλματος, μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεσή του. Στην προκειμένη περίπτωση, από όλα τα έγγραφα που υπάρχουν στη δικογραφία, μεταξύ των οποίων και τα πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης, σε συνδυασμό και με όσα εξέθεσε ο εκζητούμενος προφορικά στο ακροατήριο, αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Το Συμβούλιο Εφετών Πειραιώς με την προσβαλλόμενη απόφασή του αποφάσισε την εκτέλεση των από 15-4-2009 και 25-5-2009 ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης, που έχουν εκδοθεί από τον Δικαστή του Δικαστηρίου της περιοχής Κουρζέμσκι της Ρίγας Λετονίας κατά του εκκαλούντος, που γεννήθηκε στη ... την 10-2-1970, μη όντος, σύμφωνα με τη σχετική επισημείωση στα οικία εντάλματα, υπηκόου της Δημοκρατίας της Λετονίας. Κατ'αυτού εκδόθηκε η 1108 ΦΕ 620/6-7-2009 εντολή σύλληψης και προσωρινής κράτησης του Εισαγγελέως Εφετών Πειραιώς, ήδη όμως ο εκζητούμενος είχε προηγουμένως συλληφθεί και εκρατείτο προσωρινά από 17-3-2009 σε εκτέλεση του 6/20-3-2008 εντάλματος προσωρινής κράτησης του 11ου Τακτικού Ανακριτή Πλημ/κών Αθηνών, κατηγορούμενος για απόπειρα ληστείας, στη συνέχεια δε παρατάθηκε για την οποία αυτή η κράτησή του με τα 1618/2008 και 372/2009 βουλεύματα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς μέχρι 17-9-2009. Με τα ανωτέρω εντάλματα των δικαστικών αρχών της Λετονίας αποδίδεται στον εκκαλούντα η κατά συρροή διάπραξη του αδικήματος του χουλιγκανισμού, το οποίο προβλέπεται και τιμωρείται από το άρθρο 231 του Λετονικού Ποινικού Κώδικα με φυλάκιση μέχρι επτά (7) ετών και αστυνομική επιτήρηση μέχρι τρία (3) έτη, συνιστάμενο ειδικότερα στο ότι: Α) Την 14-11-2007 ευρισκόμενος σε δημόσιο χώρο, μεθυσμένο και κρατώντας αεροβόλο όπλο, που μπορεί να προκαλέσει σωματική βλάβη, άρχισε να πυροβολεί χωρίς κανένα λόγο ενώπιον τρίτων, έστρεψε δε αυτό και κατά της ... και των δίδυμων τέκνων της, ηλικίας 10 μηνών, που ευρίσκονταν μέσα σε καροτσάκι και πυροβόλησε προς την κατεύθυνσή τους κατ'επανάληψη, αναγκάζοντάς τους να αποχωρήσουν, φοβούμενοι για τη σωματική τους ακεραιότητα. Στη συνέχεια άνοιξε πυρ προς την κατεύθυνση των διερχόμενων αυτοκινήτων και ακολούθως μετέβη σε κατάστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών και οργισμένος, διότι αυτό ήταν κλειστό, έθραυσε με τον υποκόπανο του όπλου τη γυάλινη πόρτα του καταστήματος, την οποία κατέστρεψε, και Β) Την 4-12-2007, ευρισκόμενος στο παραπάνω κατάστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών, όταν του ζητήθηκε να καταβάλει το ορισμένο αντίτιμο για τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή που έκαμε, αρνήθηκε και ορισμένος, ενώπιον πελατών του καταστήματος πυροβόλησε έξι (6) φορές με το αεροβόλο όπλο που κρατούσε κατά της γυάλινης θύρας του καταστήματος, την οποία κατέστρεψε, αναγκάζοντας έτσι του πελάτες να αποχωρήσουν και την επιχείρηση να διακόψει τη λειτουργία της. Οι παραπάνω πράξεις είναι αξιόποινες και κατά τους ελληνικούς ποινικούς νόμους, χαρακτηριζόμενες ως απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία και τιμωρούνται, κατ'άρθρο 42 παρ.1, 299 παρ.1, 382 παρ.1 και 381 παρ.1 ΠΚ και 1 παρ.1 γ', 10 παρ.1 και 13 β και 14 του Ν. 2168/1993, με πρόσκαιρη κάθειρξη και φυλάκιση, της οποίας το ανώτατο όριο είναι τουλάχιστον δώδεκα μηνών (για την ανθρωποκτονία από πρόθεση δεν απαιτείται έλεγχος του διττού αξιοποίνου, αφού περιλαμβάνεται στο άρθρο 10 παρ.2 στοιχ. ιδ' του Ν. 3251/2004). Τα ως άνω εντάλματα περιέχουν όλα τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Ν.3251/2004 στοιχεία, δεν αντίκεινται στις θεμελιώδεις αρχές του άρθρου 1 παρ. 2 του ίδιου νόμου, οι αποδιδόμενες στον εκζητούμενο πράξεις τιμωρούνται με ποινή στερητική της ελευθερίας, το ανώτατο όριο της οποίας είναι τουλάχιστον δώδεκα μηνών, οπότε είναι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 10 παρ.1 α του ίδιου νόμου και δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις απαγορεύσεως της εκτέλεσης ή δυνατότητας να απαγορευθεί η εκτέλεση των ενταλμάτων για τις αναφερόμενες σε αυτά πράξεις, οι οποίες φέρονται ότι τελέσθηκαν στη Λετονία, που είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης. Περαιτέρω, ουδόλως προέκυψε ότι τα εν λόγω ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης έχουν εκδοθεί προς τον σκοπό διώξεως ή τιμωρίας του εκκαλούντος εκ του λόγου ότι δεν είναι Λετονός πολίτης και ότι υφίσταται κίνδυνος για τη ζωή του αν παραδοθεί στη Λετονία. Κατά συνέπεια, συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των παραπάνω ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης και το Συμβούλιο Εφετών Πειραιώς, το οποίο με την προσβαλλόμενη απόφασή του αποφάνθηκε υπέρ της εκτελέσεως αυτών, αναβάλλοντας μόνο την προσαγωγή μέχρι την έκτιση της τυχόν επιβληθησόμενης για την πράξη της απόπειρας ληστείας, που διέπραξε στην Ελλάδα, ποινής, δεν έσφαλε και η υπό κρίση έφεση, με την οποία υποστηρίζονται τα αντίθετα, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη κατ'ουσίαν. Σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει από το ... έγγραφο του Καταστήματος Κράτησης ..., ο εκκαλών αποφυλακίσθηκε τυπικά την 6-7-2009, διότι με την 3415/3-7-2009 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών καταδικάσθηκε σε ποινή φυλακίσεως 15 μηνών για επικίνδυνη σωματική βλάβη. (ενώ αθωώθηκε για την πράξη της απόπειρας ληστείας), του αφαιρέθηκε ο χρόνος προσωρινής κράτησης από 17-3-2008 έως 3-7-2009, ενώ η ποινή που του επιβλήθηκε ανεστάλη επί τριετία και η ασκηθείσα κατά της καταδικαστικής αποφάσεως έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, έκτοτε δε κρατείται προκειμένου να εκδοθεί στις Λετονικές αρχές. Τέλος, δικαστικά έξοδα δεν επιβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3251/2004.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται τυπικά και απορρίπτει ουσία την από 14-7-2009 έφεση του Χ κατά της 18/13-7-2009 αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς, με την οποία αυτό αποφάσισε την εκτέλεση των από 15-4-2009 και 25-5-2009 ευρωπαϊκών Ενταλμάτων σύλληψης του Δικαστή του Δικαστηρίου της Περιοχής Κουρζέμσκι της Ρίγας της Δημοκρατίας της Λετονίας κατά του εκκαλούντος.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 11 Σεπτεμβρίου 2009.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 11 Σεπτεμβρίου 2009.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή