Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1436 / 2010    (Α Ποιν. Διακ., Penal Cases)

Θέμα
Παραίτηση, Έκδοση.
Περίληψη:
Έφεση κατά αποφάσεως Συμβουλίου Εφετών περί εκδόσεως Ιταλού υπηκόου στις Ιταλικές Δικαστικές Αρχές. Απόρριψη ως απαράδεκτης λόγω παραιτήσεως με δήλωση που καταχωρήθηκε στα πρακτικά.
Αριθμός 1436/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Α' Ποινικό Τμήμα Διακοπών (σε Συμβούλιο) -----
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Τίγγα, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως, Ιωάννη Γιαννακόπουλο-Εισηγητή, Χρυσόστομο Ευαγγέλου, Κωνσταντίνο Τσόλα και Χριστόφορο Κοσμίδη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο κατάστημά του στις 21 και 22 Ιουλίου 2010, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Παντελή και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την έφεση του εκκαλούντος - εκζητουμένου ....υπηκόου Ιταλίας, κατοίκου ..., κρατουμένου στη Δικαστική Φυλακή ..., ο οποίος παραστάθηκε στο ακροατήριο με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Διονύσιο Μπουλούκο, κατά της υπ' αριθμ. 54/2010 αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών.

Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του, αποφάσισε την εκτέλεση του με αριθμό 1369/2008 SIEP-712/08 CUM από 19.4.2010 Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης των Ιταλικών Αρχών-Εισαγγελίας της Δημοκρατίας της Napoli.

Κατά της αποφάσεως αυτής ο εκζητούμενος και τώρα εκκαλών, άσκησε την με αριθμό 64 και ημερομηνία 18 Μαΐου 2010 έφεση, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν, η οποία συντάχθηκε ενώπιον της Γραμματέως του Τμήματος Βουλευμάτων του Εφετείου Αθηνών και καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 700/10.
Προκειμένης συζητήσεως
Αφού άκουσε
τον πληρεξούσιο του εκκαλούντος -εκζητουμένου, που δήλωσε ότι παραιτούνται από την 18 Μαΐου 2010 έφεση και την από 8 Ιουνίου 2010 αίτηση για αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης και τον Αντεισαγγελέα ο οποίος πρότεινε να απορριφθεί η υπό κρίση έφεση ως απαράδεκτη.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 474 παρ. 1 και 475 παρ. 1 του ΚΠοινΔ, ο διάδικος μπορεί να παραιτηθεί από το ένδικο μέσο που έχει ασκήσει, εκτός των οριζομένων στο πρώτο των ως άνω άρθρων περιπτώσεων, και με δήλωσή του στο ακροατήριο πριν αρχίσει η συζήτηση, που καταχωρίζεται στα πρακτικά της συνεδρίασης. Εξάλλου, κατά το άρθρο 476 παρ. 1 του ΚΠοινΔ, όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωμα ......καθώς και όταν έγινε νόμιμα παραίτηση από το ένδικο μέσο ή σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ρητά προβλέπει ότι το ένδικο μέσο είναι απαράδεκτο, το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (ως συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που εμφανιστούν, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο και διατάσσει την εκτέλεση της απόφασης ή του βουλεύματος που έχει προσβληθεί και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο. Από την τελευταία αυτή διάταξη προκύπτει ότι όλες οι προαναφερόμενες περιπτώσεις, που αυτή προβλέπει, όπως εί-ναι και η νόμιμη παραίτηση από το ένδικο μέσο, ισοτίμως επάγονται την ίδια έννομη συνέπεια, την απόρριψη δηλαδή του ενδίκου μέσου ως απαραδέκτου. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα πρακτικά συνεδριάσεως του Δικαστηρίου τούτου, κατά την αναφερομένη στην αρχή της παρούσας αποφάσεως δικάσιμο, εμφανίσθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού ο εκκαλών - εκζητούμενος από τις Ιταλικές Δικαστικές Αρχές ... υπήκοος Ιταλίας, ο οποίος γεννήθηκε στις 12.6.1946 στο ..., ήδη κρατούμενος προσωρινά στο Κατάστημα Κράτησης ..., και δήλωσε ότι παραιτείται από την υπ` αριθ. 64/18 Μαΐου 2010 έφεσή του κατά της υπ' αριθ. 54/2010 αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, με την οποία γνωμοδότησε αυτό ότι πρέπει να εκδοθεί αυτός (εκκαλών) στις Ιταλικές Δικαστικές Αρχές, που ζητούν την έκδοσή του για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν, η δήλωσή του δε αυτή καταχωρίσθηκε στα ως άνω πρακτικά συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου. Επομένως, σύμφωνα με όσα εκτίθενται στη νομική σκέψη, η ένδικη έφεση είναι απαράδεκτη, λόγω της νομότυπης παραίτησης του εκκαλούντος από αυτήν, και έτσι παρέλκει η περαιτέρω έρευνά της. Ύστερα από όλα αυτά, πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη έφεση, να διαταχθεί η εκτέλεση της εκκαλουμένης αποφάσεως και να καταδικασθεί ο εκκαλών στα δικαστικά έξοδα (άρθρα 476 παρ. 1 και 583 παρ. 1 ΚΠΔ). Η αίτηση του εκζητουμένου για άρ-ση της προσωρινής του κρατήσεως ή αντικατάσταση αυτής με περιοριστικούς όρους θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε, γιατί αυτός, με την αυτή δήλωσή του, παραιτήθηκε και από αυτήν.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την υπ` αριθ. 64/18 Μαΐου 2010 έφεση του ... κατά της υπ' αριθμ. 54/2010 αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Διατάσσει την εκτέλεση της αποφάσεως αυτής. Και
Καταδικάζει τον εκκαλούντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 22 Ιουλίου 2010. Και
Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στην Αθήνα στις 22 Ιουλίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ