Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 1590 / 2013    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος, Αυτοπρόσωπη εμφάνιση.
Περίληψη:
Εμφάνιση αναιρεσείοντος αυτοπροσώπως και υποβολή δεύτερου αιτήματος αναβολής, που απορρίφθηκε. Θεωρείται μη παραστάς, εφόσον δεν παρίσταται με συνήγορο και ως εκ τούτου απών, οπότε η αίτηση αναιρέσεως απορρίπτεται, αφού αυτός είχε κληθεί νόμιμα για την αρχική δικάσιμο.
Αριθμός 1590/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ε' Ποινικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Βιολέττα Κυτέα, Αικατερίνη Βασιλακοπούλου-Κατσαβριά, Δήμητρα Μπουρνάκα και Αγγελική Αλειφεροπούλου - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 18 Οκτωβρίου 2013, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Ακριτίδη (γιατί κωλύεται η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και του Γραμματέως Γεράσιμου Βάλσαμου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου G. D. του N. κατοίκου ..., που εμφανίστηκε στο ακροατήριο χωρίς πληρεξούσιο δικηγόρο, περί αναιρέσεως της 841/2012 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.
Το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 29 Απριλίου 2012 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 703/2012.
Α φ ο ύ ά κ ο υ σ ε
Τον Αντεισαγγελέα που πρότεινε να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη η προκείμενη αίτηση,

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 515 παρ.1 εδ. α' Κ.Ποιν.Δ., με αίτηση ενός από τους διαδίκους ή του Εισαγγελέα μπορεί το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου, σε ιδιαιτέρως εξαιρετικές περιπτώσεις, να αναβάλει για μία μόνο φορά τη συζήτηση σε ρητή δικάσιμο, κατά την οποία όλοι οι διάδικοι οφείλουν να εμφανιστούν χωρίς νέα κλήτευση, ακόμη και αν δεν ήταν παρόντες κατά τη δημοσίευση της αναβλητικής αποφάσεως. Εξάλλου, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 513 παρ.3 και 514 εδ. α' του ίδιου Κώδικα, προκύπτει ότι ο αναιρεσείων παρίσταται κατά τη συζήτηση της αιτήσεώς του ενώπιον του Αρείου Πάγου με συνήγορο, ο οποίος διορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 96 παρ.2 του άνω Κώδικα, με προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά της συνεδριάσεως ή μπορεί να αντιπροσωπευθεί από συνήγορο που έχει διοριστεί με έγγραφη δήλωση κατά τις διατυπώσεις του άρθρου 42 παρ.2 εδ. β' και γ' του αυτού Κώδικα και, αν κρατείται στη φυλακή, ο διορισμός του συνηγόρου μπορεί να γίνει με δήλωση του αναιρεσείοντος στο διευθυντή της φυλακής, οπότε συντάσσεται έκθεση, που διαβιβάζεται αμέσως στο γραμματέα του Αρείου Πάγου, ο δε διορισμός παρέχει στο συνήγορο την εξουσία να εκπροσωπεί τον αναιρεσείοντα σε όλες τις διαδικαστικές πράξεις, που αφορούν τη συγκεκριμένη ποινική υπόθεση, εκτός αν η πληρεξουσιότητα παρέχεται για ορισμένες μόνον από τις πράξεις αυτές, ενώ, εάν ο αναιρεσείων δεν εμφανιστεί στο ακροατήριο του Αρείου Πάγου με συνήγορο ή ο τυχόν παριστάμενος γι' αυτόν, ως εκπρόσωπος, συνήγορος δεν έχει νομίμως κατά τα ανωτέρω διοριστεί, οπότε ο εν λόγω διάδικος θεωρείται μη εκπροσωπούμενος από το συνήγορο και, ως εκ τούτου, απών, η αίτηση αναιρέσεως απορρίπτεται.- Στην προκειμένη περίπτωση, κατά την εκφώνηση της υπό κρίση αιτήσεως αναιρέσεως κατά της 841/2012 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, ο αναιρεσείων εμφανίστηκε αυτοπροσώπως και ζήτησε για δεύτερη φορά την αναβολή της συζητήσεως της ένδικης αιτήσεως, η οποία, όπως προκύπτει από την 144/2013 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, είχε ήδη αναβληθεί, με αίτημα της πληρεξούσιας δικηγόρου του, από την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο της 25-1-2013 για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο (18-10-2013), επικαλούμενος, ως λόγο που δικαιολογεί την αιτούμενη νέα αναβολή, σοβαρά προβλήματα υγείας και οικονομικό πρόβλημα, το οποίο δεν του επιτρέπει να πληρώσει δικηγόρο, για να τον εκπροσωπήσει. Το αίτημα, όμως, αυτό είναι απορριπτέο, αφενός μεν, διότι, σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα, δεν επιτρέπεται να δοθεί από το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου δεύτερη αναβολή, αφετέρου δε, διότι η επικαλούμενη οικονομική δυσχέρεια δεν συνιστά, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, ιδιαίτερα εξαιρετική περίπτωση, που να δικαιολογεί την αναβολή, ενόψει και του γεγονότος ότι ο αναιρεσείων είχε τη δυνατότητα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, να κάνει χρήση της παρεχόμενης από το Ν. 3226/2004 ευχέρειας για παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος, τηρώντας εγκαίρως την προβλεπόμενη σχετική διαδικασία διορισμού συνηγόρου χωρίς την καταβολή εκ μέρους του αμοιβής. Μετά την, κατά τα άνω, απόρριψη του αιτήματος αναβολής, εφόσον ο αναιρεσείων εμφανίστηκε αυτοπροσώπως και όχι με συνήγορο, όπως επιβάλλεται από τη διάταξη του άρθρου 513 παρ.3 εδ. α' Κ.Ποιν.Δ., θεωρείται απών, λόγω της μη προσήκουσας παραστάσεώς του. Εφόσον, λοιπόν, αυτός θεωρείται ότι δεν εμφανίστηκε κατά την εκφώνηση της υποθέσεώς του ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, ενώ, όπως προκύπτει από το υπό ημερομηνία 18-12-2012 αποδεικτικό επιδόσεως του αρμόδιου επιμελητή Δικαστηρίων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά …, επιδόθηκε στη σύνοικο ενήλικο μητέρα του, επειδή δεν βρέθηκε ο ίδιος προσωπικά στην οικία του, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τα άρθρα 155 παρ.1 εδ. β' και 166 παρ.1 Κ.Ποιν.Δ., η 703/2012 κλήση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για να παραστεί ο αναιρεσείων δια συνηγόρου στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου κατά τη δικάσιμο της 25-1-2013, κατά την οποία αναβλήθηκε η υπόθεση (με την προαναφερθείσα 144/2013 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου) για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, προκειμένου να υποστηρίξει την υπό κρίση αίτησή του, με βάση τα εκτεθέντα στην προηγηθείσα νομική σκέψη πρέπει αυτή (αίτηση) να απορριφθεί και να επιβληθούν εις βάρος του τα δικαστικά έξοδα (άρθρ. 583 παρ.1 Κ.Ποιν.Δ.).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 29-4-2012 αίτηση του G. D. του N., κατοίκου ..., για αναίρεση της υπ' αριθ. 841/2012 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 1 Νοεμβρίου 2013.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 30 Δεκεμβρίου 2013.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή