Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 10 / 2016    (Νόμου 3068)


Αριθμός απόφασης 10/2016

ΤΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΟΥ Ν. 3068/2002
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Συγκροτήθηκε από τους: Ευφημία Λαμπροπούλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου (αναπληρώτρια της Προέδρου του Αρείου Πάγου Βασιλικής Θάνου-Χριστοφίλου σύμφωνα με τη 207/2015 πράξη της), Βασίλειο Πέππα εισηγητή-αναπληρωματικό μέλος (λόγω κωλύματος του πρώτου τακτικού μέλους Κωνσταντίνου Τσόλα) και Χρήστο Βρυνιώτη, τακτικό μέλος, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε με την παρουσία και της γραμματέως Ελένης Τσιουρή στις 9 Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30', στο μέγαρο του Αρείου Πάγου και στο γραφείο της προέδρου του, για να αποφασίσει επί της από 8-2-2015 αίτησης του Α. Δ. του Θ., κατοίκου ..., κατά του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης) με την επωνυμία "Δήμος Μηλεών" και ήδη "Δήμος Νοτίου Πηλίου" που εδρεύει στην ... και εκπροσωπείται νόμιμα.
Αφού έλαβε υπόψη: 1) Την πιο πάνω αίτηση που κατατέθηκε νόμιμα στη γραμματεία του Αρείου Πάγου, με την οποία ο αιτών επικαλείται τη μη συμμόρφωση του καθ' ου προς την 100/2013 αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, 2) Το 10/2015 πρακτικό του συμβουλίου τούτου, 3) Το …/7-7-2015 πρωτόκολλο ορκωμοσίας και 4) το …/7-7-2015 πρωτόκολλο εγκατάστασης.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
O ν. 3068/2002 ορίζει στο άρθρο 1 εδ. α' και β' αυτού ότι: "Το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων. Δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου είναι όλες οι αποφάσεις των διοικητικών, πολιτικών, ποινικών και ειδικών δικαστηρίων που παράγουν υποχρέωση συμμόρφωσης ή είναι εκτελεστές κατά τις οικείες δικονομικές διατάξεις και τους όρους που κάθε απόφαση τάσσει". Περαιτέρω από τις διατάξεις των άρθρων 3 του ν. 3068/2002 και 3 του π.δ. 61/2004 προβλέπεται διαδικασία προσκλήσεως του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση και κύρωσης για τη μη συμμόρφωση.
Στην προκείμενη περίπτωση από τα έγγραφα του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Με την υπό κρίση αίτησή του ο αιτών ζήτησε να συμμορφωθεί το καθ' ου νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης) με την επωνυμία "Δήμος Μηλεών" και ήδη "Δήμος Νοτίου Πηλίου" προς την 100/2013 αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, με την οποία αναγνωρίσθηκε ότι αυτός συνδέεται με το καθ' ου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και υποχρεώθηκε το τελευταίο να αποδέχεται τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή. Το συμβούλιο τούτο με το …/2015 πρακτικό του κάλεσε το καθ' ου να εκθέσει τις απόψεις του εντός προθεσμίας ενός μηνός από την επίδοση του πρακτικού. Από τα έγγραφα του φακέλου προκύπτει επίσης ότι με την …/23-4-2015 απόφαση του Δημάρχου του καθ' ου που δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 562/18-6-2015 τεύχος Γ', ο αιτών κατατάχθηκε σε προσωποπαγή θέση ειδικότητας ΥΕ εργατών καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και στις 7-7-2015 προσήλθε στο δημοτικό κατάστημα του καθ' ου, όπου ορκίστηκε σύμφωνα με το …/7-7-2015 πρωτόκολλο ορκωμοσίας και ανέλαβε καθήκοντα.
Συνεπώς προκύπτει η πλήρης συμμόρφωση του καθ' ου προς την ανωτέρω δικαστική απόφαση και πρέπει να απορριφθεί η υπό κρίση αίτηση ως ουσιαστικά αβάσιμη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 8-2-2015 αίτηση του Α. Δ. του Θ..
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 9 Μαρτίου 2016 και εκδόθηκε στην Αθήνα στις 2 Ιουνίου 2016.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


<< Επιστροφή