Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1834 / 2009    (Β, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Αριθμός 1834/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Β' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Μουστάκα, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως, Σαράντη Δρινέα, Νικόλαο Πάσσο, Σοφία Καραχάλιου-Εισηγήτρια και Ιωάννη Παπαδόπουλο, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 4 Σεπτεμβρίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Νικολούδη και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την έφεση του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ..., ο οποίος παραστάθηκε στο ακροατήριο με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Γεώργιο Ανδρέου, κατά της υπ'αριθμ. 98/2008 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Λαμίας (μεταβατική έδρα Λιβαδειάς).

Το Τριμελές Εφετείο Λαμίας (μεταβατική έδρα Λιβαδειάς), με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 30 Ιουνίου 2009 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1027/2009.
Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Επειδή, κατά την διάταξη του άρθρου 216 παρ.1 του ΠΚ, όποιος καταρτίζει ή νοθεύει έγγραφο με το σκοπό να παραπλανήσει με τη χρήση του άλλον σχετικά με γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Η χρήση του εγγράφου από αυτήν θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση. Από την διάταξη αυτή συνάγεται, ότι για την στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της πλαστογραφίας απαιτείται αντικειμενικώς μεν η κατάρτιση από την υπαίτιο εγγράφου, το οποίο είναι αντικειμενικώς πρόσφορο να παράγει με την χρήση του έννομες συνέπειες, που το εμφανίζει ότι καταρτίσθηκε από άλλον ή η νόθευση γνησίου εγγράφου, υποκειμενικώς δε δόλος που περιλαμβάνει την γνώση και την θέληση των πραγματικών περιστατικών που απαρτίζουν την πράξη και ο σκοπός του υπαιτίου να παραπλανήσει, με την χρήση του πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου, άλλον για γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, δηλαδή δημιουργία, κατάργηση ή μεταβίβαση δικαιώματος που προστατεύεται από τον νόμο, οι οποίες μπορούν να αφορούν τον παραπλανώμενο ή τρίτο, ασχέτως αν επιτεύχθηκε ή όχι η παραπλάνηση. Εξάλλου, η καταδικαστική απόφαση, για να έχει την απαιτούμενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ.3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠοινΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως, κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ του ιδίου Κώδικα, πρέπει να αναφέρονται σ'αυτήν τα πραγματικά περιστατικά που απεδείχθησαν από την ακροαματική διαδικασία, με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις και από τα οποία το δικαστήριο που την εξέδωσε συνήγαγε την ύπαρξη των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, για το οποίό καταδικάσθηκε ο κατηγορούμενος, τα αποδεικτικά μέσα γενικώς, κατά το είδος των, χωρίς να εκτίθεται τι προέκυψε χωριστά από το καθένα από αυτά, από τα οποία επεδείχθησαν τα περιστατικά αυτά, και οι συλλογισμοί, με βάση τους οποίους έγινε η υπαγωγή των περιστατικών αυτών στις εφαρμοσθείσες ουσιαστικές ποινικές διατάξεις. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η συμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο, όχι όμως μέχρι σημείου ολικής αναφοράς στα πραγματικά περιστατικά που παρατίθενται στο διατακτικό. Στην προκειμένη περίπτωση, με την προσβαλλομένη απόφασή του, το Τριμελές Εφετείο Λαμίας κήρυξε ένοχο τον αναιρεσείοντα, για την πράξη της πλαστογραφίας, και τον καταδίκασε σε φυλάκιση δέκα πέντε (15) μηνών, την οποία ανέστειλε επί τριετία. 'Όπως προκύπτει από το σκεπτικό της αποφάσεως αυτής, το Εφετείο, για να στηρίξει την καταδικαστική του κρίση, αναφέρει ότι, από τα αποδεικτικά μέσα τα οποία κατ'είδος αναφέρει, αποδείχθηκε ότι "ο κατηγορούμενος στη Λιβαδειά την 6-12-2001, ενεργώντας από κοινού με άλλον δράστη, κατασκεύασε με την τυπογραφική μέθοδο LETTER PRESS και με τη μέθοδο OFFSET τριάντα μία άδειες ικανότητας οδήγησης της Αλβανικής Δημοκρατίας, οι οποίες έφεραν αύξοντες αριθμούς ... (2), ..., ..., ..., ..., ..., ... (2), ... (2), ... (7), ... (5), ..., ..., ..., ..., ..., ... (3). Επίσης, κατασκεύασε και πέντε έντυπα πιστοποιητικών γεννήσεως της Αλβανικής Δημοκρατίας άνευ ουδεμίας εξουσιοδοτήσεως και δικαιώματος, θέτοντας μάλιστα εντός αυτών διακριτικά και σφραγίδες της Αλβανικής Δημοκρατίας. Τα κατασκεύασε δε αυτά, όπως είναι φυσικό, να τα διακινήσει σε τρίτους ως γνήσια, παραπλανώντας τις Ελληνικές Αρχές". Σύμφωνα με όσα εξέπεσαν ανωτέρω, η αιτιολογία της προσβαλλομένης αποφάσεως, η οποία είναι απλή επανάληψη των πραγματικών περιστατικών που διαλαμβάνονται στο διατακτικό της, δεν είναι ειδική και εμπεριστατωμένη, κατά την έννοια των προαναφερθεισών διατάξεων, εφ' όσον δεν εκτίθεται σ'αυτή πραγματικά περιστατικά και νομικές σκέψεις και συλλογισμοί, με βάση τους οποίους έγινε η υπαγωγή των περιστατικών αυτών στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 13 γ και 216 παρ.1 του ΠΚ, που εφαρμόσθηκαν. Ειδικότερα, δεν αναφέρεται αν οι τριάντα μία φερόμενες ως πλαστές άδειες ικανότητες οδηγού της Αλβανικής Δημοκρατίας και τα πέντε έντυπα πιστοποιητικά γεννήσεως είχαν συμπληρωμένο όνομα δικαιούχου, αν έφεραν την υπογραφή ή την υπογραφή και σφραγίδα του φερομένου ως εκδότου και ποίου καθώς και αν, όπως είχαν, ήταν πρόσφορα να αποδείξουν κάποιο γεγονός με έννομο συνέπεια.
Συνεπώς, ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ' του ΚΠοινΔ προβαλλόμενος λόγος αναιρέσεως πρέπει να γίνει δεκτός, ως βάσιμος, και συνακολούθως να γίνει δεκτή η αίτηση αναιρέσεως, της οποίας παρέλκει η έρευνα των λοιπών λόγων αναιρέσεως. Μετά δε την αναίρεση της προσβαλλομένης αποφάσεως, πρέπει να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση, στο ίδιο δικαστήριο, διότι είναι εφικτή η συγκρότησή του από άλλες δικαστές, εκτός εκείνων που δίκασαν προηγουμένως (άρθρο519 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αναιρεί την υπ'αριθμ. 98/2008 απόφαση του Εφετείου Λαμίας (συνεδριάζοντος στη Λιβαδειά).

Παραπέμπει την υπόθεση, για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, το οποίο θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές, εκτός εκείνων που δίκασαν προηγουμένως.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 11 Σεπτεμβρίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 17 Σεπτεμβρίου 2009.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή