Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 848 / 2012    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος.
Περίληψη:
Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη, ως εκπρόθεσμη και ελλείψει επίκλησης οιουδήποτε λόγου ανώτερης βίας που να δικαιολογεί το εκπρόθεσμο.
ΑΡΙΘΜΟΣ 848/2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Χρυσικό, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο- Εισηγητή, Ιωάννη Γιαννακόπουλο, Ανδρέα Ξένο, σύμφωμα με τις 16 και 20/2011 αποφάσεις της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (κωλυομένου του Ανδρέα Τσόλια, Αρεοπαγίτη), για συμπλήρωση της σύνθεσης και Ειρήνη Κιουρκτσόγλου- Πετρουλάκη, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις15 Μαΐου 2012, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος -κατηγορουμένου Α. Π. του Ι. , κατοίκου ... , ο οποίος δεν παραστάθηκε περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ. ΑΤ5580/2011 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημ/κείου Πειραιά.
Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πειραιά, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων -κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 1 Φεβρουαρίου 2012 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 214/2012.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Μιλτιάδης Ανδρειωτέλλης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Τζαγκουρνή με αριθμό 104/18.4.2012, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: Ι. Εισάγω ενώπιόν Σας, σύμφωνα με τα άρθρα 476 και 513 Κ.Π.Δ. την από 1-2-2012 με αριθμό 5/12 αίτηση αναίρεσης του Α. Π. του Ι. , κατοίκου ... , κατά της υπ' αριθμ. 5580/2011 απόφαση του Α' Τριμελούς Πλημ/κείου Πειραιά, που δίκασε ως Εφετείο, και εκθέτω τα ακόλουθα:
ΙΙ. Με τη διάταξη του άρθρου 474§1 Κ.Π.Δ. ορίζεται ότι "Με την επιφύλαξη της §2 του άρθρου 473 του ίδιου κώδικα το ένδικο μέσο ασκείται με δήλωση στο γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση ή στο γραμματέα του Ειρηνοδικείου ή στον Προϊστάμενο της Προξενικής αρχής που βρίσκεται στο εξωτερικό και στην περιφέρεια των οποίων κατοικεί ή διαμένει προσωρινά ο δικαιούχος". Εξ άλλου με την διάταξη της §2 του άρθρου 473 Κ.Π.Δ., ορίζεται ότι: "Η αναίρεση κατά καταδικαστικής απόφασης μπορεί να ασκηθεί από εκείνον που καταδικάστηκε και με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, η οποία αρχίζει σύμφωνα με την §1 από την επίδοση της απόφασης. Η δήλωση αυτή μπορεί να συμπληρώνει και την αίτηση αναίρεσης που τυχόν ασκήθηκε σύμφωνα με το επόμενο άρθρο που δεν περιέχει ορισμένους λόγους". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει, ότι η αίτηση αναιρέσεως ασκείται γενικώς με δήλωση του δικαιουμένου διαδίκου ενώπιον των οριζομένων στην τελευταία διάταξη οργάνων, μεταξύ των οποίων δεν συμπεριλαμβάνεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Η κατ' εξαίρεση άσκηση της αναίρεσης με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, μπορεί να γίνει μόνο αν η αναίρεση στρέφεται κατά καταδικαστικής απόφασης, και όχι εναντίον οποιασδήποτε άλλης, η οποία δεν έχει τον χαρακτήρα αυτό, όπως είναι η απόφαση με την οποία απορρίπτεται η έφεση ως ανυποστήρικτη. (Βλεπ. ΑΠ 1726/2006 Ποιν. Δνη 2007 Σελίς 394, ΑΠ 754/2005, Π.Χρ. ΝΕ, Σελ. 2019).

ΙΙΙ. Στην προκειμένη περίπτωση, με την προσβαλλομένη απόφαση με αριθμό 5580/30-9-2011 του Τριμελούς Πλημ/κείου Πειραιώς (ως Εφετείο), απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη η με αριθμ. 1583/από 22-9-2010 έφεση του εκκαλούντα, κατά της υπ' αριθμ. 4042/2010 απόφασης του Μον/λούς Πλημ/κείου Πειραιά, με την οποία αυτός καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών που μετέτρεψε προς 10 ΕΥΡΩ ημερησίως για την πράξη της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο - άρθρα 14, 26§1α, 198 Π.Κ.,19§§1,4,21Ν.2523/1997 - δεδομένου ότι δεν παρουσιάστηκε στο ακροατήριο, καίτοι κλήθηκε νομίμως και εμπροθέσμως ο ίδιος ο εκκαλών (με θυροκόλληση) και ο αντίκλητος δικηγόρος του. (Βλεπ. 1) Το από 4-5-2011 αποδεικτικό επίδοσης προς αυτόν και 2) Το από 28-4-11 αποδεικτικό προς τον αντίκλητο δικηγόρο ΚΡΟΝΤΗΡΑ), και σύμφωνα με τα άρθρα 320, 321,326, 340 και 501 Κ.Π.Δ.IV. Κατά της ως άνω απόφασης ο αναιρεσείων άσκησε αναίρεση διά του αντικλήτου δικηγόρου Κροντηρά ενώπιον της γραμματέως του Πρωτ/κείου Πειραιώς, Mαρίας Μούργη, στις 1-2-2012 ημέρα Τετάρτη ώρα 12:01 μ.μ., η οποία είναι απαράδεκτη. Διότι, αφ' ενός η απόφαση που απορρίπτει την έφεση ως ανυποστήρικτη δεν είναι καταδικαστική (Βλεπ. Α.Π. 1726/2006, Ποιν. Δνη 2007. Σελίς 394, και Α.Π. 754/2005, Ποιν. Χρ. ΝΕ', σελ. 1019), ήτοι ασκήθηκε κατ' αποφάσεως που δεν προβλέπεται (άρθρο 476§1 Κ.Π.Δ.), και αφ' ετέρου, επικουρικά και εκ περισσού, ασκήθηκε εκπρόθεσμα, ήτοι πέραν της νομίμου προθεσμίας προς άσκηση, (δεκαήμερο-10 ημέρες), επίδοση της απόφασης στον εκκαλούντα και στον αντίκλητο δικηγόρο, 30-12-2011 και 17-1-2012, αντίστοιχα, διότι κατ' άρθρο 473§1 Κ.Π.Δ., η προθεσμία είναι 10ημέρες, καθόσον κατά την απαγγελία της απόφασης ήτο απών, και ούτε εκπροσωπήθηκε από τον αντίκλητο δικηγόρο του.Κατά συνέπεια η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης δεν ασκήθηκε εμπροθέσμως και πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, κατ' άρθρο 476§1 Κ.Π.Δ., και να επιβληθούν σε βάρος του τα νόμιμα δικαστικά έξοδα (583§1Κ.Π.Δ.) εκ 250 ΕΥΡΩ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Προτείνω στο Συμβούλιό Σας:1. Να απορριφθεί ως απαράδεκτη η υπ' αριθμ. 5/12 αίτηση αναίρεσης κατά της υπ' αριθμ. 5580/2011 απόφασης του Τριμελούς Πλημ/κείου Πειραιά.2. Να επιβληθούν σε βάρος του τα νόμιμα δικαστικά έξοδα εκ. 250 ΕΥΡΩ.

Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Τζαγκουρνής
Αφού άκουσε Τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 473 παρ. 1,2,3 ΚΠΔ, όπου ειδική διάταξη νόμου δεν ορίζει διαφορετικά, η προθεσμία για την άσκηση ενδίκων μέσων είναι δέκα ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης. Αν ο δικαιούμενος δεν είναι παρών κατά την απαγγελία της απόφασης, η πιο πάνω προθεσμία είναι επίσης δεκαήμερη, εκτός αν αυτός διαμένει στην αλλοδαπή ή είναι άγνωστη η διαμονή του, οπότε η προθεσμία είναι τριάντα ημερών και αρχίζει σε κάθε περίπτωση από την επίδοση της απόφασης. Η αναίρεση κατά της καταδικαστικής απόφασης μπορεί να ασκηθεί και με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών, η οποία αρχίζει σύμφωνα με την παρ. 3. Η προθεσμία για την άσκηση της αναίρεσης αρχίζει από τότε που η τελεσίδικη απόφαση θα καταχωριστεί καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από τη γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου. Η απόφαση δε που απορρίπτει την έφεση ως ανυποστήρικτη δεν είναι καταδικαστική και επομένως δεν χωρεί αναίρεση κατ'αυτής.
Εξάλλου, κατά το άρθρο 507 παρ. 1 εδ. α' ΚΠΔ, η προθεσμία για την αναίρεση ορίζεται από το άρθρο 473 και κατά το άρθρο 513 παρ. 1 εδ. α ΚΠΔ, αν υπάρχει περίπτωση απαραδέκτου κατά το άρθρο 476, το δικαστήριο του Αρείου Πάγου, απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη. Ως περίπτωση δε απαραδέκτου του ενδίκου μέσου προβλέπεται από το άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠΔ και όταν τούτο ασκήθηκε εκπρόθεσμα. Εκπρόθεσμο ένδικο μέσο επιτρέπεται μόνο αν συντρέχει ανωτέρα βία ή ανυπέρβλητο κώλυμα.

Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την επιτρεπτή επισκόπηση των εγγράφων της δικογραφίας, με την με αριθμ. 5580/2011 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς, που εκδόθηκε απόντος του κατηγορουμένου, απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη η ασκηθείσα υπ'αυτού έφεση, η ερήμην δε απόφαση αυτή, που δημοσιεύθηκε στις 30-9-2011, όπως προκύπτει από την από 1-2-2012 βεβαίωση του γραμματέα του άνω δικαστηρίου, καταχωρήθηκε καθαρογραμμένη στο οικείο βιβλίο του άνω Πλημμελειοδικείου στις 9-11-2011 και όπως προκύπτει από τα σχετικά από 30-12-2011 και από 17-1-2012 αποδεικτικά επιδόσεως αστυνομικών οργάνων επιδόθηκε νόμιμα στον εκκαλούντα και στο ορισθέντα στην έφεση αντίκλητο δικηγόρο του Νικόλαο Κροντηρά στις 30-12-2011 και 17-1-2012 αντίστοιχα, οπότε και άρχισε η προθεσμία της αναίρεσης.
Όμως ο αναιρεσείων κατηγορούμενος άσκησε την κρινόμενη με αρ. εκθ. 5/1-2-2012 αναίρεσή του, με δήλωση ενώπιον της δικαστικής γραμματέως του Πλημμελειοδικείου Πειραιώς εκπρόθεσμα μετά τη λήξη της δεκαημέρου προθεσμίας, χωρίς ο αναιρεσείων να επικαλείται κάποιο λόγο ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος, που να δικαιολογεί την άνω εκπρόθεσμη, πολύ μετά το δεκααήμερο, άσκηση της αναίρεσής του.
Επομένως, εφόσον ειδοποιήθηκε ο αναιρεσείων, σύμφωνα με το άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠΔ, όπως προκύπτει από την επισημείωση του αρμόδιου γραμματέα στο φάκελο της δικογραφίας, να παραστεί στο παρόν συμβούλιο κατά τη σημερινή δικάσιμο για να εκθέσει τις απόψεις του περί του απαραδέκτου και αυτός δεν παραστάθηκε, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, η κρινόμενη αναίρεση πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσμης άσκησης αυτής, αλλά και λόγω του ότι δε χωρεί αναίρεση κατά της προσβαλλόμενης απόφασης που απέρριψε την έφεσή του ως ανυποστήρικτη, ως μη καταδικαστικής, και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα σε βάρος του αναιρεσείοντος (άρθρα 476 παρ. 1, 583 παρ. 1 ΚΠΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει ως απαράδεκτη τη με αρ. εκθ. 5/1-2-2012 αίτηση του Α. Π. του Ι. , για αναίρεση της με αριθμ. 5580/2011 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς. Και

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, εκ διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 22 Μαΐου 2012. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 24 Μαΐου 2012.-
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή