Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 14 / 2016    (Νόμου 3068)


Αριθμός απόφασης 14/2016

ΤΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΟΥ Ν. 3068/2002
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Συγκροτήθηκε από τους: Ευφημία Λαμπροπούλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου (αναπληρώτρια της Προέδρου του Αρείου Πάγου Βασιλικής Θάνου-Χριστοφίλου σύμφωνα με τη 207/2015 πράξη της), Βασίλειο Πέππα εισηγητή-αναπληρωματικό μέλος (λόγω κωλύματος του πρώτου τακτικού μέλους Κωνσταντίνου Τσόλα) και Χρήστο Βρυνιώτη, τακτικό μέλος, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε με την παρουσία και της γραμματέως Ελένης Τσιουρή στις 9 Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30', στο μέγαρο του Αρείου Πάγου και στο γραφείο της προέδρου του, για να αποφασίσει επί της από 12-9-2012 αίτησης της Β. Τ. του Χ., κατοίκου ..., κατά του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία "Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης" που εδρεύει στην … και εκπροσωπείται νόμιμα.
Αφού έλαβε υπόψη:
1) την πιο πάνω αίτηση που κατατέθηκε νόμιμα στη γραμματεία του Αρείου Πάγου, με την οποία η αιτούσα επικαλείται τη μη συμμόρφωση του καθ' ου προς την 21/2005 αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, 2) το 27/2012 και 10/2013 πρακτικά του συμβουλίου τούτου, 3) το Β 5069/25-6-2013 έγγραφο του καθ' ου, 4) το 21/2013 πρακτικό του συμβουλίου τούτου, 5) το Α 1540/11-12-2013 έγγραφο του καθ' ου, 6) το 10/2014 πρακτικό του συμβουλίου τούτου, 7) την Α 4190/18-3-2014 πράξη του πρύτανη του καθ' ου, 8) το Α 4190/18-3-2014 έγγραφο του καθ' ου προς το Υπουργείο Υγείας και Θρησκευμάτων και 9) την Α 6597/9-7-2014 απόφαση του αναπληρωτή πρύτανη του καθ' ου.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
O ν. 3068/2002 ορίζει στο άρθρο 1 εδ. α' και β' αυτού ότι: "Το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων. Δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου είναι όλες οι αποφάσεις των διοικητικών, πολιτικών, ποινικών και ειδικών δικαστηρίων που παράγουν υποχρέωση συμμόρφωσης ή είναι εκτελεστές κατά τις οικείες δικονομικές διατάξεις και τους όρους που κάθε απόφαση τάσσει". Περαιτέρω από τις διατάξεις των άρθρων 3 του ν. 3068/2002 και 3 του π.δ. 61/2004 προβλέπεται διαδικασία προσκλήσεως του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση και κύρωσης για τη μη συμμόρφωση.
Στην προκείμενη περίπτωση από τα έγγραφα του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Με την υπό κρίση αίτησή της η αιτούσα ζήτησε να συμμορφωθεί το καθ' ου νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία "Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης" προς την 21/2005 αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, με την οποία αναγνωρίσθηκε ότι αυτή συνδέεται με το καθ' ου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και υποχρεώθηκε το τελευταίο να αποδέχεται τις υπηρεσίες της με βάση τη σύμβαση αυτή. Το συμβούλιο τούτο με το 27/2012 πρακτικό του ανέβαλε τη συζήτηση της αιτήσεως προκειμένου να προσκομισθεί βεβαίωση για τη δικονομική πορεία της ασκηθείσης κατά της ανωτέρω αποφάσεως αιτήσεως αναιρέσεως, με το 10/2013 πρακτικό του κάλεσε το καθ' ου να εκθέσει τις απόψεις του εντός προθεσμίας ενός μηνός από την επίδοση του πρακτικού και με το 21/2013 πρακτικό του κάλεσε αυτό να συμμορφωθεί προς την ανωτέρω απόφαση τάσσοντας προς τούτο προθεσμία τριών (3) μηνών από την επίδοση του τελευταίου πρακτικού, ενώ με το 10/2014 πρακτικό του παράτεινε την παραπάνω προθεσμία επί ένα ακόμη μήνα από την επίδοση του πρακτικού αυτού. Από τα έγγραφα του φακέλου προκύπτει επίσης ότι με την Α 4190/18-3-2014 πράξη του πρύτανη του καθ' ου η αιτούσα κατατάχτηκε σε συνιστάμενη προσωρινή θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ ειδικότητας διοικητικών γραμματέων και με το …/18-3-2014 έγγραφο του καθ' ου διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η ανωτέρω πράξη προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ με την Α 6597/9-7-2014 απόφαση του αναπληρωτή πρύτανη του καθ' ου τοποθετήθηκε η αιτούσα στη Γραμματεία του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του καθ' ου, στην Ορεστιάδα.
Συνεπώς προκύπτει η πλήρης συμμόρφωση του καθ' ου προς την ανωτέρω δικαστική απόφαση και πρέπει να απορριφθεί η υπό κρίση αίτηση ως ουσιαστικά αβάσιμη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 12-9-2012 αίτηση της Β. Τ. του Χ..
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 9 Μαρτίου 2016 και εκδόθηκε στην Αθήνα στις 2 Ιουνίου 2016.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


<< Επιστροφή