Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 795 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Αριθμός 795/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ε' Ποινικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 13 Φεβρουαρίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αναστασίου Κανελλόπουλου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση της αναιρεσείουσας - κατηγορουμένης ....., που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξουσία δικηγόρο της Αγγελική Βαρδάκου - Γιαννούλη, περί αναιρέσεως της 93768/2008 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και η αναιρεσείουσα - κατηγορουμένη ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 17.11.2008 αίτησή της αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1894/2008.

Αφού άκουσε
Την πληρεξουσία δικηγόρο της αναιρεσείουσας, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά, καθώς και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατ' άρθρον 43 παρ. 1 Ν. 2696/1999 "Αν συμβεί τροχαίο ατύχημα από το οποίο επήλθε βλάβη σε πρόσωπα ή πράγματα, κάθε οδηγός ή άλλος που χρησιμοποιεί την οδό, ο οποίος ενεπλάκη με οποιονδήποτε τρόπο στο ατύχημα, υποχρεούται: α) να σταθμεύσει αμέσως στον τόπον του ατυχήματος χωρίς να δημιουργήσει προσθέτους κινδύνους στην κυκλοφορία .......γ) Να δώσει τα στοιχεία της ταυτότητάς του ως και κάθε άλλη χρήσιμη σχετική με το όχημά του πληροφορία ...........και παρ. 3: Αυτός, που παραβαίνει τις διατάξεις της παρ. 1 και παρ. 2 περίπτωση γ' του άρθρου αυτού, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) μήνα, αν, δε, πρόκειται για οδηγό μηχανοκινήτου οχήματος ή μοτοποδηλάτου και με αφαίρεση της αδείας ικανότητας οδηγού για χρονικό διάστημα ενός (1) έως τριών (3) μηνών, η οποία επιβάλλεται υποχρεωτικά από το δικαστήριο". Περαιτέρω, κατ' άρθρον 36 παρ. 1 Ν. 2830/2000 "Κώδικας Συμβολαιογράφων" "Οι συμβολαιογράφοι δωσιδικούν για τα πλημμελήματα ενώπιον του αρμοδίου Εφετείου, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 111 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και για τα πταίσματα ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 112 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας". Εξάλλου, μεταξύ των κατ' άρθρον 510 παρ. 1 ΚΠΔ λόγων αναιρέσεως της αποφάσεως, περιοριστικώς αναφερομένων, είναι, κατά το στοιχ. Ζ' η καθ' ύλην αναρμοδιότης του δικαστηρίου που δίκασε (ενώ η παράβαση των κανόνων περί τοπικής αρμοδιότητος συνιστά την κατά το στοιχ. Η' υπέρβαση εξουσίας, Ολ. ΑΠ 1886/1984, κατ' άρθρον δε 516 παρ. 1 ιδίου Κώδικος "αν η αίτηση αναίρεσης γίνει δεκτή λόγω αναρμοδιότητας του δικαστηρίου (άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ζ'), ο Άρειος Πάγος αποφασίζει ταυτόχρονα την παραπομπή στο αρμόδιο δικαστήριο, το προσδιορίζει στην απόφαση και καταδικάζει τον ηττημένο στην πληρωμή των εξόδων", ως ηττηθέντος, δια την καταδίκη εις τα έξοδα, θεωρουμένου του αντιδίκου του αναιρεσείοντος, του οποίου έγινε δεκτή η αίτηση αναιρέσεως ένεκεν αναρμοδιότητος, εφ' όσον μετέσχε της συζητήσεως.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλομένη απόφαση, η αναιρεσείουσα .... κατεδικάσθη υπό του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών εις ποινή φυλακίσεως τριάντα (30) ημερών, μετατραπείσα προς 10 ευρώ ημερησίως και (με) αφαίρεση αδείας ικανότητος οδηγού για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, για παράβαση του άρθρου 43 παρ. 1 εδ. α, γ και παρ. 3 Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ), πράξη, δηλαδή, που είναι πλημμέλημα και δη του ότι στην ..... στις 14.6.2003, οδηγώντας το υπ' αριθ. .... ΙΧΕ αυτοκίνητο, στην οδό ...., όπου με υπαιτιότητά της συγκρούστηκε με το υπ' αριθ. ..... ΔΧΤ, που κινούνταν εκεί και προξένησε υλικές ζημίες σ' αυτό, δεν σταμάτησε αμέσως για να δώσει τα στοιχεία της ταυτότητάς της και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία, σχετική με το όχημά της στον οδηγό του παραπάνω αυτοκινήτου ...., αλλά με πρόθεση παρέλειψε τη νόμιμη αυτή υποχρέωσή της και απομακρύνθηκε από τον τόπο του ατυχήματος. Όμως, η κατηγορουμένη αυτή ετύγχανε Συμβολαιογράφος Αθηνών από του έτους 1982, (διορισθείσα με ΥΑ από 29.3.1982, δημοσιευθείσα στο υπ' αριθ. .... ΦΕΚ), η ιδιότης της δε αυτή εξηκολούθει να υπάρχει μέχρι της εκδικάσεως της κατ' αυτής υποθέσεως, την 26.9.2008, όπως προκύπτει από την υποβλητική της δικογραφίας αναφορά του Τμήματος Τροχαίας .... προς την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών, αλλά και από το ακριβές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητος της ανωτέρω, το οποίον ανεγνώσθη στο ακροατήριο του άνω Μονομελούς Πλημμελειοδικείου. Εντεύθεν και το τελευταίο αυτό ήτο καθ' ύλην αναρμόδιο να δικάσει το άνω πλημμέλημα, της παραβάσεως του άρθρου 43 ΚΟΚ της νυν αναιρεσειούσης, προχωρήσαν δε στην εκδίκαση αυτής, υπέπεσε στην πλημμέλεια της παραβάσεως του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Ζ' ΚΠΔ. Μετά ταύτα, δεκτού καθισταμένου του σχετικού λόγου της κρινομένης αιτήσεως αναιρέσεως, όπως αυτή εδιορθώθη ως προς το πατρώνυμο της αναιρεσειούσης, και παρελκούσης της εξετάσεως του ετέρου λόγου αυτής, πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλομένη υπ' αριθ. 93768/2008 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και να παραπεμφθεί η υπόθεση προς νέα εκδίκαση στο αρμόδιο Τριμελές Εφετείο (Πλημμελημάτων) Αθηνών (άρθρο 516 παρ. 1 ΚΠΔ), εφ' όσον η αναιρεσείουσα είναι κάτοικος Αθηνών.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί την υπ' αριθ. 93768/2008 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Και
Παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο Τριμελές Εφετείο Αθηνών.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 26 Φεβρουαρίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 20 Μαρτίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή