Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 726 / 2012    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος.
Περίληψη:
Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
Αριθμός 726/2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' Ποινικό Τμήμα - (σε συμβούλιο)

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Νικόλαο Ζαΐρη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεωργία Λαλούση, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Ανδρέα Ξένο - Εισηγητή και Ειρήνη Κιουρκτσόγλου-Πετρουλάκη (σύμφωνα με τις υπ' αριθμό 16/2011 και 20/2011 αποφάσεις της Ολομελείας του Αρείου Πάγου), κωλυομένου του Αρεοπαγίτη Αθανασίου Γεωργόπουλου, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο κατάστημά του στις 25 και 30 Απριλίου 2012, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την έφεση του εκκαλούντος - εκζητουμένου B. M. S. του N. M., Αφγανού υπηκόου, κατοίκου ... και προσωρινά κρατούμενου στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού, που δεν παρέστη στο ακροατήριο, κατά της υπ' αριθμ.33/2012 απόφασης του Προέδρου Εφετών Αθηνών.

Ο Πρόεδρος Εφετών Αθηνών, με την υπ' αριθμ. 33/2012 απόφασή του, αποφάσισε την εκτέλεση του από 14.2.2012 και με αριθμό 10/333/193, αρ. ανάκρισης JIRSCC/11/2 Ευρωπαϊκού Εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε από τον ανακριτή Πρωτοδικείου της πόλεως Lille Γαλλίας σε βάρος του ανωτέρου εκζητούμενου. Κατά της αποφάσεως αυτής, ο εκζητούμενος και τώρα εκκαλών, άσκησε, στο Κατάστημα του Εφετείου Αθηνών την με αριθμό 7/2012 και ημερομηνία 1 Μαρτίου 2012 έφεση, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτή, ενώπιον της Γραμματέας αυτού Κωστούλας Θεοδωροπούλου, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 352/2012.
Αφού άκουσε
Τον Αντεισαγγελέα ο οποίος πρότεινε να απορριφθεί η υπό κρίση έφεση.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Εισάγεται στο παρόν Δικαστήριο του Αρείου Πάγου η υπ' αριθμό εκθέσεως 7/2012 από 1.3.2012 έφεση του εκζητουμένου S. (επώνυμο) B. M. ( όνομα) του N. M. και της G., που γεννήθηκε την 1-1-1990 στο Djalalabad Αφγανιστάν, Αφγανού υπηκόου, που ασκήθηκε ενώπιον της Γραμματέα του τμήματος Βουλευμάτων του Εφετείου Αθηνών από τον δικηγόρο Αθηνών Χαράλαμπο Δήμου ως πληρεξούσιο του ως άνω εκκαλούντος. Με την έφεση αυτήν προβάλλεται δια τους αναφερόμενους λόγους η εκδοθείσα υπ' αριθμό 33/2012 απόφαση του Προέδρου Εφετών Αθηνών και όχι του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών όπως ανακριβώς αναγράφεται στην έκθεση εφέσεως. Η εκκαλούμενη απόφαση αφορά στην κατ' άρθρο 21 παρ. 1 του ν. 3251/2004 εκτέλεσή του από 14.02.2012 Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, με αριθμό Εισαγγελίας 10/33/193, αριθμό ανάκρισης JIRSCC/11/2,που εκδόθηκε δυνάμει του ταυταρίθμου από 14.2.2012 εντάλματος σύλληψης του Ανακριτή Πρωτοδικείου της Lille, Γαλλίας κατά του ως άνω εκκαλούντος- εκζητουμένου προκειμένου αυτός να δικαστεί εκεί για τις πράξεις α) της συμμετοχής σε συμμορία κακοποιών β) της άμεσης ή έμμεσης βοήθειας για την είσοδο, την κυκλοφορία και την παράνομη διαμονή στη Γαλλία από οργανωμένη συμμορία κακοποιών, γ) της εισόδου ή παράνομης διαμονής στη Γαλλία, της αποδοχής χρημάτων που προέρχονται από τη συμμετοχή σε οργανωμένη συμμορία στην είσοδο ή στην παράνομη διαμονή και ε) του ξεπλύματος χρημάτων που προέρχονται από τη συμμετοχή σε οργανωμένη συμμορία στην είσοδο ή στην παράνομη διαμονή σύμφωνα με τις αναφερόμενες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα της Γαλλίας και του Γαλλικού Κώδικα Εισαγωγής και διαμονής ξένων και δικαιώματος ασύλου. Η υπό κρίση έφεση ως δικονομική πράξη με την οποία διατυπώνονται παράπονα για την ορθότητα δικαστικής αποφάσεως που αφορά την προσαγωγή του εκκαλούντος σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αποδιδόμενη αξιόποινη πράξη αντιμετωπίζεται ως ένδικο μέσο με συνέπεια να εφαρμόζονται επ' αυτής οι διατάξεις των άρθρων 462 επ. του Κποιν.Δ, μεταξύ των οποίων και αυτή του άρθρου 501 παρ. 1 του κώδικα αυτού. Ο ’ρειος Πάγος επί εφέσεως κατά αποφάσεως για έκδοση αποφαίνεται εντός οκτώ ημερών από την άσκηση της εφέσεως μετά από κλήτευση του εκζητούμενου αυτοπροσώπως ή μέσω του αντικλήτου του, 24 ώρες πριν από τη συζήτηση σύμφωνα με τα άρθρα 155-161 ΚΠοινΔ με μέριμνα του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Κατά τη διάταξη του άρθρου 501 παρ. 1 του ΚΠοινΔ αν κατά τη συζήτηση της υποθέσεως δεν εμφανισθεί ο εκκαλών αυτοπροσώπως ή δια συνηγόρου η έφεση απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη χωρίς να ερευνάται αν αυτή ασκήθηκε παραδεκτώς.
Στην προκειμένη περίπτωση από το υπό ημερομηνία 14.3.2012 αποδεικτικό της επιμελήτριας Δικαστηρίων Εισαγγελίας Αρείου Πάγου ... περί επιδόσεως της υπ' αριθμό 352/12 από 13.3.2012 κλήσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με θυροκόλληση στον δικηγόρο Αθηνών Χαράλαμπο Δήμου, ως ορισθέντα αντίκλητο του ήδη από 9/3/2012 παραδοθέντος στις Γαλλικές Αρχές εκκαλούντος- εκζητουμένου προκύπτει ότι αυτός κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα για να παραστεί στη συνεδρίαση που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης. Εν τούτοις ο εκκαλών δεν εμφανίσθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε κατά νόμιμο τρόπο ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά την ως άνω συνεδρίαση και την εκφώνησή της υποθέσεως. Κατά συνέπεια, πρέπει να απορριφθεί υ υπό κρίση έφεση ως ανυποστήρικτη χωρίς άλλη περαιτέρω έρευνα. Δικαστικά έξοδα δεν επιβάλλονται κατ' άρθρο 37 ν. 3251/2004.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 1.3.2012 έφεση του εκκαλούντος- εκζητουμένου B. M. S. του N. M. και της G. κατά της 33/29.2.2012 αποφάσεως του Προέδρου Εφετών Αθηνών με την οποία αποφάσισε την εκτέλεση του σε βάρος του εκζητουμένου εκδοθέντος υπ' αριθμό Εισαγγελίας 10/333/193, υπ' αριθμό ανάκρισης JIRSCC/11/2 από 14.2.2012 Ευρωπαϊκού Εντάλματος Συλλήψεως των δικαστικών Αρχών της Γαλλίας.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 30 Απριλίου 2012.
Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στην Αθήνα στις 30 Απριλίου 2012.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή