Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1443 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Προθεσμία.
Περίληψη:
Άρθρο 473 § 3 ΚΠΔ. Προθεσμία για την άσκηση αναιρέσεως είναι 10 ημέρες από της καταχωρίσεως στο ειδικό βιβλίο. Άρθρο 255 ΑΚ. Εκτός εάν επικαλεσθεί και αποδείξει λόγο ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος, που να δικαιολογούν το εκπρόθεσμο. Απορρίπτει ως απαράδεκτη εκπρόθεσμη αίτηση.
Αριθμός 1443/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ε' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αναστασίου Κανελλόπουλου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 15 Μαΐου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ1 κατοίκου ... και ήδη κρατουμένου στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Α' Τύπου ..., που δεν παρέστη στο Συμβούλιο, περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ. 495, 496, 497 και 507/2008 αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών. Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 5.12.2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 197/2009.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αναστάσιος Κανελλόπουλος εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Νικολούδη, με αριθμό 104/26.3.2009, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Eισάγω στο Συμβούλιό Σας, σύμφωνα με τα άρθρα 32 § § 1,4, 138 § 2β και 476 § 1 Κ.Π.Δ., την υπ'αριθμ. 106/5-12-08, ενώπιον του Δ/ντή της Φυλακής ..., αναίρεση του Χ1 κρατούμενου στην παραπάνω φυλακή, κατά της υπ'αριθμ.495, 496, 497 και 507/08 αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών και εκθέτω τ'ακόλουθα:
Ο κατηγορούμενος, με την παραπάνω απόφαση καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη και φυλάκιση 9 μηνών για τις πράξεις της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της παράνομης οπλοφορίας και της οπλοχρησίας.
Κατά τη διάταξη του άρθρου 473 § 1 Κ.Π.Δ., όπου ειδική διάταξη νόμου δεν ορίζει διαφορετικά, η προθεσμία για την άσκηση ενδίκων μέσων είναι δέκα ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης.
Στην κρινόμενη περίπτωση η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε στις 10-10-2008 με παρόντα τον κατηγορούμενο και καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο δημοσιεύσεων την 21-11-2008.
Συνεπώς η αναίρεση που ασκήθηκε την 5-12-2008 είναι εκπρόθεσμη, ενώ ο αναιρεσείων δεν επικαλείται οιονδήποτε λόγο ανώτερης βίας για το εκπρόθεσμο.
Κατά τη διάταξη του άρθρου 476 § 1 Κ.Π.Δ., όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε εκπρόθεσμα, το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που εμφανιστούν, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο και διατάσσει την εκτέλεση της απόφασης ή του βουλεύματος που έχει προσβληθεί και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩ
Να κηρυχθεί απαράδεκτη, ως εκπρόθεσμη, η υπ' αριθμ. 106/5-12-08, αναίρεση του Χ1 κατοίκου ...και ήδη κρατούμενου στις φυλακές ... κατά της υπ' αριθμ. 495, 496, 497 και 507/08 απόφασης του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών.
Να διαταχθεί η εκτέλεση της προσβαλλομένης απόφασης.
Να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα σε βάρος του παραπάνω αναιρεσείοντος.
Αθήνα 10 Μαρτίου 2009
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Παναγιώτης Ε. Νικολούδης

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παράγραφος 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατ' άρθρον 515β ΚΠΔ "Με αίτηση ενός από τους διαδίκους ή του εισαγγελέα μπορεί το δικαστήριο του Αρείου Πάγου, σε ιδιαιτέρως εξαιρετικές περιπτώσεις, να αναβάλει για μία μόνο φορά τη συζήτηση σε ρητή δικάσιμο .... Στην προκειμένη περίπτωση, "Κατά την εκφώνηση της υποθέσεως εμφανίσθηκε ο δικηγόρος Δημήτριος Γκαβέλας και υπέβαλε αίτημα αναβολής για τον λόγο ότι συνήγορος υπερασπίσεως του αναιρεσείοντος είναι ο ..., ο οποίος σήμερα δικάζεται με την ιδιότητα του κατηγορουμένου και θα ήθελε να παραστεί για να υποστηρίξει το παραδεκτό της προκειμένης αιτήσεως αναιρέσεως. Υπάρχει λόγος ανωτέρας βίας για το εκπρόθεσμο της αιτήσεως". Ο λόγος αυτός όμως δεν συνιστά εξαιρετική περίπτωση και πρέπει να απορριφθεί το σχετικό αίτημα αναβολής.
Στην προστεθείσα με το άρθρο 9 του Ν. 969/1979 παράγραφο 3 του άρθρου 473 ΚΠΔ ορίζεται ότι "η προθεσμία για την άσκηση της αναίρεσης αρχίζει από τότε που η τελεσίδικη απόφαση θα καταχωριστεί καθαρογραφημένη στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από την γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου ....". Ο όρος τελεσίδικη απόφαση που απαντάται στον ΚΠΔ μόνο στην ανωτέρω διάταξη χρησιμοποιείται με τη γνωστή έννοια της αποφάσεως που δεν μπορεί να προσβληθεί με τα προβλεπόμενα από τον νόμο τακτικά ένδικα μέσα, όπως προβλεπόμενο από τον ΚΠΔ είναι μόνον η έφεση. Ο σκοπός της ανωτέρω διατάξεως συνίσταται στην ανάγκη να έχει λάβει ο ενδιαφερόμενος διάδικος πλήρη γνώση του αιτιολογικού της αποφάσεως, ώστε να είναι σε θέση να θεμελιώσει προβλεπομένους από το άρθρο 510 παράγραφος 1 ΚΠΔ λόγους αναιρέσεως, και ιδίως αυτόν της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας, να αποφεύγεται δε η άσκηση ματαίως αιτήσεως αναιρέσεως όταν δεν προκύπτει νόμιμος λόγος, ώστε να αποτρέπεται η εντεύθεν ταλαιπωρία και οικονομική επιβάρυνση του διαδίκου (Ολ. ΑΠ 6/2002). Ούτως από την διάταξη της άνω παραγράφου 3 του άρθρου 473 ΚΠΔ, σε συνδυασμό με την της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου, προκύπτει ότι όπου ειδική διάταξη νόμου δεν ορίζει διαφορετικά, η προθεσμία για την άσκηση ενδίκων μέσων και δη αναιρέσεως που γίνεται από δικαιούμενο που κρατείται στη φυλακή, με δήλωση σ' εκείνον που την διευθύνει (άρθρο 474 παράγραφος 1 ΚΠΔ) είναι δέκα ημέρες από της ανωτέρω καταχωρίσεως στο ειδικό βιβλίο. Το ότι η άνω προθεσμία αρχίζει από της καταχωρίσεως και όχι από της δημοσιεύσεως της αποφάσεως, δεν έρχεται σε αντίθεση με τη διάταξη του άρθρου 6 παράγραφος 1 της ΕΣΔΑ (Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα δικαιώματα του ανθρώπου) περί δίκαιης δίκης, αντιθέτως δε εάν η προθεσμία αρχίσει από της δημοσιεύσεως της αποφάσεως φαλκιδεύεται το δικαίωμα πρόσβασης στο δικαστήριο του Αρείου Πάγου και τότε παραβιάζεται το άνω άρθρο της Συμβάσεως.
Εξάλλου, κατά συναγομένη από το άρθρο 255 ΑΚ γενική αρχή του δικαίου ότι κανείς δεν υποχρεούται στα αδύνατα, ο αναιρεσείων μπορεί να επικαλεσθεί στην αίτηση αναιρέσεως τον λόγον εξαιτίας του οποίου κατέστη αδύνατη η εμπρόθεσμη άσκησή της καθώς και τα αποδεικτικά μέσα που τον στηρίζουν. Τέλος, κατ' άρθρον 513 παράγραφος 1 σε συνδ. με άρθρο 476 παράγραφος 1 ΚΠΔ, όταν η αναίρεση ασκήθηκε εκπρόθεσμα, το δικαστήριο του Αρείου Πάγου απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη.
Στην προκειμένη περίπτωση, ο αναιρεσείων κατεδικάσθη δια της υπ' αριθ. 495, 496, 497 και 507/2008 αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών εις ποινές ισοβίου καθείρξεως για την πράξη της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και φυλακίσεως, συνολικώς, εννέα (9) μηνών, για τις πράξεις της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας. Η απόφαση αυτή, κατά της οποίας επιτρέπεται στον καταδικασθέντα αναίρεση (άρθρα 504 παράγραφος 1, 505 παράγραφος 1α ΚΠΔ) κατεχωρίσθη στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473 παράγραφος 3 ΚΠΔ την 21.11.2000, όπως προκύπτει από την υπό ημερομηνία 2.2.2009 υπηρεσιακή βεβαίωση της αρμοδίας Γραμματέως των Ποινικών Ενδίκων Μέσων του Εφετείου Αθηνών, ο δε καταδικασθείς ήσκησε κατ' αυτής την υπ' αριθ. 106/5 Δεκεμβρίου 2008 αίτηση αναιρέσεως, με δήλωσή του στον Διευθυντή του Καταστήματος Κράτησης (Φυλακής) ... (και δη στην Αναπληρώτρια Διευθύντρια αυτού), όπου και κρατείται. Εντεύθεν και η κρινομένη αίτηση αναιρέσεως ασκηθείσα μετά την πάροδο της νομίμου προθεσμίας των δέκα ημερών από της καταχωρίσεως της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο του δικαστηρίου, χωρίς να εκτίθενται στην έκθεση αναιρέσεως λόγοι ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη και μετά την ειδοποίηση του αντικλήτου του αναιρεσείοντος να εμφανισθεί στο Συμβούλιο και την μη εμφάνισή του, να επιβληθούν δε στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα (άρθρα 476 παράγραφος 1 και 583 παράγραφος 1 ΚΠΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την υπ' αριθ. 106/5 Δεκεμβρίου 2008 αίτηση του Χ1 για αναίρεση της υπ' αριθ. 495, 496, 497 και 507/2008 αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα εξ ευρώ διακοσίων είκοσι (220).
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 22 Μαΐου 2009. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 11 Ιουνίου 2009.-

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή