Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 4 / 2016    (Νόμου 3068)


Αριθμός απόφασης 4/2016

ΤΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΟΥ Ν. 3068/2002
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Συγκροτήθηκε από τους: Ευφημία Λαμπροπούλου, αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου (αναπληρώτρια της Προέδρου του Αρείου Πάγου Βασιλικής Θάνου-Χριστοφίλου σύμφωνα με την 207/2015 πράξη της), Βασίλειο Καπελούζο εισηγητή-αναπληρωματικό μέλος (λόγω κωλύματος του πρώτου τακτικού μέλους Κωνσταντίνου Τσόλα) και Χρήστο Βρυνιώτη, τακτικό μέλος, αρεοπαγίτες.
Συνήλθε με την παρουσία και της γραμματέως Ελένης Τσιουρή, στις 9 Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30, στο μέγαρο του Αρείου Πάγου και στο γραφείο της προέδρου του, για να αποφασίσει επί της από 26-10-2015 αίτησης της Π. Κ. του Σ., κατοίκου ..., κατά: α) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και νυν Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου που εδρεύει στην … και εκπροσωπείται νόμιμα και β) του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών που κατοικοεδρεύει στην….
Αφού έλαβε υπόψη
την ανωτέρω αίτηση που κατατέθηκε νόμιμα στη Γραμματεία του Αρείου Πάγου, με την οποία η αιτούσα παραπονείται για τη μη συμμόρφωση των καθ' ων προς την 3498/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Με το άρθρο 19 του α.ν. 1715/1951, το οποίο, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 41 παρ. 11 του ν. 2065/1992, διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 52 περ. 18 του Εισ.Ν. Κ.Πολ.Δ., ορίζεται ότι: "1. Η ασκηθείσα υπό του δημοσίου, του ταμείου εθνικού στόλου, του ταμείου εθνικής αμύνης και του παλαιού εκκλησιαστικού ταμείου αίτησις αναιρέσεως κατά τελεσιδίκου δικαστικής αποφάσεως, ως και η προς άσκησιν τοιαύτης προθεσμία, αναστέλλει την κατά των νομικών τούτων προσώπων εκτέλεσιν της αποφάσεως και καθ' ας έτι περιπτώσεις θα επετρέπετο αύτη. 2. Η εκτέλεση αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων επί διοικητικών διαφορών ουσίας κατά των νομικών προσώπων, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, αναστέλλεται μέχρις ότου καταστούν αμετάκλητες". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι κατά τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων με τις οποίες υποχρεώνονται το Ελληνικό Δημόσιο και τα αναφερόμενα σ' αυτές νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου να καταβάλουν χρηματικά ποσά σε (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο, η αναίρεση που ασκείται από τα βαρυνόμενα με την καταβολή των επιδικαζόμενων με τις αποφάσεις χρηματικών ποσών Ελληνικό Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και η προς άσκηση της αναίρεσης προθεσμία αναστέλλουν την εκτέλεση των αποφάσεων των πολιτικών ή διοικητικών δικαστηρίων. Εξάλλου κατά το άρθρο 1 εδ. α και β του ν. 3068/2002: "Το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων. Δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου είναι όλες οι αποφάσεις των διοικητικών, πολιτικών, ποινικών και ειδικών δικαστηρίων που παράγουν υποχρέωση συμμόρφωσης ή είναι εκτελεστές κατά τις οικείες δικονομικές διατάξεις και τους όρους που κάθε απόφαση τάσσει". Ούτε όμως με το άρθρο αυτό ούτε με άλλη διάταξη του ν. 3068/2002 καταργείται το άρθρο 19 του α.ν. 1715/1951 (όπως συμπληρώθηκε), με το οποίο, κατά τα προαναφερόμενα, η αναίρεση που ασκείται από το Δημόσιο και τα αναφερόμενα σ' αυτό νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου κατά των τελεσίδικων αποφάσεων και η προς άσκηση αυτής (αναίρεσης) τασσόμενη προθεσμία αναστέλλουν την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών. Περαιτέρω κατά το άρθρο 3 παρ.1 του π.δ. 61/2004, με το οποίο ρυθμίζονται τα της διαδικασίας ελέγχου της συμμόρφωσης της διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις: "Το συμβούλιο συντάσσει πρακτικό μέσα σε δύο μήνες από τότε που περιέρχεται σ' αυτό η αίτηση, με το οποίο, εφόσον συντρέχει περίπτωση, καλεί την αρχή να υποβάλει στοιχεία και απόψεις, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1 του ν.3068/2002. Σε αντίθετη περίπτωση, απορρίπτει την αίτηση με απόφαση, η οποία περιέχει συνοπτική αιτιολογία". Στην προκειμένη περίπτωση η αιτούσα εκθέτει ότι με την 3498/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε ότι συνδέεται με το καθ' ου η αίτηση Ελληνικό Δημόσιο με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, αναγνωρίστηκε η ακυρότητα της απόλυσής της και υποχρεώθηκε το καθ' ου να την απασχολεί δυνάμει συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου στη θέση και με τις αποδοχές που αντιστοιχούν εκ του νόμου σ' αυτή την υπηρεσιακή της ένταξη και εξέλιξη, λαμβανομένων υπόψη και των λοιπών τυπικών της προσόντων, απειλουμένης εναντίον του χρηματικής ποινής εκατό ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμορφώσεώς του προς το διατακτικό της. Ζητεί δε να εξετασθεί η αίτησή της για την πλήρη ικανοποίηση των δικαιωμάτων της και τη συμμόρφωση των αρμόδιων υπηρεσιών προς την απόφαση αυτή. Περαιτέρω από τα στοιχεία του φακέλου και ειδικότερα από την .../5-3-2015 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Κερκύρας Α. συζ. Σ. Μ. προκύπτει ότι η εν λόγω απόφαση επιδόθηκε μεν στις 5-3-2015, πλην όμως η επίδοση αυτή δεν είχε έννομη επιρροή στην κατά το άρθρο 518 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ τριετή προθεσμία ασκήσεως εφέσεως κατά της ανωτέρω αποφάσεως, δεδομένου ότι εναγόμενο στην εκδικασθείσα υπόθεση (επί της οποίας εκδόθηκε η ως άνω απόφαση) ήταν το Ελληνικό Δημόσιο και όχι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, προς την οποία έγινε η πιο πάνω επίδοση. Λαμβανομένου δε υπόψη ότι κατά της ως άνω αποφάσεως έχει ήδη ασκηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο η από 19-11-2015 έφεση, έπεται ότι η κρινόμενη αίτηση είναι απορριπτέα διότι η προς συμμόρφωση ως άνω απόφαση δεν έχει καταστεί αμετάκλητη (ούτε καν τελεσίδικη).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 26-10-2015 αίτηση της Π. Κ. του Σ., κατοίκου Κέρκυρας.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 9 Μαρτίου 2016 και εκδόθηκε στην Αθήνα στις 18 Μαΐου 2016.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


<< Επιστροφή