Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 889 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Πολιτική αγωγή.
Περίληψη:
Πρόσωπα δικαιούμενα σε άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως. Σ’ αυτά περιλαμβάνεται και ο πολιτικώς ενάγων, ο εγκαλών και ο μηνυτής, μόνο όμως αν καταδικάστηκαν σε αποζημίωση και στα έξοδα. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως της πολιτικώς ενάγουσας κατ’ αποφάσεως που κήρυξε απαράδεκτη την κατά του κατηγορουμένου ποινική δίωξη, χωρίς να την καταδικάσει σε αποζημίωση και στα έξοδα.
Αριθμός 889/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Παπουτσή και Ιωάννη Παπαδόπουλο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Χρυσού (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 3 Μαρτίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση της αναιρεσείουσας - πολιτικώς ενάγουσας "ΑΛΕΣΙΣ ΑΡΤΟ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΕ", που εδρεύει στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης και ήδη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης του Δήμου Εχεδώρου και εκπροσωπείται νόμιμα, που δεν παρέστη στο συμβούλιο, περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ. 7770/2007 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου. Με κατηγορούμενο τον Ψ1

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Κορίνθου, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και η αναιρεσείουσα - πολιτικώς ενάγουσα ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 6.10.2008 αίτησή της αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1611.2008.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Χρυσός εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία και fax, με το οποίο ο πολιτικώς ενάγων δηλώνει ότι παραιτείται από την ανωτέρω αίτηση αναιρέσεως, με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημητρίου - Πριάμου Λεκκού, με αριθμό 535/18.11.2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγων, μετά της σχετικής δικογραφίας, την από 6-10-2008 αίτηση αναιρέσεως της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία "ΑΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ", κατά της υπ'αριθμ. 7770/10-12-2007 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου, εκθέτω τα εξής:
Διά της ως άνω προσβαλλομένης αποφάσεως, το εκδόν αυτή Μονομελές Πλημμελειοδικείο εκήρυξε απαράδεκτη την ποινική δίωξη κατά του κατηγορουμένου Ψ1, λόγω μη νομοτύπου υποβολής εγκλήσεως.
Επειδή, εκ των διατάξεων των άρθρ. 504, 505, 506, 492 και 71 ΚΠΔ, διά των οποίων ορίζεται κατά ποίων αποφάσεων και από ποία πρόσωπα επιτρέπεται το ένδικο μέσο της αιτήσεως αναιρέσεως, προκύπτει ότι η αναιρεσείουσα εταιρεία δεν δικαιούται να ζητήση την αναίρεση της ως άνω αποφάσεως, ούτε με την ιδιότητα της πολιτικώς εναγούσης, ούτε με την ιδιότητα της μηνυτρίας ή εγκαλούσης. Εξ άλλου, συμφώνως προς το άρθρ. 463 εδ. α' ΚΠΔ, ένδικο μέσο δύναται να ασκήση μόνον εκείνος στον οποίο ο νόμος δίδει ρητώς αυτό το δικαίωμα, ενώ κατά το άρθρ. 476 παρ. 1 του ιδίου Κώδικα, όταν, μεταξύ άλλων περιπτώσεων, το ένδικο μέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωμα ή εναντίον αποφάσεως ή βουλεύματος δια τα οποία δεν προβλέπεται, το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο ή δικαστήριο (εν συμβουλίω), ύστερα από πρόταση του εισαγγελέως και αφού ακούσει τους διαδίκους που τυχόν θα εμφανισθούν (μετά από προηγουμένη ειδοποίηση, προ 24 ωρών, από τον γραμματέα της εισαγγελίας), κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο και διατάσσει την εκτέλεση της αποφάσεως ή του βουλεύματος που έχει προσβληθή και την καταδίκη στα έξοδα του ασκήσαντος το ένδικο μέσο (ΑΠ 402/2006, εις ΠΧ/ΝΣΤ'/906).
Επομένως, η υπό κρίση αίτηση, ασκηθείσα από πρόσωπο το οποίο δεν δικαιούται να ασκήση αυτή κατά της ανωτέρω αποφάσεως, πρέπει να απορριφθή ως απαράδεκτη, κατ'άρθρ. 476 παρ. 1 ΚΠΔ. Να καταδικασθή δε η αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα, συμφώνως προς τα άρθρα 476 παρ.1 και 583 παρ. 1 ΚΠΔ.

Για τους λόγους αυτούς - Προτείνω
Να απορριφθή η από 6-10-2008 αίτηση αναιρέσεως της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία "ΑΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΤΟ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ", εδρευούσης στα Νέα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, κατά της υπ'αριθμ. 7770/2007 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου. Και
Να καταδικασθή η αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα.
Αθήναι 11 Νοεμβρίου 2008
Ο Αντεισαγγελεύς του Αρείου Πάγου
Δημήτριος-Πρίαμος Λεκκός

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 504 παρ. 1, 505 παρ. 1 και 506 του ΚΠΔ προκύπτει ότι ο πολιτικώς ενάγων, ο εγκαλών και ο μηνυτής έχουν δικαίωμα προσβάλουν με αναίρεση την μη καταδικαστική απόφαση μόνον αν καταδικάστηκαν σε αποζημίωση και στα έξοδα (άρθρο 71 του ΚΠΔ). Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 463 εδ. α' του ΚΠΔ, το ένδικο μέσο μπορεί να ασκήσει μόνον εκείνος στον οποίο ο νόμος δίνει ρητά αυτό το δικαίωμα, ενώ κατά το άρθρο 476 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα όταν, μεταξύ άλλων περιπτώσεων, το ένδικο μέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωμα, το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (ως συμβούλιο), ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που τυχόν θα εμφανιστούν (μετά από προηγούμενη ειδοποίηση πριν από 24 ώρες από τον γραμματέα της εισαγγελίας) κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο και διατάσσει την εκτέλεση της απόφασης ή του βουλεύματος που έχει προσβληθεί και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο. Στην προκειμένη περίπτωση, μετά από έγκληση της ήδη αναιρεσείουσας, ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά του Ψ1για το κατ' έγκληση διωκόμενο έγκλημα της έκδοσης ακάλυπτων επιταγών (άρθρο 79 του Ν. 5960/1933) και το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Κορίνθου, το οποίο δίκασε την υπόθεση και ενώπιον του οποίου παραστάθηκε η ως άνω εγκαλούσα ως πολιτικώς ενάγουσα, εξέδωσε την υπ' αριθ. 7770/2007 απόφασή του, με την οποία κήρυξε απαράδεκτη την κατά του κατηγορουμένου ποινική δίωξη, επειδή η έγκληση δεν υποβλήθηκε νομότυπα. Την απόφαση αυτή προσέβαλε η εγκαλούσα - πολιτικώς ενάγουσα με την κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως, η οποία όμως, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν, είναι απαράδεκτη, γιατί ασκήθηκε από πρόσωπο (εν προκειμένω την εγκαλούσα - πολιτικώς ενάγουσα) που δεν είχε τέτοιο δικαίωμα, αφού δεν καταδικάστηκε σε αποζημίωση και στα έξοδα. Επομένως, η αναίρεση πρέπει να απορριφθεί και να καταδικαστεί η αναιρεσείουσα στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας (άρθρο 476 παρ. 1 του ΚΠΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 6.10.2008 αίτηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΑΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ", για αναίρεση της υπ' αριθ. 7770/2007 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου.
Καταδικάζει την αναιρεσείουσα στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 17 Μαρτίου 2009. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 31 Μαρτίου 2009.-

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή