Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1869 / 2010    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Προθεσμία.
Περίληψη:
Απορρίπτεται ως απαράδεκτη λόγω εκπροθέσμου άσκησης.
Αριθμός 1869/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Θεοδώρα Γκοΐνη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Ιωάννη Παπαδόπουλο, Ιωάννη Γιαννακόπουλο και Βασίλειο Φράγγο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 13 Οκτωβρίου 2010, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση
του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Στυλιανό Κατσέλη, για αναίρεση της με αριθμό 3112/2009 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 27 Μαΐου 2010 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 761/2010.
Α φ ο ύ ά κ ο υ σ ε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναιρέσεως.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά την παρ. 1 του άρθρου 476 ΚΠΔ, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της με την παρ. 18 του άρθρου 2 του Ν. 2408/1996, όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε, εκτός των άλλων περιπτώσεων, εκπροθέσμως, το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (σε συμβούλιο), που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέα και αφού ακούσει τον διάδικο που άσκησε το ένδικο μέσο όταν εμφανισθεί, μετά από προηγούμενη ειδοποίηση του ιδίου ή του αντικλήτου του, από το γραμματέα της Εισαγγελίας, 24 ώρες πριν από την εισαγωγή της υπόθεσης, απορρίπτει ως απαράδεκτο το ένδικο μέσο και καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα. Εξάλλου, από το συνδυασμό των άρθρων 462 και 473 ΚΠΔ, προκύπτει ότι η προθεσμία ασκήσεως του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως κατ'αποφάσεως είναι 10ήμερη, αρχομένη από τη δημοσίευση της αποφάσεως παρόντος του δικαιούχου, άλλως από τη νόμιμη επίδοση της στον δικαιούχο σε αναίρεση και έχοντα γνωστή διαμονή στην ημεδαπή, χωρίς να αρχίζει η προθεσμία, σε κάθε περίπτωση, πριν από την καταχώρηση της στο βιβλίο καθαρογεγραμμένων αποφάσεων της παρ. 3 του άρθρου 473 ΚΠοινΔ. Περαιτέρω κατά γενική αρχή του δικαίου, κατά την οποία κανένας δεν υποχρεώνεται στα αδύνατα, είναι επιτρεπτή η άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως εκπροθέσμως, όταν συντρέχει λόγος ανώτερης βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος. Στην περίπτωση όμως αυτή, όπως συνάγεται από το άρθρο 474 παρ. 2 Κ.Ποιν.Δ., εκείνος που ασκεί το ένδικο αυτό μέσο οφείλει να διαλάβει στη δήλωση για την άσκηση του τα περιστατικά που συνιστούν την ανώτερη βία ή το ανυπέρβλητο κώλυμα και τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία προκύπτουν αυτά. Αν ο αναιρεσείων δεν επικαλείται κανέναν τέτοιο λόγο ή αν ο επικαλούμενος λόγος είναι αβάσιμος, καθώς και αν δεν αναφέρονται τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία αποδεικνύονται τα επικαλούμενα περιστατικά, η εκπρόθεσμη αίτηση αναιρέσεως απορρίπτεται κατά τα παραπάνω, ως απαράδεκτη. Ως ανωτέρα βία, νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο και εξαιρετικό είτε αντικειμενικά είτε σε σχέση με το πρόσωπο του δικαιούχου, το οποίο δεν μπορούσε στη συγκεκριμένη περίπτωση να αποτραπεί με μέτρα εξαιρετικής επιμελείας και σύνεσης, ανυπέρβλητο δε κώλυμα θεωρείται εκείνο, το οποίο, οπωσδήποτε, δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του διαδίκου που ασκεί το ένδικο μέσο και δεν μπορούσε να υπερνικηθεί από αυτόν με κανένα τρόπο. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα έγγραφα της δικογραφίας, τα οποία επιτρεπτώς εξετάζει το δικαστήριο του Αρείου Πάγου για να διακριβώσει το παραδεκτό της αναιρέσεως με την προσβαλλόμενη υπ'αριθ. 3112/4.12.2009 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, καταδικάσθηκε ο κατηγορούμενος - αναιρεσείων για αγορά από κοινού, κατοχή από κοινού και απόπειρα πώλησης ναρκωτικών ουσιών, σε κάθειρξη δώδεκα ετών και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ. Η απόφαση αυτή, που εκδόθηκε με παρόντα τον κατηγορούμενο, καθαρογράφηκε και καταχωρήθηκε στο κατ' άρθρο 473 παρ. 3 ΚΠοινΔ ειδικό βιβλίο αποφάσεων στις 9.3.2010. Ο κατηγορούμενος, με την από 6.4.2010 αίτησή του, ζήτησε, για τους εκτιθέμενους σ'αυτήν λόγους, από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών, τον διορισμό αυτεπαγγέλτως δικηγόρου, προκειμένου ο τελευταίος να ασκήσει για λογαριασμό του αίτηση αναιρέσεως κατά της άνω αποφάσεως. Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του άνω Εφετείου, με την από 8.4.2010 Πράξη του διόρισε ως δικηγόρο του αναιρεσείοντος τον Αναστάσιο Κωστακόπουλο, δικηγόρο Αθηνών, προκειμένου αυτός να ασκήσει την αίτηση αναιρέσεως κατά της άνω αποφάσεως. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος είναι γνωστής διαμονής στην ημεδαπή, άσκησε, δια του άνω δικηγόρου του την ένδικη αίτηση ενώπιον του Γραμματέως του Εφετείου Αθηνών στις 27 Μαΐου 2010. Όμως η εν λόγω αίτηση ασκήθηκε εκπροθέσμως, αφού από την ημερομηνία καταχωρήσεως στο ειδικό βιβλίο (9.3.2010) μέχρι την 27.5.2010 παρήλθε η από το άρθρο 473 παρ. 1 ΚΠοινΔ δεκαήμερη προθεσμία. Ο αναιρεσείων προς δικαιολόγηση της εκπρόθεσμης ασκήσεως της αιτήσεως, επικαλείται στην αίτηση και στο υπόμνημά του, ότι τούτο οφείλεται αποκλειστικά και μόνον στην έλλειψη δικηγόρου και ότι ουδέποτε κοινοποιήθηκε στον διορισθέντα και ασκήσαντα την αίτηση δικηγόρο του η από 8.4.2010 Πράξη του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών. Ωστόσο τα προβαλλόμενα άνω περιστατικά αφορούν τον δικηγόρο που άσκησε για λογαριασμό του την ένδικη αίτηση, τον διορισμό του οποίου ζήτησε την 6.4.2010, ήτοι μετά την πάροδο της 10ήμερης προθεσμίας από της καταχωρήσεως της αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο. Ο ίδιος ο κατηγορούμενος δεν μπορούσε, ενεργώντας με σύνεση και επιμέλεια, να ζητήσει τον διορισμό δικηγόρο, από της εκδόσεως της αποφάσεως (9.12.2010), άλλως από της καταχωρήσεως αυτής στο ειδικό βιβλίο (9.3.2010), δεν επικαλείται δε ούτε αποδεικνύει, για τη διαδρομή του άνω χρονικού διαστήματος (10.3.2010 έως 6.4.2010) λόγους ανωτέρας βίας ή άλλου ανυπέρβλητου κωλύματος που δικαιολογούν την μη υποβολή αιτήσεώς του εντός του διαστήματος αυτού για το διορισμό συνηγόρου. Άλλωστε η έλλειψη δικηγόρου δεν αποτελεί ανωτέρα βία ή ανυπέρβλητο κώλυμα. Επομένως, πρέπει να απορριφθεί η ένδικη αίτηση ως απαράδεκτη και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠοινΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την υπ' αριθ. 42/27.5.2010 αίτηση του Χ, περί αναιρέσεως της υπ' αριθ. 3112/2009 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα εκ διακοσίων είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 3 Νοεμβρίου 2010.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, την 1η Δεκεμβρίου 2010.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ