Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1644 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Επανάληψη διαδικασίας.
Περίληψη:
Επανάληψη διαδικασίας (άρθρα 525, 527, 528 ΚΠΔ). Ουδέν σαφές νέο γεγονός περιέχεται. Απαράδεκτη αίτηση και απορρίπτει.
Αριθμός 1.644/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ε' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο -

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αναστασίου Κανελλόπουλου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 13 Φεβρουαρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αιτούντος Χ, κατοίκου ... και ήδη κρατουμένου στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Α' Τύπου ..., που παρέστη με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Βασίλειο Δημαρέση, για επανάληψη της διαδικασίας που περατώθηκε με την με αριθμό 75/2006 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Καλαμάτας.

Το Πενταμελές Εφετείο Καλαμάτας, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και ο αιτών ζητά τώρα την επανάληψη της διαδικασίας, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 31 Οκτωβρίου 2008 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1.811/2008.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου Αναστάσιος Κανελλόπουλος εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με τη με αριθμό 21/19.1.2009 έγγραφη πρόταση του Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Γεωργίου Βλάσση, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "Εισάγω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 525 παρ. 1 περ. 2, 527 παρ. 1, 3 και 528 ΚΠΔ την από 31-10-2008 αίτηση του Χ, κρατουμένου στις δικαστικές φυλακές ..., με την οποία επιδιώκει την επανάληψη προς το συμφέρον του της ποινικής διαδικασίας που περατώθηκε με την αμετάκλητη υπ'αριθμ. 75/26-9-2006 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Καλαμάτας, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή καθείρξεως δώδεκα (12) ετών για ληστεία από κοινού κατ'εξακολούθηση (αρ. 45, 98, 380 παρ. 1 ΠΚ) και εκθέτω τα εξής:
Κατά τη διάταξη του άρθρου 525 παρ. 1 ΚΠΔ η ποινική διαδικασία που περατώθηκε με αμετάκλητη απόφαση επαναλαμβάνεται προς το συμφέρον του καταδικασμένου για πλημμέλημα ή κακούργημα, εκτός από τις άλλες περιπτώσεις που περιοριστικώς αναφέρονται στο ως άνω άρθρο και όταν, μετά την οριστική καταδίκη κάποιου, αποκαλύφθηκαν νέα, άγνωστα στους δικαστές που τον καταδίκασαν, γεγονότα ή αποδείξεις, τα οποία, μόνα τους ή σε συνδυασμό με εκείνα που είχαν προσκομισθεί προηγουμένως, καθιστούν φανερό ότι αυτός που καταδικάσθηκε είναι αθώος ή καταδικάσθηκε άδικα για έγκλημα βαρύτερο από εκείνο που πραγματικά τέλεσε. Κατά την αληθινή έννοια της διατάξεως αυτής νέα γεγονότα ή αποδείξεις θεωρούνται εκείνες, οι οποίες, ασχέτως του αν υπήρχαν και πριν από την καταδίκη, δεν υποβλήθηκαν στην κρίση των δικαστών που δίκασαν και ως εκ τούτου ήταν άγνωστες σ'αυτούς, την κρίση του δε αυτή το επιλαμβανόμενο της αιτήσεως επαναλήψεως διαδικασίας δικαστήριο σχηματίζει από την έρευνα των πρακτικών της προηγούμενης δίκης, καθώς και από τα έγγραφα της δικογραφίας. Νέες αποδείξεις μπορούν να είναι οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία, όπως καταθέσεις μαρτύρων ή και νεώτερες των προηγουμένως εξετασθέντων, συμπληρωματικές ή διευκρινιστικές των όσων είχαν τεθεί υπόψη του δικαστηρίου, νέα έγγραφα ή άλλα στοιχεία που διευκρινίζουν αμφίβολα σημεία της υποθέσεως, με την προϋπόθεση όμως ότι οι αποδείξεις αυτές, εκτιμώμενες μόνες τους ή σε συνδυασμό με εκείνες που είχαν προσκομισθεί στο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση, καθιστούν φανερό, δηλαδή σε σημείο που εγγίζει την βεβαιότητα και όχι απλώς πιθανό, ότι ο καταδικασμένος είναι αθώος ή καταδικάσθηκε άδικα για βαρύτερο έγκλημα από εκείνο που πραγματικά τέλεσε. Δεν μπορούν όμως να αποτελέσουν λόγον επαναλήψεως της διαδικασίας γεγονότα, τα οποία δεν ήταν άγνωστα στους δικαστές που εξέδωσαν την καταδικαστική απόφαση, αλλά, αντιθέτως, ερευνήθηκαν αμέσως ή εμμέσως και απορρίφθηκαν, καθώς και εκείνα, με τα οποία επιδιώκεται ο από ουσιαστικής και νομικής πλευράς έλεγχος της προσβαλλομένης αποφάσεως, με βάση το αποδεικτικό υλικό, αφού η επανάληψη της διαδικασίας, ως στρεφόμενη εναντίον αμετάκλητης αποφάσεως, δεν αποτελεί ένδικο μέσο, αλλά έκτακτη διαδικασία (ΑΠ 127/2001 ΠΧ ΝΑ' 896, ΑΠ 1269/2001 ΠΧ ΝΒ' 507).
Στην προκειμένη υπόθεση, η παραπάνω 75/2006 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Καλαμάτας είναι αμετάκλητη, αφού με την υπ'αριθμ. 190/2008 απόφαση του Αρείου Πάγου απορρίφθηκε η κατ'αυτής ασκηθείσα αίτηση αναιρέσεως του αιτούντος. Με την απόφαση αυτή ο αιτών την επανάληψη της διαδικασίας Χ καταδικάστηκε σε ποινή καθείρξεως 12 ετών για ληστεία από κοινού και κατ'εξακολούθηση, που συνίστανται στο ότι στο ..., στις 9 Δεκεμβρίου 1991, με περισσότερες από μία πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος τέλεσε το ακόλουθο έγκλημα. Ειδικότερα, ενεργών από κοινού με τους ..., ..., ..., ... και με τους ανηλίκους ... και ... με απειλές εναντίον προσώπων ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο ζωής, αφαίρεσε από την κατοχή άλλων ξένα κινητά πράγματα με σκοπό να τα ιδιοποιηθεί παράνομα. Συγκεκριμένα αφού όλοι οι παραπάνω εισήλθαν στο κατάστημα του ..., που βρίσκεται στο ..., στο οποίο βρισκόταν τη στιγμή εκείνη ο ιδιοκτήτης του, ο ανήλικος γιος του ... και ο εμπορικός αντιπρόσωπος ... και με την απειλή δίκαννου πυροβόλου όπλου, το οποίο ο ίδιος κρατούσε και με το οποίο τους απειλούσε ότι θα τους σκοτώσει, αφαίρεσε, με την συνδρομή των παραπάνω προσώπων από την κατοχή του ... α. το ποσό του 1.020.000 δραχμών περίπου και β. τα παρακάτω κιβώτια με τσιγάρα, ήτοι δέκα κιβώτια ΜΑΡΛΜΠΟΡΟ σκληρό, δύο κιβώτια ΜΑΡΛΜΠΟΡΟ μαλακό, ένα κιβώτιο ΜΑΡΛΜΠΟΡΟ LIGHTS, 3,5 κιβώτια INTERNATIONAL, 1,5 κιβώτια ASSO EXPORT, ένα κιβώτιο ASSO SUPER, ένα κιβώτιο OLD NAVY, ένα κιβώτιο ASSO σκέτο, δύο κιβώτια Ασσο Φίλτρο, δέκα κιβώτια ΡΟΘΜΑΝΣ, έξι κιβώτια ΣΤΗΒΕΝΣΑΝΤ μαλακό, τρία κιβώτια ΡΟΥΑΛΣ, ένα κιβώτιο ΚΑΜΕΛ, τρία κιβώτια Καρέλια ΛΑΊΤΣ, ένα κιβώτιο REX μαλακό, ένα κιβώτιο Αγρινίου, ένα κιβώτιο R6, ένα κιβώτιο Άστορ, τέσσερα κιβώτια ΚΟΥΠΕΡ, ένα κιβώτιο διάφορα ΣΕΚΑΠ, τρία κιβώτια GR, ένα κιβώτιο RI, δύο κιβώτια ΓΟΥΕΣΤ, δύο κιβώτια ΓΟΥΙΣΤΟΝ, ένα κιβώτιο MILDE SORTE, ένα κιβώτιο MEMPHIS, δύο κιβώτια 22 φίλτρο, δύο κιβώτια RI SLIM και δύο κιβώτια ΚΑΜΕΛ άφιλτρα, σύνολο κιβωτίων 73, συνολικής αξίας 9.760.000 δραχμών περίπου, γ. κοσμήματα, ήτοι τρία ζεύγη σκουλαρίκια, δακτυλίδι, σετ σκουλαρίκια, μία αλυσίδα χρυσή μασίφ, ένα μαργαριταρένιο κολιέ, αξίας 600.000 δραχμών περίπου, από την κατοχή δε του ... και από την τσέπη του μπουφάν που φορούσε ένα ζευγάρι γάντια μάλλινα - δερμάτινα. Τα ανωτέρω ξένα κινητά πράγματα τα αφήρεσε από την κατοχή άλλων με σκοπό να τα ιδιοποιηθεί παράνομα με τους προαναφερθέντες.Με την κρινομένη αίτησή του ζητεί την επανάληψη της διαδικασίας ισχυριζόμενος ότι είναι αθώος της πράξεως για την οποία καταδικάστηκε. Προς απόδειξη όμως του ισχυρισμού του αυτού δεν επικαλείται κανένα νέο γεγονός, ούτε καμία απόδειξη, αλλά περιορίζεται απλώς να υποστηρίζει ότι έσφαλε το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Καλαμάτας, αφού τον έκρινε με μόνη την κατάθεση του παθόντος (...) που περιέχει αντιφάσεις, και με δεδομένο ότι είχε δέκα κακουργηματικές καταδίκες για ληστείες και σύσταση συμμορίας για τις οποίες τον κατηγόρησε η οικογένεια της συζύγου του, ενώ έχει απαλλαγεί για όλες τις κακουργηματικές πράξεις και ότι σκοπίμως τον κατηγόρησαν οι ... (οικογένεια της συζύγου του) ως συνεργό ή συνατουργό τους για να διαλύσουν την οικογένειά του.
Επομένως επιδιώκει ο αιτών την αναδίκαση της υποθέσεως με τα ίδια αποδεικτικά μέσα, αφού όπως προκύπτει από τα πρακτικά της 75/2006 αποφάσεως, απολογούμενος, ενώπιον του κατ'έφεση δικαστηρίου, αρνήθηκε την κατηγορία, ισχυριζόμενος, μεταξύ άλλων, ότι "μέχρι τώρα έχω καταδικασθεί ερήμην γιατί δεν ήξερα για τα δικαστήρια" και ότι "πρώτα με κατηγόρησε ο ... και μετά ο ...". Αλλά τούτο δεν συνιστά νόμιμο λόγο επαναλήψεως της διαδικασίας, ούτε μπορούν να αποτελέσουν νέες αποδείξεις οι λόγοι που πλήττουν την κατά το άρθρο 177 παρ. 1 ΚΠΔ ανέλεγκτη εκτίμηση των αποδείξεων και επομένως την από ουσιαστικής απόψεως ορθότητα της ως άνω αποφάσεως που καταδίκασε τον αιτούντα (ΑΠ 1743/90 Π.Χρ. ΜΑ 737). Κατόπιν αυτών, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη η υπό κρίση αίτηση και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στον αιτούντα.
Για τους λόγους αυτούς
Π ρ ο τ ε ί ν ω να απορριφθεί ως απαράδεκτη η από 31-10-2008 αίτηση του Χ, κρατουμένου στις δικαστικές φυλακές ... για επανάληψη της ποινικής διαδικασίας που περατώθηκε με την έκδοση της υπ'αριθμ. 75/2006 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Καλαμάτας και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στον αιτούντα.
Αθήνα 8 Ιανουαρίου 2009
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Γεώργιος Βλάσσης".

Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, που αναφέρθηκε στην προαναφερόμενη έγγραφη εισαγγελική πρόταση και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτούντος.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 525 παρ. 1 ΚΠΔ η ποινική διαδικασία που περατώθηκε με αμετάκλητη απόφαση επαναλαμβάνεται προς το συμφέρον του καταδικασμένου, για πλημμέλημα ή κακούργημα, εκτός από τις άλλες περιπτώσεις που περιοριστικώς αναφέρονται στο ως άνω άρθρο και όταν (υπ'αριθμ. 2) "ύστερα από την οριστική καταδίκη κάποιου, αποκαλύφθηκαν νέα - άγνωστα στους δικαστές που τον καταδίκασαν - γεγονότα ή αποδείξεις, τα οποία μόνα τους ή σε συνδυασμό με εκείνα που είχαν προσκομιστεί προηγουμένως κάνουν φανερό ότι αυτός που καταδικάστηκε είναι αθώος ή καταδικάστηκε άδικα για έγκλημα βαρύτερο από εκείνο που πραγματικά τέλεσε". Σκοπός της επαναλήψεως της διαδικασίας είναι η αναζήτηση της θεμελιώδους αρχής της ουσιαστικής αληθείας στη συγκεκριμένη περίπτωση και η αποτροπή απαραδέκτων για το αίσθημα του δικαίου αποτελεσμάτων (καταδικών - αθωώσεων). Ούτως ο θεσμός της επαναλήψεως της διαδικασίας φέρει εξαιρετικό χαρακτήρα και διέπεται από συγκεκριμένες αυστηρές προϋποθέσεις, γιατί έρχεται σε σύγκρουση με το θεσμό του δεδικασμένου κτλ. και επιδιώκει την επανόρθωση των δικαστικών πλημμελειών με σκοπό την ορθότερη ουσιαστική απονομή της δικαιοσύνης. Εντεύθεν και 1) η επανάληψη της διαδικασίας δεν αποτελεί ένδικο μέσο, αλλ' έκτακτη διαδικασία, αφού η σχετική αίτηση στρέφεται κατ' αμετακλήτου αποφάσεως, ήτοι αυτής που απέκτησε την ισχύ δεδικασμένου, πράγμα που δεν συμβαίνει με τα ένδικα μέσα, 2) η υποβολή της σχετικής αιτήσεως δεν υπόκειται σε προθεσμία και μπορεί να γίνει οποτεδήποτε, 3) οι όροι "γεγονότα" ή "αποδείξεις" είναι ταυτόσημοι, 4) χωρεί επί αποφάσεως οιουδήποτε ποινικού δικαστηρίου (και στρατιωτικού) εφ' όσον υπό της αποφάσεως εχαρακτηρίσθη το αδίκημα ως κακούργημα ή πλημμέλημα, 5) η επανάληψη της διαδικασίας προβλέπεται μόνον επί αμετακλήτου αποφάσεως και οι περιπτώσεις, καθ' ας χωρεί η επανάληψη της διαδικασίας ορίζονται περιοριστικώς υπό του άνω άρθρου 525 εν όψει του εξαιρετικού χαρακτήρος της διαδικασίας αυτής, η οποία αποτελεί το έσχατο μέσο, με το οποίο επιδιώκεται να επιτευχθεί ο άνω σκοπός. Περαιτέρω νέα γεγονότα ή αποδείξεις κατά την έννοια της ανωτέρω διατάξεως (525 παρ. 1 αριθμ. 2) θεωρούνται εκείνες, οι οποίες ασχέτως του αν υπήρχαν και πριν την καταδίκη, δεν υπεβλήθησαν στην κρίση των δικαστών που εδίκασαν και ως εκ τούτου ήσαν άγνωστες σ' αυτούς, την κρίση του δε αυτή το επιλαμβανόμενο της αιτήσεως επαναλήψεως διαδικασίας δικαστήριο σχηματίζει από την έρευνα των πρακτικών της προηγουμένης δίκης, καθώς και από τα έγγραφα της δικογραφίας. Νέες αποδείξεις μπορεί να είναι οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία, όπως καταθέσεις μαρτύρων ή και νεώτερες των προηγουμένως εξετασθέντων, συμπληρωματικές ή διευκρινιστικές των όσων είχαν τεθεί υπ' όψη του δικαστηρίου, νέα έγγραφα ή άλλα στοιχεία που διευκρινίζουν αμφίβολα σημεία της υποθέσεως με την προϋπόθεση όμως ότι οι αποδείξεις αυτές, εκτιμώμενες μόνες τους ή σε συνδυασμό με εκείνες που είχαν προσκομισθεί στο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση, καθιστούν φανερό, δηλαδή σε σημείο που εγγίζει τη βεβαιότητα και όχι απλώς πιθανό, ότι ο κατηγορούμενος είναι αθώος ή κατεδικάσθη αδίκως για βαρύτερο έγκλημα από εκείνο που πραγματικά ετέλεσε. Δεν μπορούν όμως να αποτελέσουν λόγον επαναλήψεως της διαδικασίας γεγονότα, τα οποία δεν ήσαν άγνωστα στους δικαστάς που έξεδωσαν την καταδικαστική απόφαση, αλλά, αντιθέτως, ηρευνήθησαν αμέσως ή εμμέσως και απερρίφθησαν, ως και εκείνα, με τα οποία επιδιώκεται ο από ουσιαστικής και νομικής πλευράς έλεγχος της προσβαλλομένης αποφάσεως, με βάση το αποδεικτικό υλικό. Και τούτο διότι, εφόσον με την αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας δεν δημιουργείται στάδιο ελέγχου της δικαστικής κρίσεως, όπως αυτή διεμορφώθη στην οικεία δικαστική απόφαση, ύστερα από βάσανο του συγκεντρωθέντος αποδεικτικού υλικού, επιδιώκεται με αυτή η διεξαγωγή μιας νέας δίκης με βάση νέα στοιχεία, τα οποία δεν είχαν υπόψη τους οι δικασταί που εξέδωσαν την προσβαλλομένη απόφαση και από τα οποία αποδεικνύεται η αναλήθεια της πραγματικής βάσεως επί της οποίας εστηρίχθη η δικαστική κρίση. Στην προκειμένη περίπτωση ο αιτών Χ κατεδικάσθη με την υπ' αριθμ. 75/2006 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Καλαμάτας, καταστάσαν αμετάκλητο δια της απορρίψεως της κατ' αυτής αναιρέσεως, δια της υπ' αριθμ. 190/2008 αποφάσεως του Δικαστηρίου τούτου, εις κάθειρξη δώδεκα (12) ετών, για ληστεία από κοινού κατ' εξακολούθηση. Ειδικότερα, ούτος κατεδικάσθη για το ότι στο ..., στις 9 Δεκεμβρίου 1991 με περισσότερες από μία πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος τέλεσε το ακόλουθο έγκλημα. Ειδικότερα, ενεργών από κοινού με τους ..., ..., ..., ... και με τους ανηλίκους ... και ... με απειλές εναντίον προσώπων ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο ζωής, αφαίρεσε από την κατοχή άλλων ξένα κινητά πράγματα με σκοπό να τα ιδιοποιηθεί παράνομα. Συγκεκριμένα αφού όλοι οι παραπάνω εισήλθαν στο κατάστημα του ..., που βρίσκεται στο ..., στο οποίο βρισκόταν τη στιγμή εκείνη ο ιδιοκτήτης του, ο ανήλικος γιος του ... και ο εμπορικός αντιπρόσωπος ... και με την απειλή δίκαννου πυροβόλου όπλου, το οποίο ο ίδιος κρατούσε και με το οποίο τους απειλούσε ότι θα τους σκοτώσει, αφαίρεσε, με την συνδρομή των παραπάνω προσώπων από την κατοχή του ... α. το ποσό του 1.020.000 δραχμών περίπου και β. τα παρακάτω κιβώτια με τσιγάρα, ήτοι δέκα κιβώτια ΜΑΡΛΜΠΟΡΟ σκληρό, δύο κιβώτια ΜΑΡΛΜΠΟΡΟ μαλακό, ένα κιβώτιο ΜΑΡΛΜΠΟΡΟ LIGHTS, 3,5 κιβώτια INTERNATIONAL, 1,5 κιβώτια ASSO EXPORT, ένα κιβώτιο ASSO SUPER, ένα κιβώτιο OLD NAVY, ένα κιβώτιο ASSO σκέτο, δύο κιβώτια Ασσο Φίλτρο, δέκα κιβώτια ΡΟΘΜΑΝΣ, έξι κιβώτια ΣΤΗΒΕΝΣΑΝΤ μαλακό, τρία κιβώτια ΡΟΥΑΛΣ, ένα κιβώτιο ΚΑΜΕΛ, τρία κιβώτια Καρέλια ΛΑΊΤΣ, ένα κιβώτιο REX μαλακό, ένα κιβώτιο Αγρινίου, ένα κιβώτιο R6, ένα κιβώτιο Άστορ, τέσσερα κιβώτια ΚΟΥΠΕΡ, ένα κιβώτιο διάφορα ΣΕΚΑΠ, τρία κιβώτια GR, ένα κιβώτιο RI, δύο κιβώτια ΓΟΥΕΣΤ, δύο κιβώτια ΓΟΥΙΣΤΟΝ ένα κιβώτιο MILDE SORTE, ένα κιβώτιο MEMPHIS, δύο κιβώτια 22 φίλτρο, δυο κιβώτια RI SLIM και δύο κιβώτια ΚΑΜΕΛ άφιλτρα, σύνολο κιβωτίων 73, συνολικης αξίας 9.760.000 δραχμών περίπου, γ.κοσμήματα, ήτοι τρία ζεύγη σκουλαρίκια, δακτυλίδι, σετ σκουλαρίκια, μία αλυσίδα χρυσή μασίφ, ένα μαργαριταρένιο κολιέ, αξίας 600.000 δραχμών περίπου, από την κατοχή δε του ... και από την τσέπη του μπουφάν που φορούσε ένα ζευγάρι γάντια μάλλινα - δερμάτινα. Τα ανωτέρω ξένα κινητά πράγματα τα αφήρεσε από την κατοχή άλλων με σκοπό να τα ιδιοποιηθεί παράνομα με τους προαναφερθέντες". Νυν ο αιτών με την κρινομένη από 31.10.2008 αίτησή του ζητεί την επανάληψη της διαδικασίας, η οποία επερατώθη ως άνω με την εις βάρος του καταδικαστική απόφαση, διατεινόμενος ότι είναι αθώος της πράξεως, για την οποία κατεδικάσθη, όπως τούτο προκύπτει από το ότι νέα άγνωστα στους δικάσαντες δικαστάς γεγονότα καθιστούν φανερό ότι κατεδικάσθη άδικα. Όμως, α) ουδέν νέο γεγονός επικαλείται ούτε απόδειξη τινά προσκομίζει, αλλ' είς όλη σχεδόν την έκταση της αιτήσεώς του αναφέρεται στην ιστορία του γάμου του με την σύζυγό του, το γένος ..., την οποίαν απήγαγε και με την οποίαν έχει πέντε παιδιά, εξού και υπάρχει παλαιότερη και νεώτερη βεντέτα με τους ..., την τελευταία των οποίων δεν έκρινε το δικαστήριο, ούτε ησχολήθη με το ότι οι άνω συγγενείς του προσπαθούν να του διαλύσουν την οικογένεια με την εφαρμογή του σχεδίου τους, καίτοι έχει απαλλαγεί από άλλες εννέα (9) παρόμοιες κακουργηματικές πράξεις, για τις οποίες τον κατηγόρησαν οι άνω ..., β) αιτιάται (ο αιτών) ότι κατεδικάσθη για την άνω πράξη με μόνη την κατάθεση του ... (παθόντος) που εμπεριέχει πλείστες κραυγαλέες αντιφατικότητες και δεν ήτο δυνατόν να γίνει πιστευτή, ούτε να αποτελέσει βεβαία κρίση προς δικανική πεποίθηση. Ούτως, εφ' όσον το μεν δεν υπάρχουν νέα γεγονότα ή αποδείξεις, ώστε να εξετασθούν για το παραδεκτό της αιτήσεως επαναλήψεως, το δε η επανάκριση της υποθέσεως, με την εκ νέου εκτίμηση της άνω μαρτυρικής καταθέσεως, δεν αποτελεί λόγον επαναλήψεως της διαδικασίας κατά τ' άνω εκτεθέντα, η κρινομένη αίτηση είναι απαράδεκτη και ως τοιαύτη πρέπει να απορριφθεί, καταδικασθεί δε ο αιτών εις τα δικαστικά έξοδα (άρθρ. 583 παρ. 1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 31.10.2008 αίτηση του Χ για επανάληψη της διαδικασίας που επερατώθη αμετακλήτως με την υπ' αριθμ. 75/2006 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Καλαμάτας. Και

Καταδικάζει τον αιτούντα εις τα δικαστικά έξοδα εξ ευρώ διακοσίων είκοσι (220).

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 20 Μαρτίου 2009. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 14 Ιουλίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή