Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1802 / 2009    (Β, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Αναφορά κατά δικαστικού λειτουργού για παράβαση καθήκοντος - προκαταρκτική εξέταση - απόρριψη αναφοράς με διάταξη εισαγγελέα - προσφυγή. Παραπομπή της υπόθεσης σε άλλη εισαγγελική και δικαστική αρχή, διότι ο καταγγελλόμενος υπηρετεί στο αρμόδιο κατά τα άρθρ. 122-125 ΚΠΔ δικαστήριο (άρθρ. 136 ε΄ και 137 § 1 γ΄ ΚΠΔ). Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπέμπει στις Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές του Πειραιά.
Αριθμός 1802/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Β' Ποινικό Τμήμα Διακοπών - Σε Συμβούλιο

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Μουστάκα, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως, Σαράντη Δρινέα - Εισηγητή, Νικόλαο Πάσσο, Σοφία Καραχάλιου και Ιωάννη Παπαδόπουλο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Νικολούδη και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 4 Σεπτεμβρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου. Με εγκαλούντα τον Ψ, κάτοικο ..., και εγκαλουμένους τους: 1) Χ1, 2) Χ2, 3) Χ3 και 4) Χ4.

Η αίτηση αυτή με αριθμό και ημερομηνία 665/7.8.2009, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1201/2009.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Νικολούδης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Μαύρου, με αριθμό 268/17.8.2009, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω ενώπιον του Δικαστηρίου σας την από 14-6-2007 αναφορά του Ψ, κατοίκου ..., οδός ... αρ. ..., κατά των 1) Χ1, Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, 2) Χ2, Πρωτοδίκη Αθηνών, 3) Χ3, Πρωτοδίκη Αθηνών και 4) Χ4, Εφέτη Αθηνών και εκθέτω τα ακόλουθα:
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 136 περ. ε' και 137 § ιγ' Κ.Π.Δ., συνάγεται ότι, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός που έχει το βαθμό του παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και ανώτερο και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 Κ.Π.Δ. δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υποθέσεως από το αρμόδιο αυτό δικαστήριο σε άλλο του ίδιου και ίσου βαθμού δικαστήριο. Την παραπομπή αποφασίζει α) το συμβούλιο των πλημμελειοδικών, αν ζητείται η παραπομπή από ένα πταισματοδικείο σε άλλο, β) το συμβούλιο των εφετών, αν ζητείται η παραπομπή από ένα μονομελές ή τριμελές πλημμελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο όμοιο και γ) ο 'Αρειος Πάγος, που συνέρχεται σε συμβούλιο σε κάθε άλλη περίπτωση. Από το δικαιολογητικό λόγο της διατάξεως αυτής, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του από το ότι υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι η παραπομπή της υποθέσεως, πρέπει, να γίνεται όχι μόνο κατά το στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και κατά το στάδιο της προδικασίας, αφού γι'αυτό συντρέχει ο ίδιος δικαιολογητικός λόγος (ΑΠ 766/2007).
Στην προκειμένη περίπτωση όπως προκύπτει από τα έγγραφα της δικογραφίας, ο Ψ με την από 14-6-2007 αναφορά του, κατήγγειλε τους μνημονευόμενους παραπάνω δικαστικούς λειτουργούς για την αξιόποινη πράξη της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 Π.Κ.). Επί της υποθέσεως αυτής εξεδόθη η υπ'αριθ. 45/2009 διάταξη της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Θηβών, διά της οποίας απερρίφθη η πιο πάνω αναφορά, εκληφθείσα ως έγκληση, ως ουσία αβάσιμη. Κατά της διατάξεως αυτής άσκησε ο πιο πάνω αναφέρων την υπ'αριθ. 58/2009 προσφυγή του ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Με το από 4-8-2009 έγγραφό του ο αναπληρωτής του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου της Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών, Εφέτης Γεώργιος Κούτος, βεβαιώνει ότι η παραπάνω αναφερόμενη Χ4 είναι Εφέτης και υπηρετεί στο Εφετείο Αθηνών, ο δε Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών με το από 7-8-2009 έγγραφό του μας υπέβαλε τη συνημμένη δικογραφία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 136 περ. ε' και 137 παρ. 1 Κ.Π.Δ. Ενόψει των ανωτέρω, συντρέχει νόμιμη περίπτωση, αφού η εκ των αναφερομένων Χ4 είναι Εφέτης και υπηρετεί στο Εφετείο Αθηνών, να διαταχθεί η παραπομπή της υποθέσεως και λόγω συναφείας για τους λοιπούς αναφερομένους, όχι σε ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο, αφού κατά των αναφερομένων μηνυομένων δεν προκύπτει ότι έχει ασκηθεί καν ποινική δίωξη, αλλά στις Εισαγγελικές και Ανακριτικές Αρχές άλλου δικαστηρίου και ως τέτοιες πρέπει να ορισθούν αυτές της Εισαγγελίας Εφετών Πειραιά και του Εφετείου Πειραιά.
Για τους λόγους αυτούς
Π ρ ο τ ε ί ν ω: Να παραπεμφθεί η υπ'αριθ. 58/2009 προσφυγή του Ψ κατά της υπ'αριθ. 45/2009 διατάξεως της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Θηβών από τις Εισαγγελικές και λοιπές Ανακριτικές Αρχές του Εφετείου Αθηνών, σ'αυτές του Εφετείου Πειραιά.
Αθήνα 14 Αυγούστου 2009
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Νικόλαος Μαύρος

Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Επειδή κατά το άρθρο 136 στ. ε του ΚΠοινΔ, όταν ο εγκαλών ή ο ζημιωθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από τον βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 του ίδιου Κώδικα, διατάσσεται η παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο. Από τον δικαιολογητικό λόγο της παραπάνω διατάξεως, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι ο εγκαλών ή ο ζημιωμένος ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός που υπηρετεί στο ίδιο αρμόδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραπομπής, όχι μόνο κατά την κυρία διαδικασία, αλλά και κατά την προδικασία, συμπεριλαμβανομένου του σταδίου της ασκήσεως της ποινικής διώξεως και αυτού της διενεργείας προκαταρκτικής εξετάσεως. Σύμφωνα δε με το άρθρο 137 του ίδιου Κώδικα, την παραπομπή στην πιο πάνω περίπτωση μπορεί να ζητήσει ο Εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος ή ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε γι' αυτήν το Συμβούλιο Εφετών, αν ζητείται η παραπομπή από ένα Μονομελές ή Τριμελές Πλημμελειοδικείο ή Δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο όμοιο και σε κάθε άλλη περίπτωση ο Άρειος Πάγος, που συνέρχεται σε Συμβούλιο. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα έγγραφα της δικογραφίας, ο Ψ, κάτοικος ..., με την από 14.6.2007 αναφορά του, κατήγγειλε τους αναφερόμενους σε αυτήν δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι συμμετείχαν στη σύνθεση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, που εξέδωσε το 5795/2004 βούλευμα, ότι παρέβησαν το καθήκον τους. Με αφορμή την καταγγελία αυτή, διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση, από την οποία δεν επιβεβαιώθηκε η βασιμότητα των καταγγελλομένων περιστατικών και κατόπιν αυτών η σχετική δικογραφία τέθηκε στο αρχείο, κατ' άρθρο 47 του ΚΠΔ, από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θηβών, με την 45/2009 διάταξή του, με την οποία και απέρριψε την ως άνω μηνυτήρια αναφορά. Κατά της διατάξεως αυτής, ο καταγγέλλων άσκησε την 58/2009 προσφυγή του στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Κατόπιν αυτών και αφού οι καταγγελλόμενοι είναι δικαστικοί λειτουργοί και η εξ αυτών Χ4, Εφέτης που υπηρετεί στο Εφετείο Αθηνών, η δε σχετική υπόθεση υπάγεται, κατά το στάδιο αυτό, κατά τόπο στην αρμοδιότητα του Εφετείου Αθηνών (άρθρα 111 παρ. 7, 119 παρ. 1 και 122 παρ. 1 του ΚΠΔ), πρέπει, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις να λάβει χώρα κανονισμός αρμοδιότητας, ώστε η περιεχόμενη στην από 14.6.2007 καταγγελία εις βάρος των δικαστικών λειτουργών Χ1, Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, Χ2, Πρωτοδίκη Αθηνών, Χ3, Πρωτοδίκη Αθηνών, και Χ4, ήδη Εφέτη Αθηνών, και η ασκηθείσα κατά της 58/2009 διατάξεως του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θηβών προσφυγή, να παραπεμφθούν στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, προκειμένου να επιληφθεί της προσφυγής αυτής και να κρίνει στα πλαίσια της αρμοδιότητός του, καθώς και στις αρμόδιες δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιώς, αν ήθελε συντρέξει περαιτέρω νόμιμη περίπτωση.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Παραπέμπει την 58/2009 προσφυγή του εγκαλούντος Ψ κατά της 42/2009 διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θηβών, που εκδόθηκε επί της από 14.6.2007 αναφοράς του εγκαλούντος κατά των προαναφερθέντων δικαστικών λειτουργών, στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, καθώς και στις αρμόδιες δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιώς.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 11 Σεπτεμβρίου 2009. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 11 Σεπτεμβρίου 2009.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ