Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1042 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος.
Περίληψη:
Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
Αριθμός 1042/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ε' Ποινικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη, Ελευθέριο Νικολόπουλο - Εισηγητή, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 20 Μαρτίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Θάνου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ..., που δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο, περί αναιρέσεως της 2136/2008 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 8.10.2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 270/2009.
Α φ ο ύ ά κ ο υ σ ε τ ο ν Α ν τ ε ι σ α γ γ ε λ έ α Που αναφέρθηκε στην από 25.2.2009 έκθεση παραιτήσεως του ως άνω αναιρεσείοντος, πρότεινε να απορριφθεί ως απαράδεκτη η προκείμενη αίτηση αναιρέσεως.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά τη διάταξη του άρθρου 475 παρ. 1 ΚΠΔ ο διάδικος μπορεί να παραιτηθεί από το ένδικο μέσο που έχει ασκήσει, η παραίτηση αυτή δηλώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 474 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα και ειδικότερα προκειμένου περί διαδίκου ο οποίος κρατείται στη φυλακή, ενώπιον του διευθυντή της φυλακής, μπορεί δε να γίνει και στο ακροατήριο πριν αρχίσει η συζήτηση, με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά της συνεδριάσεως. Η παραίτηση που έγινε δεν μπορεί να ανακληθεί. Περαιτέρω, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 476 Κ.Π.Δ., όταν, εκτός των άλλων περιπτώσεων, έγινε νόμιμα παραίτηση από το ένδικο μέσο, το Δικαστικό Συμβούλιο ή το Δικαστήριο (ως συμβούλιο), που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο και διατάσσει την εκτέλεση του βουλεύματος ή της αποφάσεως που έχει προσβληθεί και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο. Στην προκειμένη περίπτωση, ο ... με την από 25-2-2009 δήλωσή του ενώπιον του διευθυντή της δικαστικής φυλακής Τίρυνθας, παραιτήθηκε από την υπό στοιχεία 35/8-10-2008 αίτησή του που ασκήθηκε με δήλωση ενώπιον του Διευθυντή των άνω φυλακών για αναίρεση της υπ' αριθμ. 2136/2008 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Κατόπιν τούτου, η υπό κρίση αίτηση αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη και να επιβληθούν στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει, λόγω παραιτήσεως, την από 35/8-10-2008 αίτηση του ... για αναίρεση της υπ' αριθμ. 2136/2008 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.
Και

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, τα οποία ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 3 Απριλίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 10 Απριλίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή