Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1840 / 2009    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Βούλευμα Κανονισμός Αρμοδιότητας. Αιτών ο Εισαγγελεύς Εφετών Πειραιώς. Παραπέμπεται η υπόθεση από τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές Πειραιώς σε εκείνες του πρωτοδικείου Αθηνών.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1840/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέα Τσόλια - Εισηγητή, Ανδρέα Δουλγεράκη και Γεώργιο Αδαμόπουλο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημητρίου - Πριάμου Λεκκού (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 5 Μαΐου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούντα τον Ψ, κάτοικο ... . Με εγκαλούμενους τους: 1. Χ1, Πρωτοδίκη Πειραιά, 2. Χ2, Πρόεδρο Πρωτοδικών Πειραιά, 3. Χ3, Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρεθύμνου και 4. Χ4, Πρωτοδίκη Πειραιά.

Η αίτηση αυτή με αριθ.πρωτ.181/5.2.09, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 240/2009.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτριος - Πρίαμος Λεκκός εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευτέρπης Κουτζαμάνη με αριθμό 102/26.3.09, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω την αριθμ. 181/5-2-2009 αίτηση της Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά περί καθορισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή από το δικαστήριό σας, κατ'άρθρο 136 εδαφ. ε και 137 παρ. 1 εδ. γ Κ.Ποιν.Δ. και εκθέτω τα εξής:
Κατά το άρθρο 136 εδάφ. ε' Κ.Ποιν.Δ. όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υποθέσεως από το κατά τα άρθρα αυτά αρμόδιο δικαστήριο σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 132, 134 και 135 παρ. 1 του ανωτέρω κώδικα. Από το δικαιολογητικό λόγο της ανωτέρω διατάξεως, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, οφειλομένης στο γεγονός ότι ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι περίπτωση τέτοιας παραπομπής συντρέχει όχι μόνο στο στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και στο στάδιο της προδικασίας, περιλαμβανομένων και των σταδίων της προκαταρτικής εξετάσεως και της ασκήσεως ποινικής διώξεως.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τη συνοδεύουσα την άνω αίτηση της Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς ποινική δικογραφία, διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιώς από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών η από 11-6-2008 (ΑΒΜ Γ08/2283) έγκληση του Ψ, κατοίκου ..., που στρέφεται, μεταξύ άλλων, και κατά των Χ2, Προέδρου Πρωτοδικών, που υπηρετεί στο Πρωτοδικείο Πειραιώς, Χ1 και Χ4, Πρωτοδικών, που υπηρετούν στο Πρωτοδικείο Πειραιώς και Χ3, Εισαγγελέα Πρωτοδικών, που υπηρετεί ήδη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρεθύμνου. Ενόψει των ανωτέρω δεν μπορεί ούτε άσκηση ποινικής διώξεως ούτε ενέργεια οποιασδήποτε πράξεως της προδικασίας και κύριας διαδικασίας να γίνει κατά των ανωτέρω δικαστικών λειτουργών από τις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου Πειραιώς. Δοθέντος δε ότι και το Συμβούλιο Εφετών Πειραιώς δεν μπορεί να αποφασίσει παραπομπή της υποθέσεως σε άλλο ομοειδές και ισόβαθμο δικαστήριο της περιφέρειάς του, ελλείψει άλλου τέτοιου δικαστηρίου, πρέπει όπως το Συμβούλιό Σας ορίσει το κατά παραπομπή αρμόδιο δικαστήριο και σαν τέτοιο προτείνω το Πρωτοδικείο Αθηνών, και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, καθόσον αφορά τους τρεις πρώτους των εγκαλουμένων και λόγω συναφείας για τον τέταρτο, προς άσκηση διώξεως και ενέργεια των τυχόν απαραιτήτων πράξεων της προδικασίας και κύριας διαδικασίας-
Για τους λόγους αυτούς
Π ρ ο τ ε ί νω: Να ορισθεί κατά παραπομπή αρμόδιο για να επιληφθεί της από 11-6-2008 εγκλήσεως του Ψ, το Πρωτοδικείο και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και τις δικαστικές και ανακριτικές αρχές του Πρωτοδικείου αυτού.
Αθήνα 24 Μαρτίου 2009
Η Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Ευτέρπη Κουτζαμάνη"

Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΕΠΕΙΔΗ, κατά το άρθρο 136 στοιχ. ε' του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από τον βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122 - 125 δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υποθέσεως σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο. Από τον δικαιολογητικό λόγο της διατάξεως αυτής, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, οφειλόμενης στο γεγονός ότι ο παθών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραπομπής όχι μόνο κατά το στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και κατ' εκείνο της προδικασίας, στο οποίο περιλαμβάνεται και η άσκηση της ποινικής διώξεως, οπότε η παραπομπή νοείται ως παραπομπή όχι σε άλλο ομοειδές και ισόβαθμο δικαστήριο, στην κυριολεξία, αλλά στον Εισαγγελέα και τις λοιπές ανακριτικές αρχές που διατελούν σε τέτοιο, δηλαδή ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο. Σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ. 1 στοιχ. γ' του ίδιου Κώδικα, την παραπομπή στην περίπτωση αυτή μπορεί να ζητήσει ο εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος ή ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε σχετικώς, αν πρόκειται περί παραπομπής από το δικαστήριο της περιφέρειας ενός εφετείου σε δικαστήριο της περιφέρειας άλλου εφετείου, ο Άρειος Πάγος σε συμβούλιο και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 132, 134 και 135 εδ. 1 ΚΠΔ.
Εν προκειμένω, με τη με αριθμό πρωτοκόλλου 181/5.2.2009 αίτηση του Εισαγγελέως Εφετών Πειραιώς επιδιώκεται, λόγω της δικαστικής ιδιότητας των παρακάτω αναφερόμενων προσώπων, να γίνει κανονισμός αρμοδιότητας κατά παραπομπή της υποθέσεως, που περιγράφεται στη με αριθμό ΑΒΜ -Γ08/2283 από 11.6.2008 έγκληση του Ψ που στρέφεται μεταξύ άλλων και κατά των 1) Χ2, Προέδρου Πρωτοδικών, που υπηρετεί στο Πρωτοδικείο Πειραιώς, 2) Χ1, Πρωτοδίκη, που υπηρετεί στο Πρωτοδικείο Πειραιώς, 3) Χ4, Πρωτοδίκη, που υπηρετεί στο Πρωτοδικείο Πειραιώς και 4) Χ3, Εισαγγελέως Πρωτοδικών, που υπηρετεί ήδη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρεθύμνου, από το κατά τα άρθρα 122-125 Κ.Π.Δ. αρμόδιο Δικαστήριο, στο οποίο υπηρετούν οι τρεις πρώτοι, σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές. Η αίτηση αυτή παραδεκτώς εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου σε συμβούλιο, αφού στην περιφέρεια αρμοδιότητας του Εφετείου Πειραιώς δεν υπάγεται άλλο πρωτοδικείο, εκτός απ' αυτό στο οποίο υπηρετούν οι τρεις πρώτοι μηνυόμενοι. Ενόψει του γεγονότος ότι στην κρινόμενη περίπτωση οι ως άνω τρεις πρώτοι μηνυόμενοι, Πρόεδρος Πρωτοδικών και Πρωτοδίκες, υπηρετούν στο Πρωτοδικείο Πειραιώς, το οποίο είναι το μόνο Πρωτοδικείο στην περιφέρεια του Εφετείου Πειραιώς, συντρέχει περίπτωση καθορισμού αρμοδιότητας, κατά παραπομπή από το Συμβούλιο τούτο και παραπομπής της υποθέσεως ως προς όλους τους μηνυομένους από τις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές του Εφετείου Πειραιώς σε εκείνες άλλου Εφετείου και ειδικότερα στις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου Αθηνών, προκειμένου οι ως άνω εισαγγελικές και δικαστικές αρχές να ασχοληθούν με τη διερεύνηση της υποθέσεως.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ κατά παραπομπή ως αρμόδιες τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές του Πρωτοδικείου Αθηνών για το χειρισμό της υποθέσεως που αφορά στη με αριθμό ΑΒΜ - Γ08/2283 από 11.6.2008 έγκληση του Ψ που στρέφεται μεταξύ άλλων και κατά των 1) Χ2, Προέδρου Πρωτοδικών, που υπηρετεί στο Πρωτοδικείο Πειραιώς, 2) Χ1, Πρωτοδίκη, που υπηρετεί στο Πρωτοδικείο Πειραιώς, 3) Χ4, Πρωτοδίκη, που υπηρετεί στο Πρωτοδικείο Πειραιώς και 4) Χ3, Εισαγγελέως Πρωτοδικών, που υπηρετεί ήδη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρεθύμνου.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 12 Μαΐου 2009. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 18 Σεπτεμβρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ