Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1929 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

ΑΡΙΘΜΟΣ 1929/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
E' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Kωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Δημάδη, Βιολέττα Κυτέα, Γεώργιο Αδαμόπουλο - Εισηγητή και Αικατερίνη Βασιλακοπούλου - Κατσαβριά, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αναστασίου Κανελλόπουλου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 18 Σεπτεμβρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση της αναιρεσείουσας - κατηγορουμένης ..., που δεν παραστάθηκε, περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ. 961/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αλεξανδρούπολης.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αλεξανδρούπολης, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και η αναιρεσείουσα - κατηγορούμενη ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 29 Απριλίου 2009 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 744/2009.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αναστάσιος Κανελλόπουλος εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη με αριθμό 239/8.7.2009, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Eισάγω, με την σχετική δικογραφία, την από 29-4-2009 αίτηση αναιρέσεως της κατηγορουμένης ..., κατά της υπ'αριθμ. 961/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αλεξανδρούπολης, η οποία μας επεδόθη την 4-5-2009 με δικαστικό επιμελητή και εκθέτω τα εξής:
Κατά τη διάταξη του άρθρου 473 παρ. 2 ΚΠΔ εκείνος που καταδικάσθηκε μπορεί να ασκήσει το ένδικο μέσο της αναιρέσεως και με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, μόνον όταν η προσβαλλόμενη απόφαση είναι καταδικαστική. Η απόφαση όμως, με την οποία το δικαστήριο της ουσίας απορρίπτει την έφεση του κατηγορουμένου κατά της καταδικαστικής αποφάσεως του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου ως ανυποστήρικτη, δεν είναι καταδικαστική και η αίτηση αναιρέσεως κατά τέτοιας αποφάσεως, που ασκήθηκε με δήλωση του αναιρεσείοντος προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου είναι απαράδεκτη, σύμφωνα με το άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠΔ (ΑΠ 111/1999, 130/2001 ΠΧ ΜΘ' 516, ΝΑ' 897 αντίστοιχα). Στην προκείμενη περίπτωση με την προσβαλλόμενη υπ'αριθμ. 961/18-9-2008 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αλεξανδρούπολης απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη η έφεση της αναιρεσείουσας κατά της υπ'αριθμ. 1489/2007 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αλεξανδρούπολης, με την οποία έχει καταδικασθεί σε ποινή φυλάκισης (6) μηνών για παρ. αρ. 79 Ν. 5960/33 κατ'εξακολούθηση. Η τελευταία όμως άσκησε αναίρεση κατά της ως άνω αποφάσεως του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου με επίδοση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στις 4-5-2009 με την από 4-5-2009 δήλωσή της και όχι με τον κατά τη διάταξη του άρθρου 474 παρ. 1 ΚΠΔ οριζόμενο τρόπο.
Επομένως, πρέπει να απορριφθεί η αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη, σύμφωνα με το άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠΔ, και να καταδικασθεί η αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα.

Για τους λόγους αυτούς-
Προτείνω: (Α) Να απορριφθεί ως απαράδεκτη η από 29-4-2009 αίτηση αναιρέσεως της ... κατά της υπ'αριθμ. 961/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αλεξανδρούπολης. Και
(Β) Να καταδικασθεί η αναιρεσείουσα στα νόμιμα δικαστικά έξοδα.-
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Μιλτιάδης Ανδρειωτέλλης

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 476 παρ. 1 του ΚΠΔ, όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται από το νόμο για την άσκησή του, το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (ως συμβούλιο), που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα, που οφείλει να ειδοποιήσει τουλάχιστον είκοσι τέσσερις ώρες πριν εισαχθεί η υπόθεση στο δικαστήριο (συμβούλιο) το διάδικο που άσκησε το ένδικο μέσο ή τον αντίκλητο του για να προσέλθει στο συμβούλιο και να εκθέσει τις απόψεις και αφού ακούσει τους διαδίκους που εμφανιστούν, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο και διατάσσει την καταδίκη στα έξοδα εκείνου, που το άσκησε. Εξάλλου, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 474 παρ. 1 και 473 παρ.2 του ΚΠΔ προκύπτει ότι κατ' εξαίρεση η αναίρεση κατά της καταδικαστικής απόφασης μπορεί να ασκηθεί από εκείνον που καταδικάστηκε, όχι μόνο με δήλωση ενώπιον των αρμοδίων προσώπων που ορίζονται από τη διάταξη του άρθρου 474 παρ.1 του ΚΠΔ και με σύνταξη της σχετικής έκθεσης, αλλά και με δήλωση αυτού (καταδικασθέντος), η οποία επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών, με την αναγκαία προϋπόθεση να είναι η προσβαλλόμενη απόφαση καταδικαστική, χαρακτήρα που δεν έχει η απόφαση που απορρίπτει την έφεση ως ανυποστήρικτη. Στην προκειμένη περίπτωση η από 29-4-2009 αίτηση αναίρεσης της ..., στρέφεται κατά της 961/ 2008 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αλεξανδρούπολης, η οποία απέρριψε έφεση της κατά της 1489/2007 απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αλεξανδρούπολης ως ανυποστήρικτη. Η απόφαση όμως αυτή δεν είναι καταδικαστική και ως εκ τούτου η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης, αφού ασκήθηκε με δήλωση που επιδόθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου την 4-5-2009 και όχι με δήλωση ενώπιον των αρμοδίων οργάνων που ορίζονται στο άρθρο 474 παρ. 1 ΚΠΔ, ήτοι στο Γραμματέα του Δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση ή του Ειρηνοδικείου, πρέπει, αφού ειδοποιήθηκε αλλά δεν εμφανίσθηκε στο Συμβούλιο ο αντίκλητος δικηγόρος της αναιρεσείουσας κατά τη σχετική επί του φακέλου επισημείωση του αρμόδιου Γραμματέα να απορριφθεί ως απαράδεκτη διότι δεν ασκήθηκε κατά τις διατυπώσεις που ορίζονται από το νόμο και καταδικαστεί η αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 476 παρ.1 και 583 παρ. 1 ΚΠΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 29-4-2009 αίτηση της ...για αναίρεση της 961/2008 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αλεξανδρούπολης. Και Επιβάλλει στην αναιρεσείουσα τα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 30 Σεπτεμβρίου 2009. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 9 Οκτωβρίου 2009.-

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή