Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2133 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Αριθμός 2133/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Παπαηλιού - Εισηγητή, Παναγιώτη Ρουμπή, Γεώργιο Μπατζαλέξη και Χριστόφορο Κοσμίδη, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Τσάγγα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 13 Οκτωβρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Νικόλαο Κυπριώτη, περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ. Α9104/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών. Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 18.3.2009 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 526/2009.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικόλαος Τσάγγας εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή, με αριθμό 226/24.6.2009, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
I) Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών, που δίκασε ως εφετείο, με την υπ'αριθμ. 9104/2008 απόφασή του, η οποία εκδόθηκε -δημοσιεύτηκε με την παρουσία εκπροσώπου -πληρεξουσίου του εκκαλούντος (501 § 3 Κ.Π.Δ) και δημοσιεύτηκε στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473 § 3 Κ.Π.Δ. στις 26-2-2009, απέρριψε ως απαράδεκτη, ήτοι ως εκπρόθεσμη, την υπ'αριθμ. 5738/4-7-2008 έφεση του Χ που είχε ασκήσει αυτός κατά της υπ'αριθμ. 92347/2001 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Κατά της άνω απόφασης (9104/2008) του εφετείου ο εκκαλών άσκησε δια πληρεξουσίου και δη του δικηγόρου Νικολάου Κυπριώτη δυνάμει του υπ'αριθμ. 10.047/17-3-2009 της συμβολαιογράφου Πειραιά Κυριακής Βίγκου-Δρυμάκη την από 18-3-2009 αίτηση αναίρεσης, η οποία ασκήθηκε με επίδοση δια δικαστικού επιμελητή στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στις 18-3-2009, για τους εκεί αναφερόμενους λόγους.

ΙΙ) Επειδή κατά τη διάταξη του άρθρου 473 § 2 Κ.Ποιν.Δ. "Η αναίρεση κατά της καταδικαστικής αποφάσεως μπορεί να ασκηθεί από εκείνον που καταδικάστηκε και με δήλωση .........και επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών, η οποία αρχίζει σύμφωνα με την παρ. 1....." (σε συνδυασμό με την παράγραφο 3 του αυτού άρθρου).
Από την άνω διάταξη συνάγεται σαφώς ότι αυτή αφορά αποκλειστικά καταδικαστική και μόνον απόφαση. Επομένως ο τρόπος ασκήσεως αναίρεσης κατ'άλλων αποφάσεων αναφέρεται στην § 1 του αυτού άρθρου και επομένως δεν μπορεί να ασκηθεί κατά τον τρόπο και εντός του χρόνου (προθεσμίας) της § 2 το άρθρου αυτού. 'Ετσι, για τις αποφάσεις αυτές, δηλ. τις μη καταδικαστικές ισχύει ο τρόπος και η προθεσμία ασκήσεως αναιρέσεως που ορίζεται στην § 1 του άρθρου 473 και του άρθρου 474 § 1 Κ.Π.Δ.
Επειδή κατά την έννοια της § 2 του άρθρου 473 Κ.Π.Δ. ως καταδικαστική θεωρείται -και είναι- μόνον εκείνη η απόφαση που κηρύσσει τον κατηγορούμενο ένοχο και επιβάλλει σ'αυτόν ποινή (βλ. ΑΠ 2378/2005, ΑΠ 5/2000 Ολ, ΑΠ 51/2003 κ.α.). Επομένως δεν είναι καταδικαστική η απόφαση που απορρίπτει την έφεση ως απαράδεκτη (εκπρόθεσμη) - αφού το δικαστήριο δεν υπεισέρχεται στην ουσία της υπόθεσης -(βλ. ΑΠ 273/2007, ΑΠ 134/2004, ΑΠ 491/2002, ΑΠ 295/2001 κ.α.).
Ενόψει των ανωτέρω η υπό κρίση αναίρεση είναι απαράδεκτη, διότι δεν ασκήθηκε κατά τον τρόπο (και προθεσμία) που ορίζει ο νόμος, αλλά ασκήθηκε κατά τρόπο (και προθεσμία) που δεν ορίζει ο νόμος. 'Ετσι πρέπει να απορριφθεί (476 § 1 Κ.Π.Δ.).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Προτείνω να απορριφθεί ως απαράδεκτη η από 18-3-2009 αίτηση αναίρεσης του Χ κατά της υπ'αριθμ. 9104/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, να καταδικαστεί δε αυτός στα δικαστικά έξοδα.
Αθήνα 2 Μαΐου 2009
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αθανάσιος Κ. Κονταξής
Αφού άκουσε τον πληρεξούσιο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά, και τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 474 παρ. 1, 475 παρ. 1, 476 παρ. 1 και 513 παρ. 1 ΚΠΔ, ο διάδικος μπορεί να παραιτηθεί από το ένδικο μέσο το οποίο έχει ασκήσει, με δήλωση στον γραμματέα του δικαστηρίου που έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη απόφαση, για την οποία συντάσσεται έκθεση, που υπογράφεται από εκείνον που την υποβάλλει ή τον αντιπρόσωπό του και από εκείνον που την δέχεται, είτε ακόμη και στο ακροατήριο, πριν αρχίσει η συζήτηση, με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά της συνεδριάσεως. Στην περίπτωση αυτή, το Δικαστήριο Συμβούλιο ή το Δικαστήριο κηρύσσει το ένδικο μέσο απαράδεκτο και καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα. Στην προκειμένη περίπτωση, ο πληρεξούσιος του αναιρεσείοντος, δικηγόρος Αθηνών Νικόλαος Κυπριώτης, παρουσία και του αναιρεσείοντος Χ, δήλωσε ενώπιον του Δικαστηρίου (σε Συμβούλιο), δήλωση που καταχωρήθηκε στα πρακτικά, ότι παραιτείται από την με ημερομηνία 29.3.2009 αίτηση (δήλωση) αναιρέσεως κατά της 9104/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημάτων) Αθηνών. Επομένως, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, το ένδικο αυτό μέσο πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτο και να επιβληθούν στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠοινΔ, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. 4 του ν. 2943/2001).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Κηρύσσει απαράδεκτη την από 18.3.2009 αίτηση (δήλωση) του Χ, για αναίρεση της 9104/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών.

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 3 Νοεμβρίου 2009. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 9 Νοεμβρίου 2009.-
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή