Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2257 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως προθεσμία άσκησης, Τύπος.
Περίληψη:
Προθεσμία ενδίκων μέσων. Εγκλήματα τύπου. Σύντμηση προθεσμιών.
ΑΡΙΘΜΟΣ 2257/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Παπαηλιού-Εισηγητή, Παναγιώτη Ρουμπή, Γεώργιο Μπατζαλέξη και Χριστόφορο Κοσμίδη, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Κολιοκώστα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 3 Νοεμβρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου Χ1, κατοίκου ..., ο οποίος δεν παραστάθηκε στο συμβούλιο περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ. 630/2009 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Πειραιά. Με συγκατηγορούμενο τον Χ2 και με πολιτικώς ενάγοντα τον Ψ, κάτοικο ... .

Το Τριμελές Εφετείο Πειραιά, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 9 Ιουνίου 2009 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 972/2009.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Κολιοκώστας εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Φωτίου Μακρή με αριθμό 260/4-8-2009, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
1- Εισάγω ενώπιόν σας, κατά τα άρθρα 476 παρ.1 και 513 παρ.1 εδ. α ΚΠΔ, την 4822/10-6-09 αίτηση αναιρέσεως του Ιωάννη Κορίδη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Αθηνών, που άσκησε δια δηλώσεως και επιδόσεως στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατά της 630/09 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Πειραιώς, με την οποία καταδικάσθηκε για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση δια του τύπου,[άρθρα 361 παρ.1,362-363 ΠΚ και 1,2 Ν.1092/38,1 του Ν.10/75,Μόνο του Ν.2.243/94], και εκθέτω τα ακόλουθα:
2- Κατά τη διάταξη του άρθρου 476 παρ.2 Κ.Π.Δ. κατά της αποφάσεως ή του βουλεύματος που απορρίπτει το ένδικο μέσο ως απαράδεκτο, είναι επιτρεπτή η άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως. Στην περίπτωση αυτή οι κατά το άρθρο 510 Κ.Π.Δ. ( προκειμένου περί αποφάσεως ) λόγοι της αναίρεσης, είναι επιτρεπτοί μόνον εφόσον αναφέρονται στην κήρυξη του απαραδέκτου. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 473 παρ.1 Κ.Π.Δ., η προθεσμία για την άσκηση ενδίκων μέσων είναι δέκα ημέρες από τη δημοσίευση της αποφάσεως. Αν ο δικαιούμενος (στην άσκηση ενδίκου μέσου) δεν είναι παρών κατά την απαγγελία της αποφάσεως η πιο πάνω προθεσμία είναι επίσης δέκα ημερών, εκτός αν αυτός διαμένει στην αλλοδαπή ή είναι άγνωστη η διαμονή του, περιπτώσεις όμως για τις οποίες δεν πρόκειται. Προκειμένου όμως για εγκλήματα που διαπράττονται δια του τύπου, οι προβλεπόμενες στον Κώδικα με ποινή ακυρότητας ή απαραδέκτου προθεσμίες που υπερβαίνουν τις πέντε ( 5 ) ημέρες, συντέμνονται στο ήμισυ, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου μόνου παρ. 3 του ν. 2243 / 1994. Το ενδεχόμενο κλάσμα, συμπληρώνεται ως την επόμενη ακέραιη μονάδα. Η διάταξη αυτή που επιδιώκει την λόγω της ιδιομορφίας και της ιδιαιτερότητας των αδικημάτων του τύπου ταχεία περαίωση των εκκρεμών δικών, συντέμνει στο ήμισυ γενικώς τις θεσπιζόμενες από τον Κ.Π.Δ. προθεσμίες επομένως και την εικοσαήμερη προθεσμία του αρθ. 473 παρ. 2,, για την άσκηση της κατά της καταδικαστικής αποφάσεως, η οποία περιορίζεται στο ήμισυ, ήτοι σε δέκα ημέρες, η οποία αρχίζει από τότε που η τελεσίδικη απόφαση θα καταχωρισθεί καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από τη γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου [ΑΠ. 109/03 Πρ.Λογ. 03/28, ΑΠ. 818/02, ΑΠ. 1662/01, ΑΠ. 136/00, Π.ΧΡ. Ν/ 412, ΑΠ. 109/03].
3- Στη προκειμένη περίπτωση το Τριμελές Εφετείο Πειραιώς, όπως προκύπτει από την πλησσόμενη 630/09 απόφασή του, που δημοσιεύθηκε με την παρουσία του, αφού δέχθηκε τυπικώς την ασκηθείσα έφεσή του κατά της 3924/08 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς, κήρυξε ένοχο αυτόν των αξιοποίνων πράξεων της συκοφαντικής δυσφήμισης και της εξύβρισης δια του τύπου και του επέβαλε τη συνολική ποινή της φυλακίσεως των επτά μηνών, την οποία ανέστειλε επί τριετία. Η προαναφερόμενη τελεσίδικη απόφαση, όπως προκύπτει από την ενσωματωμένη σ' αυτήν βεβαίωση του αρμοδίου γραμματέα του Εφετείου Πειραιώς, καταχωρίσθηκε καθαρογεγραμμένη στο τηρούμενο από την Γραμματεία ειδικό βιβλίο στις 28 Μαΐου 2009 και ο κατηγορούμενος άσκησε την εν λόγω αίτηση αναιρέσεως κατ' αυτής, με δήλωση ενώπιον του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, την οποία επέδωσε σ' αυτόν στις 10 Ιουνίου 2009, ήτοι εκπροθέσμως, μετά την πάροδο δηλ. των δέκα ημερών από τη χρονολογία της καταχώρισής της στο ειδικό βιβλίο, η οποία έληγε στις 9 Ιουνίου, λόγω του ότι η τελευταία ημέρα της 7-6-09 και η επομένη της 8-6-09 είναι οι εξαιρετέες ημέρες της Κυριακής αργίας και της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος, αντίστοιχα, χωρίς εντωμεταξύ να προβάλλει κανένα λόγο ανώτερης βίας ή άλλου ανυπερβλήτου κωλύματος προς δικαιολόγηση της εκπρόθεσμης άσκησής της.
4- Κατ' ακολουθία, το δικαστήριο του Αρείου Πάγου σε συμβούλιο πρέπει το μεν να απορρίψει την αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη, το δε να καταδικάσει τον αναιρεσείοντα-κατηγορούμενο στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται στο ποσό των 220 Ε.
Για τούτο προτείνω
Α- Να απορριφθεί η 4822/10-6-09 αίτηση αναιρέσεως του Χ1, κατοίκου ..., κατά της 630/09 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Πειραιώς Και
Β- Να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα των 220 Ε.
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Φώτιος Μακρής"

Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά τις διατάξεις του άρθρου 473 παρ.1, 2 και 3 ΚΠΔ, προθεσμία για την άσκηση ενδίκων μέσων είναι δέκα ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης. Αν ο δικαιούμενος δεν είναι παρών κατά την απαγγελία της απόφασης η πιο πάνω προθεσμία είναι επίσης δέκα ημερών και αρχίζει από την επίδοση της απόφασης... Η αναίρεση κατά της καταδικαστικής απόφασης μπορεί να ασκηθεί από εκείνον που καταδικάσθηκε και με δήλωση που περιέχει όσα ορίζονται στην παρ. 2 του επόμενου άρθρου και επιδίδεται στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών... αρχίζει δε από τότε που η τελεσίδικη απόφαση θα καταχωριστεί καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από τη γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου. Εξάλλου για τα εγκλήματα που διαπράττονται δια του τύπου, οι προβλεπόμενες στον Κώδικα, με ποινή ακυρότητας ή απαραδέκτου, προθεσμίες, που υπερβαίνουν τις πέντε (5) ημέρες, συντέμνονται στο ήμισυ, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου μόνου παρ. 3 του ν. 2243/1994. Το ενδεχόμενο κλάσμα, συμπληρώνεται ως την επόμενη ακέραιη μονάδα. Η διάταξη αυτή που επιδιώκει την λόγω της ιδιομορφίας και της ιδιαιτερότητας των αδικημάτων του τύπου ταχεία περαίωση των εκκρεμών δικών, συντέμνει στο ήμισυ γενικώς τις θεσπιζόμενες από τον ΚΠΔ προθεσμίες, επομένως και την εικοσαήμερη προθεσμία του άρθρου 473 παρ.2 για την άσκηση αναίρεσης κατά της καταδικαστικής αποφάσεως. Στην προκειμένη περίπτωση το Τριμελές Εφετείο Πειραιώς, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη 630/2009 απόφασή του, που δημοσιεύθηκε παρουσία του αναιρεσείοντος, αφού δέχθηκε τυπικώς την ασκηθείσα έφεσή του κατά της 3924/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς, κήρυξε ένοχο αυτόν των αξιοποίνων πράξεων της συκοφαντικής δυσφήμισης και της εξύβρισης δια του τύπου και του επέβαλε τη συνολική ποινή της φυλακίσεως των επτά μηνών, την οποία ανέστειλε επί τριετία. Η προαναφερόμενη τελεσίδικη απόφαση, όπως προκύπτει από την ενσωματωμένη σ' αυτήν βεβαίωση του αρμοδίου γραμματέα του Εφετείου Πειραιώς, καταχωρίσθηκε καθαρογεγραμμένη στο τηρούμενο από την γραμματεία ειδικό βιβλίο στις 28 Μαΐου 2009 και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος άσκησε την εν λόγω αίτηση αναίρεσης κατ' αυτής, με δήλωση ενώπιον του Εισαγγελέα του Αρείου πάγου, την οποία επέδωσε σ'αυτόν στις 10 Ιουνίου 2009, ήτοι εκπροθέσμως, μετά την πάροδο δηλ, των δέκα ημερών από τη χρονολογία της καταχώρησής της στο ειδικό βιβλίο, η οποία έληγε στις 9 Ιουνίου, λόγω του ότι η τελευταία ημέρα της 7-6-2009 και η επομένη της 8-6-2009 είναι εξαιρετέες ημέρες της Κυριακής αργίας και της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος, αντίστοιχα, χωρίς να προβάλλεται κανένας λόγος ανώτερης βίας ή άλλου ανυπέρβλητου κωλύματος προς δικαιολόγηση της εκπρόθεσμης άσκησής της. Κατά συνέπεια, εφόσον ειδοποιήθηκε η αντίκλητος και πληρεξουσία δικηγόρος του αναιρεσείοντος Αρτεμισία Κομπάρου για να προσέλθει στο συμβούλιο και εκθέσει τις απόψεις της (άρθρ. 476 παρ.1 εδάφ.β' ΚΠΔ), πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη η ασκηθείσα αναίρεση και καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρ. 476 παρ.1-2, 583 παρ. 1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Κηρύσσει απαράδεκτη την με αριθμό 4822/10-6-2009 αίτηση (δήλωση) του Χ για αναίρεση της 630/2009 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πειραιώς. Και

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα εκ διακοσίων είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 17 Νοεμβρίου 2009.
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 20 Νοεμβρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή