Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2 / 2016    (Νόμου 3068)


Αριθμός απόφασης 2/2016

ΤΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΟΥ Ν. 3068/2002
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Συγκροτήθηκε από τους: Ευφημία Λαμπροπούλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου (αναπληρώτρια της Προέδρου του Αρείου Πάγου, Βασιλικής Θάνου-Χριστοφίλου σύμφωνα με την 207/2015 πράξη της), Βασίλειο Καπελούζο αναπληρωματικό μέλος (λόγω κωλύματος του πρώτου τακτικού μέλους Κωνσταντίνου Τσόλα) και Χρήστο Βρυνιώτη, εισηγητή-τακτικό μέλος, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε με την παρουσία και της γραμματέως Ελένης Τσιουρή στις 9 Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30, στο μέγαρο του Αρείου Πάγου και στο γραφείο της προέδρου του, για να αποφασίσει επί της από 26-1-2016 αίτησης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "..." και το διακριτικό τίτλο "...." που εδρεύει στην … και εκπροσωπείται νόμιμα κατά του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία "Γενικό Νοσοκομείο Σάμου "Άγιος Παντελεήμων" - Γ.Ν.-Κ.Υ. Ικαρίας" (πρώην "Γενικό Νοσοκομείο Σάμου "Άγιος Παντελεήμων"") που εδρεύει στη … και εκπροσωπείται νόμιμα.
Αφού έλαβε υπόψη του
την ανωτέρω αίτηση που κατατέθηκε νόμιμα στη Γραμματεία του Αρείου Πάγου, με την οποία η αιτούσα παραπονείται για τη μη συμμόρφωση του καθ' ου προς τη 1201/2015 αμετάκλητη απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 1 εδ. α-δ του ν. 3068/2002, όπως τα εδάφια γ και δ προστέθηκαν με τα άρθρα 20 του ν. 3301/2004 και 4Ε παρ.3 του ν. 3388/2005 αντίστοιχα: "Το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων. Δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου είναι όλες οι αποφάσεις των διοικητικών, πολιτικών, ποινικών και ειδικών δικαστηρίων που παράγουν υποχρέωση συμμόρφωσης ή είναι εκτελεστές κατά τις οικείες δικονομικές διατάξεις και τους όρους που κάθε απόφαση τάσσει. Δεν είναι δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια του παρόντος και δεν εκτελούνται οι εκτελεστοί τίτλοι που αναφέρονται στις περιπτώσεις των εδαφίων γ-ζ της παρ. 2 του άρθρου 904 Κ.Πολ.Δ. πλην των κηρυχθεισών εκτελεστών αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τα οποία ανήκουν εξ ολοκλήρου στο Δημόσιο". Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών ως δικαστική απόφαση που υπόκειται στη διαδικασία του ν. 3068/2002 νοείται η οριστική καταψηφιστική απόφαση που έχει εκδοθεί κατά την τακτική ή κάποια ειδική διαδικασία και επιλύει οριστικά τη διαφορά, κατέστη δε τελεσίδικη, παρέχουσα κατά το άρθρο 904 παρ. 1 και 2α Κ.Πολ.Δ. δυνατότητα αναγκαστικής εκτέλεσης και παράγουσα αντίστοιχη υποχρέωση συμμόρφωσης. Περαιτέρω από τις διατάξεις των άρθρων 3 του ίδιου πιο πάνω ν. 3068/2002 και 3 του π.δ. 61/2004, με τις οποίες προβλέπεται η διαδικασία διαπίστωσης της μη συμμόρφωσης της διοίκησης σε δικαστική απόφαση και κύρωσης για τη μη συμμόρφωση, προκύπτει ότι, αν η υπόχρεη αρχή δεν συμμορφωθεί προς τη δικαστική απόφαση, μετά τη διαπίστωση από το αρμόδιο τριμελές συμβούλιο ότι η μη συμμόρφωση είναι αδικαιολόγητη, την κλήση αυτού για συμμόρφωση της υπόχρεης αρχής και την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας που τάχθηκε σχετικά, το τριμελές συμβούλιο εκδίδει απόφαση με την οποία βεβαιώνει τη μη συμμόρφωση και προσδιορίζει ένα χρηματικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί στον ενδιαφερόμενο ως κύρωση για τη μη συμμόρφωση της διοίκησης προς τη δικαστική απόφαση. Τέλος με το άρθρο 3 παρ. 6 του ν. 3068/2002 ορίζεται ότι σε περίπτωση καταψηφιστικής απόφασης με αντικείμενο χρηματική παροχή, η σχετική αίτηση προς το αρμόδιο τριμελές συμβούλιο υποβάλλεται μόνο όταν η αναγκαστική εκτέλεση που επιχείρησε ο δικαιούχος απέβη άκαρπη ή είναι φανερό ότι θα απέβαινε άκαρπη. Στην προκειμένη περίπτωση με την υπό κρίση από 26-1-2016 αίτησή της η αιτούσα εκθέτει τα εξής: Ότι με τη 1201/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η οποία ήδη έχει καταστεί αμετάκλητη, έγινε δεκτή η από 20-12-2013 αγωγή της και υποχρεώθηκε το εναγόμενο και ήδη καθ' ου η αίτηση νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου να της καταβάλει το ποσό των 9.909,02 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επομένη ημέρα της παρέλευσης εξήντα ημερών από την παραλαβή των πωληθέντων από αυτήν προς εκείνο εμπορευμάτων και μέχρι την πλήρη εξόφληση. Ότι αν και επέδωσε στο καθ' ου πρώτο απόγραφο εκτελεστό της πιο πάνω απόφασης με επιταγή προς πληρωμή, το τελευταίο δεν συμμορφώθηκε προς το διατακτικό της, για το λόγο δε αυτό αποπειράθηκε να επιβάλει εις χείρας των αναφερόμενων τραπεζών (Eurobank Ergasias, Εθνική, Πειραιώς και Άλφα) ως τρίτων αναγκαστική κατάσχεση επί κάθε είδους χρηματικών απαιτήσεων του καθ' ου μέχρι του ποσού των 15.693,83 ευρώ πλέον τόκων και εξόδων, πλην ματαίως. Ότι η αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του καθ' ου θα αποβεί μετά βεβαιότητος άκαρπη δοθέντος ότι τούτο στερείται ιδιόκτητης και ιδιωτικής εμφανούς περιουσίας και απαιτήσεων. Ζητεί δε να διαπιστωθεί από το παρόν συμβούλιο η μη συμμόρφωση του καθ' ου προς την ανωτέρω απόφαση και να επιβληθούν κατ' αυτού οι νόμιμες κυρώσεις. Με αυτό το περιεχόμενο η αίτηση είναι αόριστη και απορριπτέα διότι, αν και η αιτούσα επικαλείται ότι κατόπιν αγωγής της εκδόθηκε κατά του καθ' ου καταψηφιστική απόφαση με αντικείμενο χρηματική παροχή και ότι επιχείρησε αναγκαστική εκτέλεση με την κατάσχεση απαιτήσεών του εις χείρας τρίτων, δεν διευκρινίζει ποια ήταν η περαιτέρω πορεία της επιχειρηθείσης αναγκαστικής εκτελέσεως, αρκούμενη στην αόριστη αναφορά "πλην ματαίως".

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 26-1-2016 αίτηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "..." και το διακριτικό τίτλο "....".
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 9 Μαρτίου 2016 και εκδόθηκε στην Αθήνα στις 19 Απριλίου 2016.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


<< Επιστροφή