Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 1035 / 2012    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος.
Περίληψη:
Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1035/2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Αθανάσιο Κουτρομάνο, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, (κωλυομένου του Τακτικού Αντιπροέδρου Μιχαήλ Θεοχαρίδη, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 62/2012 πράξη της Προέδρου του Αρείου Πάγου), Βιολέττα Κυτέα, Βασίλειο Φράγγο, Ειρήνη Κιουρκτσόγλου- Πετρουλάκη (κωλυομένου του Αρεοπαγίτη Ευτύχιου Παλαιοκαστρίτη) και Δήμητρα Λεοντάρη- Μπουρνάκα, Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 18 Μαΐου 2012, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Μπόμπολη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Γεράσιμου Βάλσαμου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Μ. Δ. του Ο., κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του, Χρήστο Δεμερούκα, περί αναιρέσεως της με αριθμό 1628/2011 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.

Το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων -κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 8 Ιουνίου 2011 αίτησή του η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 796/2011.
Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, με την υπ' αριθμ. 1628/2011 απόφασή του, αφού απέρριψε το αίτημα του εκκαλούντος αναιρεσείοντος για αναβολή της δίκης, στη συνέχεια απέρριψε την έφεσή του κατά της υπ' αριθμ. 940/16-2-2009 αποφάσεως του Α' Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, ως ανυποστήρικτη, με την οποία (πρωτόδικη απόφαση) είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης έξι (6) ετών για την πράξη της υπεξαίρεσης αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, ως εντελοδόχος ποσού 17.300,58 ευρώ. Κατά της αποφάσεως αυτής άσκησε ο αναιρεσείων νομοτύπως και εμπροθέσμως την κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως, στην οποία περιλαμβάνεται παραδεκτός λόγος αναιρέσεως, για έλλειψη αιτιολογίας, ο οποίος και πρέπει να ερευνηθεί κατ' ουσίαν. Από τη διάταξη του άρθρου 349 ΚΠοινΔ, όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 20 του ν.3904/2010, προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει την αναβολή της δίκης, μία μόνον φορά για σοβαρούς λόγους υγείας ή λόγους ανωτέρας βίας. Η παραδοχή ή μη του ως άνω αιτήματος απόκειται μεν στην κυριαρχική κρίση του Δικαστηρίου, της ουσίας, οφείλει όμως τούτο να απαντήσει στο αίτημα αναβολής και σε περίπτωση απορρίψεώς του, να αιτιολογήσει ειδικά και εμπεριστατωμένα την απόφασή του. ’λλως, εάν απορρίψει το αίτημα, χωρίς την επιβαλλόμενη αιτιολογία, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της προσβαλλόμενης υπ' αριθμ. 1628/2011 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, κατά τη συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο του ως άνω δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, στο οποίο εκδικαζόταν η έφεση του αναιρεσείοντος κατά της υπ' αριθμ. 940/2009 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, δεν εμφανίσθηκε ο εκκαλών- αναιρεσείων αλλά η Α. Δ., η οποία για λογαριασμό του αιτούντος, ανήγγειλε στο Δικαστήριο, ότι ο εκκαλών, ο οποίος είναι σύζυγός της, αδυνατεί λόγω ασθενείας του να εμφανιστεί στο Δικαστήριο και ζήτησε την αναβολή της δίκης. Προς απόδειξη του ισχυρισμού της προσκόμισε στο Δικαστήριο το από 24-5-2011 φύλλο ασθενούς- ιατρική βεβαίωση του ειδικευόμενου ιατρού του ΚΑΤ Μ. Π., το οποίο και αναγνώσθηκε, ενώ η ίδια εξετάστηκε και ως μάρτυρας. Το Δικαστήριο ακολούθως απέρριψε το αίτημα αναβολής ως ουσιαστικά αβάσιμο με την εξής αιτιολογία: " Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρα Α. Δ., συζύγου του κατηγορουμένου, κατά την οποία " ο κατηγορούμενος είναι ασθενής. Τον πήγαν χθές με φορείο στο ΚΑΤ και τον έφεραν πάλι με φορείο την ίδια ημέρα στο σπίτι. Σήκωσε ένα βάρος και έμεινε. Έχει μετατοπιστεί ο σπόνδυλός του. Αυτή τη στιγμή είναι κλινήρης στο σπίτι, δεν μπορεί να εμφανιστεί στο δικαστήριο σήμερα.." σε συνδυασμό με την αναγνωσθείσα ιατρική βεβαίωση- γνωμάτευση του ειδικευόμενου γιατρού του νοσοκομείου "ΚΑΤ" Μ. Π., που δεν φέρει αριθμό πρωτοκόλλου και επίσημη σφραγίδα του ιδρύματος, στην οποία αναφέρεται ως αιτία προσέλευσης "οξεία οσφυοϊσχυαλγία", ως εργαστηριακές εξετάσεις- ευρήματα "κλινική εξέταση" και ως αντιμετώπιση- οδηγίες "θερμά επιθέματα- κλινοστατισμός, αναρρωτική άδεια για 7 ημέρες" και φαρμακευτική αγωγή επί πόνου, χωρίς όμως νευρολογική συνδρομή και χωρίς να βεβαιώνεται αδυναμία εμφανίσεως του κατηγορουμένου ενώπιον του Δικαστηρίου στη σημερινή δικάσιμο, δεν αποδεικνύεται ότι η κατάσταση της υγείας του κατηγορουμένου είναι τόσο σοβαρή που να δικαιολογεί την κατά το άρθρο 349 παρ. 1, 2 του ΚΠΔ αναβολή της δίκης". Με τις παραδοχές αυτές η προσβαλλόμενη απόφαση διέλαβε την ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία κατά την έννοια των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 ΚΠΔ, αφού εκτίθενται σ' αυτή τα προκύψαντα πραγματικά περιστατικά, οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι σκέψεις, στις οποίες στηρίχθηκε το παραπάνω Δικαστήριο για να οδηγηθεί στο προεκτεθέν πόρισμά του για απόρριψη του περί αναβολής της δίκης αιτήματος του εκκαλούντος αναιρεσείοντος. Επομένως, ορθά το Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα αναβολής και στη συνέχεια την έφεσή του ως ανυποστήρικτη, σύμφωνα με το άρθρο 501 παρ. 1 ΚΠΔ και συνεπώς ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ΚΠοινΔ σχετικός λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας της προσβαλλόμενης αποφάσεως είναι αβάσιμος και απορριπτέος. Συνακόλουθα, εφόσον δεν υπάρχει άλλος λόγος προς έρευνα, πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως και να καταδικαστεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρα 583 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 8-6-2011 αίτηση του Μ. Δ. του Ο., κατοίκου ... για αναίρεση της υπ' αριθμ. 1628/2011 αποφάσεως του Β' Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 28 Ιουνίου 2012.Και,
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 31 Ιουλίου 2012.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή