Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1697 / 2009    (Α, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Παραίτηση, Έκδοση.
Περίληψη:
Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Παραίτηση από έφεση κατά πρωτοβάθμιας απόφασης. Απόρριψη έφεσης ως απαράδεκτης.
Αριθμός 1697/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
A' Ποιν. Τμήμα Διακοπών - (σε συμβούλιο)
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Μαζαράκη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως, Παναγιώτη Ρουμπή - Εισηγητή, Ανδρέα Δουλγεράκη, Κωνσταντίνο Φράγκο και Γεώργιο Αδαμόπουλο, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο κατάστημά του στις 21 Ιουλίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Παντελή και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την έφεση του εκκαλούντος - εκζητουμένου .. Ρουμάνου υπηκόου, ήδη κρατούμενου στη Δικαστική Φυλακή ..., ο οποίος παραστάθηκε αυτοπροσώπως χωρίς δικηγόρο, κατά της υπ' αριθμ. 145/2009 απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας.

Το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας, με την υπ' αριθμ. 145/2009 απόφασή του, αποφάσισε την εκτέλεση του από 8227/311/2007/4.10.07 Ευρωπαϊκού Εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε από τον περιφερειακό Δικαστή του Δικαστηρίου της Σλάτινα Ρουμανίας, σε βάρος του ανωτέρω εκζητουμένου.
Κατά της αποφάσεως αυτής, ο εκζητούμενος και τώρα εκκαλών, άσκησε, στο Κατάστημα του Εφετείου Λάρισας την με αριθμό και ημερομηνία 6/28.5.2009 έφεση, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτή, ενώπιον της Γραμματέως αυτού Μαριάνθης Φυτσιώρη, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 839/2009.

Αφού άκουσε
τον εκζητούμενο ο οποίος με προφορική ανάπτυξη ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα ο οποίος πρότεινε να απορριφθεί η έφεση του εκζητουμένου και να εκδοθεί αυτός στις αρχές του κράτους της Ρουμανίας.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

1.- Επειδή, κατά τη διάταξη του άρθρου 451 παρ. 1 του ΚΠΔ, η οποία κατά το άρθρο 22 του ν. 3.251/2004 έχει εφαρμογή και στο Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, κατά της οριστικής απόφασης του συμβουλίου εφετών επί αιτήσεως έκδοσης αλλοδαπού υπηκόου, επιτρέπεται στον εκζητούμενο και τον Εισαγγελέα να ασκήσουν έφεση ενώπιον του ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από τη δημοσίευση της απόφασης, για την έφεση δε αυτή συντάσσεται έκθεση από το γραμματέα εφετών και επ' αυτής, όπως ορίζει η παρ. 2 του ίδιου άρθρου, αποφαίνεται ο Αρειος Πάγος μέσα σε οκτώ ημέρες. Εξάλλου, κατά τη γενική διάταξη του άρθρ. 475 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, η οποία έχει εφαρμογή και στο Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης ελλείψει ειδικής ρυθμίσεως, ο διάδικος μπορεί να παραιτηθεί από το ένδικο μέσο που έχει ασκήσει. Η παραίτηση αυτής δηλώνεται από τον εκζητούμενο κατά τον τύπο του άρθρ. 451 παρ. 1 ΚΠΔ, μπορεί δε να γίνει ακόμα και στο ακροατήριο, πριν αρχίσει η συζήτηση, με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά της συνεδρίασης. Τέλος, κατά τη διάταξη του άρθρ. 476 παρ. 1 του ΚΠΔ, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 2 παρ. 18 του ν. 2.408/1996, όταν έγινε νόμιμα παραίτηση από το ένδικο μέσο, κηρύσσεται τούτο απαράδεκτο, και μάλιστα χωρίς να είναι ανάγκη να ερευνηθεί προηγουμένως αν για την άσκηση του έχουν τηρηθεί ή όχι οι νόμιμες προϋποθέσεις (Ολομέλεια ΑΠ 6/2005), διατάσσεται η εκτέλεση της απόφασης ή του βουλεύματος που έχει προσβληθεί με αυτό και καταδικάζεται στα έξοδα αυτός που άσκησε το ένδικο μέσο.
2.- Στην προκείμενη περίπτωση, με την υπό κρίση έφεση του εκζητούμενου ...Ρουμάνου υπηκόου, προσβάλλεται η υπ' αριθ. 145/2009 απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας, με την οποία έγινε δεκτό το αίτημα των Ρουμανικών Αρχών για εκτέλεση του από 4.10.2007 Ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης του Δικαστηρίου της Σλάτινα Ρουμανίας. Κατά της αποφάσεως αυτής ο εκζητούμενος άσκησε ενώπιον του Αρείου Πάγου την από 28.5.2009 έφεσή του. Στη συνέχεια ο νομίμως εξουσιοδοτημένος από τον ανωτέρω εκζητούμενο δικηγόρος του Γεώργιος Μ. Αγγελακόπουλος, δήλωσε, σύμφωνα με την παρασχεθείσα σε αυτόν από 22.6.2009 έγγραφη εξουσιοδότηση, ότι παραιτείται από την ασκηθείσα από 28.5.2009 έφεση. Το ίδιο επανέλαβε και ο ίδιος ο εκκαλών κατά την αυτοπρόσωπη εμφάνισή του ενώπιον του Συμβουλίου τούτου. Επομένως, σύμφωνα με το άρθρο 476 παρ. 1 του ΚΠΔ, η υπό κρίση έφεση πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη και να καταδικαστεί ο εκκαλών στα δικαστικά έξοδα (άρθρ. 476 παρ. 1, 583 παρ. 1 ΚΠΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 28-5-2009 έφεση του ... κατά της υπ' αριθ. 145/2009 απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας. Και
Καταδικάζει τον εκκαλούντα στα δικαστικά έξοδα από διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 21 Ιουλίου 2009.
Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στην Αθήνα στις 21 Ιουλίου 2009.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή